Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antena UHF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza temat lokalizacji wyładowań niezupełnych (wnz) w transformatorach energetycznych. Autorzy proponują innowacyjną metodę, wykorzystującą matryce sensorowe zbudowane z anten mikropaskowych, obejmujących swoim zakresem pasmo wysokich i ultra wysokich częstotliwości (HF/UHF). Analiza sygnałów przeprowadzana jest z użyciem algorytmów określania kierunków nadejścia sygnału (ang. DOA – Direction-of-Arrival). W artykule zaprezentowano metodologię projektowania wybranego typu anteny wraz z określeniem, na drodze symulacji obliczeniowych, jej użytecznych parametrów, które zostały porównane z wartościami zmierzonymi.
EN
The paper discusses the topic of partial discharges localization in power transformers. The authors propose an innovative method, using sensor arrays built of microstrip patch antennas, including their range of high and ultra high frequencies (HF/UHF). Signal analysis is carried out using the Direction-of-Arrival (DOA) estimation algorithms. A methodology for designing a selected antenna type together with the determination of its useful parameters, by way of computational simulations along with the comparison with the measured values were presented.
PL
Dynamiczny rozwój systemów identyfikacji radiowej w ostatnich kilku latach sprawił, że umożliwiają one nie tylko identyfikowanie produktu, ale również dostarczają informacji o warunkach, w jakich jest przechowywany monitorowany obiekt. Wśród czynników środowiskowych, możliwych do kontrolowania, znajdują się m.in. temperatura, wilgotność i ciśnienie. W artykule opisano pasywny czujnik, aktywowany układem identyfikacji radiowej, pozwalający na kontrolę temperatury monitorowanych dóbr. Czujnik ten został wykonany w technologii elektroniki drukowanej na elastycznym podłożu. Zbadano dokładność pomiaru opisywanego czujnika, jak również zasięg odczytu, celem identyfikacji potencjalnych obszarów jego zastosowania.
EN
Dynamic development of Radio Frequency Identification systems in the last few years caused that they currently make possible not only to identify, but also to provide information about environmental conditions in which a monitored object is stored. Among the environmental factors which are possible to control e.g. temperature, humidity and pressure can be found. In this paper, a passive RFID-enabled sensor allowing to control temperature of monitored objects was described. This sensor was fabricated with using printed electronics on a flexible substrate. Measurement accuracy of this sensor as well as its read range were investigated in order to determine its potential areas of application.
PL
Artykuł ma na celu przybliżyć tematykę projektowania i optymalizacji anten UHF wykorzystywanych do monitoringu wyładowań niezupełnych (wnz) występujących w wysokonapięciowym układzie izolacyjnym transformatora energetycznego. Przedstawione zostały różne konstrukcje płaskich anten UHF, przystosowanych do montażu w oknie rewizyjnym transformatora. Dla opracowanych prototypów wyznaczono podstawowe parametry takie jak: zysk anteny, kierunkowość i napięciowy współczynnik fali stojącej (VSWR). Ponadto w laboratorium wysokich napięć w układzie modelowym kadzi transformatora wykonano testy, których wyniki posłużyły do oceny czułości detekcji wnz opracowanych prototypów.
EN
Article aims to introduce the subject of design and optimization of UHF antennas used for partial discharge (PD) monitoring in power transformers. There were presented different designs of flat UHF antennas - suitable for installation in the dielectric window of transformer tank. For developed prototypes the set of basic parameters such as antenna gain, directivity and voltage standing wave ratio (VSWR) were obtained. In addition, the high voltage tests in a model of transformer tank were performed. The investigation results were used to assess the PD detection sensitivity of developed UHF antennas.
PL
W artykule poruszona została problematyka lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych. Dzięki wykorzystaniu matrycy anten UHF w połączeniu z algorytmami kształtowania wiązki możliwe jest dokonanie estymacji kierunku nadejścia sygnału. W pracy przedstawiono wyniki badań, w których do rejestracji sygnału wykorzystano liniową matrycę anten monopolowych. Generowany sztucznie sygnał posiadał częstotliwość zbliżoną do rzeczywistej częstotliwości sygnałów emitowanych przez różnego rodzaju wyładowania niezupełne.
EN
This paper raises the issue of partial discharge sources localization. Through the use of UHF antennas array combined with beamforming algorithms it is possible to estimate the direction of arrival of the signal. The results of studies, in which the signal was registered using linear array of monopole antennas, were presented. Artificially generated signal had a frequency similar to the actual frequency of the signals emitted by different types of partial discharge.
PL
Metoda ultra wysokich częstotliwości (ang. UHF – Ultra High Frequency) znajduje coraz szersze zastosowanie w diagnostyce transformatorów energetycznych. Wykorzystując sondy (anteny) montowane wewnątrz kadzi transformatora możliwa jest detekcja wyładowań niezupełnych pojawiających się w miejscach występowania defektów wysokonapięciowego układu izolacyjnego. Sondy takie muszą być odpowiednio zaprojektowane i zoptymalizowane z uwzględnieniem wielu czynników, takich jak np. pasmo częstotliwościowe, kierunkowość, czy konstrukcja geometryczna. W pracy zaprezentowane zostały parametry dwóch typów anten (mikropaskowej oraz dyskowostożkowej) uzyskanych na drodze symulacji. Na podstawie obliczeń i symulacji powstaną prototypy anten, które docelowo mają znaleźć zastosowanie w układzie służącym do lokalizacji wyładowań niezupełnych wewnątrz transformatorów energetycznych.
EN
The method of ultra high frequency is being increasingly applied in the power transformers diagnostics. Using the probe (antenna) mounted inside the transformer tank it is possible to detect partial discharges occurring in defects of high–voltage insulation system. Such probes must be designed and optimized on several factors, such as frequency band, directivity, or the geometrical design etc. This paper presents parameters of the two types of antennas (discone and microstrip patch) obtained through simulation. Calculations and simulations results will provide basis to rise the prototypes of the antennas, which will eventually find application in the measurement system used for localisation of partial discharges inside power transformers.
PL
W artykule opisano projekt oraz przedstawiono wyniki pomiarów znacznika RFID zbudowanego z czipu działającego w paśmie UHF, zgodnie z normą EPC Class 1 Gen. 2 oraz dipola wydrukowanego pastą przewodzącą domieszkowaną grafenem. Wytworzono kilka znaczników, które następnie przetestowano wykorzystując standardowy czytnik RFID. Stwierdzono, że każdy ze znaczników jest w pełni sprawny, ale maksymalny zasięg odczytu układów opartych na antenach grafenowych jest znacznie mniejszy niż dla znaczników z antenami miedzianymi. Efekt ten można przypisać zwiększonej rezystywności warstwy grafenu. Wydaje się jednak, że w wypadku zastosowań, w których zasięg odczytu nie jest najważniejszy, zaprojektowana antena może być alternatywą dla droższych obwodów drukowanych wykonywanych z past wytwarzanych na bazie srebra.
EN
This paper describes design and measurements of a RFID tag built of a graphene-based dipole antenna and a chip operating in the UHF band in accordance with the EPC Global Class 1 Gen. 2 standard. Several tags have been constructed and tested with a standard RFID reader to reveal that each one is fully operational, but the interrogation range for the graphene-based circuits has been limited in comparison to copper antennae. This can be attributed to increased sheet resistance of a graphene layer. However, it seems that for applications were the read range is not crucial the novel antenna can be an alternative to more expensive circuits printed with silver-based inks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.