Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie mikrostrukturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Among the family of stainless steels, cast austenitic stainless steels (CASSs) are preferably used due to their high mechanical properties and corrosion resistance. These steels owe their properties to their microstructural features consisting of an austenitic matrix and skeletal or lathy type δ-ferrite depending on the cooling rate. In this study, the solidification behavior of CASSs (304L and 316L grades) was studied using ThermoCalc software in order to determine the solidification sequence and final microstructure during cooling. Theoretical findings were supported by the microstructural examinations. For the mechanical characterization, not only hardness measurements but also tribological studies were carried out under dry sliding conditions and worn surfaces were examined by microscopy and 3D profilometric analysis. Results were discussed according to the type and amount of microstructural features.
2
Content available remote Badania struktury kompozytowych powłok Ni-WC napawanych plazmowo
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań struktury kompozytowych powłok o osnowie niklu, umacnianych cząstkami węglika wolframu, otrzymanych techniką napawania plazmowego. Warstwy te nanoszono na podłoża ze stali niestopowej dla różnych wartości natężenia prądu łuku głównego. Analizowano strukturę napoin, stosując zarówno mikroskopię optyczną jak i skaningową. Wykazano, iż budowa powłok Ni-WC jest złożona, a poprawne napoiny o równomiernym rozmieszczeniu WC formują się dla określonych parametrów procesu.
EN
The results of the structure investigation of nickel matrix composite overlays reinforced by tungsten carbide particles are presented in the paper. These layers were deposited by the plasma transferred arc welding method onto the low alloy steel with various values of the main arc current. The structure of coatings was analyzed using both optical and scanning microscopy. It was shown that the structure of Ni-WC layers is complex and overlays of uniform WC distribu- tion are formed for only specific process parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA ), w ilości: 0,20 i 30% masy cementu, na procesy pękania w betonach zwykłych. Analizy przeprowadzono w oparciu o wyniki z badań makroskopowych i mikrostrukturalnych. Odporność na pękanie betonów ustalano na podstawie znajomości współczynników intensywności naprężeń dla wszystkich modeli pękania, a następnie wyznaczano uogólnioną odporność na pękanie Kc. W trakcie badań mikroskopowych oceniano wielkość pęknięć, występujących w warstwie stykowej (Interfacial Transition Zone – ITZ) kruszywa grubego z matrycą cementową. Eksperymenty wykonano po: 3, 7, 28, 90, 180 i 365 dniach dojrzewania.
EN
The paper presents results of tests on the effect of the addition of siliceous fly ashes (FA ) in the amount of: 0,20 and 30% by weight of cement on the fracture processes in plane concretes. The analyses were carried out based on the results of the macroscopic and microstructural tests. Fracture toughness of concretes was determined based on the critical stress intensity factors for all mode fracture, and then a generalized fracture toughness Kc was determined. During microscopic tests, the size of cracks occurring in the Interfacial Transition Zone (ITZ) of coarse aggregate with cement matrix was evaluated. The experiments were carried out after: 3, 7, 28, 90, 180 and 365 days of curing.
PL
Nietypowe wyniki badań materiałowo-wytrzymałościowych stali mostu kolejowego, wybudowanego w roku 1938, pozwoliły ustalić, że został on wykonany ze stali zlewnej normalizowanej. Fakt ten potwierdziły wyniki badania mikrostrukturalne, które określiły stopień zdegradowania stali gatunku St 37-12. Prawdopodobnie są to priorytetowe badania starzeniowe tego rodzaju stali.
EN
Abnormal results of material-strength steel railway bridge, built in 1938, have established that it is made of stainless confluent normalized. This fact is confirmed by the results of the microstructural studies that have determined the degree of degradation of steel grade St 37-12. Probably these are the priority aging tests of this type of steel.
5
Content available remote Przebieg korozji chlorkowej zbrojenia w betonie, bezpośrednio po inicjacji
PL
Przedstawiono badania próbek z pojedynczym prętem zbrojeniowym, próbki po procesie inicjacji korozji stali w roztworze NaCl suszono w warunkach laboratoryjnych. Elektrochemiczne badania polaryzacyjne wykazały malejącą wykładniczo gęstość prądu korozyjnego w funkcji czasu suszenia. Na podstawie badań pod mikroskopem elektronowym stwierdzono, że przyczyną sukcesywnego zmniejszania się szybkości korozji zbrojenia w betonie było malejące stężenie wolnych jonów chlorkowych, w roztworze w porach betonu. Było ono spowodowane głównie przez krystalizację uwodnionego chlorku żelaza(II), która zachodziła w czasie suszenia próbek.
EN
In the paper the research on specimens with a single rebar, that after the process of steel corrosion initiation by cyclic wetting in chloride solution and exposed to the constant conditions of temperature and humidity, is presented. Electrochemical polarization tests have shown exponentially decreasing corrosion current density over time. However, under microscopic examination, it was found, that the cause of the gradual decrease in the rate of corrosion of rebar in concrete was not sealing action of corrosion products, but decreasing concentration of chloride ions at the surface of the steel, mainly due to their bonding in corrosion product, mainly as hydrated iron(II) chloride, during samples drying.
PL
Oznaczony skład chemiczny dolomitów: z Ołdrzychowic, z Brudzowic i z Winnej wykazuje, że zawierają one bardzo mało domieszek. Najmniej zawiera ich dolomit z Brudzowic, a pozostałe dwa wykazują około 3% SiO2, głównie kwarcu i około 1,5% Al2O3, głównie w formie miki. Badania termiczne pozwoliły na oznaczenie temperatur dwóch etapów dysocjacji dolomitu, które wynoszą odpowiednio 730oC i około 950oC. Badania mikrostruktury wykazały, że największe kryształy występują w dolomicie z Brudzowic, natomiast dolomit z Winnej wyróżnia się dużym zróżnicowaniem wielkości kryształów. Wszystkie trzy dolomity mają bardzo małą porowatość od 4,7% do 5,5%, a pętle histerezy adsorpcji wykazują, że w dolomitach z Ołdrzychowic i Winnej występują pory szczelinowe.
EN
The chemical composition of dolomites from Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna is showing that they contain very low quantities of minor components. The lowest content of admixtures is in Brodzowice's dolomite, and remaining two have about 3% of SiO2, principally as quartz, and about 1.5% of AI2O3 in form of micas. The thermal examination gives the possibility to determine the temperature of two phases of dolomite dissociation, which are 730°C and 950°C respectively. The microstructure examination shows that the dolomite from Brudzowice is composed of the largest crystals, however in the dolomite of Winna the highest differentiation of crystals dimension was found. All three dolomites have very low porosity, from 4.7% to 5.5% and hysteresis loops show in that the dolomites from Ołdrzychowice and Winna these pores are slotted.
PL
W artykule przedstawiono wyniki mikrostrukturalnych badań odlewu brązu CU3 pochodzącego z praktyki przemysłowej. Badania mikrostrukturalne przeprowadzono w oparciu zarówno o obserwacje w zakresie mikroskopii świetlnej, jak i skaningowej mikroskopii elektronowej, oraz analizy chemiczne przeprowadzone w mikroobszarach techniką SEM/EDS. W pracy skupiono się na przemianach zachodzących podczas odlewania i ich wpływie na obserwowaną niejednorodność mikrostrukturalną. Podkreślono, że zidentyfikowane niejednorodności mikrostrukturalne dotyczące porowatości i morfologii faz κ mogą negatywnie wpływać na właściwości użytkowe gotowych wyrobów stosowanych w praktyce przemysłowej.
EN
In the research the results of microstructural investigations of CU3 bronze cast originated from industry practice were presented. The microstructural studies were carried out basing on light microscopy observations as well as on scanning electron microscopy observations and chemical analyses performed in micro-areas by means of EDS technique. The research was focused on the transformations occurred during casting and on their influence on observed microstructural heterogeneity. It was underlined that identified heterogeneities concerning porosity and morphology of κ phases may negatively influence useful properties of ready products used in industry practice.
8
Content available remote Rozwój mikrostruktury podczas hydratacji ultra BWW
PL
Przeprowadzono obserwacje mikrostruktury próbek betonu z proszków reaktywnych po różnym okresie hydratacji, przy zastosowaniu najnowszych typów mikroskopów skaningowych. Są to mikroskopy o zmiennej próżni i z zastosowaniem pary wodnej, o wysokiej zdolności rozdzielczej. W wyniku badań stwierdzono, że dodatek superpastyfikatora znacznie opóźnia proces hydratacji i zakłóca wzrost kryształów ettringitu. W początkowym okresie hydratacji ziarna klinkieru < 2 um ulegają częściowemu lub całkowitemu rozpuszczeniu, co powoduje powstawanie pustek z otoczkami w mikrostrukturze matrycy. Wiązanie pomiędzy matrycą i kruszywem jest bardzo mocne i w strefie przejściowej nie występują pory. Natomiast reakcja pucolanowa pyłów krzemionkowych jest słabo zaawansowana, z uwagi na mały stosunek w/c.
EN
The UHPC microstructure, after different time of hydration, was examined with high resolution SEM imaging techniques. ESEM in WET mode for early hydration process and NanoSEM for extremely dense microstructure. The obtained results have shown that high addition of superplasticizer caused the strong retardation of hydration process. The growth of ettringite is also influenced. At early hydration the clinker particles < 2 um are often partially or completely dissolved, resulting in hollow shells formation in the microstructure. The bond between matrix and aggregate is very strong and the interfacial zone shows no gaps. However, the pozzolanic reaction of silica fume shows low advancement, because of water shortage caused by very small w/b ratio.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.