Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote PES a sprawność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji
PL
Inspiracją do napisania artykułu jest, naszym zdaniem, wadliwa definicja sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych zawarta w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji [14]. Pozwala ona wprawdzie poprawnie obliczać wartość oszczędności energii pierwotnej (PES) uzyskiwaną w kogeneracji, ale nie może być stosowana ani do określania zużycia energii pierwotnej do produkcji ciepła i energii elektrycznej u odbiorców zasilanych w ciepło i energię elektryczną pochodzącą z elektrociepłowni (EC), ani do porównywania sprawności produkcji ciepła w EC i ciepłowniach z czym w wielu publikacjach mamy do czynienia. W związku z wytwarzaniem w EC w skojarzeniu dwóch produktów o różnej wartości energetycznej: ciepła i energii elektrycznej „zwykła” sprawność energetyczna nie oddaje w sposób obiektywny efektywności układu kogeneracyjnego. Dlatego przez szereg lat wielu autorów poszukiwało zobiektywizowanej sprawności elektrociepłowni (układu kogeneracyjnego). Można stwierdzić, iż żadna z tych definicji nie jest w pełni zadowalająca. Dlatego wprowadzono metodę porównawczą oceny układów kogeneracyjnych, która obecnie przybrała formę PES tj. oszczędności energii pierwotnej, określanej w odniesieniu do rozdzielnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (Prawo energetyczne [9], Dyrektywa [10], Rozporządzenie [14]). Warto podkreślić, iż w Polsce metodę tę stosowano już od lat 60. XX wieku (Wagner [7] , Marecki [3] , Szargut [6]) używając równoważnej do PES miary tj. oszczędności paliwa.
EN
The article is inspired, by the flawed definition of the efficiency of heat and electricity generation in cogeneration systems contained in the Regulation of the Minister of Energy of 10 April 2017 on the method of calculating the data given in the application for a certificate of origin from cogeneration and the detailed scope of the obligation to confirm the data concerning the amount of electricity generated in high-efficiency cogeneration [14]. Although it allows for a correct calculation of primary energy savings (PES) from cogeneration, it cannot be used to determine the primary energy consumption for heat and electricity production of heat and electricity from cogeneration plants or to compare the efficiency of heat production in CHPs and heat plants, as is the case in many publications. Due to the generation of two products with different energy values in the CHP: heat and electricity, „normal” energy efficiency does not objectively reflect the efficiency of the cogeneration system. Therefore, for many years, many authors have been looking for the objective efficiency of the CHP plant (cogeneration system). It can be concluded that none of these definitions are fully satisfactory. Therefore, a comparative method of assessment of cogeneration systems has been introduced, which has now taken the form of PES, i. e. primary energy savings defined in relation to separate generation of heat and electricity [9], [10], [14]. It is worth noting that in Poland this method has been used since the 1960s (Wagner [7], Marecki [3], Szargut [6]) using a measure equivalent to the PES, i. e. fuel savings.
2
Content available remote Ekonomiczny wymiar współczesnych opakowań
PL
W ostatnich latach diametralnie wzrosło nie tylko znaczenie opakowań w systemach i procesach logistycznych, ale opakowania stały się wiedzą, technologią i sztuką przemieszczania towarów i ich sprzedaży. Mają na celu nie tylko ochronę produktu przed otoczeniem oraz otoczenie przed zawartością opakowania, ale również wszechstronne poinformowanie i nie tylko użytkownika o jego zawartości. Nie bez znaczenia w zakresie planowania, wyboru surowca i samej produkcji opakowania, stał się czynnik ekonomiczny i ekologiczny, które to czynniki będą odgrywały coraz to większa rolę. Wraz ze wzrostem znaczenia handlu samoobsługowego i internetowego opakowanie produktu stanowi istotny element z punktu widzenia marketingu mix. Stanowi reklamę produktu i ma na celu w sposób bezpośredni zachęcać do jego zakupu. Istnieje bardzo wiele determinant wpływających na dobór optymalnego rodzaju opakowania. Te podstawowe determinanty zostały przedstawione i opisane w prezentowanym artykule. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim właściwości produktu, docelową grupę odbiorców, masowość produkcji czy też wyniki przeprowadzonych badań rynkowych. Dobór odpowiedniego opakowania, spełniającego szereg funkcji nie tylko logistycznych szczególnie dla przedsiębiorcy ma na celu maksymalizację jego przychodów ze sprzedaży. Bywa też i tak, że podniesienie finalnej ceny produktu poprzez szlachetność opakowania zwiększa jego sprzedaż. Dlatego też ekonomiczne postrzeganie współczesnych opakowań ma swoją szczególną wielowymiarowość.
EN
Through the last few years has immediately grown up the meaning of the packaging in the logistical systems. They must protect not only products from the enviroment and the enviroment from themselves or inform their users about their content. With the development of self – service retail and e-commerce, packages of products have become very important part of the marketing-mix. Packages are the advertisments of products. Their aim is to encourage customers to purchase. There are many reasons which have big influence on the choice of the optimum kind of package. The most popular of them are properties of products, target group or results of market’s research results. Selection of suitable package is used to maximize revenue even if the price must be on the higher level.
3
PL
Bezpieczeństwo energetyczne to bardzo ważne zagadnienie z punktu widzenia gospodarki kraju. Zapewnione jest poprzez utrzymanie ciągłości procesów produkcyjnych energii, która wytwarzana jest z surowców energetycznych. Miejsce ich występowania nie jest tożsame miejscom ich przetwarzania, dlatego konieczne jest wykorzystanie transportu w procesach logistycznych wytwarzania energii. Z uwagi na właściwości surowców, najlepszym środkiem ich transportu jest kolej. Jednak w wyniku intensywnych prac modernizacyjnych infrastruktury logistycznej na kolei, przepustowość sieci w ostatnich latach jest zmniejszona, co powoduje trudności ze sprawnym transportem surowców z kopalń do elektrowni. Wpływa to na zagrożenie procesów produkcyjnych, a w konsekwencji na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
EN
Energetic safety is very important topic from the national economic point of view. This safety is provided by maintenance continuity of energetic’s production process which is manufactured from energy resources. Places where they are extracted are not the same as places where they are processed. They need to be transported. The best way to transport energy resourcesis railway transportation. Unfortunately as the result of intense modernizations of Polish railway infrastructure there is many difficulties with transportation energy resources by railway from mines to power stations. That causes negative on productional processes and the level of Polish energetic safety.
EN
Most industrial plants prioritize efficient, uninterrupted production, with production costs coming in second even though they are no less important. Any commitment to boosting energy efficiency while cutting pollution and energy waste is treated as an after-thought. This article presents an in-depth analysis of energy efficiency and its related emissions reduction opportunities in the context of a hot-dip galvanizing plant. This paper describes the modernization of the galvanization process in terms of the current situation with the process and possible energy efficiency improvement actions (such as operating parameters and changes at system level), which affect the overall exhaust emissions without changing current production or the technology used. Results show that the energy requirement dropped by 23%, from 399.3 MJ/tonne at baseline to 307 MJ/tonne in the improvement scenario, while emission intensity NO dropped by 96%.
EN
Pressure increase in industrial compressed air systems is produced in most cases in screw compressors. Compressor room devices (such as compressors, filters, oil separators, tanks, sometimes a dehumidifier) occupy relatively little space, each installation is different and has different capacities, but the compressors are chosen in such a way that the rate of pressure increase in the tank is usually equal 4...6 bar/min. The efficiency of such a system depends on many factors, including the compressor efficiency. The theoretical polytropic exponent of the air compression process can range from 1 (isotherm) to 1.4 (adiabatic), however, due to the compression rate, the exponent is closer to the upper limit. Reduction in the demand for compressed air work can be achieved by varying the rate of gas compression, for example using a large volume tank. This article analyzes a gas compression system with water injected into the tank with a pump, where the pump continuously changes its operating point (strongly dependent on its rotational speed) due to the varying discharge pressure. The article presents simulation results of the pump with change in rotational speed, which enables the pump to be operated near the optimum point. By slow injection into a large reservoir the entire compression process converges to the isothermal conversion, which reduces energy losses by decreasing the heating of compressed gas.
PL
Najczęstszym sposobem wytwarzania sprężonego powietrza w przemyśle jest zastosowanie sprężarek śrubowych. Urządzenia znajdujące się w sprężarkowni (jak sprężarki, filtry/separatory oleju, zbiorniki, czasami osuszacze) zajmują względnie mało miejsca, każda instalacja jest inna i ma inną wydajność, jednak sprężarki są tak dobrane, że tempo wzrostu ciśnienia w instalacji wynosi ok. 4...6 barów/min. Sprawność tej instalacji zależy od wielu czynników, w tym sprawności sprężarki. Teoretyczna wartość wykładnika politropy w procesie sprężania powietrza może zmieniać się w zakresie od 1 (izoterma) do 1,4 (adiabata). Jednakże ze względu na tempo sprężania powietrza wartość ta jest bliższa górnej granicy. Zmniejszenie zapotrzebowania na pracę potrzebną do sprężenia powietrza można osiągnąć przez zmianę szybkości sprężania gazu, na przykład z użyciem zbiornika o dużej objętości. Ten artykuł bada układ sprężania powietrza za pomocą wody wtłaczanej do zbiornika za pomocą pompy, gdzie pompa nieustannie zmienia swój punkt pracy (mocno zależny od prędkości obrotowej), a zmiana ta jest wymuszona zmianą ciśnienia na tłoczeniu. Artykuł prezentuje wyniki symulacji pracy pompy zmieniającej swoją prędkość obrotową w taki sposób, aby pracowała ona w pobliżu swojego punktu optymalnego. Dzięki wolnemu wtłaczaniu wody do dużego zbiornika proces sprężania zbliżony jest do przemiany izotermicznej, która obniża straty energii poprzez obniżenie ogrzewania sprężonego gazu.
EN
Fossil fuel combustion, mainly natural gas, is one of the most common heat source used in high-temperature industrial processes (metallurgy, glass industry). Alternative energy sources or total elimination of fossil fuels are not achievable at our current knowledge and technology development stage. Therefore, optimization of combustion processes is a one of a possible ways for reduction of emission and fossil fuels consumption. In the recent years, a homogenous combustion became the subject of researchers’ interest. This type of combustion is determined by flameless fuel oxidation, what causes more uniform temperature distribution within the reacting zone. This way, high temperature zones are eliminated and simultaneously the NOx production is reduced. The aim of this review is presentation of already posted research related to the homogenous combustion as an alternative heat source for existing industrial applications.
7
Content available The modeling of centrifugal pump transients
EN
Centrifugal pumps are part of larger hydraulic systems. These hydraulic machines can work not only in the pumping mode but in a number of other modes whose job description is possible using complete characteristics. Some of these modes, such as the turbine mode and the reversed turbine mode, may have practical significance. Knowledge of the transition from one steady state to another state allows to estimate instantaneous values such as, e.g., flow current and torque, which may be even a few times higher than nominal. The principal issues in these transients are amplitudes of parameters of these pumps and the time constants associated with the characteristics of the system.
PL
W Polsce systematyczne badania promieniotwórczości naturalnej w surowcach i materiałach budowlanych prowadzone są od 1980 r. W oparciu o wyniki badań prowadzonych przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) i ponad 30 innych laboratoriów w naszym kraju powstała ogólnopolska baza danych z wynikami promieniotwórczości naturalnej. Baza ta jest nadzorowana przez CLOR i zawiera wyniki badań dla ponad 42 000 analizowanych próbek od 1980 r. do chwili obecnej. W artykule przedstawiono wyniki badań radioaktywności wybranych surowców i materiałów budowlanych, oceniono możliwość zastosowania ich w budownictwie mieszkaniowym oraz oceniono narażenie osób na promieniowanie jonizujące wynikające z zastosowania tych materiałów w budownictwie mieszkaniowym.
EN
The systematic research of the natural radioactivity of raw and building materials has been performed in Poland since 1980. Based on the results of these studies, carried out both by the Central Laboratory for Radiological Protection (CLOR) and more than 30 other research laboratories in our country, the national database of measurements of natural radioactivity has been set up. The database is supervised by the CLOR and contains the results of the measurements for more than 42 000 analysed samples since 1980 up to now. In this paper shows results of studies natural radioactivity of the selected raw and building materials, estimated possibility used them in housing and estimated exposure of people on ionization radiation resulting from use these materials in housing.
9
Content available remote Zastosowanie charakterystyk pompowych do pracy jako PAT
PL
We współczesnej energetyce warte uwagi są każde stabilne źródła energii, w których nie jest stosowane paliwo kopalne. Źródła takie są tym bardziej atrakcyjne, im niższe są koszty ich wytworzenia a do produkcji energii elektrycznej wykorzystywana jest albo „energia zielona” albo odpadowa. Współczesny rynek dysponuje bardzo dużą liczbą różnej wielkości pomp wirowych. Pompy takie w pracy turbinowej mogą być wykorzystywane jako ciągłe lub okresowe alternatywne źródło wspomagające. Do właściwego doboru pomp w trybie pracy turbinowej (PAT) potrzebna jest znajomość ich charakterystyk w tym obszarze pracy. Nie są one dostarczane przez producentów pomp. Można je określić z formuł empirycznych na podstawie charakterystyk podstawowych pompy. W pracy dokonano porównania i oceny istniejących formuł empirycznych.
EN
In modern power engineering any stable source of energy that does not use fossil fuel, is worth attention. These solutions could be more attractive when the costs of such a sources manufacturing and produce energy costs are relatively low and when during production of the electricity either green or waste energy is used. The modern market has a very large number of centrifugal pumps of various sizes. Using the basic characteristics of these pumps the characteristics in the turbine mode can be received and these pumps used as turbine could be used as a continuous or periodic alternative additional source even though the power of this solution is not very significant.
PL
We współczesnym przemyśle oraz energetyce zawodowej najczęstszym napędem pomp są silniki asynchroniczne. W wielu przypadkach pompa nie pracuje ze stałym punktem pracy określonym wysokością podnoszenia pompy H i natężeniem przepływu Q, a z różnych powodów jest on zmieniany. Pompy także mogą pracować nie tylko w układzie klasycznym, ale także w kilku innych trybach pracy. Pojawia się zatem często konieczność zmiany prędkości obrotowej napędzającego ją silnika. Artykuł przedstawia opis i wyniki pomiarów pracy zespołu silnik asynchroniczny - pompa wirowa oraz parametrów podstawowych parametrów napięcia zasilającego w różnych trybach pracy pompy i przy różnych częstotliwościach zasilania. Uzasadnienie celowości tych badań podano w oddzielnym opracowaniu [1].
EN
In the modern industry and power egnineering pumps are often driven by asynchronous motors. In many cases, the pump is not operating with a fixed operating point which is specified by the head H and the flow rate Q, and it is variable. However, pumps can work not only in a typical pump mode but also in several other modes. Therefore, it is often necessary to change the rotational speed of the drive motor. This article presents the measurements of an asynchronous motor - rotational pump and the basic voltage parameters in different pump operation modes and at different frequencies. Advisability justification of these tests are given in a separate paper [1].
PL
Postulaty nawołujące do poprawy efektywności energetycznej przekładają się na współczesne kształtowanie polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Konieczność poprawy efektywności energetycznej we wszystkich gałęziach gospodarki stała się jednym z poważniejszych wyzwań XXI wieku. Z uwagi na olbrzymi potencjał oraz znaczenie we współczesnej gospodarce małych i średnich przedsiębiorstw, problematyka związana z efektywnością energetyczną powinna być popularyzowana zwłaszcza wśród tych podmiotów. Możliwości osiągnięcia oszczędności energii w sektorze takich przedsiębiorstw, ze względu na jego skalę, mogą odgrywać istotną rolę z globalnego punktu widzenia. Znaczącą rolę we wsparciu działań proefektywnościowych energetycznie w tego typu firmach odgrywają mechanizmy konstruowane przez organa państwowe. Działania te przyczyniać się mogą nie tylko do wymiernych oszczędności finansowych, ale również mogą być czynnikiem zwiększającym konkurencyjność i innowacyjność podmiotów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych ze wzrostem efektywności energetycznej, głównie w malych i średnich przedsiębiorstwach (MOEP). Przedstawiono silne wsparcie dla działań prowadzonych w kierunku poprawy efektywności energetycznej poprzez politykę prowadzoną przez Komisję Europejską. Zarysowane zostały uwarunkowania prawne sprzyjające rozwojowi działań podwyższających efektywność energetyczną. Wskazano przykładowe środki poprawy efektywności energetycznej, możliwe do zastosowania w sektorze MOEP. Opisano szereg korzyści wynikających z zastosowania przedsięwzięć energooszczędnych oraz środków efektywności energetycznej. Opisy potencjalnych korzyści zostaly zilustrowane przykładami obliczeniowymi. W artykule przedstawione zostały również sposoby finansowania przedsięwzięć energooszczędnych. Omówiono typowe bariery na jakie napotykają MOEP na drodze do zwiększenia efektywności energetycznej.
EN
Appeals for improvements in energy efficiency impact the formulation of energy policy in Europe. Improving energy efficiency in all sectors of the economy is one of the greatest challenges of the 21st Century. Given the importance of small and medium sized enterprises in the present day economy, such companies should be encouraged to understand energy efficiency problems. The opportunities to achieve energy savings in this sector, due to its scale, are important from a global point of view. The actions of state institutions can play a significant role in supporting improvements in energy efficiency within such enterprises. These activities may contribute financial savings which, in turn, contribute to increased competitiveness and innovation within a local economy. The purpose of this article is to present the problems affecting efforts to increase energy efficiency which are particular to small and medium sized enterprises (SMEs). The article describes support mechanisms within the policies of the European Union for improving energy efficiency, outlining the legislation concerning energy efficiency problems. The influence of energy efficiency on innovation and competitiveness is also characterized. The analysis points to the possibilities of more efficient energy usage aiding in the process of restructuring companies in the SME sector, and highlights examples of energy efficiency improvements possible in this sector. The benefits resulting from variousmethods are illustrated usingmathematicalmodels. The article also presents ways of financing energy projects.
12
Content available remote Pump transients and complete pump performance characteristics
EN
Pump characteristics H(Q), P(Q) and ŋ(Q) provided by pump manufacturers in the form of test results or in situ examination results carried out by measurement companies describe pumps functioning in the “first quarter”, i.e., in the pump functioning zone. They enable pump parameters to be calculated in other points of the zone for a rotational speed different than the nominal one. However, pumps sometimes function in untypical zones. This is due to failures resulting from startup with high pressure on the pump discharge flange or an existing non-zero flow (during parallel operation or with positive geometric head), when using pumps to dissipate energy (during periodical work in a serial system) or to recover energy in turbine mode. Quantitative and qualitative descriptions of those parameters for all possible functioning states are included in the universal pump characteristics. These characteristics, described in the literature, concern pumps with just a few specific speeds. This article presents characteristics of pumps with as yet unpublished specific speeds.
PL
Przedstawiono współczesne możliwości kontroli i monitoringu okablowania instalacji elektrycznych w budynku oraz zaprezentowano mechanizm oceny istniejącej instalacji okablowania strukturalnego.
EN
The paper presents contemporary possibilities of inspection and monitoring of wiring of electric installations in building as well as mechanism of assessment of existing structural wiring.
PL
Podstawowe informacje o zachowaniu się pomp w nietypowych warunkach – jako turbin, oraz w anormalnych warunkach rozruchu i awarii zasilania.
EN
Complete pump characteristics. Explanation and practical guidance.
PL
Kontynuacja prezentacji pracy badawczej wykonanej na Politechnice Warszawskiej.
16
Content available remote Stany nieustalone pracy pomp w warunkach awaryjnych
PL
Pompy, szczególnie pompy wody sieciowej czy pompy w instalacjach przemysłowych, pracują zwykle ze zmieniającą się wydajnością. Zmiany planowe nie są z reguły gwałtowne, a są realizowane najczęściej poprzez zmianę stopnia przymknięcia zaworu czy poprzez zmianę prędkości obrotowej. Stabilna praca pomp w obszarach pracy pompowej jest w literaturze opisana dobrze. Niekiedy jednak, np. na skutek awarii pompy, układu pomp lub ich napędów, albo choćby podczas rozruchu czy wybiegu, mogą wystąpić dynamiczne nieustalone stany przejściowe. Zagadnienie to jest tym ważniejsze im wyższe są wartości mocy i bezwładności samego zespołu pompowego, albo cieczy krążącej w obiegu. Z punktu widzenia dbałości o bezawaryjną pracę pomp (np. nieprzekraczalnie dopuszczalnej prędkości obrotowej, momentu na wale czy mocy w trakcie pracy pompy jako turbina lub rozruchu) wydaje się wskazana analiza tych stanów przejściowych i stworzenie metody pozwalającej na określenie podstawowych parametrów, takich jak: natężenie przepływu Q, wysokość podnoszenia H, moc elektryczna P oraz prędkość obrotowa n. Istotna staje się też możliwość przewidywania „ścieżki” i jej dynamika, według której zmieniać się będą wspomniane wielkości. Możliwe są dwa sposoby jej otrzymania: wykonanie dokładnego modelu numerycznego uwzględniającego bezwładność cieczy płynącej w obiegu, albo wykorzystanie serii danych porównawczych pochodzących z badań pomp podobnych. Jednakże dokładny model numeryczny wymaga także danych pochodzących z eksperymentu wiążących ze sobą: czas, natężenie przepływu, różnicę ciśnienia oraz prędkość obrotową pompy.
EN
Pumps, especially water network pumps or industrial installation pumps, usually work with varying efficiency. Planned changes resulting from partially closing/opening the valve or changing the rotation speed are generally not violent. Stable pump operation in the areas of pump work is well described in the literature. Sometimes, however, there may be dynamic transients resulting from e.g. the malfunction of the pump or pump system drives, or even during start-up or coasting. This becomes even more important as the capacity and the inertia of the pump or fluid circulating in the loop increases. In terms of maintaining reliable pump operation (e.g. not exceeding the maximum allowed rotational speed, shaft torque and power when the pump operates as a turbine or during start-up) it is advisable to perform transition states analysis and establish a method of determining the basic parameters such as the flow rate (Q), height (H), electric power (P) and speed (n). It is also important to be able to predict the "path" along which these values will change, as well as its dynamics. It can be calculated in two ways: by preparing a precise numerical model which takes into account the inertia of the fluid flowing in the circuit or by using a series of comparative data from similar pump studies. However, such precise numerical model also requires experimental data combining time, flow, differential pressure and pump speed.
PL
Stabilność pracy i właściwa jakość parametrów ciepła jest uzależniona od parametrów instalacji cieplnej i elektrycznej. Instalacje te winny spełniać obowiązujące normy techniczne, a realizacja powinna bazować na wypracowanych standardach. W artykule zestawiono obowiązujące normy i standardy techniczne z uwzględnieniem specyfiki w zakresie ich implementacji. Przedstawiono także mechanizm budowy oceny instalacji okablowania strukturalnego pozwalającego, tak na uzyskanie informacji o parametrach instalacji, jak również odniesienie ich do poziomu sprecyzowanych potrzeb. Przedstawiono także omówienie regulacji dotyczących tworzenia prostego modelu cieplnego budynków o różnym przeznaczeniu. W zamyśle autorów praca ta ma być wygodnym w zastosowaniu narzędziem umożliwiającym szerokie (z punktu widzenia energetyki cieplnej i elektroenergetyki) spojrzenie na możliwości oceny jakości instalacji budynku.
EN
Stability and proper quality of heat energy parameters depend on the parameters of electrical and heating installations. These installations must comply with applicable technical standards and implementation should be based on established requirements. The article summarizes the applicable requirements and technical standards, taking into account the specificities of their implementation. It also presents the mechanism of structured cabling system evaluation which allows both to obtain information about system parameters and relate these parameters to the level of particular needs. Moreover, the article discusses regulations concerning the creation of a simple thermal model of buildings designed for various purposes. The article is intended to be a convenient tool for performing a comprehensive analysis of building installation quality (in terms of thermal energy and electricity).
18
Content available remote Badanie nieustalonych stanów pracy i charakterystyk zupełnych pomp wirowych
PL
Warunkiem unikania niepożądanych skutków nieustalonych stanów pracy pomp wirowych jest ich uprzednia symulacja komputerowa podczas projektowania odpowiednich instalacji pompowych. Do tego celu niezbędne są charakterystyki zupełne (4-kwadrantowe) pomp. W artykule przedstawiono wyniki badań charakterystyk zupełnych pomp odśrodkowych o wyróżnikach szybkobieżności nq = 11...24 wykonanych w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz ocenę wpływu niedokładnego oszacowania charakterystyk na wyniki obliczeń numerycznych.
EN
When designing important pump systems, a computer simulation of pump transients is necessary to avoid undesirable effects. For this purpose the complete (i.e. 4 quadrants) pump performance characteristics are needed. Results of experimental investigations for centrifugal pumps of specific speed nq = 11…24 are presented in the paper as well as the inaccurate assessment of characteristics an results of numerical calculations.The investigations were carried out in the Warsaw University of Technology, Institute of Heat Engineering.
PL
Rozwiązania inteligentnych budynków należą do bardziej zaawansowanych technologii, które dostarczają możliwości, a także narzędzi do poprawy efektywności energetycznej dla wielu systemów funkcjonujących w ramach obiektu budowlanego. Efektywność energetyczna jest jednym z największych wyzwań XXI wieku i zgodnie z obecnymi wymogami UE, jej podnoszenie w szczególności powinno dotyczyć budynków. Od sektora publicznego wymaga się przy tym pełnienia modelowej roli w tym zakresie. Rewitalizacja budynków w kierunku rozwiązań inteligentnych powinna być wykonywana na podstawie aktualnej wiedzy inżynierskiej i obowiązujących norm. W pracy przedstawiono podstawowe przepisy prawne oraz niezbędne normy związane z instalacjami w inteligentnym budynku. Zakres zestawienia obejmuje zbiór podstawowych przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do idei inteligentnego budynku oraz zbiór norm związanych z instalacjami elektrycznymi, okablowaniem strukturalnym, sieciami inteligentnymi, sieciami komputerowymi oraz innymi mediami.
EN
Intelligent building solutions are one of the most advanced technologies, which provide both the possibilities and tools used for the improvement of energy efficiency of systems functioning within buildings. Improving energy efficiency is one of the greatest challenges in the twenty-first century. In accordance with the current EU requirements, the increase of energy efficiency should be applied to buildings in particular. The public sector is required to perform the exemplary role in this matter. The revitalization of the buildings, by applying intelligent solutions, should be performed based on the current engineering knowledge and standards. This paper presents the basic legislations and necessary standards for installations used in intelligent buildings. The description includes a set of Polish and EU basic legislations related to the idea of intelligent buildings and also a set of standards related to intelligent buildings control systems, the conditioning of smart grids, the structured cabling, the computer networks and also the other media.
PL
W referacie zaproponowano zmianę definicji zmiennej niezależnej ϑ występującej w funkcjach WH(ϑ) i WM(ϑ), będących tzw. III reprezentacją charakterystyk zupełnych pomp wirowych. Uzasadniono celowość i przedstawiono skutki tej zmiany. Wykorzystana obliczenia numeryczne wybranych stanów nieustalonych pompy w celu zbadania wpływu błędu oszacowania funkcji WH i WM na wynik obliczeń. Przedstawiono pierwsze wyniki badań doświadczalnych pompy odśrodkowej pracującej w obszarach B i C warunków nietypowych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.