Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotekstylia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stałości właściwości użytkowych geotekstyliów w świetle wprowadzonych zmian w nowych edycjach norm zharmonizowanych na te wyroby. Celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wprowadzonych zmian oraz zapobieganie niewłaściwej interpretacji nowych edycji norm zharmonizowanych przez producentów wyrobów geotekstylnych i jednostki certyfikujące. Omówiono ograniczenie możliwości stosowania surowców wtórnych do produkcji geotekstyliów. Zwrócono uwagę, że nowe podejście do stosowania surowców z recyklingu powinno skutkować dużą stabilnością parametrów wyrobów gotowych. Zaostrzenie wymagań dotyczących trwałości wyrobów geotekstylnych ma na celu wydłużenie czasu życia obiektów budowlanych i powinno wpłynąć na poprawę jakości geotekstyliów oraz geosyntetyków.
EN
This paper specifies the requirements regarding performance constancy of geotextiles along with significant changes that have been implemented in new editions of harmonized standards for geotextiles. The purpose of the article is the dissemination of knowledge about introduced changes among the manufacturers of geotextile products and prevention of inappropriate interpretation of the new editions of harmonized standards by manufacturers and certification bodies. The limitation of the possibility of using secondary raw materials has also been discussed. It has been pointed out that the new approach towards the use of recycled raw materials should result in greater stability of the finished products. The increase of the durability requirements for geotextile products is aimed at extending the lifetime of construction objects, which ultimately should improve the quality of geotextiles and geosynthetics.
2
Content available remote Funkcja filtracyjna geosyntetyków
PL
Geosyntetyki są powszechnie wykorzystywane w budownictwie, gdzie m.in. pełnią rolę separacyjną, drenażową, ochronną czy wzmacniającą. W Polsce w zdecydowanej większości stosowane są w projektach infrastrukturalnych, szczególnie w drogownictwie. Szczególnie istotna jest pełniona przez nie funkcja filtracyjna.
EN
A geosynthetic is a product in the form of a tape, a sheet or spatial form in which at least one ingredient has been produced from a natural or synthetic polymer. Geosynthetics are widely used in construction, where, among others, they are functioning as a separation, protection, strengthening and drainage layer. In Poland in the vast majority of cases, they are used in infrastructural projects, especially in road engineering. Particularly important is the filtration function role they play.
3
Content available Stabilizacja podłoża gruntowego – geosyntetyki
PL
Wieloletnie doświadczenia w realizacji inwestycji drogowych umożliwiają stosowanie różnorodnych metod stabilizacji podłoża gruntowego. Technologie należy dobierać starannie, biorąc pod uwagę istniejące lokalne warunki gruntowo-wodne oraz aspekt ekonomiczny i użytkowy.
PL
Wśród wielu zastosowań gruntu zbrojonego geosyntetykami ważne miejsce zajmują elementy budownictwa komunikacyjnego, m.in. przyczółki mostowe, wysokie nasypy drogowe itp. W artykule podjęto bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości temat przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami.
EN
Review of important features of geotextiles and related products applied to the construction of retaining blocks, with the focus on short- and long-term strength and rheology. Estimation of loadings acting on the reinforced soil mass in a bridge abutment structure - standardised and real loadings. Analyses and calculations of the system of bridge abutments with reinforced soil walls.
5
Content available remote Geotekstronika a bezpieczeństwo transportu
PL
Z uwagi na odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego za realizowane inwestycje komunikacyjne w coraz dłuższym horyzoncie czasowym, celowe wydaje się zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z obserwowanymi niestety nadal problemami dotyczącymi umiejętności odróżniania poszczególnych rodzajów geosyntetyków oraz weryfikacji wymaganych w projekcie tzw. technicznych parametrów istotnych (np. wytrzymałość długoterminowa w przypadku wyrobów pełniących funkcję zbrojenia).
EN
The paper addresses the use of geotextiles and related products in road earth structures. Product identification and design procedures for geosynthetic reinforcement have been described.
PL
Innowacyjne geotekstylia utworzone z meandrycznie ułożonych sznurów zastosowano do zabezpieczenia stromej skarpy nieczynnego wyrobiska żwirowni Nieboczowy. Wykorzystano geotekstylia wyprodukowane z włókienniczych materiałów odpadowych. Segmenty geotekstyliów zamontowano na skarpie w okresie zimowym. Po zamontowaniu geotekstyliów stan skarpy monitorowano przez okres sześciu miesięcy. Stwierdzono, że geotekstylia bezpośrednio po zainstalowaniu zapobiegają zsuwaniu się gruntu. Sznury poprzecznie ułożone na skarpie wchłaniają znaczne ilości wody i tworzą mikrotamy spowalniające spływ powierzchniowy. W okresie wiosennym geotekstylia sprzyjają rozwojowi szaty roślinnej. Bujna roślinność pokrywająca równomiernie całą powierzchnię skarpy wspomaga działanie stabilizujące geotekstyliów. Zastosowane geotekstylia skutecznie chronią skarpę przed osuwaniem i skutkami erozji powierzchniowej. Geotekstylia mogą być z powodzeniem zastosowane w procesie rekultywacji nieczynnych wyrobisk żwirowych.
XX
Innovative geotextiles formed from meandrically arranged ropes were used for the protection of the steep slope in the gravel pit Nieboczowy. The geotextiles from textile wastes were produced. Segments of geotextiles were mounted on the slope in winter. After installing for six months the slope condition was monitored. It was found that immediately after installation the geotextiles prevent the ground sliding. Ropes laterally arranged on the slope absorb significant amounts of water and create microdam system, which slow down a runoff. In spring the geotextiles accelerate the development of vegetation. Lush vegetation covering the entire surface of the slope supports the stabilizing effect of geotextiles. Geotextiles effectively protect the embankment against landslides and the consequences of surface erosion. Geotextiles can be successfully applied in the process of reclamation of disused gravel pits.
PL
Od wielu lat geosyntetyki są stosowane do ochrony przeciwerozyjnej skarp i nasypów. W ostatnich latach prowadzone są prace mające na celu opracowanie technologii i montażu nowych geosyntetyków pełniących funkcję ochrony przeciwerozyjnej. Do nowych geosyntetyków przeciwerozyjnych należą innowacyjne geotekstylia utworzone przez meandrycznie ułożone sznury Kemafil połączone specjalnymi łącznikami wykonanymi techniką dziewiarską. W pracy zaprezentowano wyniki badań różnych materiałów biodegradowalnych służących do produkcji sznurów Kemafil. W czasie badań wyznaczono podstawowe parametry geometryczne i mechaniczne materiałów przeznaczonych do tworzenia oplotu oraz materiałów pełniących funkcję otuliny. Badano sznurek bawełniany i sizalowy przeznaczony do wytwarzania oplotu oraz wybrane tkaniny i włókniny przeznaczone do tworzenia otuliny. Jednocześnie przeprowadzono próby wykonania sznurów z wykorzystaniem badanych materiałów i różnych materiałów wypełniających. W wyniku przeprowadzonych badań oceniono przydatność badanych materiałów do wytwarzania sznurów Kemafil.
EN
For many years, geosynthetics have been used for erosion protection of slopes and embankments. In recent years different efforts to develop new technologies for production and installation of geosynthetics designed for erosion protection were undertaken. The new generation of erosion protective geosynthetics includes geotextiles built from meandrically arranged coarse Kemafil ropes connected with additional linking threads. The paper presents the results of investigations on variety of biodegradable materials, which can be used for the production of Kemafil ropes. During the investigations the basic geometrical and mechanical parameters of the materials were determined. Cotton and sisal cord intended for the manufacture of the sheath and selected non-woven and woven fabric intended to form the cover were investigated. At the same time the tests of production of Kemafil ropes built from the tested materials and various filler materials were performed. During the studies the usefulness of materials for the manufacture of Kemafil ropes was evaluated.
PL
Przedmiotem artykułu jest warstwa niespoistego ośrodka gruntowego zbrojonego geotekstyliami, stanowiąca podłoże w budownictwie komunikacyjnym. Oceniono wpływ poziomo zlokalizowanego dwukierunkowego zbrojenia na zmianę warunków pracy laboratoryjnych fizycznych modeli warstwy ośrodka gruntowego. Stwierdzono istotne efekty zbrojenia, dotyczące powiększenia nośności modeli.
PL
Celem referatu jest przedstawienie nowej technologii geotekstyliów dzianych z surowców naturalnych pozyskiwanych z recyklingu wraz z rozwiązaniami materiałowymi oraz wskazaniem obszarów zastosowań. W technologii zakłada się, iż surowcem do wytwarzania geosiatek tekstylnych będą taśmy, sznurki, nitki lub luźne pokłady włókien, których produkcja będzie bazowała na naturalnych polimerach celulozowych pierwotnych i wtórnych (makulatura, włókna ścieru drewnianego), włóknach roślinnych (słoma, trzcina, bawełna, len konopie, bambus, itp.) oraz innych uszlachetniających włóknach syntetycznych i substancjach niewłóknistych. W zależności od zastosowań i właściwości geotekstyliów przyjmowane są dwa rozwiązania surowcowe: tworzywa biodegradowalne o standardowych właściwościach mechanicznych oraz surowce specjalne modyfikowane fizyko-chemicznie o podwyższonej wytrzymałości. Zakłada się, iż w pierwszej fazie badań podstawowym tworzywem geotekstyliów będą „materiały papiernicze”. Papiery te będą cechowały się dobrą przerabialnością w technologiach włókienniczych. Referat został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich uzasadnia stosowanie surowców naturalnych pozyskiwanych w recyklingu wymogami prawnymi ustawodawstwa unijnego i polskiego. Drugi rozdział dotyczy technologii geotekstyliów na bazie surowców celulozowych, natomiast trzeci ma na celu zasygnalizowanie możliwości kształtowania właściwości i zastosowań geotekstyliów w zależności od cech strukturalnych i fizycznych materiałów celulozowych.
EN
The aim of this paper is to present a new technology of knitted geotextiles from raw materials that are sourced from recycling, together with the material solutions and an indication of application areas. The technology assumed that the raw material for the production of the textile geonets will be: tapes, strings, yarns or loose fiber layers. Their production will be based on natural primary and secondary cellulose polymers (waste paper, wood pulp fibers), plant fibers (straw, cane, cotton, linen, hemp, bamboo) and other synthetic refining fibers and nonfibrous substances. Depending on the application and the properties of the geotextiles are considered two solutions of raw materials are considered: biodegradable materials with standard mechanical properties and special raw materials that are modified by physico-chemical methods with increased strength. It is assumed that in the first stage of the research the base raw material of the geotextiles will be „paper materials”. These papers will be characterized by a good processability in the textile technologies. The paper was divided into three parts. The first one contains the legitimacy of the use of the natural materials sourced in the recycling process that was supported by the legal requirements of EU and Polish legislation. The second chapter is focused on the technology of the geotextiles on the basis of the cellulose materials, and the aim of the third one is to show the possibility of modeling of the properties and applications of the geotextiles according to the structural and physical characteristics of the cellulose materials.
EN
Geotextiles, that means materials applicated to be in contact with soil and rocks are the largest group of geosynthetics used in building construction. In the article geotextiles were presented as modern building materials. Their division, fulfilled functions and method of opinion of geotextiles in accordance with the scope and the kind of testing of geotextiles properties adjusted to the function which these materials fulfill in the construction were revealed.
12
Content available remote Wykorzystanie badań geotekstyliów w projektowaniu budowli ziemnych
PL
Badania geotekstyliów i wyrobów pokrewnych. Trwałość geotekstyliów. Parametry współpracy grunt – geosyntetyk. Normalizacja w dziedzinie projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Zalecenia ogólne EBGEO dotycące wymiarowania zbrojenia geosyntetycznego. Badania zbrojenia podstawą zrównoważonego projektowania.
EN
The testing of geotextiles and related products. Durability of geotextiles. Parameters of soil – geosynthetics interaction. Standardization in design of reinforced soil with geosynthetics. EBGEO general recommendations for dimensioning of geosynthetic reinforcement. Balanced design based on tests of geosynthetic reinforcement.
PL
Zapewnienie trwałej nośności oraz możliwie małych i równomiernych osiadań toru jest konieczne zarówno podczas przystosowywania linii kolejowych do zwiększonych prędkości pociągów, jak i w trakcie budowy nowych torów na słabym podłożu gruntowym. W celu zmniejszenia kosztów tych prac od ponad 30 lat podbudowy układa się na warstwach z geosyntetyków, które muszą pełnić swoje funkcje nieprzerwanie, dlatego szczególnie ważna jest ich trwałość, czyli odporność na zmianę właściwości (głównie mechanicznych i hydraulicznych) w czasie.
EN
An analysis of the basic properties of geotextiles obtained by two-sided needle punching and by two-layered needle punching on the fabric underlay is presented in this paper. The influence of geotextile production technology on their functional properties was evaluated, the parameters of geotextiles manufactured from staple fibres by mechanical needle punching were compared for both techniques, and the influence of the mass per unit area on the mechanical and hydraulic properties is shown. It was found that geotextiles obtained by two-sided needle punching had very good hydraulic properties thanks to their spatial structure, whereas geotextiles obtained by two-layered needle punching on the fabric underlay, apart from good hydraulic properties, had very good tensile strength and small elongation at a maximum load, which is particularly useful for reinforcement.
PL
W pracy zaprezentowano analizę podstawowych właściwości geowłóknin otrzymanych techniką igłowania mechanicznego dwustronnego i techniką igłowania dwuwarstwowego na podkładzie tkaninowym. Dokonano oceny wpływu techniki wytwarzania geowłóknin na ich właściwości użytkowe, porównano parametry geowłóknin wytwarzanych z włókien odcinkowych w procesie igłowania mechanicznego dla obu technik, zobrazowano wpływ masy powierzchniowej na właściwości mechaniczne i hydrauliczne geowłóknin. Stwierdzono, że geowłókniny wytwarzane metodą dwustronnego igłowania wykazują bardzo dobre właściwości hydrauliczne, natomiast geowłókniny wytwarzane na podkładzie tkaninowym, obok właściwości hydraulicznych charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, szczególnie przydatnymi dla funkcji zbrojeniowej.
PL
W procesach zastosowań technicznych różnych form geosyntetyków rola doświadczeń wynikających z testów i badań modelowych, doświadczeń i pomiarów w laboratoriach staje się decydująca. Od kilkudziesięciu lat trwają w tym zakresie intensywne prace w celu udoskonalenia i efektywnego zastosowania różnego typu geosyntetyków, szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym.
EN
In the processes of technical applications of various forms of geosynthetics, the role of the experience from the tests and model tests, experiments and laboratory measurements, is of crucial importance. For decades, there have been intensive works to refine and use more effectively various types of geosynthetics, especially in infrastructural construction.
PL
W nowoczesnych konstrukcjach ziemnych (nasypy drogowe i kolejowe, tamy i zapory), do powszechnego sposobu postępowania należy umieszczanie wewnątrz tych konstrukcji geosyntetyków w postaci tkanin i siatek. Te geosyntetyczne materiały działają jako filtry oraz elementy wzmocnienia i drenażu. Są one również adaptowane do zbrojenia konstrukcji ziemnych i zapobiegania erozji powierzchniowej. Przez integrację sensorów w geotekstyliach można zrealizować "inteligentne" techniczne tekstylia. Takie multifunkcjonalne techniczne tekstylia potrafią współoddziałowywać z ich środowiskiem oraz odczytywać różne wielkości pomiarowe jak temperatura, naprężenie i parametry chemiczne, które to pozwalają wykryć i zlokalizować w czasie rzeczywistym obecność uszkodzeń i zniszczeń. W porównaniu z tradycyjnymi systemami pomiarowymi (ciśnieniomierze, piezometry i inklinometry umożliwiające tylko pomiary punktowe) właśnie to światłowodowe sensory optyczne są dopasowane do wspomnianych celów monitoringu rozłożonego przestrzennie. Te bardzo cienkie światłowody optyczne o średnicy mniejszej niż 1 mm mogą mieć zastosowanie jako sensory działające w silnych polach elektromagnetycznych, w "surowych", wybuchowych i chemicznie trujących środowiskach oraz podczas wpływu jonizującego promieniowania. Rozłożone przestrzennie światłowodowe sensory optyczne bazują na efekcie rozproszenia Brillouin w światłowodach szklanych oraz na optycznej reflektrometrii w dziedzinie czasu (OTDR) w światłowodach polimerowych. Publikacja ta stanowi przegląd inowacyjnych, światłowodowych sensorów optycznych zintegrowanych w geosyntetykach, oraz prezentuje wyniki ich testów w terenie.
EN
In modern earthwork structures (roads and railway embankments, dikes and dams), it is common procedure to embed geosynthetics like non-woven and grid structures into their soil bodies. These geosynthetic materials act as filters, reinforcement and drainage elements. They are also integrated for strengthening of the earthwork structures and prevention from surface erosion. By incorporating sensors in the geotextiles, "smart" technical textiles can be realised. Such multifunctional technical textiles can interact with their environment and sense various measurement categories such as temperature, strain and chemical parameters which allow to detect and to locate the presence of any damages and destructions in real time. In comparison with traditional measuring systems (pressure cells, piezometers and inclinometers which produce only point measurements) fibre optic sensors are well suited for mentioned spatial distributed monitoring purposes. The very tiny optical fibres of a diameter of less then 1 mm can operate as sensors in strong electromagnetic fields, under "harsh" explosive and chemical environments and under ionizing radiation. The spatial distributed fibre optic sensors are based on Brillouin scattering in glass optical fibres and on optical time domain reflectometry (OTDR) in polymer optical fibres. The paper gives an overview of these innovative fibre optic sensors embedded in geosynthetics and presents field test results.
18
Content available Budownictwo - geotekstylne maty hydrotechniczne
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie mat hydroizolacyjno - izolacyjnych zastosowanych przy wykonywaniu obiektów budowlanych (np. składowiska odpadów) lub elementów budynków (np. tarasy).
EN
The paper presents make use of waterproofing - filter insulation mats apply at erecting buildings (for example landfill) and building elements (for example terrace).
19
Content available remote Knitted Geotextiles for Road Reinforcement
EN
In this article geotextiles knitted in the form of 3D products composed of knitted bands joined at points to form a cellular net-like confi guration are proposed for the reinforcement of roads. As yet, no one has ever succeeded in producing cellular geotextiles with the use of textile machines. However, the technical solution described in this article makes it possible. The technology of manufacturing knitted cellular geotextiles in a single process signifi cantly lowers the costs of production. Moreover, due to higher deformability, knitted cellular geotextiles would be less subject to degradation caused by the aggregate fi lling the cells of the net.
PL
Ze względu na szerokie plany rozwoju systemów transportu, szczególnie w krajach rozwijających się pod tym względem, przewidywane jest znaczące zapotrzebowanie na geotekstylia. Oprócz szerokich zastosowań geotekstyliów płaskich, w ostatnim okresie zwiększa się zapotrzebowanie na geosyntetyki przestrzenne. W grupie tej dominujące znaczenie mają geosiatki komórkowe. Geosiatek komórkowych, jak dotąd, nie udaje się wytworzyć w postaci wyroby tekstylnego. Możliwość taką stwarza rozwiązanie techniczne zaproponowane w niniejszym artykule. Należy się spodziewać szerokiego zainteresowania tą technologią, zarówno producentów maszyn jak również producentów tekstylnych geosiatek komórkowych.
PL
Zabezpieczanie osuwisk w budownictwie drogowym wiąże się z koniecznością rozwiązania szeregu problemów technicznych i geologicznych obejmujących stabilizację i wzmocnienie gruntów, systemy drenaży i uporządkowanie gospodarki wodnej oraz naprawę uszkodzonych odcinków infrastruktury komunikacyjnej, a także często ich modernizację. Do każdego z tych obszarów należy dobrać odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i środki techniczne. Zabezpieczenie osuwiska stanowi kompleksową budowlę geotechniczną, gdzie coraz szersze zastosowanie znajduję nie tylko techniki wiertnicze i tradycyjne materiały budowlane, ale również technologie oparte na geosyntetykach. Artykuł omawia podstawowe zagadnienia techniczne związane z zabezpieczeniem osuwisk z zastosowaniem nowoczesnych technologii geokomórkowych w oparciu o zrealizowane projekty zabezpieczenia osuwisk na obszarze południowej Polski.
EN
Landslides protection is connected with a number of technical and geological problems which have to be solved. The proper technical sources and materials must be choosen for soil stabilization and strengthening, drainage systems, repairing and modernization of damaged intervals of road infrastructure. The protecting landslide appears as a multi-component geotechnical and engineering construction where various of technologies as drilling techniques, traditional construction materials and geosynthetic materials of all types have an application. The paper describes some basic technical questions connected with the application of geosynthetic cellular confinement system (geocells) for landslide protection on the base of experiences from realized projects on the south area of Poland.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.