Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda układów wieloczłonowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper contains a literature review of studies on several firearms operation systems and a review of articles on modern methods of calculating the kinematic characteristics of weapons. It includes the presentation of the short recoil operated 9 mm PW INKA pistol numerical model. The model was created in the MCS Adams software which uses the multibody systems. The boundary conditions for each part were specified and their implementation was determined. As the preliminary results of numerical investigations, the slide and barrel velocity and displacement curves were obtained. Comparison of a numerical solution with the literature data allowed for its qualitative verification.
PL
W artykule zawarto przegląd literaturowy opracowań dotyczących różnych zasad działania broni strzeleckiej oraz przegląd artykułów dotyczących nowoczesnych metod obliczeń kinematyki broni. Przedstawiono sposób budowy modelu numerycznego 9 mm pistoletu PW INKA działającego na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Model stworzono w programie komputerowym MCS Adams, który korzysta z metody układów wieloczłonowych. Opisano warunki początkowo brzegowe przyjęte dla modelu. Przedstawiono wstępne wyniki obliczeń w postaci wykresów drogi oraz prędkości w funkcji czasu i porównano je z danymi literaturowymi w celu ich weryfikacji jakościowej.
PL
Ścianowy przenośnik zgrzebłowy jest poddawany znacznym dynamicznym obciążeniom związanym z nierównomierną strugą urobku. Skutkuje to występowaniem niekorzystnych stanów pracy przenośnika, takich jak napięcie lub luzowanie łańcucha, czy nierównomierne obciążenie silników napędowych. W celu poprawy warunków pracy przenośnika opracowano uogólniony algorytm sterowania wybranymi parametrami jego pracy. W algorytmie założono możliwość regulacji: prędkości obrotowej obu silników napędowych oraz stopnia wysunięcia rynny teleskopowej na napędzie zwrotnym przenośnika. W celu zastosowania algorytmu w dowolnym przenośniku opracowano sposób jego dostrojenia. Podzielono go na trzy etapy: dostrojenie modelu obliczeniowego przenośnika, dostrojenie algorytmu sterowania oraz weryfikacja dostrojonego algorytmu sterowania.
EN
AFC is exposed to many unfavorable dynamic loads, which are caused by uneven stream of run-of-mine. Chain loosening or excessive tensioning and uneven load to the conveyor drives are the results of changing loads. The algorithm for controlling the selected operational parameters of the AFC was developed to improve the working conditions and to minimize the risk of the scraper chain loosening or its excessive tension. The algorithm controls the rotational speed of two driving motors and it controls the extension of the telescopic trough, at the AFC return drive. For adjustment of the developed algorithm to the given type and configuration of the conveyor, the procedure including the steps to be followed, was developed. The adjusting process was divided into three main stages: tuning the AFC operational parameters of control algorithm, verification of correctness of its functioning by numerical simulations.
3
Content available remote Identyfikacja modelu obliczeniowego ścianowego przenośnika zgrzebłowego
PL
Ścianowe, przenośniki zgrzebłowe stosowane są do odstawy urobku z przodka wydobywczego na przenośnik podścianowy i w dalszy ciąg odstawy w ścianowych systemach wydobywczych. Ich długość może wynosić nawet 500 m. Budowa modelu obliczeniowego przenośnika o takiej długości stanowi duże wyzwanie z numerycznego punktu widzenia. W celu uproszczenia procesu modelowania zastosowano wiele uproszczeń i parametrów zastępczych. W artykule przedstawiono sposób identyfikacji wybranych parametrów zastępczych modelu przenośnika zgrzebłowego, umożliwiających przeprowadzenie symulacji pracy przenośnika o dowolnej długości, z zastosowaniem modelu obliczeniowego przenośnika o znacznie mniejszej długości. Dokonano porównania wyników symulacji pracy przenośnika o długości 100 m, otrzymanych z zastosowaniem dostrojonych modeli obliczeniowych przenośnika o długościach 20 m, 40 m i 60 m.
EN
Armoured face conveyors (AFCs) are used in, transportation of run-of-mine from the longwall face to beam stage loaders (BSL) and further transportation in longwall complexes. Their length may reach up to 500 meters. Creating the computational model of AFCs of such length is a big challenge, from a numerical point of view. The numerous simplifications and parameters were used to simplify the modelling process. The method of identifying the values of the parameters to be used in the AFC's model is presented. This parameters allow simulating the operation of AFCs of any length, using the computational model of AFC of a much shorter length. The results of numerical simulation of 100 m long AFC, obtained from the computational models adjusted to the following lengths: 20 m, 40 m, and 60 m, were compared.
EN
The material diversity of subassemblies making up the tracked vehicle suspension system and the system wear level make it difficult to determine the value of forces acting in it. This paper presents a manner in which parameters of the model of a highspeed tracked vehicle suspension system can be adjusted using the genetic algorithm optimization method. The vehicle motion is tested experimentally to find reference characteristics of kinematic quantities of the system selected points. The simulation results obtained from numerical analyses are presented in charts and compared to the results of experimental testing. Finally, damping values in the vehicle shock-absorbers are determined based on an adopted criterion.
PL
Zróżnicowanie materiałowe podzespołów wchodzących w skład gąsienicowego układu jezdnego oraz stopień jego zużycia wpływają na trudność określenia wartości sił działających w tym układzie. W artykule poprzez zastosowanie metody optymalizacji algorytmami genetycznymi, przedstawiono sposób dostosowania parametrów modelu układu zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego. Przeprowadzono badania doświadczalne ruchu pojazdu, w celu wyznaczenia charakterystyk wielkości kinematycznych wybranych punktów układu, które zostały przyjęte jako referencyjne. W rezultacie przeprowadzonych analiz otrzymano wyniki symulacji numerycznych, które zestawiono na wykresach i porównano z wynikami badań doświadczalnych. W końcowym etapie na podstawie przyjętego kryterium określono wartości tłumienia w amortyzatorach pojazdu.
PL
Duże moce silników napędowych stosowanych w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych, znaczne odległości pomiędzy jego napędami, jak również nierównomierne obciążenie urobkiem są przyczyną dynamicznych zmian napięcia łańcucha oraz stanu obciążenia silników napędowych. Stany nadmiernego luzowania łańcucha zgrzebłowego, jak i jego zbyt dużego napięcia, wpływają niekorzystnie na pracę przenośnika i są przyczyną przyspieszonego zużycia jego podzespołów i częstą przyczyną awarii. W artykule przedstawiono koncepcję modelu obliczeniowego przenośnika ścianowego opracowanego w ITG KOMAG, umożliwiającego prowadzenie symulacji numerycznych, w celu opracowania uogólnionego, parametrycznego algorytmu sterowania przenośnikiem zgrzebłowym, przeznaczonym do zabudowy w wyrobisku ścianowym.
EN
High power of drive motors used in armoured face conveyors (AFC), long distances between the drives, as well as uneven load cause dynamic changes in chain tension and in loads of driving motors. Excessive loosening of a scraper chain as well as its too high tension have negative impact on the conveyor operation and cause rapid wear of its components. These phenomena often lead to the machine failure. The paper presents the concept of the AFC calculation model developed in the KOMAG Institute, allowing to carry out numerical simulations to develop a generalized parametric algorithm of the AFC control system, designed for installation in a longwall system.
PL
W pracy podjęto próbę rekonstrukcji testu zderzeniowego samochodu Ford Explorer (rocznik 2000) poprzez dwuetapową symulację komputerową. Głównym celem było sprawdzenie na ile wiernie model numeryczny zderzenia odwzorowuje rzeczywiste zjawisko oraz zidentyfikowanie możliwości jego poprawy z punktu widzenia zgodności wyników doświadczenia i symulacji. Wykorzystano przy tym częściowo zmodyfikowane i poprawione, dostępne modele samochodu i odkształcalnej bariery (modele MES) oraz model kierowcy w kabinie (połączenie MES i Metody Układów Wieloczłonowych). Pierwszy etap symulacji, czyli zderzenie samochodu z odkształcalną barierą, przeprowadzono przy użyciu pakietu LS-DYNA. Drugi etap symulacji, czyli wystawienie manekina na wymuszenia działające w trakcie zderzenia, przeprowadzono przy użyciu pakietu MADYMO. Uzyskane wyniki zweryfikowano w oparciu o dane testowe. Opisano wynikające z porównania wnioski. Zaproponowano możliwości rozszerzenia zakresu weryfikacji. Wskazano kilka możliwych dróg rozwoju modelu.
EN
In the work presented in this paper, efforts have been made to reconstruct the Ford Explorer (year 2000 model) crash-test by using a two-step computer simulation. The main purpose was to verify the simulation’s accuracy by comparing the simulation results with experimental data. The study was also intended to give some ideas about possible model modifications that could improve simulation accuracy. Existing models of the car, the deformable barrier (FEM model) and the driver (combined FEM and MB model) were used after applying some adjustments. The first step was the simulation of the car’s impact into the deformable barrier. This was conducted using the LS-DYNA finite element program. The second step was the simulation of the driver’s behaviour during the crash and was conducted using MADYMO software. The simulation results were verified based on experimental data. Ways of expanding the range of verification methods were proposed and possible model improvements were presented.
PL
Z uwagi na dużą liczbę wypadków przy pracy, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB), podjęto działania nad wykorzystaniem symulacji numerycznej do ich rekonstrukcji. Pierwsze prace z zakresu tej tematyki wykazały, że wykorzystywany przez CIOP-PIB numeryczny model ciała człowieka należy dostosować do specyfiki konkretnych wypadków, m.in. upadków z wysokości. Dostosowanie polegało na wprowadzeniu do modelu funkcji, które umożliwiałyby uwzględnienie ruchów, jakie wykonuje człowiek w momencie utraty równowagi. W tym celu przeprowadzono badania określające te ruchy. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano dane wejściowe do modelu w formie zestawów funkcji opisujących zmianę kątów w po-szczególnych stawach człowieka. Funkcje zaimplementowano do numerycznego modelu ciała człowieka.
EN
Due to a high number of accidents at work at the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) actions have been undertaken to apply numerical simulation for their reconstruction. First works on this issue have shown that model of the numerical human body used by CIOP-PIB should be adapted to the specificities of accidents include falls from height. Adaptation involved supplementing to the model functions allowing taking into account movements of the human at the time of losing balance. In order to do this, a study to determine these movements has been carried out. The study resulted in obtaining inputs to the modeling the form of sets of functions describing the human movement. Functions has been implemented into the numerical model of the human body.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję badania wypadków podnośnikowych wózków jezdniowych z wykorzystaniem metod numerycznych. Do badań wykorzystane będą dwie metody: elementów skończonych (MES) i układów wieloczłonowych (MB). Badania skupiają się na wypadkach związanych z utratą stateczności prowadzącą do przewrócenia wózka wraz z operatorem. Dzięki symulacji numerycznej możliwe jest zbadanie wielu konfiguracji wypadków, oszacowanie urazów, jakich doznałby operator, gdyby wypadek wydarzył się w rzeczywistości oraz przetestowanie i dobór zabezpieczeń wózków jezdniowych chroniących przed skutkami przewrócenia wózka. Wstępne wyniki symulacji opisano w artykule.
EN
The paper presents concept of forklift accident simulation with the use of numerical methods. Finite element method and multibody systems will be used in the research. The study focuses on the accidents occurred subsequent to the forklift tipping over sideways. With the numerical simulation it is possible to investigate multiple configurations of accidents, injuries evaluation, testing and selection of forklift restraint systems. Preliminary simulation results describe in the article.
EN
In the paper the dynamic model of an one-stage planetary gear was presented. The model was developed on the basis of a multi-body dynamics method. To conduct dynamic simulations the specialized multi-body dynamics software was used. In the study the tests results for steady state operations of the planetary gear were presented. In the paper the meshing force signals were analyzed. The vibrations generated by the model consist of carrier and gear meshing frequency harmonics. On the spectra the amplitude modulations of the gear meshing frequencies harmonics were observed.
PL
W artykule został przedstawiony model dynamiczny jednostopniowej przekładni planetarnej. Zbudowano go, korzystając z metody układów wieloczłonowych. W celu przeprowadzenia analiz dynamicznych wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. W pracy przedstawiono wyniki symulacji pracy przekładni przy stałej prędkości obrotowej i stałym obciążeniu. Badanymi sygnałami były zmiany wartości sił podczas pracy przekładni, generowane przez algorytm kontaktów między współpracującymi zębami kół zębatych. W wyniku oddziaływań pomiędzy elementami przekładni generowane są sygnały o częstotliwościach związanych z obrotami jarzma oraz pracą zazębienia kół zębatych. W paśmie częstotliwości zazębienia pojawiają się składowe podstawowe oraz ich modulacje.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania symulacji komputerowej do opisu działania układu tłoka gazowego z suwadłem opracowywanych karabinkach podstawowych Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56). Zaprezentowano moSliwości wykorzystania aplikacji CAE - programu MSC.visual Nastran - w procesie rozwiązywania dynamicznych równań ruchu tłoka gazowego i suwadła zgodnie z teorią Newtona-Eulera. Przedstawiono etapy przygotowywania modelu numerycznego wraz z przyjętymi warunkami początkowo-brzegowymi oraz porównano wyniki symulacyjne z doświadczalnymi.
EN
The aim of the paper is to present the possibility of using the numerical analysis to describe the operation process of system the gas piston with the slide for the assault rifle of modular small arms system cal. 5,56 mm. The capability of CAE (Computer Aided Engineering) software - MSC.visual Nastran system in process of solution dynamic equations of motion of the gas piston and the slide accordance with Newton - Euler's theory is presented. The multibody model development and boundary conditions implementation are also discussed. At the end the comparison between numerical and experimental results and final conclusion are shown.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki analiz symulacyjnych układu konstrukcyjnego maszyny o kinematyce równoległej, która jest zainstalowana w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Badania dotyczą dynamiki układu napędowego, wyrażonej przez charakterystyki przemieszczeń kątowych, występujących w wybranych parach kinematycznych w trakcie przejazdu wzdłuż zadanej trajektorii. Przeprowadzono je dla dwóch modeli (sztywnego i podatnego) struktury geometryczno-ruchowej, zamodelowanej w systemie MBS.
EN
Presented are selected results of analytical simulation of a parallel kinematics machine functional system. Research works related to the drive system dynamics expressed by specific features of angular replacements occurring in selected kinematic pairs during the journey over the planned trajectory. Subject to the exercise were two models of a geometric/locomotive structure embedded in MBS system.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych układu konstrukcyjnego maszyny o kinematyce równoległej. Dotyczą one identyfikacji obciążeń występujących w wybranych przegubach w trakcie realizacji zadanej trajektorii ruchu. Obliczenia te prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji metodą układów wieloczłonowych (UW). Model numeryczny zawierał elementy sztywne i podatne. Dla porównania wyników przeprowadzono obliczenia dla zmienionej konstrukcji ramion biernych.
EN
Some analysis of construction of machines in parallel kinematics is presented in this paper The analysis applies to identification of load in chosen joints during execution of movement trajectory. Numerical multibody system software was used for the analysis. Rigid and flexible parts ware included in numerical model. Results were compared with the case of modified construction of arms.
PL
Przedstawiono porównanie różnych metod wyznaczania naprężeń na przykładzie analizy dynamicznej szybowca PW-6 w trakcie lądowania. Obliczenia wykonano metodami mieszanymi - układów wieloczłonowych i elementów skończonych.
EN
The paper presents comparison of different stress recovery methods used in multibody and finite element meihods applied to dynamical analysis of mechanisms.
PL
Praca przedstawia porównanie wybranych grup metod obliczeniowych wykorzystywanych w analizie dynamicznej (nieliniowej geometrycznie) struktur odkształcalnych. Porównano metody oparte na algorytmach wykorzystujących metody układów wieloczłonowych oraz algorytmy klasycznej metody elementów skończonych.
EN
The paper presents comparison of results obtained from dynamical analysis of mechanisms with elastic members using multibociy system method (MBS) and finite element method (FEM). The comparison was carried out on two examples - of slender beam and four-bar mechanism. Both examples were taken from references and are well known on multibody hemisphere. Suggestions concerning choice of one of two formulations are given,. Additionally the influence of various invariants on results, in case the multibody method was applied is briefly discussed.
PL
W pracy przedstawiono porównanie różnych metod szacowania naprężeń w obliczeniach dynamiki odkształcalnych układów wieloczłonowych. Do porównania wybrano najczęściej stosowane metody: - obliczenia naprężeń metodą elementów skończonych w statyce na podstawie sił reakcji, zewnętrznych oraz parametrów kinematycznych otrzymanych z analizy układu wieloczłonowego jako nieodkształcalnego metodą układów wieloczłonowych, - obliczenia naprężeń metodą elementów skończonych w statyce na podstawie sił reakcji, zewnętrznych oraz parametrów kinematycznych otrzymanych z analizy układu wieloczłonowego jako odkształcalnego metodą układów wieloczłonowych, - obliczenia naprężeń metodą elementów skończonych w statyce na podstawie sił reakcji i zewnętrznych otrzymanych z analizy układu wieloczłonowego jako nieodkształcalnego metodą układów wieloczłonowych z tym, że parametry kinematyczne wyznacza się w pakiecie MES (metoda określana w języku angielskim jako tzw. inertia relief), - obliczenia naprężeń metodą elementów skończonych na podstawie przemieszczeń otrzymanych z analizy metodą układów wieloczłonowych, - obliczenia naprężeń metodą układów wieloczłonowych w oparciu o współrzędne modalne i macierze otrzymane z analizy modalnej w programie MES. Porównanie przeprowadzono na przykładzie analizy dynamiki szybowca PW-6 w trakcie manewru lądowania.
EN
The paper presents comparison of different stress recovery methods in dynamical analysis of flexible multibody methods. The following methods were compared: - the rigid body stress recovery methods (force based), - the flexible body stress recovery - force based with different support sets, - the flexible body stress recovery force based - inertia relief, - the deformation-based stress recovery, - the modal stress recovery. The issue of stress estimation evaluation for different estimation methods was discussed on the basis of the PW-6 glider landing maneuver.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.