Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaburzenia elektromagnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Omówiono najczęściej występujące zaburzenia elektromagnetyczne, które mają wpływ na poprawność działania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Wyjaśniono pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i przedstawiono możliwe skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych. Dokonano przeglądu metod badania odporności urządzeń przeciwpożarowych, które odgrywają fundamentalną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym.
EN
A review, with 20 refs., of common electromagnetic disturbances that affect the correct operation of elec. devices used in chem. industry and the methods for testing the immunity of fire protection devices which play a fundamental role in ensuring safety in the chem. industry.
PL
W pracy przedstawione zostało porównanie metod oceny indywidualnej emisji harmonicznych i wahań napięcia, na podstawie zagregowanych 10 minutowych wartości. Zaprezentowane przykłady wykorzystania opisanych metod bazują na pomiarach wykonanych w sieci dystrybucyjnej. Otrzymane wyniki potwierdzają zasadność wykorzystania danych 10-minutowych do oceny emisji analizowanych zaburzeń.
EN
The assessment of individual emission of electromagnetic disturbances in distribution networks is a very demanding task. The paper presents a comparison of methods for assessing individual harmonic emissions and voltage fluctuations, based on aggregated 10-minute values. IEC technical reports suggest that measurements of the aggregated 10-minute RMS current and voltage, used to assess individual harmonic emissions, should be performed for a sufficiently long time - a minimum of a week. The work used real measurements made in the distribution network. The obtained results confirm the legitimacy of using 10-minute data to assess the emissions of the analyzed disturbances.
PL
Artykuł tematycznie jest związany z zagadnieniami kompatybilności elektromagnetycznej. Zostały w nim zamieszczone wyniki badań zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, generowanych przez wybrane lampy LED. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym scharakteryzowano każdą badana lampę ze względu na wartość generowanych zaburzeń elektromagnetycznych. Uzyskane wyniki odniesiono do dopuszczalnych limitów określonych w normie PN-EN 55015:2013. Natomiast w drugim etapie powiązano uzyskane wyniki z analizą prądu pobieranego przez badane lampy. Te działania pozwoliły określić przyczynę emitowanych zaburzeń. Badania zostały przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium EMC, w którym pomiar emisji zaburzeń wykonywany jest w sposób automatyczny przy pomocy aparatury pomiarowej firmy Rohde&Shwarz.
EN
The article is thematically related to the electromagnetic compatibility problems. It contains the results of the research on electromagnetic radiated disturbances generated by selected LED lamps. The research was carried out in two stages. In the first one, each tested lamp was characterized in relation to the value of generated electromagnetic disturbances. The obtained results were referred to the permissible limits specified in the PN-EN 55015:2013 standard. However, in the second stage, the obtained results were combined with the analysis of the current consumed by the tested lamps. These tests allowed to determine the cause of the emitted disturbances. The tests were carried out in a specialized EMC laboratory where the measurements of disturbances is carried out automatically using Rohde & Schwarz measuring equipment.
4
Content available remote Jakość i bilans energii w sieci zasilającej obiektu biurowo-magazynowego
PL
W pracy podjęto tematykę jakości energii i efektywności energetycznej w funkcjonowaniu obiektu biurowo-magazynowego. Opisano warunki pracy osprzętu elektrycznego w obiekcie (w którym dodatkowo eksploatowana jest farma fotowoltaiczna) oraz oddziaływanie zaburzeń elektromagnetycznych. Zamieszczono wyniki zrealizowanych badań harmonicznych prądu oraz wartości napięć, prądów i poborów mocy czynnej, biernej i pozornej w sieci zasilającej firmy w okresach nasłonecznienia oraz zachmurzenia.
EN
The paper deals with the issues of energy quality and energy efficiency in the operation of the office and warehouse facility. The working conditions of the electrical equipment in the facility (in which the photovoltaic plant is further exploited) and the influence of electromagnetic disturbances were described. The results of current harmonic and value of voltage, current, active, reactive, apparent power in firm supply network in periods on sunshine and cloudiness were post.
PL
W artykule omówiony został pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych generowanych przez podmiejskie elektryczne zespoły trakcyjne w trakcji wielokrotnej. Przedstawiono metodykę pomiarową, dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego i elektrycznego wg normy PN-EN 50121-3-1 w trakcie jazdy i podczas postoju elektrycznych zespołów trakcyjnych. W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań oraz przeprowadzono ocenę otrzymanych wyników pomiarów według obowiązujących unormowań.
EN
This paper discussed the measurement of radiated emissions of electromagnetic disturbances generated by suburban electric traction units in multiple traction. The measurement methodology, permissible strength values of a magnetic and electric field according to PN-EN 50121-3-1 standard during the running and during the layover of the Electric Multiple Units are presented. The article presents sample results from the measurements, interpretation and evaluation of the obtained results.
PL
Dokonano analizy impedancji sieci prądu stałego w instalacji fotowoltaicznej. Analizę tę przeprowadzono pod względem predykcji charakterystyki zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez instalacje PV. Badania przeprowadzono zarówno dla zaburzeń różnicowych, jak i wspólnych. Zastosowano podejście analityczne - wykorzystując teorię linii długiej oraz pomiary wykonane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
This paper presents the impedance analysis of the DC network in photovoltaic installation. Presented analysis was performed due to electromagnetic interferences generated in those installations. Tests was carried out for differential and common mode interferences. An analytical approach - using long line theory was used with the laboratory setup measurements.
PL
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne – pracujące w dowolnym środowisku elektromagnetycznym – muszą spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej. Szczegółowe wymagania zawarte są w europejskich i krajowych standardach normalizacyjnych, które w tym zakresie są obowiązkowe dla wszystkich producentów i użytkowników sprzętu.
EN
This paper presents basic mode of limitations for electromagnetic transient disturbance level. The disturbances may appearing electronics device track circuits as a result of lightning in contact line system due to the coupling presence between this circuits and rail.
PL
Energia elektryczna ulega degradacji pod wpływem zaburzeń elektromagnetycznych, a więc zjawisk, które sprawiają, że wartości wskaźników – cech jakości energii – różnią się od znamionowych, odnoszących się do układów sieci symetrycznych z przebiegami sinusoidalnymi oraz pracujących w stanie ustalonym.
PL
W środowisku przemysłowym, gdzie występują liczne układy napędowe, sterowniki i automaty spawalnicze, mogą powstawać zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) wpływające na działanie innych urządzeń. Problemy pojawiają się szczególnie przy zastosowaniu długich przewodów zasilających lub do transmisji danych pomiędzy urządzeniami. Aby temu zapobiec, stosuje się odpowiednie środki ochrony w postaci filtrów i ekranów oraz przez zastosowanie kabli ekranowanych.
PL
Artykuł dotyczy analizy przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych badanych w torze zasilania reaktora plazmowego typu GlidArc. Reaktor jest silnie nieliniowym trójfazowym odbiornikiem. Jego stabilna praca zależy od układu zasilania, a istniejące zaburzenia w układzie mogą wpłynąć na niejednorodność generowania plazmy.
EN
The paper describes the analysis of conducted electromagnetic disturbances in the power supply circuit of plasma reactor. The reactor is strongly non-linear three-phase receiver. Stable work of the reactor depends on the quality of power supply. Existing electromagnetic disturbances in the supply system may affect the heterogeneity of plasma generation.
PL
W referacie przedstawiono niektóre problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych, podano skutki ich oddziaływania na ludzi i środowisko. Przedstawiono metody badań zaburzeń, stosowane urządzenia pomiarowe oraz przykładowe wyniki pomiarów zaburzeń, występujących w obwodach sieci energetycznej generatorów wiatrowych i elektrowni wodnej.
EN
The paper presents some problems concerning the tests of electromagnetic disturbances produced by renewable energy sources. There is a description of the disturbances types, focusing mainly on impulse disturbances and the possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods and measurement equipment are discussed, followed by results of measurements of disturbances occurring in the main power circuits of wind and small hydro-electric power plants.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje zagrożeń dla aparatury elektronicznej oraz podstawowe sposoby służące do ograniczenia ich skutków, w tym charakterystykę zewnętrznych elementów ograniczających poziom zaburzeń elektromagnetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na właściwy dobór tych elementów do poszczególnych obwodów elektrycznych.
EN
The article presents the basic types risks to electronic equipment and basic methods used to limit their consequences, including the characteristics of the external components of reducing electromagnetic disturbances. Particular attention was paid for the right selection of these elements to the individual circuits.
EN
The paper presents a number of concerns related to studies of electromagnetic interference produced by renewable energy sources. Firsty, the paper describes types of interference, focusing mainly on impulse disturbances and possible impact on people and the environment. Next, the evaluation methods and measurement equipment are discussed, followed by results of measurements of interference occurring in main power circuits of wind and small hydro-electric power plants. The summary offers recommendations to improve the quality of electricity generated by renewable power sources.
PL
W referacie przedstawiono pewne problemy dotyczące badań zaburzeń elektromagnetycznych wytwarzanych przez odnawialne źródła energii. Na wstępie omówiono rodzaje tych zaburzeń, koncentrując się głównie na zaburzeniach impulsowych oraz przedstawiono możliwe skutki ich oddziaływania dla ludzi i środowiska. Dalej omówiono metody badań zaburzeń oraz stosowane urządzenia pomiarowe. Przedstawiono również przykładowe wyniki pomiarów zaburzeń występujących w obwodach sieci energetycznej generatorów wiatrowych i generatora małej Badania zaburzeń elektromagnetycznych źródeł energii odnawialnej elektrowni wodnej. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych działań dla poprawy jakości energii elektrycznej wytwarzanej przez źródła odnawialne.
PL
Opisano rezultaty badań wstępnych emisji zaburzeń emitowanych przez pomocniczy falownik potrzeb własnych w autonomicznym pojeździe trakcyjnym, skonfrontowano je z wynikami pomiarów zaburzeń przewodzonych w przewodach zasilających i wyjściowych falownika Celem badań była weryfikacja konieczności stosowania filtru EMC w obwodzie wyjściowym. Przedstawiono analizy wyników pomiarów oraz wnioski dotyczące zmniejszania zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy trakcyjne.
EN
In the hereby article the pre-compliance test of auxiliary voltage inverter was done. The radiated emission was compared with the conducted emissions in the input/output wires of the inverter. The aim of the test was the verification of necessity of using EMC filter in the output circuit of the EUT Apart of the proper analysis of the executed measurements results, the conclusions concerning methods of decreasing disturbances generated by traction vehicles were discussed.
PL
Reaktor nietermicznej plazmy jest źródłem zaburzeń zarówno w postaci pola elektromagnetycznego jak i zaburzeń przewodzonych oddziaływujących na system energetyczny. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania dławik
EN
Non-thermal plasma reactor is a source of electromagnetic radiated and conducted disturbances. This paper presents the problems of modeling suppression chokes that reduce conducted disturbances, and there dedicated to the supply and the ignition circuit of the GlidArc’s reactor.
EN
This paper deals with electrical power systems (EPS) with power electronics interfaces. The EPS with switch mode converters (SMC) are of particular interest. In general, one of the phenomena of SMC topologies is the generation of signal perturbation and examples of such signal perturbation from test results are presented. A simplified equivalent circuit model of the common mode (CM) and differential mode (DM) voltage and current analysis in a three-phase system is introduced. Furthermore, many examples of experimental test results in EPS with SMC are presented.
PL
Artykuł dotyczy systemów elektroenergetycznych (SE) z interfejsami energoelektronicznymi. Szczególnie są to SE z przekształtnikami energoelektronicznymi (PE) o sterowaniu typu PWM. W ujęciu ogólnym, przedstawiono wyniki badań sygnałów zaburzeń, które są efektem stosowania PE w tych systemach. Wprowadzono model obwodowy systemu trójfazowego do analizy zaburzeń napięć i prądów typu CM oraz DM. Ponadto, przedstawiono wiele przykładowych wyników badań eksperymentalnych zaburzeń w SE z PE.
PL
W pracy omówiono problematykę strat mocy w elementach półprzewodnikowych z węglika krzemu (SiC) w zastosowaniu do jednofazowego falownika napięcia, charakteryzującego się wysoką sprawnością energetyczną. Na podstawie danych katalogowych poszczególnych przyrządów półprzewodnikowych (SiC JFET, SiC BJT i SiC MOSFET) w sposób analityczny wyznaczono straty mocy. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań modelu laboratoryjnego jednofazowego falownika o mocy S = 2 kVA.
EN
In this work the problem of the power losses in the semiconductor elements made with silicon carbide (SiC) as applicable to high efficiency single-phase voltage source inverter was presented. Based on data from manufacturers regarding switching energy losses for individual semiconductor devices (SiC JFET, BJT and SiC MOSFET), analytical power loss calculations in leg configuration were determined. The calculations were compared with a measured results obtained from laboratory model single-phase full bridge inverter with rated power S = 2kVA.
18
Content available remote Analiza wpływu konstrukcji filtrów na tłumienie zaburzeń wspólnych
PL
Możliwość redukcji poziomu zaburzeń filtru można wyrazić za pomocą jego tłumienności wtrąceniowej. Tłumienność wtrąceniową filtru bada się dla składowej wspólnej CM zaburzeń przewodzonych i składowej różnicowej DM, z uwzględnieniem parametrów pasożytniczych. Tłumienności dla składowych CM i DM bada się w układzie zgodnym z normą CISPR17 [1]. W artykule bada się wpływ parametrów elementów składowych filtru na tłumienność filtru dla zaburzeń wspólnych CM, w tym wpływ parametrów pasożytniczych wynikających z ich konstrukcji. Analiza wpływu konstrukcji filtrów została przepro-wadzona bez uwzględnieniem sprzężeń pasożytniczych pomiędzy elementami. Ponadto, analiza wpływu filtru została przeprowadzona, przy założeniu że wymiary geometryczne elementów i ich położenie względem siebie są zbliżone.
EN
Conducted noise reduction efficiency of EMI filter is expressed by insertion loss characteristics. The insertion loss characteristics of EMI filter are measured for common mode (CM) and differential mode (DM),The measurement takes into account parasitic parameters of filter’s elements. Insertion loss characteristics are measured according to standard CISPR 17 [1]. The paper examines the influence of main and parasitic parameters of EMI filter on insertion loss characteristic for common mode noise. The analyses of EMI filter construction was carried out without influence of parasitic coupling between filters’ elements. Moreover analyses was carried out for assumption that, geometrical dimension and position of filter’s elements are similar.
19
Content available remote Analiza wpływu konstrukcji filtrów na tłumienie zaburzeń różnicowych
PL
Możliwość redukcji poziomu zaburzeń filtru można wyrazić za pomocą jego tłumienności wtrąceniowej. Tłumienność wtrąceniową filtru bada się dla składowej wspólnej CM zaburzeń przewodzonych i składowej różnicowej DM z uwzględnieniem parametrów pasożytniczych. Tłumienności zarówno dla składowych CM i DM bada się w układzie zgodnym z normą CISPR17 [1]. W niniejszym artykule przeprowadzono badania wpływu parametrów elementów składowych filtru na tłumienność dla zaburzeń różnicowych DM. Przebadano także wpływ parametrów pasożytniczych wynikających z ich konstrukcji. Analiza wpływu konstrukcji filtrów została przeprowadzona bez uwzględnieniem sprzężeń pasożytniczych pomiędzy elementami. Ponadto, analiza wpływu filtru została przeprowadzona, przy założeniu że wymiary geometryczne elementów i ich położenie względem siebie są zbliżone.
EN
Conducted noise reduction efficiency of EMI filter is expressed by insertion loss characteristics. The insertion loss characteristics of EMI filter are measured for common mode (CM) and differential mode (DM). The measurement takes into account parasitic parameters of filter’s elements. Insertion loss characteristics are measured according to standard CISPR 17 [1]. The paper examines the influence of main and parasitic parameters of EMI filter on insertion loss characteristic for differential mode DM noise. The analyses of EMI filter construction was carried out without influence of parasitic coupling between filters’ elements. Moreover analyses was carried out for assumption that, geometrical dimension and position of filter’s elements are similar.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań zaburzeń przewodzonych powstających w impulsowej przetwornicy podwyższającej napięcie, w której użyta została unipolarna dioda mocy z węglika krzemu. Przeanalizowano wpływ częstotliwości i szybkości przełączania układu na widmo zaburzeń elektromagnetycznych, a także na sprawność energetyczną. Wyniki porównano z uzyskanymi w tym samym układzie po zastosowaniu bipolarnej diody krzemowej (PIN).
EN
The paper presents investigation results of conducted disturbances arising in a switched mode boost power converter in which a unipolar diode made of silicon carbide has been used. The effect of circuit switching frequency and speed on electromagnetic disturbance spectrum as well as on efficiency has been analysed. Results have been compared to ones obtained in the same circuit after applying a bipolar silicon diode (PIN).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.