Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papiery wartościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Rating agencies on financial market
EN
The article deals with genesis of rating agencies, their development and influence on the state of the local economy. This knowledge is crucial while conducting financial operations on any market. The article treats also about the most important issues related to the rating agencies. Article researches historical data based on financial reports published by Polish financial institutions. Conclusions of this research will help to understand the significance of rating agencies acting on financial markets, to judge rules of their operations and the quality of delivered ratings.
PL
W referacie przedstawiono występowanie efektów kalendarzowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zbadano występowanie efektu dnia tygodnia. Przeprowadzono badania w oparciu o indeks WIG oraz o wyniki spółki giełdowej Żywiec S.A. Zaobserwowane różnice nie zawsze są statystycznie istotne. Otrzymane wyniki w sposób jednoznaczny nie potwierdzają występowania efektów kalendarzowych na warszawskiej giełdzie.
EN
The occurrence on exchange of valuable papers the calendar effects in Warsaw in paper was introduced. The occurrence was examined the effects of day of week. It investigations were conducted was in support about index of wig as well as about results of stock company Żywiec S. A. Observe differences are statistical not always essential. Received results in unique way do not confirm occurrence on Warsaw exchange calendar effects.
EN
The paper presents the results of computer simulations performed using the historical quotes on several securities (WIG20, S&P500, Dow Jones, DAX, EUR/USD, gold, oil, etc.) in order to analyse the possibility of finding such variables, that can be explained in terms of the others better, than the rest. It is assumed, that the ultimate goal of every investment strategy is finding the opportunity of gaining a financial profit (always considering the risk). Such opportunity is being sought by investigating the possibility of using each variable (each security) in turn as the one to be predicted. In order to reach that goal, authors use several variants of one of the algorithms belonging to the. Group Method of Data Handling (GMDH), namely the combinatorial algorithm. The results reveal some interesting features of regression models, indicating the prospect of further applications of the method.
PL
Artykuł przedstawia zawarte w ustawie prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi regulacje, dotyczące obowiązków informacyjnych związanych z nabyciem lub zbyciem znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Omawia kolejno obowiązki informacyjne ciążące na nabywcy znacznych pakietów akcji, na ich zbywcy, oraz na takiej spółce publicznej. Przedstawia również sankcje grożące podmiotom nie dopełniającym tych obowiązków.
EN
The article presents regulations contained in the Act law on public circulation of securities, on the obligation to provide information in connection with the purchase or sale of substantial blocks of public company shares. It discusses the obligation to provide information in connection with the purchase or sale of substantial blocks of shares in public companies. It treats, one after the other, the subject of obligation to provide information that burdens the purchaser of the substantial blocks of shares, the transferor of such shares as well as the public company. It also presents the sanctions that are imposed on subjects that fail to fulfil these obligations.
PL
Treść artykułu koncentruje się na ukazaniu jednego szczególnego problemu związanego a marketingiem papierów wartościowych przy wykorzystaniu internetu - a mianowicie ograniczeń i wymogów, jakie mogą wynikać z przepisów prawa regulujących publiczny obrót tymi papierami. Przedstawiając ogólnie zakres pojęcia marketingu i wskazując możliwości wykorzystania internetu w promocji papierów wartościowych, a następnie analizując szczegółowo pojęcie publicznego obrotu, wykazuje, że pewne działania marketingowe mogą być uznane za publiczny obrót papierami wartościowymi. Działania te musza w takim przypadku być zgodne zasadami narzuconymi przez przepisy regulujące obrót - zwłaszcza ustawę prawo papierów wartościowych. Najważniejszymi z nich są konieczność uprzedniego dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz konieczność korzystania w publicznym obrocie z pośrednictwa domu maklerskiego. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować nałożeniem na dany podmiot określonych sankcji karnych lub administracyjnych.
EN
The article concentrates on showing one specific problem connected with the marketing of securities through the internet-namely certain limitations and requirements that may result from provisions of law regulating public circulation of securities. By presenting in general the range of the marketing notion and showing the possibilities of using the Internet in the promotion of securities, and then analyzing in detail the notion of public circulation, the article shows that certain marketing operations can be considered as public circulation of securities.
8
Content available remote Fraktalna ocena ryzyka trzyletnich obligacji skarbowych
PL
W artykule została podjęta próba oceny , za pomocą wymiaru fraktalnego, ryzyka związanego z inwestowaniem w trzyletnie obligacje Skarbu Państwa na rynku wtórnym. Analizy dokonano w porównaniu z jednorocznymi obligacjami Skarbu Państwa. Otrzymane wyniki zestawiono z klasycznymi miarami ryzyka, zinterpretowano i wyciągnięto wnioski.
EN
The trial of risk valuation of investment on secondary market in Polish three-year bonds, by means of fractal geometry, has been taken in the article. The analysis has been taken in comparison with Polish one-year treasury bonds. The results have been compared with classical measures of risk, interpreted and the conclusions were drawn.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wspomagania podejmowania decyzji na rynku papierów wartościowych z wykorzystaniem Logiki Rozmytej w ramach klasycznego podejścia Mamdani'ego. Udowodniono, że to podejście może dać zadowalające wyniki. Jednak ma pewne ograniczenia związane z wyraźną różnicą zagadnień sterowania automatycznego, dla których to podejście było opracowane, a procesami podejmowania decyzji. Dlatego zaproponowano zastosowanie elementów Teorii Świadectw Dempstera-Shafera w syntezie z Logiką Rozmytą pozwalających zbudować system optymalizujący podjęcie decyzji kupna i sprzedaży papierów wartościowych w sposób najbardziej naturalnie odzwierciedlający charakter myślenia osób zajmujących się profesjonalną działalnością na giełdzie papierów wartościowych. Warto podkreślić, że takiego rodzaju synteza pozwala na otrzymanie dobrych wyników (zysków) nawet na trendach spadkowych, co nie zawsze można osiągnąć w ramach podejścia Mamdan'ego.
14
PL
Zmieniające się otoczenie rynkowe stawia przedsiębiorstwom nowe wyzwania. Szanse na osiągnięcie określonej pozycji na rynku, a później jej utrzymanie mają firmy o dobrym standingu finansowym. Podmioty gospodarcze muszą szybko i sprawnie reagować na zmiany rynkowe. Oznaką rozwoju rynków kapitałowych staje się pojawienie nowych instrumentów i technik finansowych, które pozwalają przedsiębiorstwom pozyskać kapitał na korzystnych dla siebie warunkach. Jedną z technik finansowych jest sekurytyzacja, oznaczająca emisję papierów dłużnych zabezpieczonych aktywami. Proces sekurytyzacji prowadzi do obniżenia kosztów oraz większego dostępu do środków dla pożyczkobiorców, zmniejsza ryzyko dla pożyczkodawców, jak również stwarza wielu inwestorom nowe możliwości lokat.
EN
Changing market environment implies new challenges for the enterprise. However, only profitable companies have the chances to achieve a good position on the market. The entities have to react quickly on the market changes. The main sign of capital markets' development are new financial tools and techniques which allow the enterprises to receive the capital on profitable conditions. One of the financial techniques is securitization, which means the issue of securities quaranteed by assets. Securitization process leads to the decrease of costs and enables the bigger access to lenders' funds, it also reduces the risk of borrowers as well as it creates the new possibility for investors to make deposits.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa działające w warunkach integracji i globalizacji gospodarki muszą uwzględniać w swoich strategiach zmiany dokonujące się na międzynarodowych rynkach finansowych. Międzynarodowe rynki finansowe, w których dominującą rolę odgrywa segment rynku papierów wartościowych, rozszerzają możliwości pozyskiwania i alokacji kapitału oraz zakres uczestników tego rynku. W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem instrumentów rynku papierów wartościowych w ujęciu międzynarodowym z równoczesną ich charakterystyką i oceną.
EN
Nowadays companies whose actvities are carried out in economic integration and globalisation must include in their strategies changes to the international financial markets. International financial markets, whose dominant part is securities market, widen the possibilities of capital acquisition and allocation and the scope of participants in that market. The article presents opportunities and threats related to the use of international securities market instruments together with their characteristics and evaluation.
PL
Znakomitym przyczynkiem do przybliżenia historii wytwarzanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA najszlachetniejszego z papierów - papieru banknotowego, są polskie znaki pieniężne emitowane w latach 1925-1965.
PL
Dynamiczny rozwój rynku kapitałowego w Polsce spowodował duże zainteresowanie metodami wyceny papierów wartościowych. Szczególnym powodzeniem cieszą się metody umożliwiające pewną automatyzację przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jedną z nich jest wykorzystanie sztucznej inteligencji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.