Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2017

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrostruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono elektrochemiczną ocenę odporności korozyjnej azotowanego stopu tytanu Ti6Al4V. Badania korozyjne wykonano w 0,5M roztworze siarczanowym zakwaszonym do pH = 2 wykreślając krzywe potencjokinetyczne na różnych głębokościach warstwy wierzchniej. Grubość powstałej warstwy wierzchniej oceniono na podstawie badań strukturalnych oraz zmiany mikrotwardości na przekroju poprzecznym obrobionego powierzchniowo materiału. Stwierdzono, że przeprowadzona obróbka azotująca poprawia odporność korozyjną oraz znacznie utwardza powierzchnie badanego materiału. Uzyskana warstwa wierzchnia posiada budowę strefową przy czym najwyższą odporność korozyjną jak i najwyższą mikrotwardość wykazuje najbardziej zewnętrzna strefa azotków.
EN
The paper reports the electrochemical assessment of the corrosion resistance of the titanium alloy Ti6Al4V. Corrosion tests were carried out in a 0.5M sulphate solution acidified to pH = 2, while plotting potentiometric curves at varying depths of the top layer. The thickness of the produced top layer was assessed based on structural examination and change in microhardness over the cross-section of the surface treated material. It has been found that the nitriding treatment improves the corrosion resistance and considerably hardens the surface of the material under study. The obtained top layer exhibits a zonal structure, with the greatest corrosion resistance and the highest microhardness being shown by the outermost nitride zone.
EN
Rail transport is presently one of the most supported means of transport in Europe; it existed from the end of the 18th century. However, some issues especially concerning materials and its exploitation are still actual and are a matter of scientific projects or developments. In this paper, analyses concerning the characterisation of used track infrastructure elements in form of sleepers of the popular rail fastening system SKL 12 were performed. Specifically, the main objective of the work was the characteristics of the material microstructure and properties after long-term usage and natural ageing, reaching over a few decades. In this paper was conducted investigations concerning the non-used and used fasteners by reason of classic material research methods. The analysis was carried out based on the results obtained through research using mainly light, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM), as well as electron diffraction for the lattice structure determination, EDS chemical microanalysis and Rockwell hardness testing were also carried out in terms of identification of the chemical analysis changes that occurred after long-term application. The main reason was to characterise the long-term usage for the microstructure changes on the surface layer of the used fasteners compared to newly produced material.
EN
The paper presents the influence of the brazing gap width on the structure of bonded joints during the production of aluminum heat exchangers, using brazing technology, in tunnel furnaces with controlled atmosphere. Based on the wedge test, an analysis and qualitative assessment of brazed joints was made for the changing width of the brazing gap and the filler metal used. For the received brazed joints, metallographic tests were carried out using light (LM) and electron microscopy (SEM) and microhardness measurements in the characteristic areas of brazed joints. Based on the results obtained, the recommended width of the brazing gap was determined.
PL
W pracy przedstawiono wpływ szerokości szczeliny lutowniczej na strukturę złączy spajanych, podczas produkcji aluminiowych wymienników ciepła przy zastosowaniu technologii lutowania twardego, w przelotowych piecach tunelowych z atmosferą kontrolowaną. Na podstawie próby klinowej, dokonano analizy i oceny jakościowej połączeń lutowanych dla zmieniającej się szerokości szczeliny lutowniczej i zastosowanego spoiwa. Dla otrzymanych złączy lutowanych przeprowadzono badania metalograficzne przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej (SEM) oraz pomiary mikrotwardości w charakterystycznych obszarach połączeń lutowanych. Na podstawie otrzymanych wyników określono zalecaną szerokość szczeliny lutowniczej.
EN
The article presents the results of research on plasma sprayed Ni-Cr-Re coatings. The substrate was 16Mo3 chromium-molybdenum steel used in the production of boilers. The coatings were sprayed with Oerlikon Amdry 4535 80% Ni, 20% Cr powder with 20-45μm granulation. 1% metallic rhenium was added to the base powder using a high energy ball milling method. Rhenium is a heavy, high-density metal. As an alloying addition, it improves the heat resistance of alloys, creep resistance and high temperature oxidation. Rhenium alloys are widely used in the energy and aviation industries as an alloying additive to prevent creep. Observations were made on an optical microscope and a SEM microscope. Hardness tests and optical surface testing with a profilometer were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad powłokami Ni-Cr-Re natryskiwanymi plazmowo. Podłoże stanowiła stal kotłowa chromowo-molibdenowa 16Mo3. Powłoki natryskiwano materiałem w postaci proszku Oerlikon Amdry 4535 80% Ni, 20% Cr o granulacji 20-45fμm. Do bazowego proszku dodano 1% metalicznego renu stosując metodę wysokoenergetycznego mielenia w młynie kulowym. Ren jest dodatkiem stopowym poprawiającym żarowytrzymałość stopów, odporność na pełzanie i utlenianie wysokotemperaturowe. Stopy z dodatkiem renu mają szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym i lotniczym. Przeprowadzono badania metalograficzne mikroskopowe, próby twardości oraz optyczne badanie powierzchni profilometrem.
EN
In this paper Al2O3 + 13 wt% TiO2 ceramic coatings manufactured by Atmospheric Plasma Spraying (APS) have been investigated. The commercial feedstock materials, Metco 6221 (top coat) and Amdry 4535 (bond coat) have been deposited on stainless steel coupons. The main goal of researches was to determine the influence of critical plasma spray parameters (CPSP) on structure and properties of the coatings. In present studies, the electrical power was a variable parameter. Coatings have been characterized in the terms of microstructure, topography, bond strength adhesion, fracture toughness and wear resistance. As a result, it was observed, that coatings sprayed with higher value of the electrical power exhibit higher mechanical properties due to better cohesion as well as higher melting degree.
PL
W artykule zbadano powłoki ceramiczne Al2O3 + 13% wag. TiO2 wytwarzane przez atmosferyczne natryskiwanie plazmowe (APS). Handlowe materiały wsadowe, Meteo 6221 (warstwa wierzchnia) i Amdry 4535 (warstwa wiążąca) zostały osadzone na próbkach ze stali nierdzewnej. Głównym celem badań było określenie wpływu krytycznych parametrów natrysku plazmowego (CPSP) na strukturę i właściwości powłok. W obecnych badaniach moc elektryczna była zmiennym parametrem. Powłoki scharakteryzowano pod względem mikrostruktury, topografii, przyczepności siły wiązania, odporności na pękanie i odporności na zużycie. W rezultacie zaobserwowano, że powłoki natryskiwane wyższą wartością mocy elektrycznej wykazują wyższe właściwości mechaniczne ze względu na lepszą spójność, a także wyższy stopień topnienia.
EN
The purpose of the study described in the work was to evaluate the operating wear of the SANDVIK CV117 centrifugal crusher working in the Melaphyre mine in Grzędy. The research was carried out on work elements, such as the lining assembly, rotor tips, shredder hammers, the directional bushing, and the distributor divider. All components had direct contact with the aggregate, and their operating time was about 1150 hours. The studies included a mine full scale observation, macroscopic analysis of the elements, and an assessment of the impact of exploitation on selected structural properties of the elements material. On the basis of the carried out analyses, it was concluded that the major problem faced by all the tested components is the simultaneous interaction of high friction and impact forces resulting from the kinetic energy of the accelerated grains of the material acquired from the rotor during operation of the crusher.
PL
Celem badań opisywanych w pracy była ocena zużycia eksploatacyjnego kruszarki odśrodkowej typu SANDVIK CV117 pracującej w kopalni melafiru w Grzędach. Przedmiotem realizowanych badań były elementy robocze takie, jak: zespół okładzin, końcówki wirnika, młotki rozdrabniające, tuleja kierunkowa oraz przegroda dystrybutora. Wszystkie elementy miały bezpośredni kontakt z kruszywem, a czas ich eksploatacji wynosił ok 1150 motogodzin. Przeprowadzone badania obejmowały wizję lokalną z kopalni, analizy makroskopowe elementów, jak również ocenę wpływu eksploatacji na wybrane właściwości strukturalne materiału elementów. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że poważnym problemem, na który narażone są wszystkie badane elementy, jest jednoczesne oddziaływanie wysokich sił tarcia oraz udarności, wynikających z energii kinetycznej rozpędzonych ziaren nadawy, nadanej za pomocą wirnika podczas pracy kruszarki.
7
EN
The paper describes the method of producing a zinc coating on steel by electro-spark deposition technology. The technology of applying electro-spark zinc to the surface was presented. Microscopic observations and corrosion resistance tests were made. The possibilities of practical application of this type of coatings in the process of repairing zinc coatings, either damaged or with manufacturing defects, were analyzed.
PL
W pracy opisano badania modelowe i materiałowe związane z technologią różnicowego hartowania wielkotonażowych walców oporowych walcarek do przeróbki na zimno i na gorąco (o średnicy beczki do Φ 1550 mm). Modelowano, obliczano i wyznaczano eksperymentalnie rozkład twardości i struktury na przekroju beczki walców oraz rozkład temperatury podczas nagrzewania płomieniowego i studzenia mgłą wodną. Proces różnicowego hartowania zapewnia prawidłowy rozkład struktury beczki walca dla gatunków stali 50H3MNV i 60H2MNV.
EN
The paper presents the process of the differential hardening, with flame heating and water spray quenching, of the back-up rolls with the diameter of up to 1550 mm. The hardness distribution across the roll barrel, the temperature distribution during heating, steel hardenability, and cooling rate of the roll during quenching were modeled, calculated and measured. The alloy steel grades used for the back-up roll contained 0.5-0.6% carbon and 2-3% chromium (50H3MNV and 60H2MNV grades).
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania metod metalograficznych do oceny stopnia uszkodzenia wewnętrznego stali chromowo-molibdenowych eksploatowanych w warunkach pełzania. Wykorzystanie obrazów struktur metalograficznych uzyskanych w wyniku badań w skaningowym mikroskopie elektronowym lub w mikroskopie konfokalnym pozwala zaklasyfikować materiał pod względem stopnia uszkodzenia wewnętrznego. Stanowi ono jedno z istotnych kryteriów dopuszczenia elementu do dalszej eksploatacji lub też podstawę do wymiany elementu instalacji ze względu na zbyt duże jego zniszczenie w wyniku równoczesnego działania podwyższonej temperatury i naprężenia.
EN
The article presents the possibility of using metallographic methods to assess the degree of internal damage to chromium-molybdenum steels operated in creep conditions. Using images of metallographic structures obtained as a result of scanning electron microscopy or confocal microscopy enables classifying a material in terms of the internal damage degree. It is one of the important criteria for approving an element for further operation or is the basis for replacing the element of an installation due to its excessive destruction as a result of the simultaneous action of elevated temperature and stress.
10
Content available remote Poprawa własności stali typu maraging w postaci kęsów kutych
PL
W pracy opisano badania prowadzące do poprawy własności mechanicznych (ciągliwości) stali typu maraging X2NiCoMo18-9-5 w postaci kęsów kutych o dużym przekroju. Zmodyfikowano proces kucia poprzez zastosowanie większych odkształceń plastycznych w niższych wartościach temperatury w stosunku do tradycyjnej technologii. Opracowano też nową trój-etapową obróbkę cieplną odkuwek. Korzystne zmiany własności przypisano zmniejszonej wielkości ziarna austenitu oraz rozdrobnieniu wtrąceń niemetalicznych.
EN
The paper describes experiments leading to the improvement in the mechanical properties (ductility) of the X2NiCoMo18-9-5 maraging steel in the form of forged billets of a large cross-section. The forging process was modified in relation to the traditional technology by applying higher deformations at lower temperatures. A novel three-stage heat treatment was also developed. The improvement of the properties was attributed to the austenite grain refinements and finer size of non-metallic inclusions.
11
Content available remote Testing the cement, hydrated lime and cement by-pass dust mixtures hydration
EN
The paper reports the results of the tests used to determine hydration kinetics, physical properties and microstructure of hydraulic road binders. Seven hydraulically bound mixes were produced by mixing Portland cement (CEM I 32.5R), hydrated lime, and cement by-pass dust (CBPD) in proportions established as per the experimental plan. Cement by-pass dust was found to have the greatest effect on the increased water demand, hydration heat and soundness of the binder paste. Minerals derived from the hydration of input components were identified in the composition of the binder phases. In CBPD rich binders sylvite and calcium chloro-aluminate hydrate were present. The test results show that when planning the use of normal setting hydraulic road binders containing CBPD in road construction, the water to binder ratio w/b must be taken into account to ensure proper consistency, soundness, and amount of hydration heat release.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie kinetyki procesu hydratacji, właściwości fizycznych oraz mikrostruktury hydraulicznych spoiw drogowych. W tym celu przygotowano siedem mieszanek wykorzystując spoiwa hydrauliczne: cement portlandzki (CEM I 32.5R) i wapno hydratyzowane oraz pyły z instalacji by-passu pieca cementowego (ang. CBPD) dodane w proporcjach określonych w planie eksperymentu. Największy wpływ na wodożądność, ciepło hydratacji oraz stałość objętości zaczynu okazał się mieć pył cementowy. Po związaniu spoiw stwierdzono w ich składzie fazowym występowanie faz mogących powstawać w wyniku hydratacji użytych surowców. W spoiwach zawierających dużą ilość pyłu cementowego stwierdzono obecność sylwinu i uwodnionych chloroglinianów wapnia. Wyniki badań wykazały, że można wytworzyć hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące z wykorzystaniem CBPD, jednak przy ich zastosowaniu w budownictwie drogowym należy uwzględnić współczynnik w/s zapewniający uzyskanie właściwej konsystencji, a także ilości wydzielonego ciepła w czasie hydratacji oraz zmiany objętości.
EN
High strength low alloy (HSLA) steels are a new generation of plain carbon steels with significantly improved mechanical properties while maintaining good weldability with common commercial techniques. Residual stress and microstructural analysis of welded HSLA Strenx 700 MC was carried out in this research. Results have shown that the welding process causes significant grain coarsening in the heat affected zone. The microstructural changes are also accompanied with creation of tensile residual stress field in the weld metal and heat affected zone, reaching up-to depth of 4 mm. Tensile residual stresses are well known for acceleration of fatigue crack initiation and together with coarse grains can lead to significant decrease of the fatigue properties of the welded structure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu przyspieszonego chłodzenia po austenityzowaniu prętów o średnicy 180 mm ze stali konstrukcyjnej S355J2 na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. Celem badań było opracowanie bazowych parametrów technologii obróbki cieplnej z wykorzystaniem ciepła pozostałego w prętach po walcowaniu na gorąco. Testy nagrzewania i chłodzenia prętów wykonano w urządzeniach wchodzących w skład linii do półprzemysłowej symulacji walcowania na gorąco, regulowanego chłodzenia i obróbki cieplnej (LPS-B) w Łukasiewicz - IMŻ. Wykonano następujące operacje chłodzenia po austenityzowaniu prętów: chłodzenie w spokojnym powietrzu, regulowane chłodzenie nadmuchem powietrza, mieszaniną wodno-powietrzną, natryskiem wody oraz chłodzenie zanurzeniowe w wodzie. Na podstawie wykonanych badań i analiz stwierdzono, że zastosowanie zoptymalizowanych wariantów przyspieszonego chłodzenia prowadzi do modyfikacji mikrostruktury oraz do rozdrobnienia ziarna, bez wytworzenia niepożądanych składników fazowych. W konsekwencji następuje podwyższenie właściwości mechanicznych (granicy plastyczności i udarności) powyżej poziomu uzyskiwanego w wyniku chłodzenia w spokojnym powietrzu, w tym w wyniku standardowego normalizowania. Wykonano wstępne próby przyspieszonego chłodzenia strumieniem powietrza prętów po austenityzowaniu w warunkach przemysłowych. Ostatecznym kryterium wyboru i wdrożenia w warunkach techniczno-technologicznych Huty Bankowa rodzaju technologii obróbki cieplnej prętów z wykorzystaniem ciepła po walcowaniu na gorąco, będzie ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.
EN
The article presents the results of studies on the impact of accelerated cooling after the austenitisation of bars with a diameter of 180 mm made of structural steel S355J2 on the microstructure and mechanical properties. The aim of the research was to develop basic parameters of heat treatment technology using the heat remaining in the bars after hot rolling. Tests of heating and cooling of the bars were carried out in devices included in the line for semi-industrial hot rolling simulation, controlled cooling and heat treatment (LPS-B) at Łukasiewicz - IMŻ. The following cooling operations were performed after bar austenitisation: cooling in still air, controlled cooling with air blow, water-air mixture, water spraying and immersion cooling in water. Based on the research and analyses, it was found that the use of optimised variants of accelerated cooling leads to the modification of the microstructure and to grain refinement, without the formation of undesirable phase components. Consequently, the mechanical properties (yield strength and impact toughness) increase above the level obtained as a result of cooling in still air, including standard normalisation. Preliminary tests of accelerated air stream cooling of bars were carried out after austenitising in industrial conditions. The final criterion for selecting and implementing the type of technology for heat treatment of bars using heat after hot rolling in Huta Bankowa’s technical and technological conditions will be the assessment of the economic efficiency of the project.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na przebicie blach ze stali nanobainitycznej o grubości w zakresie 6÷9 mm za pomocą pocisków o zróżnicowanym mechanizmie penetracji. Testy ostrzałem prowadzono stosując amunicję kal. 7,62×39 mm BZ zgodnie z wymaganiami dokumentu standaryzacyjnego NATO Stanag 4569A (poziom 2) oraz amunicję kal. 7,62×54R mm B32 w celu wyznaczenia parametru V50 dla wytypowanych wariantów i grubości blach. Blachy arkuszowe stanowiące materiał badań wytworzono w skali przemysłowej z dwóch wytopów o różnym składzie chemicznym. Arkusze blach ze stali nanobainitycznej poddano obróbce cieplnej obejmującej austenityzowanie, regulowane chłodzenie i bezpośrednie wygrzewanie izotermiczne, której parametry zoptymalizowano w celu uzyskania jak najwyższej zdolności ochronnej. W miejscach oddziaływania pocisku z blachą przeprowadzono badania mikrostruktury w celu szczegółowej analizy skutków ostrzału. Uzyskane wyniki badań wskazały graniczne wartości prędkości pocisków oraz grubości blach dla których ochrona balistyczna jest skuteczna. Określono zakres właściwości mechanicznych wyznaczanych w statycznej próbie rozciągania oraz rodzaj mikrostruktury, w tym zawartość i postać austenitu resztkowego, gwarantujące spełnienie wymaganego poziomu odporności na przebicie. Na podstawie wyników testów ostrzałem wytypowano warianty obróbki cieplnej dla blach o określonej grubości, przeznaczonych na opancerzenie kontenera obserwacyjno-obronnego. Badania i testy wykonano w ramach projektu POIR 04.01.04-00-0047/16, którego głównym celem jest obniżenie masy opancerzenia kontenera LOOK.
EN
The article presents the results of tests on resistance to perforation of nanobainitic steel plates with a thickness in the range of 6-9 mm with the use of projectiles with different perforation mechanisms. Firing tests were carried out using 7.62×39 mm BZ ammunition in accordance with the requirements of the NATO Stanag 4569A standard document (level 2) and 7.62×54R mm B32 ammunition to determine the V50 parameter for selected variants and plate thickness. The plates constituting the testing material were manufactured on an industrial scale from two heats with different chemical composition. The nanobainitic steel plates were subjected to heat treatment including austenitisation, controlled cooling and direct isothermal annealing, the parameters of which were optimised in order to achieve the highest protective capacity. Microstructure studies were carried out in places where the projectile and the plate interacted, in order to analyse the effects of firing in detail. The obtained test results indicated limit values of projectile velocities and plate thicknesses for which ballistic protection is effective. The range of mechanical properties determined in a static tensile test as well as the type of microstructure were determined, including the content and form of retained austenite, guaranteeing compliance with the required level of resistance to perforation. Based on the results of the firing tests, heat treatment variants were selected for plates of a certain thickness intended for the armour of an observation and protective container. The studies and tests were carried out as part of the POIR 04.01.04-00-0047/16 project, the main goal of which is to reduce the weight of a LOOK container armour.
PL
Gatunki stali nanobainitycznych są nowym materiałem konstrukcyjnym o wytrzymałości w zakresie 1,9-2,2 GPa i jednocześnie charakteryzującym się dobrą plastycznością. Obecnie prace nad rozwojem stali nanobainitycznych w Łukasiewicz - IMŻ weszły w fazę komercjalizacji. Jednym z głównych zastosowań ultrawytrzymałych blach ze stali nanobainitycznych są systemy opancerzenia. W celu zoptymalizowania parametrów procesu produkcji blach ze stali nanobainitycznej wykonano badania mikrostruktury i pomiary właściwości mechanicznych na pośrednich etapach wytwarzania i po finalnej obróbce cieplnej. Dokonano oceny rezultatów przemysłowych operacji wytwarzania stali i blach obejmujących: wytapianie i odlewanie do wlewnic, przygotowanie wsadu do walcowania, walcowanie na gorąco, wykonanie arkuszy oraz pośrednią i finalną obróbkę cieplną. Zidentyfikowano krytyczne operacje technologiczne mogące wpływać negatywnie na jakość i właściwości użytkowe arkuszy blach. Sformułowano kierunki modyfikacji technologii, które zmniejszają lub eliminują zagrożenia pogorszenia właściwości blach.
EN
Nanobainitic steel grades are a new construction material with a strength in the range of 1.9-2.2 GPa, at the same time characterised by good plasticity. Currently, the works on the development of nanobainitic steels at Łukasiewicz - IMŻ have entered the commercialisation phase. One of the main applications of ultra-strength nanobainitic steel plates is armour systems. In order to optimise the parameters of the production process of nanobainitic steel plates, microstructure examination and measurement of mechanical properties were carried out at intermediate stages of production and after final heat treatment. The results of industrial steel and plate production operations were assessed, including smelting and casting into ingot moulds, preparation of the rolling mill charge, hot rolling, plate production as well as intermediate and final heat treatment. Critical technological operations that may adversely affect the quality and performance of plates were identified. The directions for technology modification that reduce or eliminate threats of plate deterioration were formulated.
EN
The article presents an analysis of precipitation processes in heat-resistant TP347HFG steel after 41,000 h of operation at 585°C. Microstructure investigation showed that the use of the tested steel resulted mainly in the precipitation processes occurring at grain boundaries. Identification of the precipitates showed the presence of M23C6 carbides and σ phase particles along boundaries. Single M23C6 carbide particles were revealed also at twin boundaries. Inside austenite grains, apart from large, primary precipitates, finely-dispersed secondary NbX particles (X = C,N) were also observed.
PL
W pracy przedstawiono analizę procesów wydzieleniowych w żarowytrzymałej stali TP347HFG po 41 000 h eksploatacji w temperaturze 585°C. Przeprowadzone badania mikrostrukturalne wykazały, że eksploatacja badanej stali spowodowała przede wszystkim zajście procesów wydzieleniowych na granicach ziaren. Identyfikacja wydzieleń wykazała występowanie po granicach węglików typu M23C6 oraz cząstek fazy σ. Pojedyncze cząstki węglików M23C6 ujawniono również na granicach bliźniaków. Wewnątrz ziaren austenitu oprócz dużych, pierwotnych wydzieleń, obserwowano również drobnodyspersyjne wtórne cząstki NbX (X = C,N).
EN
Super 304H, HR3C and Sanicro 25 grade austenitic matrix steels are used in the construction of pressure components of boilers with supercritical operating parameters. The article presents the results of microstructure examination in delivery condition and after ageing for up to 50,000 hours at 700°C. The microstructure examination was performed using scanning and transmission electron microscopy. The precipitates were identified using transmission electron microscopy. In particular, the study analysed the σ phase precipitation process and its dynamics depending on the ageing time. It has been shown that the intermetallic σ phase plays a significant role in the loss of durability of the tested steel. It is related to its significant increase due to the influence of high temperature, and its coagulation and coalescence dynamics strongly depend on the ageing/operating temperature level. The qualitative and quantitative identification of the intermetallic σ phase precipitation process described in the study is important in the analysis of the loss of durability of the tested steels under creep conditions.
PL
Stale o osnowie austenitycznej w gatunkach Super 304H, HR3C i Sanicro 25 stosowane są w budowie elementów ciśnieniowych kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury w stanie dostawy oraz po starzeniu do 50 000 godzin w temperaturze 700°C. Badania mikrostruktury wykonano wykorzystując skaningową i transmisyjną mikroskopię elektronową. Identyfikację występujących wydzieleń przeprowadzono przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej. W pracy w szczególności analizowano proces wydzieleniowy fazy σ i jego dynamikę w zależności od czasu starzenia. Pokazano, że międzymetaliczna faza σ odgrywa istotny wpływ na utratę trwałości badanej stali. Związane jest to z jej znacznym wzrostem wskutek oddziaływania wysokiej temperatury, a jej dynamika koagulacji i koalescencji zależy silnie od poziomu temperatury starzenia/eksploatacji. Identyfikacja jakościowa i ilościowa opisanego w pracy procesu wydzieleniowego międzymetalicznej fazy σ ma istotne znaczenie w analizie utraty trwałości badanych stali w warunkach pełzania.
EN
The tribological performance of 5xxx series aluminum alloys with ternary zirconium is evaluated at ambient conditions under dry, wet and saline environment. The experiment has been done using a Pin-on-Disk apparatus under an applied load of 20N. The sliding distances varies ranging from 116m-2772m at a sliding velocity of 0.385 ms-1. The results show that presence of Mg and Zr into this alloy helps to increase their strength and wear resistance under dry sliding condition. But they significantly suffer under wet and corrosive environment due to formation of β-phase Al3Mg2, to slip bands and grain boundaries which may lead to and stress-corrosion cracking. The variation of friction coefficient is observed in wet and corrosive environment due to the formation of oxidation film, lubrication, and corrosion action in solution. The SEM analysis shows that brittle Al3Mg2phase initiate the fracture surface for Al-Mg alloy and Zr addition accelerate the brittleness of the alloy owing the fine precipitates of Al3Zr.
EN
The paper presented research results of the impact of short-term overheating of samples collected from the outer bearing ring suitable for the operation at elevated temperature installed in the turbine engine on the microstructure and hardness of the material. The samples were annealed at the following temperatures: 500, 600, 700, 800, 900 and 1000°C; and then cooled in still air. Microstructure examinations were conducted under metallographic microscope and transmission electron microscope.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu krótkotrwałego nagrzewania próbek pobranych z pierścienia zewnętrznego łożyska przeznaczonego do pracy w podwyższonej temperaturze z silnika turbinowego na mikrostrukturę oraz twardość jego materiału. Próbki wygrzewano w temperaturach: 500, 600, 700, 800, 900 i 1000°C, następnie studzono na spokojnym powietrzu. Badania mikrostruktury przeprowadzono, wykorzystując mikroskop metalograficzny oraz transmisyjny mikroskop elektronowy.
EN
Purpose: This research examined the effects of artificial-aging temperature and time on tensile strength, hardness, microstructure, and fault morphology in AlSiMg. Design/methodology/approach: This research was conducted using aluminium alloy at 120°C, 150°C, and 180°C artificial-aging temperature and 6 hours holding time. The tensile test used ASTM B211-03 standard and hardness test adapted to ALCOA 6061 standard. Findings: Tensile test results indicated the highest tenacity on aluminium alloy at a 150ºC temperature that was 47.263% strain level. In addition to the strain level, this research also obtained the highest tensile strength level at 180ºC that was 62.267 kgf/mm2 and the highest hardness value that was 110 HV. The increase in tensile strength and hardness at 180°C was caused by the increase in Mg, Si, and Al. Based on the microstructure test, the highest tenacity was obtained at 150°C temperature as the result of closed and gathered Mg2Si precipitates; while at 180°C temperature, the precipitates appeared to be more distributed, causing a rise in hardness value and tensile strength. AlSiMg tenacity also exhibited from the number of dimples compared to cleavages at 150°C temperature. Research limitations/implications: The limitation that found in this research was conducted using AlSiMg aluminium Al6061 specimen with an artificial-aging treatment at 120ºC, 150°C, and 180°C temperature for 6 hours and then compared to the raw material. AlSiMg tensile specimen was made according to ASTM E8-E8M standard. Practical implications: This research can be applied in industrial manufacture process to find tensile strength, hardness, microstructure, and fault morphology of Al6061 alloy. Originality/value: According to research result, can be understood that by conducting these experiments, Artificial-aging treatment temperature variations in AlSiMg aluminium alloy could increase hardness.
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.