Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ zasilania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono parametry techniczne kabli w izolacji i powłoce XLPE/PE vs PVC/PVC ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na wpływ samego produktu na proces budowy i jego uproszczenia. Analizując poszczególne etapy życie produktu i ponoszone koszty, zwrócono uwagę na rosnące koszty opex i ponoszonych strat.
EN
The article presents technical parameters of cables in XLPE/PE insulation and sheath vs PVC/PVC their advantages and disadvantages. Attention was paid to the influence of the product itself on the construction process and its simplification. Analyzing the individual stages of product life and costs, attention was paid to increasing opex costs and incurred losses.
PL
Układ zasilania IT znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaga się zwiększonej pewności zasilania z jednoczesną minimalizacją zagrożeń pożarowych. Jest stosowany na wszystkich jednostkach latających i pływających. Problematyka ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT wymaga zrozumienia istoty stosowania oraz specyfiki pracy tego układu.
PL
Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy dotyczą modelowania napędu z silnikiem reluktancyjnym zasilanym z układu zasilania o zmiennej konfiguracji uzwojeń. Ich celem jest analiza parametrów napędu oraz wyznaczenie charakterystyk silnika w zależności od wartości kątów komutacji, współczynnika wypełnienia napięcia PWM oraz konfiguracji połączeń uzwojeń pasm przełączalnego silnika reluktancyjnego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem modelu symulacyjnego w środowisku Matlab/Simulink.
EN
The research carried out as part of this work concerns modeling of a drive with a reluctance motor powered from a power supply system with variable winding configuration. Their purpose is to analyze drive parameters and determine the drive characteristics depending on the value of the commutation angles, PWM voltage fill factor and configuration of the winding connections of the switchable reluctance motor phases. The research was carried out using a simulation model in the Matlab / Simulink environment.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych napędu z trójpasmowym przełączalnym silnikiem reluktancyjnym, zasilanym ze zmodyfikowanego układu zasilania. Opracowany układ zasilania umożliwia zmianę konfiguracji połączeń uzwojeń biegunowych lub pasm silnika SRM z szeregowej na równoległą w trakcie pracy napędu bez przerywania obwodu przepływu prądu [2]. Do przeprowadzenia badań opracowano program symulacyjny dla napędu z trójpasmowym silnikiem SRM zasilanym z badanego układu zasilania. Dotychczas przeprowadzono tylko podstawowe badania tego typu napędu z wysokoobrotowym silnikiem dwupasmowym. Badania mają na celu wstępną ocenę przydatności tego rozwiązania do stosowania w energooszczędnych napędach pojazdów elektrycznych i ewentualnej możliwości redukcji liczby przełożeń mechanicznych. Badania przeprowadzono w środowisku Matlab z wykorzystaniem pakietu Matlab/Simulink dla modelu napędu z silnikiem małej mocy.
EN
The paper presents the results of simulation studies of the drive with a three-band switched reluctance motor, powered from a modified power supply system. The developed power supply system enables to change the configuration of connections of windings or SRM motor bands from serial to parallel during operation of the drive without interrupting the current flow circuit. A simulation program for the drive with a SRM motor supplied from the tested power supply system was developed. The aim of the research is preliminary assessment of the suitability of this solution for use in energy-efficient drives of electric vehicles. The tests were carried out in the Matlab Simulink program for the drive model with a low power motor.
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
EN
Legal regulations on the Polish construction market related to the application of UPS in the supply systems of fire-fighting equipment. Review of the standards, the EU legislation and the applicable local laws and regulations.
PL
W artykule przedstawiono laboratoryjny model podstacji trakcyjnej prądu stałego (DC) oraz jej obszaru zasilania. Zastosowano układ połączeń charakterystyczny dla trakcji tramwajowej. Obciążenie podstacji wywoływane jest przez modele ruchomych obciążeń trakcyjnych (ROT), czyli „tramwajów”. Pomiary napięć i prądów na podstacji i w sieci trakcyjnej, a także przemieszczanie się ROT, są realizowane pod kontrolą układu mikroprocesorowego oraz oprogramowania komputerowego. Zamieszczono przykładowe wyniki kilku pomiarów napięć na odbieraku ROT dla różnych połączeń sieci trakcyjnej. Sformułowano uwagi dotyczące budowy kolejnych modeli układów zasilania trakcji elektrycznej DC.
EN
The article presents a laboratory model of DC traction substation (DC) and its supply area. A connection system characteristic for tram traction was used. Substation load is caused by models of mobile traction loads e.g. Trams. Measurements of voltages and currents on the substation and in the traction network and the movement of mobile traction loads are carried out under the control of a microprocessor system and computer software. There are exemplary results of several voltage measurements on the collector of mobile traction loads for various traction network connections. Formulated the following comments on the construction of models of electric traction power supply systems DC.
EN
The article considers the results of theoretical and experimental studies devoted to the creation of an electronic control system of fuel injection in diesel engines. The method of synthesis of the algorithm for all-speed electronic governor is described. The functional scheme used for the fuel delivery system control based on the microcontroller, the HEINZMANN electric servo actuator, and the BOSCH high pressure fuel pump has been developed and practically implemented. The experimentally obtained static characteristics of the automatic control system under various governor settings are given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz empirycznych elektronicznego regulatora prędkości układu sterowania wtryskiem paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Opisano metodę tworzenia algorytmu elektronicznego regulatora dla pełnego zakresu prędkości. Zaprezentowano układ zasilania paliwa zbudowany w oparciu o mikrokontroler, elektryczny siłownik HEINZMANN i wysokociśnieniową pompę paliwową BOSCH, który został wdrożony i przebadany. Otrzymano eksperymentalnie charakterystyki statyczne automatycznego systemu sterowania dla różnych ustawień regulatora prędkości.
EN
The authors proposed the concept of the synthesis of the algorithm for the electronic diesel controller (EDC), based on the analogy with the operation of a mechanical spring-lever governor of direct action. The system of automatic positioning using HEINZMANN StG 6-02V actuator is developed and practically implemented. A preliminary tuning of the electronic PID controller was performed, which ensured the operation of the actuator with a-periodic transients at a high speed. The present work is a part of the project on the creation of an electronically controlled fuel delivery system for the transport diesel.
PL
Autorzy zaproponowali koncepcję algorytmu do elektronicznego sterownika silnika o zapłonie samoczynnym, bazując na analogii do działania mechanicznego regulatora dźwigni sprężynowej. Zaprojektowano i wykonano system automatycznego pozycjonowania dźwigni pompy wtryskowej oparty na nastawniku HEINZMANN StG6-02V. Przeprowadzono wstępną regulację elektronicznego regulatora PID, który zapewnił powtarzalną pracę nastawnika z wysoką prędkością. Przedstawiona praca jest częścią projektu stworzenia elektronicznie sterowanego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym do użytku drogowego.
PL
Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze technologii rakietowych wymaga opracowania rakietowych platform testowych, które charakteryzować się będą bezpieczeństwem eksploatacji, dużą niezawodnością, powtarzalnością parametrów technicznych oraz niskimi kosztami wytwarzania. Jednym z istotnych elementów rakietowych platform testowych jest źródło zasilania urządzeń pokładowych, takich jak układy sterów elektrycznych, układ autopilota, układ samodestrukcji oraz układ telemetrii pokładowej. W artykule sformułowano problem badawczy dotyczący opracowania wydajnych, niezawodnych oraz tanich źródeł zasilania o niewielkich wymiarach gabarytowych oraz przedstawiono wybrane problemy doboru źródeł zasilania dla testowych platform rakietowych. Zaprezentowano koncepcję wykorzystania źródeł zasilania na bazie baterii superkondensatorów. Zaprojektowano i wykonano model bloku zasilania oraz poddano go testom i badaniom weryfikującym założone parametry techniczne. Wyniki badań zostały w podsumowaniu artykułu poddane krytycznej ocenie. Sformułowano dalsze kierunki prac inżynierskich i badań, których celem jest opracowanie wydajnych oraz tanich źródeł zasilania dla rakietowych platform testowych.
EN
Implementation of scientific research and development works in the field of missile technologies requires the development of rocket testing platforms, which will be characterized by operational safety, high reliability, repeatability of technical parameters and low manufacturing costs. One of the important elements of the rocket testing platforms is the power supply for on-board equipment such as electrical steering systems, autopilot systems, self-destruction systems and on-board telemetry systems. The article presents a research problem concerning the development of efficient, reliable and cheap power sources of small dimensions and presents selected problems of selection of power sources for test rocket platforms. The concept of using power sources based on super capacitors’ batteries was presented. A power block model was designed and manufactured and subjected to tests and examinations verifying the assumed technical parameters. The results of the research were critically evaluated in the summary of the article. Further engineering and research directions have been formulated to develop efficient and cost-effective power supplies for rocket testing platforms.
PL
Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Wysoka niezawodność zasilania realizowana jest przy zastosowaniu źródeł rezerwowych włączanych do pracy ręcznie lub częściej samoczynnie, za pomocą urządzeń do samoczynnego załączania rezerwy – SZR. Działanie urządzeń SZR polega na samoczynnym przełączeniu odbiorców z zasilania ze źródła podstawowego na zasilanie ze źródła rezerwowego. W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN
Uninterrupted functioning of electrical devices or minimization of dead time in the case of power outage is one of the main requirements for proper functioning of industrial plants. The reliability of power supply is provided by auxiliary power sources switched manually or automatically with the use of special Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE). In the article the requirements placed on the power supplies as well as the characteristics of ATSE device developed at Tele and Radio Research Institute have been presented.
PL
W artykule zaprezentowana została implementacja algorytmu służącego do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania pracy urządzeń elektronicznych. Implementację algorytmu omówiono w kontekście programowym.
EN
In the article the implementation of an algorithm for the remote testing of the power supply and monitoring systems of electronic devices has been presented. The implementation of the algorithm has been discussed in the program context.
EN
This paper addresses the problem of modeling the nonlinear coil used for ferroresonant circuit analysis. The effect of ferroresonance is described and a general modeling approach is presented. The hysteresis modeling problem is also shortly discussed, on the example of a ferromagnetic coil. A brief overview of available literature and contributors to this area are provided. A series RLC circuit supplied from an AC source is discussed. The application of the fractional derivative in the modeling of an iron core coil is presented and suggestions of model implementations are given. The computations performed are illustrated by means of waveform data obtained from computer simulations and compared with those obtained from measurements performed in a specially prepared laboratory setup.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z problematyką sterowania impulsowego regulatora napięcia przemiennego metodą PWM. Przedstawiono ideę bezprzepięciowego sterowania tranzystorów. Zaprezentowano strukturę logiczna układu generowania impulsów sterujących na podstawie modelu programu Matlab-Simulink. Omówiono sposób implementacji w układzie logiki programowalnej MACH4A5-128. Przedstawiono praktyczne rozwiązania detektorów znaków napięć i prądów zilustrowane przebiegami pomiarowymi w układzie rzeczywistym. Zaprezentowano wyniki weryfikacji działania układu w warunkach laboratoryjnych.
EN
The article presents selected issues related to the problems of impulse control AC voltage PWM regulator. The method of controlling transistors aimed to eliminating commutation overvoltages is presented. The logical structure of the control pulses generating circuit based on the model of Matlab-Simulink is presented. The way of implementation to programmable control logic MACH device is discussed. Practical solutions of direction detectors for voltage and current illustrated by waveforms measurement in a real system are described. The results of the laboratory verification research are presented.
PL
W Głównym Urzędzie Miar wykonuje się badania taksometrów dla potrzeb oceny zgodności tych przyrządów, zgodnie z Dyrektywą MID. W ramach doskonalenia metodyki badań wpływu jakości zasilania taksometru na rejestrowane pomiary, dokonano automatyzacji układu zasilania. Dzięki zastosowanym technologiom informatycznym uzyskano poprawę powtarzalności procesu pomiarowego, obniżono uciążliwość wykonywania badań oraz podniesiono jakość uzyskiwanych wyników, w tym dokładność wykonywanych pomiarów.
EN
The tests of taximeters supply voltage perturbations are performed in Central Office of Measures. This tests are part of conformity assessment procedure for taximeters according to MID Directive. For performing tests according to OIML and ISO regulations new measurement system was built. The measurement system contain special software for automation voltage supply characteristic. Automation results in better reproductibility of measurement process parameters, shorter time of measurements and better quality of measurement results.
PL
Coraz częściej nasi klienci stawiają bardzo wysokie wymagania układom zasilania 24 V DC. Z jednej strony muszą być trwałe, niezawodne i sprawne przez długie lata pracując w trudnych warunkach przemysłowych. Z drugiej strony muszą być bezpieczne dla odbiornika oraz sieci zasilającej. Podczas pojawienia się zakłócenia w obwodzie 24 V DC (zwarcie lub przeciążenie) powinny odłączyć go w sposób szybki, selektywny i pewny, tak aby żadne urządzenie nie uległo uszkodzeniu.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
PL
W artykule przedstawiono analizę układów zasilania, stosowanych w pojazdach użytkowych. Usystematyzowano wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w tych układach, jakie pojawiały się wraz ze wzrostem wymagań, jakie stawiane były przez normy ekologiczne oraz użytkowników tych pojazdów.
EN
The article presents an analysis of the fuel systems for vehicles. It systematizes the knowledge of the technologies used which appeared with increasing demands placed by ecological standards and the users of those vehicles.
PL
W artykule przedstawiony został układ zasilania systemu telematyki transportu, który jest stosowany w stacjonarnych obiektach transportowych. Dokonano analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej tego układu. Takie podejście umożliwiło wyznaczenie zależności, które pozwalających na obliczenie wartości prawdopodobieństw przebywania układu zasilania (w ujęciu symbolicznym) w stanach funkcjonalnych: pełnej zdatności SPZ, zagrożenia bezpieczeństwa SZB1 i SZB2 oraz zawodności bezpieczeństwa SB.
EN
The article presents power supply of transport telematics system, which is used in stationary transport objects. It was done the analysis reliability-exploitation analysis of the system. Such an approach enabled the determination of dependencies, which allow the calculation of probabilities of staying of power supply (in symbolic terms) in the states of functional: full ability SPZ, impendency over safety SZB1 and SZB2 and unreliability of safety SB.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.