Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Ze względu na rozwój społeczno-gospodarczy miast coraz większe znaczenie ma infrastruktura komunikacyjna na ich terenie. Elementy infrastruktury obejmujące obiekty komunikacji zbiorowej oraz łączące je ciągi piesze powinny być planowane w szczególny sposób, ze względu na dużą liczbę osób, które z nich korzystają oraz ich komfort. Opisane w artykule prace studialne miały na celu wstępne rozpoznanie obecnych oraz przyszłościowych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Zielonej Góry, lokalnego przemysłu, a także turystyki. Przeprowadzona analiza uzyskanych danych może stanowić podstawę dalszych prac, zmierzających do utworzenia Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia wpłynie na jakość i wydajność korzystania z różnych środków transportu oraz z ciągów komunikacyjnych przy jednoczesnej segregacji poszczególnych użytkowników ruchu, co z pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł ma na celu podkreślenie wagi planowania rozwiązań komunikacyjnych w centrach miast, poprzedzonego badaniami i analizą rzeczywistych warunków ruchu oraz potrzeb mieszkańców.
EN
Due to the socio-economic development of cities, the communication infrastructure in their area is becoming more and more important. Elements of infrastructure including public transport facilities and connecting footpaths should be planned with special care due to a large number of people who use them and for their comfort. The studies described in the paper were aimed at preliminary identification of current and future communication needs of the inhabitants of the Zielona Góra city, the local industry and tourism. The analysis of the obtained data may form the basis for further work, the goal of which is to establish the Communication Centre in the Zielona Góra city. The implementation of this project will affect quality and efficiency of using various means of transport and communication routes, at the same time enabling segregation of individual traffic users, which will certainly increase the level of safety. The aim of this paper is to emphasize the importance of planning communication solutions in city centres, preceded by research and analysis of real traffic conditions and needs of the inhabitants.
PL
Ze względu na budowę i przebudowę infrastruktury komunikacyjnej w Polsce (drogi kołowe i kolejowe) zrealizowano, i w dalszym ciągu buduje się, wiele obiektów inżynierskich w technologii gruntowo-powłokowej. Brak wcześniejszej tradycji, niekonwencjonalne przeznaczenie tych obiektów oraz brak odpowiednich zaleceń projektowania, budowy i utrzymania sprawia, że obiekty te budowane są według projektów indywidualnych. Jak uczy nas praktyka ostatnich lat, zdaniem autora referatu, rozwiązania projektowe i sposób budowy, który wymaga specjalistycznego podejścia, powoduje nierzadko problemy utrzymaniowe tych konstrukcji w trakcie eksploatacji. Wynika to m.in. z pomijania istotnych czynników wynikających z warunków eksploatacji tych obiektów, m.in. zjawiska zmęczenia, zarówno konstrukcyjnej powłoki stalowej z blach falistych, jak również ośrodka gruntowego.
EN
Due to construction and reconstruction of the communication infrastructure in Poland (roads and railways), many engineering facilities have been built and are still built in the ground and membrane technology. Lack of previous tradition, unconventional purpose of these facilities and lack of appropriate recommendations regarding the design, construction and maintenance means that these facilities are built according to individual projects. As the practice of recent years teaches us, according to the author of the article, design solutions and constructions methods which require a specialized approach, often cause maintenance problems with these constructions during their exploitation. This results, among other things, from omission of significant factors resulting from operating conditions of these facilities, including the fatigue phenomena, both of the constructional steel coating made of corrugated sheets as well as of the ground centre.
PL
Przy obserwowanym obecnie intensywnym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w naszym kraju i związanej z nim konieczności budowy dużej liczby obiektów inżynierskich coraz większą uwagę zwraca się na optymalizację technologii ich wykonania. Dotyczy to zarówno budowy obiektów w ciągu dróg kołowych, jak i linii kolejowych. W tym celu nieodzowne staje się wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych, mających na celu przyspieszenie robót budowlanych, przez w tym przypadku stosowanie technologii bez wykopowych No-Dig. W artykule zwrócono uwagę na konieczność opracowania ujednoliconych wytycznych projektowania i budowy obiektów inżynierskich w infrastrukturze komunikacyjnej realizowanych w technologii No-Dig, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby zagadnienia dotyczące tych obiektów.
EN
With the currently observed intensive development of transport infrastructure in our country and the related need to build a large number of engineering structures, more and more attention is paid to optimizing these structures. This applies to the construction of roads as well as railways structures. For this purpose, it becomes necessary to use the latest technology to speed up the construction, in this case by the use of trenchless No-Dig technologies. The article highlighted the need to develop harmonized design and construction guidelines for engineering structures in the No-Dig technologies, which clearly organize issues related with these objects.
PL
Z uwagi na coraz większe potrzeby w zakresie budowy przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej i związany z tym intensywny rozwój tych konstrukcji, autorzy niniejszego cyklu artykułów, sukcesywnie ukazujących się na łamach „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”, wraz z nadejściem nowego roku postanowili uaktualnić dotychczasową nazwę cyklu, która od niniejszej części nosiła będzie tytuł ramowy Przepusty i mosty ekologiczne. Pragniemy jednocześnie zapewnić wszystkich stałych czytelników, że dotychczasowa forma merytoryczna cyklu artykułów będzie kontynuowana.
EN
Due to the increasing need of constructing culverts and passages for animals in transport infrastructure associated with the intensive development of these structures, the authors of the present series of articles, which successively appearing in Modern Building Engineering, with the arrival of new year decided to upgrade the existing title of the cycle, which since current part will be "Culverts & eco-bridges part". We would like to assure all constant readers that the substantive form of the series of articles will be continued.
PL
Po omówieniu w poprzednim artykule z niniejszej serii tematów związanych z materiałami konstrukcyjnymi gruntowo-powłokowych obiektów ze stalowych blach falistych [4] kolejnym zagadnieniem jest zasypka gruntowa, która stanowi istotny element konstrukcyjny tych obiektów.
PL
Po omówieniu w poprzednich artykułach z niniejszej serii zagadnień związanych z wykonawstwem przepustów typu sztywnego, czyli z betonu i żelbetu [4], kolejnym ważnym zagadnieniem jest wykonawstwo przepustów podatnych, czyli konstrukcji wykonywanych jako gruntowo-powłokowe.
EN
After discussing in previous articles in this series issues related to the execution of "rigid" culverts that is made of concrete and reinforced concrete, the next important issue is the construction of flexible culverts made as soil-shell structures. The subject due to the specific the construction of flexible culverts, is very wide and in comparison with the rigid structures includes many other issues mainly related to the proper performance of the backfill, which in the case of these structures is a bearing element of culvert. This article is the first part of these issues and is related to the types of construction materials used in the performance of the steel soil-shell structures.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne zasady dotyczące odwodnienia obiektów mostowych, a także ich zasadnicze elementy („Mosty”, 5/2016, str. 68-73). W niniejszym artykule omówiono zagadnienia odwodnienia wgłębnego, czyli metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych, które są równie ważne, gdyż dopiero wszystkie omawiane elementy razem stanowią spójny, kompleksowy i tym samym właściwie funkcjonujący system odwodnienia obiektów mostowych.
EN
As is generally known, a properly functioning bridge drainage system consists not only of the appliances and equipment that take rainwater from the bridge surface. An equally important component of the system is the proper drainage and storage of rainwater outside the bridge structure. The article discusses the issue of deep drainage - the methods and systems of rainwater infi ltration, which are equally important, because only all of these elements together form a coherent, comprehensive, and therefore properly functioning drainage system of bridge structures.
EN
The technical issues described in the paper concern aspects of foundations of buried flexible steel structures. The foundations of these structures are most frequently made as traditional “rigid” structures (which is related to their massiveness - most commonly reinforced concrete), or in the form of properly profiled soil foundations (depending on the shape of the coating). Comparison of the two issues of “vulnerability”, i.e. the bearing structure and the ’’rigidity” of foundations, is the main motivation to carry out testing and conduct an analysis in this area. The problems are discussed in the paper in the context of new developments in the field of “flexible” foundations of the structures in question. Further development analyses are currently in progress , which will be practically implemented in the form of appropriate guidelines. In the authors' opinion, this will help to optimize the design of the in which the foundation of these structures.
EN
The technical issues described in this paper concern the durability aspects of buried flexible steel structures. It is well known that due to the nature of the bridge loads including buried flexible steel structures, they are particularly exposed to fatigue. Fatigue of steel structures - in this case corrugated steel plates - is closely related to such important parameters as safety and durability, and has direct impact on the service life of these structures. As these issues are very important, they are often analyzed by many research centers, with the present author contributing to the work of many of them. Fatigue reveals itself in the critical phase as fatigue cracks in structural steel, or in the joints. In such critical cases this leads to the exclusion of objects from the service. The fatigue of soil structure around the steel corrugated shell in the structures under analysis should also be taken into account. Fatigue in steel structures intensified by the occurrence of corrosion due to the operating conditions of the structures (negative environmental impact of water) is widespread. According to the author, proper construction of buried flexible steel structures and their maintenance undoubtedly increase the safety of users and extend the service life. At the end on the paper the author describes one of the methods of increasing the durability of shell structures by reinforcing the soil using a geotextile geomembrane.
PL
Po omówieniu w poprzednich artykułach z niniejszej serii zagadnień związanych m.in. ze sprawami teoretycznymi, sposobami obliczeń i projektowania oraz przygotowania inwestycji [10] kolejnym ważnym tematem są zagadnienia związane z wykonawstwem przedmiotowych obiektów.
EN
In this article, the authors discuss issues related to the proper performing of the construction of culverts in the technology of concrete and reinforced concrete, and their equipment elements which have a direct influence on the functionality. Because of the magnitude of discussed issue article has been divided into two parts. This article applies to discuss issues related to the performance of the construction of culverts in the field of preparatory works, excavation and foundations.
PL
W nawiązaniu do poprzedniego artykułu z tego cyklu [8], należy przypomnieć, że rozwój infrastruktury komunikacyjnej jest ściśle związany ze zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem wielu aspektów ekologicznych. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak też modernizacji istniejących dróg kołowych i kolejowych. W tym celu nieodzowna staje się budowa przejść dla zwierząt i przepustów o funkcji zespolonej.
EN
In relation to the previous article from this series, it should be recalled that the development of transport infrastructure is closely related to sustainable development, taking into account many environmental aspects. This applies both new construction as well as modernization of the existing roads and railways. For this purpose, it becomes indispensable to the construction of passages for animals and culverts of complex function.
PL
Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej uwzględnia zagadnienia związane z ekologią. Z tego powodu nieodzowna staje się realizacja wielu przejść dla zwierząt pod lub nad budowanymi drogami kołowymi i liniami kolejowymi. Dotyczy to również prac przy modernizacji dróg komunikacyjnych. Z uwagi na złożoność tych obiektów pod względem technicznych rozwiązań funkcjonalnych, jak też interdyscyplinarność tego zagadnienia konieczne jest, zdaniem autorów, wydanie odpowiednich Zaleceń do projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby wszystkie kwestie związane z tymi obiektami.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction is definitely much more receptive. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates.
PL
Artykuł zawiera informacje na temat prawidłowego projektowania, budowy i późniejszego utrzymania poszczególnych elementów spójnego, kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych. Dodatkowo poruszono zagadnienia związane z estetyką poszczególnych elementów opisywanego systemu odwodnienia, który ma wpływ na ogólną estetykę całego obiektu mostowego.
EN
The article includes information on the proper design, construction and subsequent maintenance of the particular elements of an integral, comprehensive bridge drainage system. Moreover, issues related to the aesthetics of the specific components of the above mentioned system that influence the general aesthetics of the whole bridge structure have been addressed.
PL
W artykule opisano problem stabilizacji hydraulicznej gruntów w drogownictwie, jego aspekty prawne, cel i rodzaje stabilizacji oraz przedstawiono zagadnienie wykorzystania popiołów lotnych, żużli i cementów jako stabilizatorów gruntu.
EN
The article describes the issue of hydraulic stabilization of grounds in the road construction, its legal aspects, the purpose and the types of stabilization. The use of fly ashes, slag and cements as stabilizers of the ground has been presented.
EN
St Mary's Cathedral is the Archbishop church of the Archdiocese in Perth in Western Australia. The presented sacral building was built in neo-Gothic style during the years 1863-1865. Cathedral was officially dedicated and opened for the service on 29th January, 1865. In 1973 was proclaimed the Marian Sanctuary and now represents one of the largest religious facilities in Perth. In 2005, the city authorities, together with the Archdiocese took a collective decision on the necessity of a comprehensive renovation of this sacred object. The renovation was due to the technical condition and the lack of usability of the object. The author of the paper had the opportunity to experience these problems by visiting this place several times, first time in 1989 and next years. Thus, the renovation of the present Cathedral was in its assumption not only to perform maintenance of the building and its specific architectural elements but also to increase its functional features - usable for the faithful and tourists. Reconstruction of St Mary's Cathedral in Perth can be a good example increasing the wider functionality of such facilities while keeping their antique and historical qualities. In this paper the above-mentioned issues will be more widely developed by the author.
PL
Perth w Zachodniej Australii. Przedmiotowy budynek sakralny został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1863-1865. Oficjalnie Katedra została poświęcona i oddana do użytku 29 stycznia 1865 roku. W 1973 została ogłoszona sanktuarium maryjnym i stanowi obecnie jeden z największych obiektów sakralnych w Perth. W 2005 roku władze miasta wraz z duchowieństwem podjęły wspólną decyzję o konieczności wykonania kompleksowej renowacji tego obiektu sakralnego. Konieczność przebudowy wynikała ze stanu technicznego oraz braku funkcjonalności użytkowej obiektu. Autor referatu miał okazję doświadczyć tych problemów odwiedzając kilkukrotnie to miejsce w 1989 roku. Tym samym renowacja przedmiotowej Katedry miała w swoim założeniu nie tylko wykonanie prac konserwacyjnych dotyczących budowli oraz poszczególnych jej elementów architektonicznych, ale również podniesienie jej cech funkcjonalno - użytkowych dla wiernych oraz turystów. Przebudowa Katedry St Mary w Perth może stanowić dobry przykład zwiększenia szeroko pojętej funkcjonalności tego typu obiektów przy zachowaniu ich cech zabytkowych i historycznych. W niniejszym referacie wymienione wyżej zagadnienia zostały szerzej rozwinięte przez autora.
PL
Potrzeby związane ze skróceniem czasu realizacji oraz jakości wykonywanych robót budowlanych determinują wprowadzanie nowych, zróżnicowanych technologii. Przykładem takich działań jest rozwój nawierzchni wykorzystywanych do budowy tymczasowych dróg, realizowanych głównie na potrzeby dostarczania sprzętu oraz materiałów w obszarze placu budowy. Ma to szczególne znaczenie w budownictwie komunikacyjnym, gdzie lokalizacja podyktowana jest szeregiem uwarunkowań lokalnych, przez co często mamy do czynienia z występowaniem niekorzystnych warunków gruntowych. Powszechnie stosowane tradycyjne rozwiązania konstrukcji dróg tymczasowych w postaci nawierzchni gruntowej lub nawierzchni z betonowych płyt drogowych wymaga dobrych warunków gruntowych lub prawidłowego wzmocnienia podłoża, co w konsekwencji może skutkować znaczącym podniesieniem kosztów budowy. Nowoczesne nawierzchnie tymczasowe nie tylko przekazują obciążenie na podłoże. Wykorzystują podłoże gruntowe, jako ośrodek współpracujący w rozkładzie obciążenia eksploatacyjnego, dzięki czemu istnieje możliwość realizacji dróg również na podłożu słabonośnym. Innowacyjnym rozwiązaniem w tym zakresie są przestrzenne stalowe ruszty współpracujące z podłożem gruntowym. W referacie opisane zostały wstępne badania modelowe tego typu konstrukcji nawierzchni.
EN
The needs related to reduction of lead time and quality of construction determines implementation of the new technologies. An example of such an activity is a development of pavements used to build temporary roads, carried out mainly for the needs of equipment and materials delivery to a construction site. This is especially important in civil engineering, where location is dictated by a number of local conditions, which often is associated with the occurrence of adverse groundwater conditions. Commonly used traditional design solutions of temporary roads such as unpaved roads or roads made by concrete slabs require good ground conditions or proper stabilized subsoil, which may ultimately result in a significant increase of the cost of the construction. Modern temporary paving structures not only transmit the exploitation load on the subsoil. They use subsoil, as a an structure cooperating in load distribution, so it is possible to use such a construction of road on a low-bearing soil. An innovative solution in this case are three-dimensional steel grids cooperating with a subsoil. The paper describes the preliminary modeling studies of this type of pavement structures.
PL
Przygotowanie realizacji zamierzenia budowlanego zarówno w terenie, jak i pod względem formalnoprawnym stanowi kluczowy etap każdej inwestycji. Ma to znaczenie w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, do których należą m.in. omawiane w tym cyklu konstrukcje przepustów i przejść dla zwierząt.
EN
In the previous articles of this series we presented an overview of issues related to the introduction to the subject, we also addressed the theoretical issues and presented methods of calculation and design. This article opens up issues related to the practical implementation of the projects concerned.
PL
Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje na temat prawidłowego projektowania, budowy i późniejszego utrzymania odwodnienia obiektów mostowych. W artykule dodatkowo poruszono zagadnienia związane z prawidłowym utrzymaniem systemów odwodnienia oraz omówiono aspekty związane z ochroną środowiska.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.