Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The purpose of the study is to research the effective international practice of European integration and identify the main system priorities of an effective transformation of the state policy of labor market regulation for Ukraine. The research methods are a comparative analysis concerning the activity of the employment services, the labor market situation in Ukraine and abroad, in particular in Eastern Europe, a statistical analysis of the structure of the employment level, of annual earnings etc., and a systemic analysis, aimed to improve the direction of labor market regulation.
EN
Social risks are an unusual type of risks occurring in insurance. Their specific feature is the implementation of risk in the sphere of social life of a person with special regard to the work environment. Social risks are an element of research in economics and law and in social policy. The author of the paper shows that the structure of the Polish social insurance system is not optimal and requires radical reform. This paper contains, among others, characteristics of the scope of protection of social risks identified in Poland by Social Security Administration and the basis for financing benefits from this system. The summary of the paper presents opinions on improving the financial efficiency of this system.
EN
The article deals with the topical issue of internal displacement and the social services provided for the people affected by it. The author analyses the situation of the internally-displaced persons (IDPs) moving from the war-affected Donbas (the eastern part of Ukraine) in the context of the social services they need and receive in actuality. In the first section of the paper the scale of the displacement problem is highlighted in terms of the number and socio-demographic indicators of displaced people, their geographic location, problems they face, and pressing issues of their social support. The second section outlines the processes of gradual adaptation of IDPs to their new conditions, efforts they undertake to overcome the vicissitudes of their life in the context of the motivational structure of the displaced. In the third section, major features of the social policy towards IDPs, its achievements and drawbacks, and its tendencies hereafter are delineated. The paper ends with tentative recommendations as to the improvement of public services for IDPs.
PL
W artykule rozważono kwestię przesiedlenia wewnątrzkrajowego i usług społecznych świadczonych dla dotkniętej tym ludności. Autor analizuje sytuację przesiedleńców wewnątrzkrajowych przenoszących się z terenów dotkniętego wojną Donbasu (we wschodniej części Ukrainy) w kontekście usług społecznych, jakich oni potrzebują i tych, które faktycznie otrzymują. W pierwszej części artykułu przedstawiono skalę problemu przesiedlenia w kategoriach liczb i wskaźników społeczno-demograficznych dotyczących przesiedlonej ludności, lokalizacji geograficznej, problemów, przed którymi stają przesiedleńcy oraz pilnych kwestii dotyczących udzielanej im pomocy społecznej. W drugiej części artykułu zarysowano procesy stopniowej adaptacji przesiedleńców do nowych warunków i wysiłki, jakie oni podejmują, aby poradzić sobie z wyzwaniami przynoszonymi przez zmienne koleje losu, w kontekście struktur motywacyjnych przesiedlonych osób. W trzeciej części artykułu nakreślono główne cechy polityki społecznej w stosunku do przesiedleńców, jej osiągnięcia i niepowodzenia oraz dalsze tendencje rozwoju. Artykuł kończą zalecenia dotyczące możliwych usprawnień usług publicznych dla osób przesiedlonych.
PL
Wskazano na niewystarczającą życzliwość i częsty brak konsekwentnego wsparcia niektórych elit politycznych, kulturowych i religijnych w wysiłkach różnych instytucji edukacyjnych i organizacji zawodowych skierowanych na promowanie etosu inżyniera. Opisano dużą szkodliwość działań niektórych elit politycznych i sekt religijnych zmierzających do cofnięcia lub ograniczania rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej. Ukazano różne podejścia kościołów i sekt do promowania etosu pracy wśród swoich wyznawców. Pokazano występowanie skłonności radykalnie nastawionych elit politycznych lewicowych i prawicowych do nieprzyjaznego traktowania kościołów oskarżanych o ich słabe zaangażowanie w promowanie etosu pracy. Przedstawiono pozytywny wpływ tradycji judaistycznych na promowanie etosu pracy, czego skutkiem są wielkie osiągnięcia Żydów w nauce i technice. Opisano ewolucję poglądów różnych kościołów chrześcijańskich w kierunku aktywnego promowania etosu pracy. Wskazano na dramatyczne skutki lekceważenia promowania etosu pracy przez kościół prawosławny. Wyeksponowano protestanckie źródła rozwoju kapitalizmu i wysokiego poziomu życia mieszkańców Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.
EN
Insufficient friendliness and frequent lack of consistent support of some political, cultural, and religious elites in the effort of various ; educational institutions and professional organizations directed towards promotion of engineer ethos has been indicated. Significant harmfulness of actions taken by some political elites and religious sects aimed to undo or limit development of modern technical civilization has been described. Different approaches of churches and sects to promotion of work ethos among their followers have been shown. Tendencies of radical left-wing, as well as right-wing political elites to unfriendly treat churches because of their weak involvement in promotion of engineer ethos has ; been shown. Positive influence of Judaic traditions on promotion of work ethos has been presented, which resulted in great achievement of Jews in science and technology. Evolution of beliefs of various Christian churches in the direction of active work ethos promotion has been described. Dramatic effects of disregarding promotion of work ethos by Orthodox Church have been indicated. Protestant roots of capitalism and high standard of living in Western Europe and North America have been exposed.
PL
Uruchomiony w kwietniu 2016 roku program Rodzina 500 Plus znacznie zmniejsza skalę niekorzystnego społecznie i ekonomicznie zjawiska tj. dotychczasowej najniższej dochodowości w rodzinach wielodzietnych. Kolejnym kluczowym programem społecznej polityki rodzinnej w Polsce uruchomionym w grudniu 2016 roku jest program Mieszkanie Plus. Program ten także powinien analogicznie pozytywnie wpłynąć w zakresie zmniejszenia rozwarstwienia społecznego w zakresie sytuacji mieszkaniowej. Głównym celem programu Mieszkanie Plus jest znaczące zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce, a szczególnie tanich mieszkań czynszowych z możliwością wykupienia własności. Konsekwencją rozwinięcia tego programu na większą skalę w kolejnych latach będzie zaoferowanie takich mieszkań przede wszystkim dla rodzin, które do tej pory nie miały możliwości wynajmu i zakupu mieszkań ze względu na niskie dochody i brak zdolności kredytowej. Jeżeli przyjęty przez rząd plan rozwinięcia w kolejnych latach programu Mieszkanie Plus zostanie zrealizowany to do 2030 roku poziom dostępności mieszkań dla obywateli w Polsce osiągnie poziom zbliżony do średniej w Unii Europejskiej.
EN
Launched in April 2016, the 500 Plus family program significantly reduces the scale of socially and economically disadvantageous phenomena, i.e. the current lowest rates in families of man y. Another key program of social family policy in Poland launched in December 2016 is the Apartment Plus program. This program should also have a positive impact on the reduction of social degradation in the housing situation. The main objective of the Apartment Plus program is a significant increase in the availability of housing in Poland, especially low-cost housing with the possibility of buying out properties. The consequence of the development of this program on a larger scale in the coming years will be to offer such housing primarily to families who have so far been unable to rent and purchase housing due to their low incomes and lack of creditworthiness . lf a government-approved development plan for the subsequent years of the Apartment Plus program will be implemented by 2030, the level of housing availability for citizens in Poland will reach a level close to the average in the European Union.
PL
Wykorzystanie statków powietrznych w systemie ochrony zdrowia jest już standar- dem w wielu krajach, w Europie i na świecie. Zapoczątkowane zostało w momencie, kiedy zaistniała konieczność szybkiej ewakuacji osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pierwsze zastosowanie samolotów w ewakuacji osób będących w stanie za- grożenia miało miejsce w czasie działań wojennych, kiedy trzeba było szybko przewozić rannych do szpitali by ratować im życie. W okresie późniejszym zdobyte doświadczenia na polach bitewnych przeniesiono do sfery cywilnej. Początkowo to właśnie w strukturach wojskowych używano statków powietrznych do działań „ratowniczych”, a w okresie póź- niejszym w oparciu o te pozytywne doświadczenia, w strukturach cywilnych służb ratow- niczych. Obecnie statek powietrzny (śmigłowiec, samolot) stał się latającą karetką pogo- towania. Jego wyposażenie pozwala nie tylko na szybki transport, często z miejsc, do któ- rych nie dotrze żaden inny środek transportu, ale umożliwia również realizację określo- nych procedur medycznych w czasie lotu. Transport sanitarny, obok świadczeń zdrowotnych wchodzi w zakres świadczeń opieki zdrowotnej, i jest wyrazem polityki zdrowotnej realizowanej przez państwo. Trans- port sanitarny (w tym również lotniczy) przysługuje świadczeniobiorcy w ramach środków publicznych. W ramach krajowej polityki zdrowotnej w koszyku świadczeń podstawowych powinien znaleźć się także bezpłatny transport medyczny, w tym lotniczy. Celem autora artykułu jest przedstawienie krótkiego zarysu lotnictwa sanitarnego na tle ogólnej polityki zdrowotnej, realizowanej przez państwo. W artykule przedstawiono krótko historię wykorzystania samolotów i śmigłowców w lotnictwie sanitarnym w Polsce. Świadomie pominięto najważniejszy dla polskiego lotnictwa sanitarnego okres: od roku 1999 do chwili obecnej. Biorąc pod uwagę głębokie reformy, które w tym czasie zostały przeprowadzone, uznano, że należy je zaprezentować w oddzielnej publikacji. Można po- wiedzieć, że ten artykuł ma już wartość historyczną i stanowi wprowadzenie do dalszych rozważań na temat lotniczego ratownictwa medycznego.
EN
The use of aircraft in a health care system has become a standard in many countries, not only in Europe, but also worldwide. Its beginnings go back to times when there appeared the need to quickly evacuate people whose health and life was suddenly at risk. The first use of aircraft in the evacuation of people in a state of emergency took place during the war when it was necessary to quickly transport the wounded to hospitals in order to save their lives. Later, the experience gained on the battlefield was transferred to the civil sphere. Initially, it was in the military structures that aircraft were used to carry out rescue tasks, and subsequently, on the basis of this positive experience, in civil emergency structures. Currently, aircraft ( aeroplane or a helicopter) has become a flying emergency ambulance. Its equipment enables quick transport, often from places inaccessible for other means of transport, but also allows the implementation of specific medical procedures during the flight. Sanitary transport, along with health services is included in the scope of health services and is an expression of health policy offered by a state. Beneficiaries are entitled to sanitary transport ( including air transport ) within the framework of public funds. As part of the national health policy, free medical transportation, including air transport, should be included in the basket of basic medical services. The author’s aim is to present a brief outline of sanitary aviation at the background of general healthcare policy, implemented by a state. The article presents a short history of how the airplanes and helicopters were used in the sanitary aviation in Poland. The most important period from1999 up to now has beeen deliberately omitted. Having taken far reaching reforms that were implemented at that period into account, it was concluded to present them in a separate publication. We may risk saying that this article is of some historical value and provides an introduction to further considerations on air medical rescue.
7
Content available remote The genesis and development of the European Union Social Policy over the years
EN
The study investigates genesis of the European Union Social Policy and the changes in common social issue over the years. The European Union is not only economic and monetary integration, it is also unify the activities in the social areas. Integration endeavors are not only based on the European Union further enlargement to new members, but also are based on adoption of new regulations on social issues, with the need to enforce the m by the Member States. EU regulations only of an economic nature, without social guidelines may lead to incomplete and unstable functioning of the European Union and Single European Market. Over the past decade, the process of European integration has intensified and included more issues and life areas, therefore the position of social policy has strengthen consistently. The increasing globalization and regionalization of economic and social life causes more important role for international institutions such as the European Union, in solving various social matters. European countries are more acutely affected by problems such as high unemployment, poverty, social exclusion and the progressive aging of the population. Consequently cooperation at EU level can lead to stop these processes and can find ways to eliminate the negative effects that appeared among the citizens of Europe.
PL
Opracowanie to zostało poświęcone genezie polityki społecznej Unii Europejskiej oraz zmianom, jakie dokonały się na przestrzeni lat we wspólnotowych obszarach socjalnych. Unia Europejska to nie tylko integracja gospodarczo – walutowa, to jednoczenie działania w sferze społecznej i socjalnej. Dążenia integracyjne nie opierają się jedynie na dalszym rozszerzaniu Unii Europejskiej o nowych członków, ale również bazują na przyjmowaniu nowych, wspólnotowych wytycznych i regulacji w kwestiach społecznych, wraz z koniecznością egzekwowania ich przez kraje członkowskie. Regulacje unijne jedynie o charakterze ekonomicznym, bez socjalnych wytycznych, doprowadziłyby do niekompletnego i niestabilnego funkcjonowania Unii Europejskiej oraz Jednolitego Rynku Europejskiego. W kolejnych dekadach proces integracji europejskiej intensyfikował się i obejmował coraz to nowe sprawy oraz dziedziny życia, dlatego właśnie pozycja kwestii socjalnych i polityki społecznej wzmacnia się konsekwentnie. Pogłębiająca się globalizacja oraz regionalizacja życia gospodarczego i społecznego sprawia, że coraz większe znaczenie przy rozwiązywaniu przeróżnych kwestii społecznych, odgrywają instytucje międzynarodowe jak Unia Europejska. Państwa Europy coraz dotkliwiej dotykają takie problemy jak wysokie bezrobocie, ubóstwo i wykluczanie społeczne oraz postępujące starzenie się społeczeństw. Właśnie dlatego intensywna współpraca na poziomie unijnym może doprowadzić do zatrzymania się tych procesów oraz wypracowania sposobów wyeliminowania negatywnych skutków, które pojawiły się wśród obywateli Europy.
PL
Przeciwdziałanie ubóstwu jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej, bowiem ubóstwo jest wciąż jednym z podstawowych problemów współczesnego społeczeństwa. W ramach różnych programów finansowanych ze środków publicznych proponowane są liczne narzędzia i instrumenty do walki z ubóstwem, jednak ich wdrożenie powinno być poprzedzone rzetelną analizą efektów realizacji konkretnych działań. Nie jest to proste, gdyż ubóstwo wraz ze swymi przyczynami i skutkami to zjawisko bardzo złożone, a dodatkowo efekty przeciwdziałania jemu widoczne są dopiero po upływie stosunkowo długiego czasu. To powoduje, że badania nad ubóstwem wymagają zastosowania metody, która poradzi sobie z tą złożonością w ujęciu dynamicznym. Metodą taką, w opinii autorów, jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza przesłanek uzasadniających wykorzystanie symulacji komputerowej w analizie efektów działań zapobiegającym ubóstwu oraz zaproponowanie procedury badawczej prowadzącej do zbudowania systemu symulacyjnego wspomagającego ocenę wpływu polityki społecznej w tym zakresie.
EN
Poverty reduction is a very important element of social policy because poverty is still one of the main problems of modern society. In a variety of programs financed by public funds numerous tools and instruments to fight poverty are proposed, but their implementation should be preceded by careful analysis of the effects of the implementation of concrete actions. It is not easy, because the phenomenon of poverty with their causes and effects is a very complex system, and in addition, the results of these efforts are visible after a relatively long time. This makes, that researches on poverty require a method that can cope with this complexity in dynamic terms. Such a method, according to the authors, is a computer simulation. The aim of the article is to analyze the reasons justifying the use of computer simulation for investigating the effects of anti-poverty policy and proposing the procedure leading to build a simulation system supporting the assessment of the impact of social policy in this regard.
PL
Artykuł opisuje zjawisko imigracji do Polski. Analizuje wybrane, najbardziej liczebne i najbardziej charakterystyczne zdaniem autora grupy imigrantów. Charakteryzuje sytuację prawną imigrantów w kontekście praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce. Wskazuje pozytywne i negatywne aspekty imigracji zarówno z punktu widzenia państwa przyjmującego, jak również osób osiedlających się w Polsce. Zwraca uwagę na problemy asymilacyjne i integracyjne imigrantów przebywających w Polsce.
EN
The article describes the phenomenon of immigration to Poland. The author analyzes the most numerous and characteristic immigrant groups in Poland. The paper demonstrates foreigners’ legal situation in the context of their rights and obligations. It indicates the positive and negative aspects of the immigration, both from the host country’s point of view, as well as immigrants in Poland. It characterizes some problems with assimilation and integration of immigrants residing in Poland.
EN
Author describes the functioning of the Social Services in Poland based on the bill about the family support and custody. First bill was introduced in 1989. It laid foundations for functioning of the social worker. Next one introduced a innovative, at least in Polish circumstances, institution of family assistant. The bill defines new profession, describes expectations that a person has to meet in order to become a family assistant. Thanks to this regulation new profession was created resulting in both increase of jobs available and improvement in the social support provide by the state.
PL
Autorka omawia zasady funkcjonowania służb socjalnych w Polsce według ustawy o pomocy społecznej i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pierwsza zaczęła obowiązywać po 1989 roku. Określiła wymogi dotyczące wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Kolejna wprowadza innowacyjne na gruncie polskim rozwiązanie: instytucję asystenta rodziny .Akt prawny definiuje nowy zawód, określa, jakie wymogi są stawiane przed wykonującą go osobą. Dzięki regulacji powstaje nowy zawód socjalny, co zwiększa ofertę miejsc pracy oraz dostępność świadczenia pracy socjalnej rodzinom.
EN
Sustainable development not only refers to the relationship between the economy and the environment, but it also has a social dimension. This article reviews the original acts and basic documents concerning EU’s sustain-able development strategy, from the Maastricht Treaty in 1992 to the latest Europe 2020 (2010) economic strat-egy, in terms of their reference to the problems of social security and social policy. It also presents examples of EU’s activities in the social pillar of the sustainable development policy, especially in the areas of health, demo-graphic problems, poverty, and social exclusion. A system of indicators is presented as the measure of progress of sustainable development within the Communities. In the final part of this article the system of indicators for health is presented.
PL
Zrównoważony rozwój odnosi się nie tylko do relacji pomiędzy gospodarką i środowiskiem, ale posiada także wymiar społeczny. W artykule dokonano przeglądu aktów pierwotnych i podstawowych dokumentów Unii Eu-ropejskiej podejmujących kwestie zrównoważonego rozwoju, od Traktatu z Maastricht z 1992 r. do najnowszej strategii gospodarczej Europa 2020 z 2010 r., w aspekcie ich odniesienia do problemów bezpieczeństwa socjal-nego i polityki społecznej. Przedstawiono również przykłady działań Unii Europejskiej w zakresie filaru spo-łecznego polityki zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, problemów demograficznych oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Miarą postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju we Wspólnotach są systemy wskaźników. W końcowej części tekstu zaprezentowano system wskaźników w dziedzinie zdrowia.
PL
Jednostki samorządu terytorialnego na mocy ustawy zostały zobligowane do opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. Strategia rozwiązywania problemów społecznych powinna być spójna ze strategią rozwoju, a ich realizacja powinna doprowadzić do osiągnięcia założonych celów. W artykule przedstawiono zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz omówiono Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zabrze i Strategię Rozwoju dla Miasta Zabrze pod kątem działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeanalizowano zrealizowane działania i wskazano obszary wymagające podjęcia działań, mających na celu poprawę dostępności przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych.
EN
Local self-government units due to the law were obliged to develop and implement strategies for solving social problems, especially emphasized on programs of social help to support people with disabilities. The strategy for solving social problems should be compatible with the development strategy and should lead to the achievement of its objectives. The paper presents the tasks of local self-government units and discusses the Strategy for Social Problems Solution of Zabrze and the Development Strategy of Zabrze in context of the support for people with disabilities. Actions carried out and the most important areas requiring actions to improve the accessibility of urban spaces for the disabled were discussed.
PL
Autor prezentuje wyniki badań dotyczących doboru społecznych kryteriów delimitacji zdegradowanych obszarów miejskich na potrzeby realizacji procesów rewitalizacji. Badania przeprowadzone zostały w ramach projektu badawczego promotorskiego nr N115 415740 pt. "Wykorzystanie narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów i zarządzania strategicznego do tworzenia i wdrażania lokalnych programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast".
EN
The author presents results of research on selection of social criteria for delimiting the boundaries of degraded urban areas for the needs of implementing urban revitalization processes. The research wass done under within the framework of the project no N115 415740 "Application of creativity and strategic management tools in formulating and implementing revitalization programs of degraded urban areas".
15
Content available remote Wybrane aspekty europejskiego podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy
PL
O ile bezpieczeństwo i higiena pracy są generalnie (podobnie jak stosowanie wyposażenia roboczego podczas pracy) powiązane z celami polityki społecznej każdego kraju na świecie, podejście europejskie* cechują pewne istotne różnice. Europejskie podejście jest dobrze znane i wysoko cenione jako jeden z najskuteczniejszych i najefektywniejszych systemów ochrony ludzi przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami występującymi podczas pracy. W konsekwencji liczba wypadków przy pracy w Europie w ciągu ostatnich lat nieustannie spada, np. w Niemczech o ponad 50% w ciągu ostatnich 10 lat.
16
Content available remote Bezpieczeństwo społeczne płaszczyzną bezpieczeństwa państwa
EN
One of the more important goals for the state is securing for its citizens social security net within an established safety sphere. In the article the author describes different danger levels and situations (both internal and external) when a given individual or social group may feel that their safety net is broken. Since it is the states responsibility to respond to citizen's needs, it is in its domain to turn for the necessary instruments providing safety improvements of the social sphere.
PL
W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia pojęcia społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego, którego poziom decyduje o spójności społecznej. Dokonujące się od kilkunastu lat zmiany systemowe, doprowadziły do demokratyzacji życia publicznego i do wzrostu aktywności obywatelskiej. Rozwijający się trzeci sektor, dzięki rozwiązaniom formalnoprawnym oraz wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, czynnie uczestniczy w kształtowaniu kapitału społecznego w regionie.
EN
The paper makes an attempt at introducing the notions of civic society and social capital, whose level defines the social cohesion. The system transformations that have taken place for over a dozen years, led to democratization of public life and to the rise of social activity level. The developing third sector, thanks to formal-legal solutions and financial support from the European Social Fund, actively participates in creation of social capital in region.
18
Content available remote Bezpieczeństwo społeczne państwa demokratycznego
EN
The concept of the society's security in a country results from new trends in understanding the idea of security. When referring this category to democratic structures, one can easily notice that the needs of human existence and development are essential. In democratic systems the state is an organisation that creates the best possible conditions for development of individuals and societies. In this situation the interests of some groups may by glorified at the expense of other groups; societies might become egalitarian. In the first case it can lead to a conflict of interests, in the latter it may result in the weakening of human creativity.
19
Content available remote Determinanty współczesnej polityki społecznej - uwarunkowania europejskie
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze elementy współczesnej polityki społecznej. W ostatnich kilku dziesięcioleciach uległ zasadniczym zmianom jej charakter. Obserwuje się odejście od modelu opiekuńczego na rzecz aktywnej polityki społecznej, która jest zaprzeczeniem polityki pasywnej, gwarantującej bezpieczeństwo socjalne poprzez system świadczeń pieniężnych i rzeczowych.
EN
The paper presents fundamental elements of social policy. In the last dozens of years its character has changed a lot. We can observe the departure from the tutelary model to the active social politics that is the negation of the passive politics, guaranteeing the social security through the system of disbursements in money and material things.
PL
Od kilku lat obserwuje się tendencję do interdyscyplinarnego podejścia do różnych problemów i zagadnień. I tak np. proces pracy analizuje się z punktu widzenia psychologii, a w ergonomii zwraca się uwagę na rezultaty badań medycznych. Podobnie na politykę społeczną można spojrzeć z punktu widzenia ekonomii czy nauk o zarządzaniu. W pracy przedstawiono przykłady zastosowania wybranych narzędzi analizy strategicznej (kierowanie różnorodnością społeczną, analiza SWOT) w odniesieniu do specyficznej grupy społecznej, jaką są osoby niepełnosprawne.
EN
Recently there is a trend to use an interdisciplinary approach to various problems and issues. For instance, the proces of work is analysed in the light of psychology and in ergo-nomics results of medical research arę emphasised. Similarly social politics can be treated fiom the point of view of economics and management theories. This paper presents exam-ples of use of selected tools of strategie analysis (management of social diversity, SWOT analysis) in relation to a specific social group, namely people with disabilities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.