Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite reinforcement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań elementów zginanych zbrojonych prętami na bazie kompozytów FRP narażonych na działanie podwyższonej temperatury. Pełnowymiarowe betonowe belki były narażone na ogień, a następnie ich rezydualna nośność została określona w 4-punktowym badaniu na zginanie.
EN
The article describes the results of experimental tests on bending elements reinforced with composite FRP bars subjected to elevated temperatures. Full-size concrete beams were tested in fire conditions and then their residual load-bearing capacity was tested in a 4-point bending test.
PL
W artykule przedstawiono obliczeniową analizę nośności dwuprzęsłowych belek ze zbrojeniem kompozytowym z włókien szklanych i węglowych (Glass Fiber Reinforced Polymer - GFRP; Carbon Fiber Reinforced Polymer - CFRP) opracowaną na podstawie wybranych wytycznych normowych: Fib Bulletin 40, japońskiej - JSCE, amerykańskiej - ACI 440 oraz kanadyjskiej - ISIS z wynikami wybranych badań doświadczalnych. Głównym celem pracy jest określenie wpływu redystrybucji momentów przy obliczaniu nośności belek dwuprzęsłowych. Wyniki uproszczonej analizy obliczeniowej (bez wpływu redystrybucji momentów) pozwoliły porównać różne podejścia normowe oraz określić poziom zgodności wyników obliczeniowych z wynikami doświadczalnymi. W ten sposób można oszacować zakres bezpieczeństwa nośności na zginanie określony wpływem redystrybucji momentów względem wyników badań doświadczalnych.
EN
This paper presents a comparative analysis of the design load carrying capacity of double-span beams reinforced with Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) and Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) bars developed on the basis of selected guidelines: fib Bulletin 40, Japanese - JSCE, American - ACI 440 and Canadian - ISIS. The main purpose of this paper is to determine the effect of bending moments redistribution on the flexural strength of double-span beams [1]. The results of the calculated analysis made it possible to compare different standard approaches and to determine a level of agreement between calculated and experimental results on the simplified method (without the influence of moment redistribution). In this way, a safety range of the bending resistance determined by the influence of the moment redistribution can be estimated.
EN
The possibilities of using concrete piles in a polymer composite reinforced with glass fibres in offshore facilities were shown. Laboratory tests of CFGFRPT type piles compressed axially and in eccentric compression for the analysis of CFGFRPT piles were used. Methods of analysis of dynamic systems for mathematical modelling of the displacement of the hammer in the pile driving process were applied. The possibilities of combining CFGFRPT piles, including the creation of hybrid piles were also presented. For example, concrete piles can be combined with concrete piles in a polymer composite reinforced with glass fibres with different fibre beam angles. The possibilities of using such hybrid piles in offshore facilities were indicated.
PL
Przeanalizowano zniszczenie elementów wzmacnianych kompozytami w wyniku odspojenia otuliny. Wskazano, że zarówno moc zbrojenia kompozytowego, jak i stosunek zbrojenia stalowego do kompozytowego wypływa w istotny sposób na nośność elementu. Jednak odmiennie niż tego należałoby oczekiwać, zwiększenie stopnia zbrojenia kompozytowego może prowadzić do zmniejszenia nośności i szybszego zniszczenia w wyniku odspojenia otuliny.
EN
The failure of elements strengthened with composites as a result of concrete cover separation was analyzed in this paper. It was indicated that both the axial stifnes of composite reinforcement and the ratio of steel to composite reinforcement significantly exerted on the bearing capacity of the element. However, contrary to what would be expected, increasing the ratio of composite reinforcement can lead to a reduction in load-bearing capacity and faster failure due to the concrete cover separation.
EN
The paper describes the recent developments of Hybrid Fibre-Reinforced Polymer (HFRP) and nano-Hybrid Fibre-Reinforced Polymer (nHFRP) bars manufactured using the pultrusion process. Hybridization of less expensive basalt fibres with carbon fibres leads to more sustainable alternative to Basalt-FRP (BFRP) bars and more economically-efficient alternative to Carbon-FRP (CFRP) bars. At the same time the properties of the proposed bars can be modified by changing the bars configuration. The New-Developed HFRP bars were subjected to tensile axial loading to investigate its structural behaviour. The effect of hybridization on tensile properties of HFRP bars was verified experimentally by comparing the results of tensile test of HFRP bars with non-hybrid BFRP bars. It is possible to improve and predict the final mechanical characteristics of HFRP bars through mechanical hybridization of constituents and their volume fractions before it will be produced. The analytical/numerical considerations and experimental testing showed the same tendency in obtained results. In pre-manufacturing phase it was set that for the final mechanical properties, the influence of bar configuration is less important than the influence of different volume fractions of fibres. In addition, it was assumed that the preferable location of carbon fibres will be in the core region due to technological problems. It is worth to mention that the difference in obtained strength characteristics between analytical and numerical considerations was very small, however the obtained results were much higher than results obtained experimentally. Authors suggested that lower results obtained experimentally can be explained by imperfect interphase development and therefore attempted to improve the chemical cohesion between constituents by adding nanosilica particles to matrix consistency.
PL
W artykule zostały przedstawione najnowsze postępy w zakresie zachowania mechanicznego hybrydowych prętów FRP (HFRP) oraz nano-hybrydowych (nHFRP) produkowanych w procesie pultruzji. Hybrydyzacja włókien bazaltowych z włóknami węglowymi prowadzi do bardziej zrównoważonej alternatywy dla prętów na bazie włókien bazaltowych (BFRP) i bardziej ekonomicznej alternatywy dla prętów FRP na bazie włókien węglowych (CFRP). Jednocześnie właściwości proponowanych prętów można modyfikować zmieniając ich konfigurację. Nowo opracowane pręty HFRP poddano obciążeniu osiowemu przy rozciąganiu, aby zbadać jego zachowanie strukturalne. Wpływ hybrydyzacji na właściwości mechaniczne prętów HFRP zweryfikowano doświadczalnie, porównując wyniki próby rozciągania prętów HFRP z niehybrydowymi prętami BFRP. Możliwa jest poprawa i przewidywanie końcowych właściwości mechanicznych prętów HFRP poprzez mechaniczną hybrydyzację składników i ich udziałów objętościowych przed ich wyprodukowaniem. Analityczne i numeryczne rozważania oraz badania eksperymentalne wykazały tę samą tendencję w uzyskanych wynikach. W fazie przedprodukcyjnej ustalono, że dla końcowych właściwości mechanicznych wpływ konfiguracji pręta jest mniej ważny niż wpływ różnych udziałów objętościowych włókien. Ponadto założono, że preferowane położenie włókien węglowych będzie zaproponowane bliżej rdzenia prętów ze względu na problemy technologiczne. Warto wspomnieć, że różnica w uzyskanych charakterystykach wytrzymałościowych między rozważaniami analitycznymi i numerycznymi była bardzo mała, jednak uzyskane wyniki były znacznie wyższe niż wyniki uzyskane eksperymentalnie. Autorzy sugerują, że niższe wyniki uzyskane eksperymentalnie można wyjaśnić niedoskonałym rozwojem interfazy i dlatego próbowano poprawić spójność chemiczną między składnikami przez dodanie cząstek nanokrzemionki do konsystencji matrycy.
PL
Celem pracy jest omówienie wybranych znormalizowanych procedur obliczania nośności ścinania elementów bez zbrojenia poprzecznego, z niemetalicznym zbrojeniem podłużnym. Na podstawie bazy wyników obcych badań belek zbrojonych prętami szklanymi i węglowymi obliczono ich nośność na ścinanie według norm: japońskiej (JSCE), włoskiej (CNR), amerykańskiej (ACI), brytyjskiej (BS) według fib Bulettin 40, projektu normy europejskiej (CEN) oraz wytycznych kanadyjskich (CSA i ISIS), a także porównano wyniki obliczeń z doświadczalnymi siłami niszczącymi.
EN
The aim of the paper is to discuss selected design standards for calculation of the shear capacity of concrete members reinforced with nonmetallic reinforcement without transverse reinforcement. Based on the test data base of concrete beams reinforced with glass and carbon reinforcement the design shear strength was calculated according to the Japanese (JSCE), Italian (CNR), American (ACI), British (BS), European (CEN) and Canadian (CSA and ISIS) standards and compared with the experimental shear strength.
7
Content available Wzmocnienie kompozytowe PBO-FRCM. Cz.1
EN
The article presents a study on the t-shaped reinforced concrete beams strengthened in a shear with PBO-FRCM composite materials. It is a system consisting of PBO libers (p-Phenylene BenzobisOxazole) which are adhered to the surface of the element by mineral mortar matrix. This system can be used as effectively as FRP system, but due to premature debonding of composite from the concrete surface, proper anchoring of the composite is very important. Experimental studies were made on 4 reinforced concrete beams, where 3 of them were shear strengthened with PBO-FRCM with the anchorage, and one was a control beam. The anchorage system consisted of a glass fibre bar pasted in to the groove under the flange of a beam. Failure mechanism and effectiveness of PBO-FRCM shear strengthening are discussed.
PL
W artykule wymieniono różne postacie wzmocnienia kompozytów konstrukcyjnych. Wzmocnienia z włókien posiadają różne rodzaje struktur: - wzmocnienie włóknem krótkim rozłożonym losowo, - wzmocnienie jednokierunkowym włóknem długim, - wzmocnienie wielowarstwowe. Wymieniono również czynniki mikrostrukturalne kompozytów konstrukcyjnych, które są przyczyną pękania połączenia włókien i osnowy kompozytu. Kumulacja rozproszonych mikropęknięć prowadzi do pęknięcia pierwszej warstwy, co ostatecznie zmniejsza trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji.
EN
The article lists various forms of structural composite reinforcement. Fiber reinforcements have different types of structures: - short fiber reinforcement randomly distributed, - long fiber unidirectional reinforcement, - multilayer reinforcement. Listed also microstructural factors of structural composites which are the cause to crack connections fiber and warp composite. The accumulation of diffuse microcracks leads to a crack of the first layer, which ultimately reduces the durability and safety of exploitation.
PL
W artykule omówiono problemy występujące podczas realizacji konstrukcji wykonywanych z betonów architektonicznych. Porównano wyniki badań próbek betonowych zbrojonych stalą z próbkami zbrojonymi kompozytem poddanych działaniu korozji chlorkowej.
EN
The article discusses issues occurring during development of structures made with architectural concretes. Study compares results of concrete samples reinforced with steel rebar and composite rebar, which were exposed to chloride corrosion.
PL
Trwałość konstrukcji żelbetowych jest związana z odpornością betonu i zbrojenia na działanie agresywnych warunków środowiska. W zależności od klasy ekspozycji konstrukcji konieczną trwałość można osiągnąć przez zastosowanie betonu odpowiedniej klasy, odpowiedniej grubości otuliny lub nałożenie na beton powłok ochronnych. W praktyce jednak takie zabezpieczenia nie gwarantują pełnej ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej. W chwili pojawienia się zarysowania konstrukcji lub w wyniku lokalnego uszkodzenia otuliny czynniki te przestają spełniać swoją funkcję. W związku z tym zbrojenie kompozytowe FRP (fiber-reinforced polymer), ze względu na właściwości mechaniczne i fizyczne (wysoką odporność na korozję, dużą wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektryczną i elektromagnetyczną oraz łatwość cięcia) może być dobrą alternatywą dla klasycznej stali zbrojeniowej.
EN
The durability of reinforced concrete structures is related to the resistance of concrete and reinforcement to aggressive environmental conditions. Depending on the exposure class structure sufficient durability can be achieved by using a suitable concrete class providing coatings of the required thickness or the use of protective coatings for concrete. In practice, however, such protection does not guarantee full protection against corrosion of reinforcing steel. At the time of the appearance of scratches design or due to local damage cover these factors no longer fulfill their function. Accordingly, the reinforcement composite FRP (fiber-reinforced polymer), due to its mechanical and physical properties (high corrosion resistance, high tensile strength, indifference electrical and electromagnetic and ease of cutting), may be a suitable alternative to the classical reinforcing steel.
PL
Zginanie z płaszczyzny murowanych ścian może być skutkiem obciążenia eksploatacyjnego (meble, zawieszone urządzenia, obciążenie tłumem ścian działowych), wyjątkowego (uderzenie pojazdu, wybuch gazu), obciążenia wiatrem (osłonowe ściany zewnętrzne) oraz parciem wody i/lub naporem gruntu. Charakter zniszczenia takich ścian jest podobny do zniszczenia płyt żelbetowych i polega na powstaniu poziomych, pionowych oraz ukośnych zarysowań, które dzielą płytę na mniejsze części. Sposób zarysowania oraz szacowanie nośności ścian murowanych zginanych z płaszczyzny określa się na podstawie teorii linii uplastycznienia lub metody linii załomów, uwzględniającej ortotropię sztywności muru. W przypadku niewystarczającej nośności ścian można zastosować wzmocnienie w postaci zbrojenia usytuowanego w spoinach wspornych (na etapie projektowania) lub zamocowanego do powierzchni bocznych ścian (na etapie projektowania i w trakcie użytkowania konstrukcji). Dotychczas najczęściej jako zbrojenie stosowano siatki stalowe, natomiast ostatnio coraz szerzej wykorzystuje się siatki z materiałów kompozytowych.
EN
Bending the plane of the walls made out of bricks may be a result of exploitation load (furniture, devices hanged on the wall, crowd-load imposed on separation walls), unforeseen load (wall hit by a vehicle, gas explosion), wind load (external protective walls) and of water/ground pressure. Character of destruction, when it comes to such walls, is similar as in case of ferroconcrete slabs, and it is a result of horizontal, vertical and skew cracks, dividing the slab into smaller fragments. The way in which the slabs are cracked and estimates related to capacity of the bent brick-made walls are determined on the basis of the yield lines or bend lines method, which takes orthotropia of the walls into account. In case when the wall-capacity is not sufficient, the walls may be reinforced by reinforcements placed in the supporting joints (at the design stage) or supporting elements mounted to the side surfaces of the walls (at the design stage and during the prospective usage of the building). So far, the reinforcement was composed mainly out of steel nets. Composite nets have been used recently more and more often.
12
Content available remote Przyczepność zbrojenia z siatek kompozytowych w murach z betonu komórkowego
PL
W artykule opisano wyniki badań przyczepności siatek kompozytowych do muru z betonu komórkowego. Przeanalizowano przyczepność siatek w zaprawie spoin wspornych oraz jako zbrojenia powierzchniowego. W obu przypadkach uzyskano wysokie wartości siły wyrywającej.
EN
In the article research tests of the adhesion of composite nets to the AAC masonry were described. A bonding of nets was analysed in the bad joints mortar and as the surface reinforcement. In both cases high values of pull out force were getting.
EN
Bast fibres have been used as fillers in plastics for many years, most often in the form of very short fibres or mats. If it is desired to produce composites with high mechanical properties the short fibres need to be replaced by continuous forms such as roving, yarn and fabrics to improve the mechanical parameters, e.g. tensile strength or flexural strength of composites reinforced with natural fibres. This study, conducted within FP7 project No 214467 NATEX: “Aligned Natural Fibres and Textiles for Use in Structural Composite Applications”, covers the development of composites reinforced with fabrics prepared from flax fibres. The current article describes a study on blended yarns containing flax and polymers prepared by using different spinning methods and their application in the production of fabrics suitable for composite reinforcement. The results of the study showed that the way the flax and polymer fibres are distributed in the yarn cross section influences the mechanical parameters of composites.
PL
Len oraz inne włókna łykowe wykorzystuje się jako wzmocnienia kompozytów od wielu lat. Nie mniej jednak najczęściej wykorzystywano do niedawna rozdrobnione włókna, których długość nie przekraczała kilku milimetrów. W celu poprawy właściwości mechanicznych kompozytów wzmocnionych włóknami naturalnymi, luźną masę krótkich włókien zastąpiono ciągłymi wyrobami, w postaci przędz, niedoprzędów lub tkanin. Badania nad opracowaniem struktury przędz i tkanin właściwych do wzmocnienia kompozytów przeprowadzone były początkowo przy wykorzystaniu jako surowców 100% lnu i 100% konopi i opublikowane w FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe. Obecny artykuł opisuje badania tkanin wytworzonych z przędz mieszankowych z włókien lnu i polimerów termoplastycznych, otrzymanych z wykorzystaniem różnych systemów przędzenia, oraz ich przydatności do stosowania jako wzmocnienie kompozytów strukturalnych.
PL
Odlewy z metalowych kompozytów nasycanych, charakteryzują się większą i bardziej zróżnicowaną ilością wad pod względem tradycyjnych odlewów. Szczególną grupę tych wad stanowi porowatość. Jej miarą jest gęstość odlewu kompozytowego a mechanizmy jej kształtowania się są ściśle związane z procesem wytwarzania odlewów. Jednym z powodów porowatości występującej w nasycanych odlewach kompozytowych są okluzje gazowe, zamykane w nasycanym zbrojeniu kompozytowym. W artykule przedstawiono możliwość i celowość identyfikowania porowatości w strukturze nasycanych odlewów kompozytowych.
EN
Metal-matrix saturated composites are characterised with a larger and more varied number of defects in comparison to traditional casts. Porosity is a special group of those defects. Its measure is a composite cast density, and mechanisms of its forming are strictly connected with a process of making casts. One of the reasons of porosity occuring in saturated composite casts is gaseous occlusions closed in a saturated composite reinforcement. The article presents possibilities and usefulness of porosity identification in saturated composite casts structure.
15
Content available remote Nośność graniczna na zginanie belek zbrojonych kompozytami
EN
Determining of ultimate bearing capacity for bending concrete cross-sections and beams with non-metallic, composite, fully elastic reinforcement (FRP), leads to more time-consuming calculations then for steel reinforcement, but universal applying of personal computers allows to overcoming these difficulties. It is important to determine strain in reinforcement arising due to pretensioning, time effects and load actions on element, because its influence on bearing capacity is significant. Main problem for discuss is assuming design strength of FRP materials and corresponding ultimate strains.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.