Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Social welfare organisation in Poland
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze social welfare system in Poland. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and Polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: At the municipal level, the unit providing social assistance nearest to the citizen is the municipal or municipal social assistance centre. It is also the basic institution to which people in need come for help. Regional Social Policy Centres operate at the regional level, which are focused on creating social policy and promoting innovation in this area, as well as providing appropriate qualifications to social assistance staff. They are subject to Voivodship marshals. At the level of government administration, issues of social assistance belong to the Ministry of the Family, Labour and Social Policy. The scope of tasks of the Ministry of Family, Labour and Social Policy is extremely wide, therefore, some of the tasks in the field of social assistance have been delegated to local government units. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to creating and managing social welfare policy in Poland.
2
Content available Method of calculation of social benefits
EN
Purpose: The aim of this publication is to present the methods currently in force in Poland for determining the amount of social benefits. Design/methodology/approach: Qualitative and quantitative secondary data analysis. Data were collected from governmental organization reports and analyzed using Excel. Findings: It can be stated that the social assistance system in Poland benefits from statistics on the prices of goods and services and the cost of living of households according to the number of households and their age. Thanks to these data, it is possible to determine the value of the minimum subsistence level, the minimum subsistence level, the WDR threshold and the Social Intervention Threshold. The values of these indicators are set in different time horizons - the minimum subsistence level on a monthly basis, and the GVA level once every 3 years. In this way, the state authorities determine the income criterion entitling individuals to receive social assistance benefits. Originality/value: Detailed calculations and summaries of the Income Support Threshold and Social Intervention Threshold for different social groups were made.
EN
Purpose: The aim of the study is to investigate Polish farmers’ interest in running a care farm, which could allow them to obtain additional funding. The main purpose of the study was to diagnose the knowledge and ideas of farmers about care farms. Design/methodology/approach: The analysis used secondary data from the Central Statistical Office and reports. A CATI survey was also conducted on a group of 500 farmers. Findings: Few respondents (12.8%) were interested in running a care farm, and only 30% of those who declared a willingness to expand their core business have rooms that they could allocate for the additional services. Over half of the respondents were inclined to allocate up to 20,000 PLN towards adjusting their facilities to the needs of elderly visitors. These farmers believed that seniors should be offered a range of activities, from walks to light farm labour. In addition, the respondents recognised the need to provide the elderly with medical consultations and rehabilitation services. Research limitations/implications: A small percentage of respondents interested in running a care farm may lack the knowledge about the new business. It is recommended to conduct research in a deliberately selected group of farmers – participants of workshops on care farms. Social implications: Economic activation through managing the non-agricultural functions of rural areas is a contemporary challenge for rural and agricultural development. Originality/value: This article presents research on social innovation in rural areas related to the development of standards of operation and management of the care farm model.
PL
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie prawa naturalnego jako obiektywnego układu odniesienia dla kształtowania jakości życia człowieka i włączenia tej jakości w koncepcję rozwoju społeczno-ekonomicznego. Świadomość społeczna doceniająca dobro zawarte w prawie naturalnym może się manifestować w odpowiednich formach demokracji bezpośredniej, przyczyniających się do stworzenia właściwego ładu społeczno-ekonomicznego, który w obszarze rozwiązań ekonomicznych wymusi stosowanie założeń ekonomii społecznej. To one są podstawą dla zbudowania systemu społeczno-ekonomicznego wykorzystującego w rozwiązaniach ekonomicznych model społecznej gospodarki rynkowej. W opracowaniu wskazano niektóre atrybuty społecznej gospodarki rynkowej, a w sposób szczególny podkreślono konieczność uformowania nowej kategorii o charakterze makroekonomicznym - wartości społecznej. Jest to kategoria o fundamentalnym znaczeniu, spinająca w jedną całość procesy alokacyjne zasobów zarówno w wymiarze społecznym, jak i rynkowym.
EN
This paper draws attention to the importance of natural law, as an objective reference point shaping the quality of human life, and incorporating this quality into the socio-economic development concept. Social awareness that appreciates the good contained in natural law can manifest itself in respective forms of direct democracy. They will do much to further the socio-economic order, which in the area of economic solutions will enforce the assumptions of a social economy. These assumptions are the fundamentals for building a socio-economic system utilizing a social market economy model to develop economic solutions. This paper points to some features of a social market economy, and particularly underlines the necessity of forming a new category of a macroeconomic character - social value. This category is of fundamental importance as it links together various resource allocation processes, both in social and market terms.
5
Content available remote Social security as part of the national security system of Bulgaria
EN
Social security and social entrepreneurship are subject to special attention from the European Commission (EC), particularly in recent years. This is due to their potential to find solutions to society’s problems related to the creation of sustainable jobs, facilitating social and occupational integration, provision of social services and improving the quality of life, including the fight against poverty and social exclusion. The current paper analyses the main strategic and policy documents supporting social security and social entrepreneurship development in Bulgaria.
6
Content available Social economy in Bałtów as social innovation
EN
The article discusses problems of joining of social economy and social innovation, illustrated by the example of activities undertaken in the last decade in the rural commune of Bałtów (Świętokrzyskie voivodship). In the theoretical section, I present the context of emergence of social innovations in Europe and some of their definitions. In the empirical section, I depict the development of social entrepreneurship initiatives in Bałtów commune based on the case study conducted in 2013 and analyse them in the context of social innovation.
EN
The need to adapt to external business requirements, turbulences present in the environment as well as the dynamic changes occurring in the non-profit sector require the presence of managers who are not only capable of taking proper care of financial issues, but also of optimally deploying available human resources. Today, organisations operate in the world without fixed rules of conduct or a universal management style. As a consequence, there is no universal recipe for success. It is, however, clear that the social enterprise should be run by a competent manager, preferably someone with a business track record and in-depth knowledge of formal issues. The literature review shows that working in a social enterprise requires a high degree of flexibility, a variety of skills and qualifications with the management facing a difficult challenge of how to simultaneously achieve social and economic objectives. The purpose of this article is to identify and explore the key competences and optimal features of the social enterprise manager. Data for the study was collected through a survey from 100 social enterprises in Poland.
PL
Konieczność dostosowywania się do zewnętrznych wymagań biznesowych oraz turbulentność otoczenia, jak również dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze non profit wymagają obecności menadżerów, którzy nie tylko będą potrafili zabezpieczyć kwestie finansowe, ale także wykorzystywać zasoby ludzkie w optymalny sposób. Organizacje funkcjonują dziś w świecie, który nie ma stałych reguł, który nie posiada uniwersalnego stylu zarządzania, a co się z tym wiąże nie ma również uniwersalnej recepty na sukces. Wiadomym jest jednak, że konieczne jest, aby na czele przedsiębiorstwa społecznego stał kompetentny menadżer, najlepiej ktoś z praktyką w przedsiębiorstwie sensu stricto biznesowym i potrafiący sobie radzić z kwestiami formalnymi. Analiza literatury wskazuje bowiem, że praca w przedsiębiorstwie społecznym wymaga dużej elastyczności, różnorodnych umiejętności i kwalifikacji, a zarządzający stoją przed trudnym wyzwaniem jakim jest równoczesna realizacja celów społecznych i finansowych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i określenie najbardziej optymalnych cech i kompetencji kluczowych dla pracy zarządzającego przedsiębiorstwem społecznym. Badania zostały zrealizowane za pomocą kwestionariusza ankiety w 220 przedsiębiorstwach społecznych na terenie Polski.
PL
Rozwój sektora ekonomii społecznej jest jednym z elementów polityki społeczno-gospodarczej UE. Organizacje ekonomii społecznej stanowią specyficzną formę przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. Realizują zarówno cele społeczne, jak i ekonomiczne. Przedmiotem badań jest modelowanie biznesowe obejmujące koncepcje współczesnych przedsiębiorstw i ich wykorzystanie w sektorze ekonomii społecznej. W prezentowanych koncepcjach wskazano aspekty społeczne i rolę innowacji w koncepcjach modeli biznesu. Przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania modeli biznesu w wybranych przedsiębiorstwach ekonomii społecznej.
EN
Development of social economy sector is one of the EU social and economic policy elements.Social economy organizations are specific form of entrepreneurship and economy activity.They implement social and economic goals.Subject of the study is business modelling covering conceptsof contemporary companies and their implementation in the social economy sector.In the presented concepts, social aspects were underlined together with the role of innovation in the business model concepts.Practical examples concerning application of business models in the selected companies of social economy were presented.
9
Content available remote The position of cooperatives in the new social economy
EN
A dynamic development of market economy, broadly understood globalisation, the welfare state crisis in Western Europe etc. cause the intensification and creation of new aspects of poverty, marginalisation and social exclusion. The capabilities to solve the increasing social issues must be connected with the idea of social economy which assumes, among other things, facilitating the employment participation, access and use of any resources, laws, products and services. The opportunities of implementing those actions are linked to functioning of a specific group of entities which perform, along with the economic activity, also a social mission. Cooperatives should be classified in such group. They can be an alternative for those entities of commercial economy which are profit-oriented. Hence, the aim of this paper is to identify the interdependencies between the increase in significance of social economy in market economies (interalia in Poland) and the pace of development of cooperative movement, indicating its directions the conditions that determine it.
PL
Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej, szeroko rozumiana globalizacja, kryzys państwa opiekuńczego w Zachodniej Europie itp. powodują potęgowanie się i pojawianie nowych aspektów ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia społecznego. Możliwości rozwiązywania narastających kwestii społecznych łączyć należy z ideą ekonomii społecznej zakładającą m.in. ułatwianie uczestnictwa w zatrudnieniu, w dostępie i korzystaniu z wszelkich zasobów, praw, produktów i usług. Możliwości realizacji tych działań wiążą się z funkcjonowaniem pewnej grupy podmiotów wykonujących, obok działalności gospodarczej, misję społeczną. Zaliczyć do nich należy spółdzielnie. Stanowić mogą one alternatywę wobec nastawionych na zysk podmiotów gospodarki komercyjnej. Stąd, jako cel opracowania przyjęto rozpoznanie zależności pomiędzy wzrostem znaczenia ekonomii społecznej w gospodarkach rynkowych (m.in. w Polsce) a tempem rozwoju ruchu spółdzielczego, wskazując zarazem na jego kierunki i determinujące go uwarunkowania.
10
Content available remote Problemy rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań)
PL
Ekonomia społeczna obejmuje różne sfery życia społecznego i gospodarczego. Jej ideą jest pomoc ludziom, a w szczególności przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Celem referatu jest przedstawienie problemów związanych z rozwojem ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego na podstawie przeprowadzonych badań na grupie 274 organizacji pozarządowych. Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu 2010 roku, w ramach Obserwatorium Ekonomii Społecznej.
EN
Social economy rewers to the public as well as the business sector. The idea of social economy is to help pe ople and counteract the social exclusion in particular. Thea im of this report is to prezent the poblems of the social economy development in Elbląg and its area based on the survey witch was carried out In May and June 2010 within the Framework of the Observatory of Social Economy’ among 274 non-governmental organizations.
12
Content available remote Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju
PL
Trudności w terminowej realizacji celów zrównoważonego rozwoju powodują nie tylko poszukiwanie przyczyn takiej sytuacji, ale również różnych sposobów przyspieszających ten proces. Za jeden z takich „sposobów” można uznać ekonomię społeczną, która od pewnego czasu jest traktowana jako antidotum na szeroko rozumiane problemy społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego. Jako taka wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, dlatego też celem niniejszego opracowania było wskazanie podstawowych relacji między nią a ekonomią społeczną. Refleksje nad tymi relacjami rozpoczęto od przedstawienia związków na poziomie celów, zasad i ich zakresu. Na tym tle pokrótce przedstawiono istotę, cele i funkcje ekonomii społecznej. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać, jakie działania są niezbędne do wzmocnienia roli ekonomii społecznej jako kategorii rozwojowej.
EN
One of the essential conditions of sustainable development is social sustainability. For this reason, it is reasonable to look for relations between currently prevalent social economy (for some time perceived as an antidote to social problems arising from the imperfections of the market economy and the state) and the concept of sustainable development. Objective of the article was to present the relation between these two concepts. The article demonstrate the complementarity of the social economy concept against sustainable development and identifies the activities necessary to enhance the role of social economy as a category of development.
14
Content available remote Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
PL
W artykule jako główny cel wyznaczono przedstawienie istoty przedsiębiorstw społecznych, z uwzględnieniem ich miejsca i znaczenia na rynku pracy. Ukazano także zagadnienie innowacyjności w odniesieniu m.in. do: produktów i ich jakości, czynników produkcji oraz generowania miejsc pracy. Istotę artykułu stanowią rozważania społeczno-ekonomicznych aspektów w kontekście wyznaczonych celów i procesu zarządzania. Dla opracowania artykułu wykorzystano takie metody badawcze, jak: studia literatury przedmiotu, syntezę zebranego materiału oraz wnioskowanie.
EN
In the article presentation nature of social enterprises was set as a main aim. It was considered also their place and meaning on the work market. Also a problem of the innovation was portrayed among other things in taking to: products and their quality, production factors and generating places of employment. Deliberations of socioeconomic aspects of purposes in the context of appointed aims and the process of management constitute the essence of the presentation. For elaboration of article there were used such research methods how: the studies of objective literature, the synthesis of gathered material as well as the inference.
PL
Rynek i państwo nie są jedynymi podmiotami, które rozwiązują problemy społeczno-gospodarcze współczesnych państw i społeczeństw. Obok tych dwóch instytucji o dominującym charakterze, wyrósł - zyskujący stale na znaczeniu -poważny partner, jakim jest sektor organizacji pozarządowych. W ramach współpracy pomiędzy tymi trzema aktorami można prowadzić przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej, których cele do realizacji mają charakter nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim społeczny. Działania te koncentrują się na społecznościach lokalnych, likwidując przyczyny i skutki wykluczenia społecznego, przyczyniają się bez zwątpienia do podwyższenia wartości ich kapitału społecznego. Tak rozumiana ekonomia społeczna realizowana jest przez Unię Europejską jako podmiot prawa międzynarodowego, przez kraje członkowskie, ale główna rola i wiodąca aktywność w tym zakresie przypada jednostkom samorządu terytorialnego.
EN
The market and the state are not the only subjects that solve the socio-economical problems of present countries and societies. Next to these two institutions of dominant character a serious partner has evolved - whose significance is still increasing - which is the non-governmental organizations sector. Within the cooperation frames among those three actors one may realize ventures in the rangę of social economy, whose aims to be realized are not only of economic character but above all they are of social one. These activities are focused on local societies in order to eliminate the reasons and effects of social exclusion, undoubtedly raising the value of social capial. Social economy understood in that way is realized by the European Union as the subject of international law, by the member-countries, but the primary role and the leading activity in that scope falls to the local government units.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.