Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka odzysku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano cel oraz istotę modelowania procesów biznesowych, przedstawiono podstawowe metody modelowania oraz za pomocą notacji EPC i BPMN opracowano dwa modele procesów: logistyki odzysku oraz magazynowego.
EN
The article describes the purpose and the essence of business process modeling, presents the basic modeling methods, and with the help of the EPC and BPMN notation two models of processes have been developed: the reverse logistics process and the storage process.
PL
W pracy analizowano funkcjonowanie istniejącego systemu logistycznego w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi w miejsko-wiejskiej gminie Wadowice. Analizę prowadzono z uwzględnieniem sprawności procesów planowania, wykonania i kontrolowania przepływu strumienia odpadów opakowaniowych. W celu zebrania materiału do badań bazowano głównie na dostępnej dokumentacji będącej w zasobach jednostek samorządu terytorialnego, wywiadach przeprowadzanych w przedsiębiorstwach logistycznych zaangażowanych w system odbioru i transportu odpadów z badanego obszaru oraz wywiadach przeprowadzanych z mieszkańcami gminy (wytwórcami odpadów). Badania realizowano w latach 2013-2016. Wyniki badań zestawiano tabelarycznie, prezentowano graficznie oraz wyliczono podstawowe miary statystyczne. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę realizowanych procesów logistycznych w aspekcie gospodarowania odpadami opakowaniowymi w badanej gminie. Ponad 90% odpadów opakowaniowych odbierana jest z terenu gminy przez przedsiębiorstwa wywozowe. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierały głównie wielomateriałowe odpady opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania zmieszane. Znikomy był odsetek opakowań odzyskiwanych poprzez organizowane zbiórki okazjonalne.
EN
The work analyzed the functioning of the existing logistics system in the field of packaging waste management in the urban-rural commune of Wadowice. The analysis was carried out taking into account the efficiency of the planning, execution and monitoring processes of the packaging waste stream. In order to collect the material for research, mainly the available documentation in the resources of territorial self-government units, interviews carried out in logistic enterprises involved in the waste collection and transport system from the surveyed area and interviews conducted with the inhabitants of the commune (waste producers) were based. The research was carried out in 2013-2016. The results of the tests were tabulated, presented graphically and basic statistical measures were calculated. The obtained results allowed to evaluate the logistic processes carried out in the aspect of packaging waste management in the studied commune. The selective collection points of municipal waste were mainly collected in multi-material packaging waste, plastic packaging and mixed packaging. The percentage of packaging recovered by organized occasional collections was negligible.
PL
Ślad węglowy organizacji określa emisję gazów cieplarnianych związaną z działalnością organizacji i jest to jeden ze wskaźników stosowanych w kontekście wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Celem artykułu jest identyfikacja logistycznych aspektów ujmowanych w ramach obliczania śladu węglowego organizacji w odniesieniu do branży farmaceutycznej w obliczu specyfiki farmaceutycznego łańcucha dostaw. W artykule przedstawiono źródła emisji gazów cieplarnianych w zakresie transportu, magazynowania, pakowania oraz logistyki odzysku w farmaceutycznym łańcuchu dostaw. Przeanalizowano ponadto kategorie emisji z wyodrębnieniem aspektów logistycznych. Omówiono wyniki obliczeń śladu węglowego dla czerech przykładowych organizacji.
EN
The Corporate Carbon Footprint determines the greenhouse gas emissions generated by an organization and it is one of the most widely used indicators related to the environmental impact evaluation. The aim of this paper is to identify the logistic aspects of the corporate carbon footprint calculation in the pharmaceutical industry in the face of the specificity of the pharmaceutical supply chain. The paper presents the problems of transport, storage, packaging and reverse logistics in relation to the types and categories used in the corporate carbon footprint calculations. The carbon footprint calculation results obtained for four example organizations are discussed.
PL
W artykule podjęto tematykę ponownego wykorzystanie materiałów rozbiórkowych, w szczególności w zakresie zagospodarowania kruszywa betonowego w obrębie inwestycji. Analizie poddano ilość i jakość betonu pozyskanego w procesie rozbiórki, a następnie sposób jego ponownego wykorzystania. Szczególną uwagę poświęcono metodyce odzysku kruszywa betonowego do wzmocnienia gruntu pod posadowienie zadaszenia peronów dworca. Element opracowania stanowią badania kruszywa betonowego, niezbędne do podjęcia decyzji o przyjęciu alternatywnego rozwiązania inżynierskiego do realizacji.
EN
The article applies to management of construction and demolition waste (CDW). The main subject of consideration is apply of recycled concrete aggregate (RCA) to ground strengthening under foundation, as well as another technological activities occurring within the investment were presented. The quantity and quality of concrete debris, collected in the process of demolition has been analyzed. The article presents required tests of RCA for taking a decision on its application in construction.
PL
Zgodnie z prawidłową strukturą postępowania z odpadami, metody odzysku i recyklingu stoją w hierarchii postępowania z nimi, ponad metodami unieszkodliwiania, dlatego też powinny stanowić kluczowy element systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Bez względu na stopień rozbudowy takiego systemu, pełnione przez niego funkcje czy spodziewane efekty funkcjonowania, pierwszym i najważniejszym zadaniem takiego systemu jest odzysk i recykling frakcji użytkowych. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki podejmowania decyzji, na początkowych etapach budowy systemu gospodarki odpadami, dotyczących planowania systemu segregacji „u źródła” i sposobu jego rozwiązania, przy niepełnej informacji o warunkach rynkowych w przyszłości, a co za tym idzie przy istnieniu niepewności co do możliwości przetwarzania i recyklingu odzyskanych frakcji.
EN
On a proper structure for dealing with waste recovery and recycling methods stand in the hierarchy with them over the methods of disposal, therefore, should be a key component of the municipal waste management. Regardless of the degree of development of such a system, the functions performed by him or bottom-important effects of the operation, the first and most important task of this system is the recovery and recycling of usable fractions. The aim of this article is to present the methodology of decision-making approach-at the initial stages of construction waste management system, system planning segregation "at source" and how to solve it, with incomplete information about market conditions in the future, and thus the presence of uncertainties about the ability to process and recycle the recovered fractions.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono możliwości stosowania logistyki odzysku materiałów budowlanych w pracach związanych z remontami i modernizacją obiektów zabytkowych i historycznych. W pracy dokonano podziału metod odzysku materiałów budowlanych oraz przedstawiono przykłady ich zastosowań. Na podstawie badań oraz obserwacji własnych scharakteryzowano obszary, w których powtórne zastosowanie materiałów budowlanych w renowacji obiektów zabytkowych jest już stosowane oraz obszary, w których eksperci widzą możliwość zastosowania odpadów rozbiórkowych. Z badań wynika, że 100% respondentów miała do czynienia z działaniami związanymi w logistyką odzysku, najczęściej podczas prac remontowych oraz konserwatorskich związanych z rewaloryzacją obiektów zabytkowych oraz obiektów małej architektury budowli ogrodowych. Wśród odzyskiwanych materiałów/wyrobów budowlanych odnotowano następujące pozycje: kamień, cegła, ceramika, metal, dachówka, okna i drzwi. Eksperci zwrócili jednak uwagę, na problematykę szacowania kosztów logistyki odzysku. Obserwacje własne potwierdzają wyniki opracowane na podstawie wywiadu eksperckiego.
EN
In this paper, the possibility of using reverse logistics of demolition waste in renovation and modernization of historic buildings was presented. The paper describes methods of construction materials recovery and provides examples of their applications. On the basis of questionnaires and observations, resource recovery methods was listed - these which are in use and also those, which having potential of uses. The research shows, that 100% of respondents had to deal with reverse logistics activities, most often during renovation of historic buildings and small buildings of garden architecture. As a main recycled resources reported: stone, brick, ceramics, metal, tile, windows and doors. However, experts pointed out the problems of estimating the costs of reverse logistics process. Our observations confirm the results developed on the basis of expert interview.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
582--590, CD
PL
Na początku artykułu przedstawiono pojęcie ekologistyki, jej funkcje i cele. Omówiono logistykę odzysku i recykling odpadów. Opisano istotę i znaczenie ekologistyki odpadów komunalnych, a także jaką rolę odgrywają dla społeczeństwa. Scharakteryzowano dotychczasowe doświadczenia gmin z utylizacji odpadów i ich segregacji. Ukazując problemy z jakimi borykają się władze samorządowe. Na potrzeby artykułu wyselekcjonowano badania własne przeprowadzone w gminie Brzeźnio. Przeprowadzono wywiad osobisty z osobą z władz gminnych oraz badania ankietowe z mieszkańcami gminy. Analiza dokonanych badań pozwoliła na wysunięcie wniosków dotyczących wiedzy i działań ekologicznych przeprowadzonych w gminie. Ukazano innowacyjne podejście do zmian wśród mieszkańców oraz ich pomysły na bardziej ekologiczne działania. Badania dowiodły, iż ekologiczne działania gminy są zadowalające dla jej mieszkańców oraz władz gminy.
EN
At the beginning of the article presents the concept eco-logistics, its functions and objectives. Discussed the recovery logistics and recycling of waste. Describes the nature and significance of eco-logistics municipal waste, as well as the role played by the public. Characterized previous experience with municipalities and waste segregation. Revealing the problems faced by local authorities. For the purpose of the article was selected own research conducted in the municipality of Brzeźnio. Personal interview was conducted with the person with the municipal authorities and surveys with residents of the municipality. Analysis of the studies made it possible to put forward proposals for knowledge and environmental activities carried out in the community. It shows an innovative approach to the changes among the residents and their ideas for more ecological operation. Studies have shown the operation ecological municipalities are satisfactory of citizens and municipal authorities.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie odpadów górniczych do budowy oraz modernizacji wałów przeciwpowodziowych w aspekcie logistyki odzysku. Jest to zagadnienie bardzo ważne dla polskiego górnictwa oraz sektora energetycznego, które to muszą wypełniać szereg coraz bardziej restrykcyjnych zobowiązań. Omówiono proces produkcji kruszywa na bazie odpadów górniczych oraz sposoby ich zagospodarowania. W szczególności omówiono wykorzystanie tychże do budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych.
EN
Article shows the use of the coal mining waste in the construction and modernization of flood embankments as the aspect of reverse logistics. It is a very important issue for polish coal mining and energy industry, which are obligated to follow restrictive regulations. Article discusses coal mining waste based aggregate production process and its applications. In particular, we analyze coal mining waste based aggregate application in construction and modernization flood embankments.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
796--803, CD1
PL
Założenia zrównoważonego rozwoju jednoznacznie wskazują, aby za priorytetowe dla wszystkich sektorów gospodarczych i usługowych uznać poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i logistycznych optymalizujących gospodarkę surowcami, energią oraz odpadami. Wdrożenie logistyki odzysku w procesach gospodarczych może skutecznie pomóc w przezwyciężeniu skutków globalnego kryzysu ekonomicznego. Celem artykułu jest krytyczna analiza literatury w zakresie logistyki odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych oraz zbadanie wpływu logistyki odzysku na kreowanie wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych. Przesłanką wyboru tworzyw sztucznych jest fakt ich wszechstronnego zastosowania, np. w opakowalnictwie, budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym. Ważną kwestią jest także to, że produkcja tworzyw wywiera znaczący wpływ na środowisko, przyczyniając się m.in. do zużycia tak cennego zasobu jakim jest ropa naftowa.
EN
The assumptions of sustainable development clearly indicate that the search for new solutions to technical, technological and logistical resources, and rationalization of the economy, energy and waste should be a priority for all business sectors and services. The implementation of reverse logistics into business processes could help to overcome the global economy crisis effects. The purpose of the article is twofold: a critical analysis of the subject literature in terms of a reverse logistics and recycling, and to highlight the role of reverse logistics in creating added value for producers of plastics. The premise is the choice of reverse logistics for plastics on the one hand, considering their versatile applications, such as in the packageing, construction and automotive industries. On the other hand, an extremely important issue is that their production is characterized by high dynamics, has a significant impact on the environment, contributing significantly to the use of the valuable resource that is oil.
PL
W artykule przedstawiono współczesne dylematy związane z gospodarowaniem mieniem ruchomym zbędnym Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) będące efektem przepełnienia magazynów wojskowych. W publikacji dokonano identyfikacji mienia ruchomego posiadanego przez SZ RP oraz scharakteryzowano aktualnie stosowany system gospodarowania mienia ruchomego zbędnego. Wskazano słabe punkty tego systemu oraz zaproponowano możliwe kierunki jego usprawnienia oparte m.in. na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań logistycznych.
EN
The article concerns current dilemmas connected with administering of moveable assets, which due to overfilling of their warehouses are unneeded to the Armed Forces of Poland. The publication identifies moveable assets which belong to the Polish Army and characterizes currently applied system of administering of redundant moveable assets. It highlights shortcomings of the system and suggests possible directions of the system’s development based on, among other things, the application of modern logistic solutions.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14257--14266, CD 6
PL
Realizacja procesów w ramach logistyki odzysku powoduje zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty środowiskowe. W wielu przypadkach wartość tych efektów nie jest uwzględniania przy ocenie opłacalności ekonomicznej, co powoduje, że pomimo znacznego ograniczania wpływu na środowisko procesy te nie są realizowane. W literaturze przedmiotu opisane są jednak metody pozwalające na oszacowanie wartości pieniężnej tego rodzaju efektów i uwzględnienie jej w rachunku opłacalności ekonomicznej. W artykule podjęto zatem próbę identyfikacji pozytywnych i negatywnych efektów generowanych w wyniku realizacji procesów w ramach logistyki odzysku. Wskazano metody, jakie mogą być użyte do wyceny tych efektów, a także dokonano wyceny wartości efektów środowiskowych na przykładzie procesu recyklingu zużytych opon samochodowych.
EN
The implementation of processes within the frames of reverse logistics causes both positive and negative environmental effects. In many cases the value of these effects is not taken into account when assessing the economic viability of those processes. In result, despite the substantial reduction in the environmental impact, these processes are not implemented. The literature describes methods to estimate the monetary value of such effects and its inclusion in the calculation of the financial effectiveness. The article, therefore, attempts to identify the positive and negative effects generated by processes in the context of reverse logistics. It indicates the methods that can be used to value such effects. A sample valuation of the environmental effects has been presented with the recycling process of used tires.
PL
Zagadnienie logistyki zwrotnej istniało w życiu gospodarczym od dawna, jednak rozwijająca się świadomość ekologiczna oraz ciągłe obniżanie kosztów produkcji i wynikający z tego brak opłacalności na-praw powoduje wzrost znaczenia tego pojęcia w ostatnich latach. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania logistyki odzysku oraz związanych z tym pojęciem problemów określenia aktualnych właściwości materiałowych elementów budowlanych w remontowanym Pałacu w Gorzanowie. Odpowiedzią na te problemy wydają się być nieniszczące metody badań, które opierając się o zastosowanie nowoczesnej technologii pozwalają na określenie właściwości materiałów budowlanych. Możliwość oceny cech fizyko-mechanicznych elementów konstrukcyjnych, które nie spełniają wymagań użytkowych w miejscu swojego aktualnego wbudowania, pozwala na powtórne zastosowanie ich w miejscach gdzie wymagania te zostaną spełnione. Powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych jest korzystne ze względów ekonomicznych i środowiskowych.
EN
The issue of reverse logistics in the economic life existed for a long time, however, evolving environmental awareness and continuous reduction of costs of production causes unprofitability of repair, results in an increase the importance of this concept in recent years. This article presents examples of reverse logistics and related problems of identifying actual material properties of building elements in the reno-vated Gorzanów Palace. The answer to these problems seem to be non-destructive testing methods, which based on modern technologies allowing to determine actual parameters of construction materials. The evaluation of physico-mechanical features of construction elements that do not meet requirements in build place permit on reuse them in place where these requirements will be met. Reusing building materials is preferred because of economic and environmental reasons.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14744--14752, CD 6
PL
W artykule analizie i ocenie poddano przepływy fizyczne surowców i wyrobów budowlanych w cyklu życia obiektu budowlanego oraz przedstawiono aktualny stan logistyki odzysku w budownictwie w Polsce . Praca powstała w odpowiedzi na Komunikat Komisji Europejskiej opublikowany 1 lipca 2014 wskazujący na wciąż nieefektywne gospodarowanie surowcami w budownictwie. Wskazano więc problemy i wytyczono zadania jakich należy dopełnić aby optymalizować działania logistyki odzysku we wszystkich etapach cyklu życia obiektu budowlanego, począwszy od fazy planowania aż po fazę rozbiórki. W niniejszym opracowaniu podano propozycję definicji logistyki odzysku w budownictwie opartej na bazie już istniejących - ogólnych definicji tego pojęcia. Praca została zwieńczona macierzą SWOT przedstawiającą mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia logistyki odzysku w budownictwie.
EN
In this article, physical flows of materials and construction products as a function of the life time of building was analysed. The current state of reverse logistics in the civil engineering in Poland is also presented. The paper was created in response to the European Commission statement published on July 1, 2014 indicating still inefficient management of raw materials in civil engineering. The problems were identified and tasks to be completed were marked out in order to optimize the recovery logistics in all stages of the life time of a building, from planning to demolition. In this study, the proposal of more precise definition of recovery logistics in civil engineering was given, based on pre-existing general definition of this concept. The work was expanded with SWOT matrix presenting the benefits and drawbacks, opportunities and risks of reverse logistics in civil engineering.
PL
W łańcuchu mleczarskim wyodrębnić można miejsca i procesy, gdzie istnieje możliwość odzyskiwania produktów mleczarskich na cele żywnościowe. Jest to obszar nowego podejścia do logistyki odzysku tych produktów, zaproponowanego w pracy, prowadzonego w specyficznych warunkach ograniczeń i regulacji rynku produktów żywnościowych. Ten specyficzny proces logistyczny wymaga prac konceptualnych zdefiniowania i opisu procedur oraz dalszych badań o charakterze interdyscyplinarnym. W części badawczej pracy określono przyczyny i ryzyko strat produktów mleczarskich w procesach logistycznych oraz możliwą skalę i sposoby zagospodarowania tych produktów przez centrum dystrybucyjne, oraz a także oszacowano, jaka ilość tych produktów mogłaby zostać wykorzystana na cele społeczne.
EN
In a dairy chain, places and processes can be distinguished, where there is the possibility of recovery of dairy products for food purposes. This is an area of a new approach to the recovery of these products logistics, proposed in the work carried out under specific conditions and regulatory constraints market food products. This specific logistics process requires the work of conceptual definition and description of the procedures and further interdisciplinary research. As part of the research work, the causes and risks of loss of dairy products in the logistics processes and possible scale and ways of developing these products through a distribution center and is was estimated that the amount of these products could be used for social purposes.
PL
Najnowsze dyrektywy i projekty dyrektyw unijnych (Towards the circular economy. A zero waste program for Europe oraz nowelizacja dyrektyw 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) wymuszają na gospodarkach Unii Europejskiej, w tym na gospodarce polskiej znaczne przyspieszenie w sprawnej organizacji logistycznej obsługi zagospodarowania odpadów będących zarówno efektem konsumpcji, jak i różnego rodzaju zdarzeń losowych jakie powodują zwroty lub reklamacje dostarczonych produktów, które to już nie nadają się do sprzedaży jako pełnowartościowe wyroby a jednocześnie stanowią źródło cennych surowców wtórnych podobnie jak różnego rodzaju odpady. Prowadzone systematycznie badania nad rozwojem logistyki odzysku wskazują na jej istotną rolę w podnoszeniu wartości surowców wtórnych na polskim rynku. Jednocześnie wskazują na liczne utrudnienia i ograniczenia na jakie natrafiają gracze unijni zajmujący się handlem odpadami opakowaniowymi i uszkodzonymi produktami. Główne dyskusje i problemy dotyczą utraty statusu odpadów i produktów ubocznych w świetle nowelizacji ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21) i nowych zapisów dyrektyw unijnych liberyzujących rynek co nie zawsze stoi w zgodzie z wymaganiami w zakresie osiągania wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Artykuł ma stanowić odpowiedź na pytanie jaką rolę w rozwoju gospodarki recyrkulacyjnej, niezbędnej dla zapewnienia efektywności surowcowej w Unii Europejskiej, odgrywa logistyka odzysku i co należy zrobić, by podnieść jej popularność również wśród polskich przedsiębiorstw.
EN
The latest directives and projects of EU directives (Towards the circular economy. A zero-waste program for Europe and the revision of the following directives 2008/98 / EC on waste, 94/62 / EC on packaging and packaging waste, 1999/31 / EC on the landfill waste, 2000/53 / EC on end of life vehicles, 2006/66 / EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and 2012/19 / EC on waste electrical and electronic equipment) force the economies of the European Union, including the Polish economy, into a significant acceleration in the efficient organisation of logistic support for waste management which is both a result of consumption and of various types of random events that cause returns or complaints about delivered products which are no longer suitable for sale as functioning products, but at the same time are a source of valuable secondary raw materials like different kinds of waste. Systematic research on the development of reverse logistics indicates its important role in enhancing the value of secondary materials in the Polish market. At the same time it points at numerous difficulties and constraints encountered by EU players involved in the trade of packaging waste and defective products. Key discussions and problems concern the loss of the status of waste and by-products in the light of the amendment to the act on waste (Journal of Laws of 2013, item 21) and new provisions of the EU directives liberalising the market, which is not always in line with the requirements for achieving high levels of recovery and recycling of waste. The article is a response to the question of what role in the development of the economy of recirculation is necessary to ensure resource efficiency in the European Union reverse logistics plays and what should be done to raise its popularity among Polish enterprises.
PL
Artykuł prezentuje nowy trend w logistyce, jakim jest logistyka odzysku. Zwrócono uwagę na stan rozwoju logistyki odzysku, jej ewolucje i zmiany, które pomału następują w Polsce. Istnieją przypuszczenia, że trend ten będzie się rozwijał. Rosnące wymagania klientów, globalna konkurencja, dynamiczny rozwój sprzedaży przez Internet, skracanie cyklu życia produktu, a takie stale rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego to przesłanki, które wymuszają na przedsiębiorstwach szukanie sposobu na osiąganie przewagi konkurencyjnej. Czynniki te powodują rozwój logistyki odzysku.
EN
The article presents a new trend in logistics, which is the reverse logistic. lt draws attention to the level of reverse logistics development, its evolution and changes that are being slowly made in Poland. This trend is supposed to be rising. Increasing customers’ demand, global competition, dynamic online marketing growth, reducing product lifecycle as well as constantly growing needs in the area of environmental protection are the prerequisites that force enterprises to search for the way to gain an advantage over competitors. These factors make reverse logistics develop.
17
Content available remote Miejsce logistyki zwrotnej w koncepcji łańcucha dostaw
PL
Problematyka logistyki zwrotnej jest coraz częściej omawiana w teoretycznych i praktycznych modelach zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule odniesiono specyficzne cechy logistyki zwrotnej do logistyki tradycyjnej. Przedstawiono koncepcję zamkniętej pętli łańcucha dostaw i schemat przepływów w łańcuchu dostaw obejmujących logistykę tradycyjną i zwrotną. Odniesiono logistykę zwrotną do koncepcji zielonego łańcucha dostaw. Przedstawiono bariery logistyki zwrotnej. W ostatniej części została omówiona rola operatorów 3PL w obsłudze logistyki zwrotnej i zamkniętego łańcucha dostaw.
EN
Reverse logistics is often discussed as a part of theoretical and practical supply chain management models. This paper illustrates specific attributes of reverse logistics and traditional logistics models and presents closed loop supply chain concept and scheme of flows of reverse and main stream logistics. Reverse logistics has been referred to concept of green supply chain. This paper presents barriers of reverse logistics. In the last part of the paper the role of the Third Party Logistics Providers operating in the area of reverse logistics and closed loop supply chain has been discussed.
18
PL
Logistyka odzysku zajmuje coraz ważniejsze miejsce we współczesnych systemach logistycznych. Zmieniające się otoczenie rynkowe, w tym rosnące oczekiwania klientów co do jakości produktów i obsługi posprzedażowej oraz regulacje prawne związane z ochroną środowiska powodują, że produkty, które trafiły już do klientów ostatecznych wracają do obiegu i muszą zostać zagospodarowane przez producentów bądź inne podmioty. Rosnące przepływy z tego tytułu spowodowały, że nie można obecnie budować systemu logistycznego bez uwzględnienia wymagań i przepływów generowanych przez logistykę odzysku. Jednym z głównych typów logistyki odzysku jest logistyka związana z recyklingiem odpadów, która mimo odrębnej infrastruktury stanowi nieodłączny element systemu logistycznego kraju.
EN
Reverse logistics takes more and more important place in modern logistics systems. Changing market environment, including increasing customer expectations of product quality and customer service as well as legal regulations aiming at an environment protection catise that products that have once reached the final client return to the distribution circuit and have to be treated by producers or other entities. Growing flow of this kind of products makes that it is no longer possible to build a logistic system without reverse logistics requirements. Waste recycling is considered to be one of the main types of reverse logistics that despite the dedicated infrastructure constitutes an integrated element of the whole logistic system.
PL
Zbieranie i odzysk samochodów wycofanych z eksploatacji wpisuje się w problematykę logistyki odzysku, która obejmuje organizację przepływu dóbr i związanych z nimi informacji od miejsca konsumpcji do miejsca produkcji, czyli w odwrotnym kierunku niż w tradycyjnym łańcuchu logistycznym. W artykule omówiono cechy logistyki odzysku odpadów na przykładzie organizacji sieci recyklingu samochodów, która wymaga stworzenia specjalnej infrastruktury umożliwiającej sprawny przepływ i zagospodarowanie zużytego produktu.
EN
Collection and recovery of end-of-life vehicles can be treated as one of the issues of reverse logistics that covers the organization of the flow of material goods and relevant information from the consumption place to the production place, which means in the opposite direction comparing to the traditional chain of forward logistics. The paper treats on the characteristics of the reverse logistics of waste material on the example of end-of-life vehicles network which requires appropriate infrastructure enabling efficient flow and disposal of waste.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.