Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sad
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Nietrudno dostrzec wartość w czymś wiekowym i trwałym, uświęconym powszechnym poważaniem i podziwem. Czas i nanoszona przez jego fale patyna dodają ceny pojedynczym egzemplarzom, skupiają zabytki w zbiory, porządkują je w kolekcje. Podobnie traktowane są pomniki przyrody ożywionej.
2
Content available remote Sad jako element szczególny parku miejskiego - historia i współczesność
PL
Sady drzew owocowych istniały w niektórych parkach publicznych od początku ich istnienia w XIX wieku. Oprócz roli użytkowej, w XX i XXI wieku zyskały także inne znaczenia: ozdobne - ze względu na wysokie walory estetyczne drzew owocowych w porze kwitnienia i owocowania, przyrodnicze i ekologiczne - związane ze wspieraniem różnorodności biologicznej, kulturowe - w kontekście pamięci o dawnych formach użytkowania ogrodów wiejskich i działkowych, społeczne - jako przestrzeń do wypoczynku, a nawet lecznicze - jako element hortiterapii. Rosnąca popularność sadów wskazuje na zmieniające się trendy kształtowania współczesnych parków publicznych.
EN
Fruit tree orchards were present in some public parks from the very beginning of their existence in the 19th century. Apart from the utilitarian role, in the 20th and 21st centuries, they also gained different ones: ornamental - on account of high aesthetic qualities of fruit trees in the flowering and fruit-bearing seasons, environmental and ecological - related to supporting biodiversity, cultural - in the context of memory of old forms of using rural and allotment gardens, social - as a space for leisure, and even therapeutic - as an element of hortitherapy. The growing popularity of orchards indicates a change in the trends in contemporary public parks development.
PL
Kotlina Łącka dzięki swojemu mikroklimatowi i kwaśnym glebom od wieków słynęła z sadów. Pierwsze wzmianki sięgają nawet XII wieku. W dokumentach z XVI wieku zawarte są informacje o sadach jako o ogrodach folwarcznych i parafialnych. Początkowo przechowywanie zebranych jabłek polegało na ich suszeniu. Pod tą postacią były splawiane Dunajem i Wisłą do Gdańska, a stamtąd ruszały na podbój Europy. Wówczas problemem bylo więc utrzymanie ich niskiej wilgotności.
EN
The carry-over effects of bioproducts and soil conditioners used in the nursery production on the growth and fruiting of young apple trees of two scab-resistant cultivars ‘Topaz’ and ‘Ariwa’ grown in a commercial orchard were studied. The trees were planted in the spring 2013 and for two consecutive years were not fertilized. In both years a trunk cross-sectional area, the number of shoots and their total length were measured. Total yield and mean fruit weight were recorded in the second year after tree transplanting. Organic fertilizers and soil conditioners such as Micosat, BF Quality, BF Amin and Vinassa used in the nursery resulted in intense growth of cv ‘Topaz’ shoots. For this cultivar, the type of fertilizers used in the nursery had no effect on fruit yield, but such products as Tytanit and BF Quality increased the mean fruit weight in comparison with other compounds used. In the case of cv ‘Ariwa’, products such as Humus Active + Aktywit PM, BF Quality, BF Amin, Vinassa and Tytanit intensified tree growth in the orchard. There was a marked increase in the yield from the trees treated in the nursery with Humus Active + Aktywit PM. Also, the average weight of fruit was affected by BF Amin, Vinassa and Tytanit use in the nursery.
PL
W 2013 roku z drzewek jabłoni odmiany ‘Topaz’ i ‘Ariwa’ wyprodukowanych w szkółce ekologicznej posadzono sad w celu zbadania następczego wpływu bioproduktów i ulepszaczy glebowych na ich wzrost i owocowanie. W sadzie drzewka nie były nawożone. W każdym roku mierzono ich powierzchnię poprzecznego przekroju pnia oraz liczbę i długość pędów bocznych. Badano także plonowanie drzew i masę ich owoców. Wzrost pędów odmiany ‘Topaz’ intensyfikowały takie nawozy organiczne i ulepszacze glebowe stosowane wcześniej w szkółce jak Micosat, BF Quality, BF Amin i Vinassa. Rodzaj nawożenia nie miał wpływu na wielkość plonu, natomiast takie produkty jak Tytanit i BF Quality zwiększały średnią masę owocu. U odmiany ‘Ariwa’ preparaty takie jak Humus Active + Aktywit PM, BF Quality, BF Amin, Vinassa i Tytanit stymulowały wzrost drzewek w sadzie, zas - Humus Active + Aktywit PM korzystnie wpływały na plonowanie, natomiast takie jak BF Amin, BF Quality, Vinassa i Tytanit zwiększały średnią masę owoców.
5
Content available remote Forma do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych
PL
W artykule przedstawiono krajowe doświadczenia zdobyte podczas produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych na torze naciągowym będącym równocześnie formą samonośną. Stalowa forma samonośna o długości nominalnej 64,0 m i szerokości 3,5 m pozwala na produkcję ponad 500 słupków strunobetonowych dziennie.
EN
In the following article, the experience gained in the domestic production line of prestressed concrete posts for orchard plantations are presented. The prestressed concrete posts production runs at the 64 meter long and 3,5 meter width stress benchwhich is also self-supporting batterymould. The production efficiency is over 500 posts per day.
EN
Currently in the world to gather the branches remaining in orchards and vineyards after the maintenance cuts the conventional presses for straw harvesting are used, specially adapted for this purpose. Treatment pressing for wider spacing of trees is preceded by amassing branches on the row in the middle of the inter-row spacing. This is done by means of various types of rotary swathers. Within the framework of the project EuroPruning in Industrial Institute of Agricultural Engineering (PIMR) in Poznan, Poland it was developed construction of a new tractor unit for windrowing and pressing in round bales branches remaining in the orchards and vineyards after the cuts maintenance. The construction work was carried out using SolidWorks 2013. Developed in PIMR the unit meets the technical requirements of the project. Depending on the version, it consists of branches windrower and baler with fixed chamber on the front three-point linkage or the press along with windrower mounted to it.
PL
Aktualnie na świecie do zbioru gałęzi pozostających w sadach i winnicach po cieciach konserwacyjnych wykorzystywane są specjalnie przystosowane do tego celu konwencjonalne prasy do zbioru słomy. Zabieg prasowania w przypadku szerszych rozstawów drzewek poprzedza sie zgarnianiem gałęzi na rząd w środku międzyrzędzia. Zabieg ten wykonuje sie za pomocą różnego rodzaju zgrabiarek karuzelowych. W ramach realizacji projektu EuroPruning w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych (PIMR) w Poznaniu opracowano konstrukcje nowego agregatu ciągnikowego do zgarniania w wał i prasowania w okrągłe bele gałęzi pozostających w sadach i winnicach po cieciach konserwacyjnych. Prace konstrukcyjne prowadzono wykorzystując oprogramowanie SolidWorks 2013. Agregat opracowany w PIMR spełnia wymogi techniczne zawarte w projekcie. W zależności od wersji, z umieszczonego na przednim trójpunktowym układzie zawieszenia zgarniacza gałęzi i prasy stałokomorowej lub prasy wraz z zamontowanymi do niej zgarniaczami.
PL
Celem badań było określenie wpływu dawki cieczy i rodzaju rozpylaczy na naniesienie i rozkład cieczy w koronie drzewa jabłoni oraz na pokrycie liści w różnych fazach fenologicznych. W badaniach stosowano zabiegi drobnokropliste (VMD=ok. 150 µm) i grubokropliste (VMD=ok. 400 µm) oraz dawki: 250, 500 i 750 l·ha-1. Opryskiwanie znacznikiem fluorescencyjnym wykonano opryskiwaczem z poprzecznym systemem emisji Munckhof przy prędkości roboczej 5,0 km·h-1. W okresie kwitnienia największe naniesienie uzyskano dla dawki 250 l·ha-1 i zabiegu grubokroplistego, natomiast dawka 750 l·ha-1 powodowała największe pokrycie w osi drzew. W okresie zawiązywania owoców naniesienie w osi drzewa utrzymywało się na tym samym poziomie niezależnie od dawki cieczy i wielkości kropel. W okresach zawiązywania i pełnego wykształcenia owoców największe pokrycie odnotowano dla zabiegów drobnokroplistych i dawek 500 i 750 l·ha-1. Zabiegi grubokropliste powodowały dwukrotnie mniejsze pokrycie w osi drzew.
EN
The objective of the studies was to determine the influence of spray volume and a nozzle type on product deposition and distribution in apple tree canopies, as well as spray coverage on leaves obtained in different phenological growth stages. The spray volumes 250, 500 and 750 l·ha-1 were applied with fine spray and coarse spray nozzles generating droplets of VMD around 150 µm and 400 µm respectively. A cross-flow sprayer Munckhof was used at driving velocity 5.0 km·h-1 to apply fluorescent dye as a spray liquid. During flowering the greatest deposition was obtained at the spray volume 250 l·ha-1 applied with the coarse spray nozzles. The spray volume 750 l·ha-1 resulted in the best coverage in the tree centre. During development of fruit, deposition in the canopy centre was at a constant level irrespective of the spray volume and a droplet size. At the stage of fruit maturity the best coverage was observed for fine spray nozzles and spray volumes 500 and 750 l·ha-1. The use of coarse spray nozzles resulted in coverage reduction by 50%.
EN
One of the possibilities of biomass potential increase on the energy market is the utilisation of agricultural residues in the form of prunings coming from orchards and permanent plantations (fruit tree, vineyards and olive grove prunings and branches from up-rooted trees). The issue of such biomass acquisition for energy purposes in Europe is not fully developed and several aspects still require investigation and/or solutions. The result of that unsolved subject is EuroPruning project realised in the frame of FP7 which is focused on the development of new improved logistics for pruning residues. The paper presents the main goals and assumptions of the EuroPruning project. The methodology and the range of the research works related to harvesting, transport and storage of prunings is described, as well. Attention was paid as well to the environmental, economic and social aspects that are going to be analysed during the project realisation.
PL
Jedną z możliwości zwiększenia potencjału biomasy na rynku energetycznym jest wykorzystanie odpadów rolniczych w postaci gałęzi ze ścinek drzew sadowniczych (drzew owocowych, winnic, drzew oliwnych i innych roślin korzennych). Zagadnienie pozyskiwania tego typu biomasy dla celów energetycznych w Europie nie jest w pełni rozwinięte i wiele aspektów wymaga nadal zbadania i/lub rozwiązania. Efektem tego jest projekt EuroPruning realizowany w ramach 7 Programu Ramowego ukierunkowany na rozwój nowej i ulepszonej metody logistycznej dla tego typu biomasy. W artykule przedstawiono główne cele i założenia projektu EuroPruning. Omówiono metodologię oraz zakres prac badawczych związanych z pozyskiwaniem, transportem i magazynowaniem takich odpadów rolniczych i uwzględniających aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.
EN
Agricultural residues (prunings) coming from permanent plantations and orchards constitute a significant and largely unused potential for renewable energy. The EuroPruning project, respecting the impact on the environment, aims to turn prunings into a valuable fuel source by developing solutions for their harvesting, transportation and storage that will create growth in the European biofuels market. To determine the environmental consequences of the Pruning-to-Energy (PtE) logistics chain, a Life Cycle Assessment study will be conducted. In this study the PtE scenarios will be compared to three current practices: open field burning, mulching and use for domestic heating. In the paper an outline of the assessment methodology and consequent challenges are provided.
PL
Odpady rolnicze (ścinki gałęzi) pochodzące z winnic i sadów stanowią duży potencjał jako odnawialne źródło energii. W artykule przedstawiono cel projektu EuroPruning, jakim jest przekształcenie tego typu odpadów w wartościowe paliwo na europejskim rynku energetycznym poprzez poprawę i rozwój technologii ich pozyskiwania, zbioru, transportu i magazynowania. Aby określić środowiskowe konsekwencje opisanej strategii wykorzystania ścinek gałęzi z drzew owocowych do celów energetycznych, zaproponowano metodologię opierającą się na tzw. analizie cyklu życia. Do analizy przyjęto różne warianty, które zostaną porównane z aktualnymi sposobami zagospodarowania gałęzi z drzew owocowych (spalanie na uboczu, rozdrabnianie i pozostawianie na miejscu, wykorzystanie w domowych systemach grzewczych). Omówiono zagadnienia związane z analizą cyklu życia oraz problematykę wyboru odpowiednich założeń przy przyjętej ocenie środowiskowej.
PL
Celem pracy było zweryfikowanie możliwości wykorzystania dwuwymiarowego skanera laserowego LIDAR SICK LMS200 do zbierania trójwymiarowych współrzędnych liczbowych, umożliwiających opisanie przestrzennych cech drzew w sadzie jabłoniowym. Intencją zastosowania takiego skanera w technice ochrony sadów jest zebranie danych liczbowych, umożliwiających sterowanie układem wykonawczym opryskiwacza i lokalne różnicowanie dawki środka ochrony roślin w koronie drzewa. W badaniach laboratoryjnych wykazano, że zalecany w instrukcji obsługi szeregowy port komunikacyjny RS232 ogranicza przepływ danych od LIDAR'u do komputera. Podczas skanowania z prędkością 1 m*s-1 przy zakresie skanowania 100° i rozdzielczości kątowej 1° do komputera przekazywane było 20% danych. Taka ilość danych była wystarczająca do wizualizacji przestrzennej skanowanych drzew w programie STATISTICA 7.0. Prezentowane wyniki stanowią wstępny etap szerszych badań.
EN
A possibility of using the 2-D LIDAR SICK LMS200 laser scanner for collecting threedimensional numerical coordinates enabling to describe spatial features of trees was being verified in an apple orchard. In the plant protection technique of the orchards such a scanner could be used for controlling of the spray discharge and local diversifying the dose of the plant protection product in the crown of the tree. In the laboratory it has been proved that serial port RS232 limits the data flow from LIDAR to PC. For scanning with driving speed 1 m*s-1, scanning range 100° and angular resolution 1° only 20% of the theoretical data generated by the laser scanner were transferred to the PC. That amount of the data was enough for spatial visualization of the trees in STATGRAPHIC 7.0 statistical software. Presented results make a first step in the series of trials.
PL
W ostatnich latach obserwuje się w Polsce znaczne straty w plonach jabłoni spowodowane wiosennymi przygruntowymi przymrozkami. W związku z tym sadownicy zmienili dotychczasowy sposób formowania drzew i prowadzą je aż na wysokość 4,0-5,0 m. Dzięki temu następuje przemieszczenie się części strefy owocującej wyżej ponad poziom gruntu. Dla tak formowanych drzew opracowano w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach specjalistyczny opryskiwacz dwuwentylatorowy. W pracy przedstawiono wyniki badań porównawczych naniesienia i strat cieczy użytkowej dla dwuwentylatorowego i konwencjonalnego radialnego systemu emisji powietrza podczas opryskiwania tak formowanych drzew jabłoniowych. Zabiegi wykonano przy prędkości 6,0 km*godz-1 z zastosowaniem standardowych rozpylaczy wirowych TR80 (Lechler) i płaskostrumieniowych eżektorowych ID90 (Lechler). Drzewa opryskiwano wodnym roztworem znacznika fluorescencyjnego. Uzyskane wyniki nie wykazały istotnych różnic w średnim naniesieniu pomiędzy dwuwentylatorowym i tradycyjnym systemem emisji powietrza dla tych samych rodzajów rozpylaczy. Istotnie wyższe naniesienie (o 12%) stwierdzono natomiast w górnej części korony drzewa dla opryskiwacza dwuwentylatorowego i rozpylaczy wirowych, gdzie obserwuje się zazwyczaj niewystarczającą ilość środków ochrony roślin. Znacząco wyższe straty cieczy użytkowej stwierdzono dla opryskiwacza konwencjonalnego (68-78%) niż dla dwuwentylatorowego (39-52%). Straty cieczy w fazie pełnego ulistnienia były wyraźnie niższe (o 10-22%) dla opryskiwacza dwuwentylatorowego.
EN
In the last few years the significant losses of apple crop, due to spring frost, were observed in Poland. Therefore, the growers trim their trees up to 4.0-4.5 m high in order to move the part of the fruiting zone higher above the ground level. For this reason the special dual-fan air discharge system was developed in the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. The paper describes the comparative study of a dual-fan orchard sprayer and a conventional axial fan sprayer with a radial air-jet discharge system in terms of spray deposition and loss in high trimmed apple trees. Two sprayers were compared: a dual-fan sprayer and a conventional axial fan sprayer with the radial airjet system. The treatments were carried out at the speed of 6,0 km*godz-1 with the use of a conventional hollow cone TR80 (Lechler) and flat fan air-inclusion nozzles ID90 (Lechler). The trees were sprayed with 0.05% water solution of a fluorescent tracer. There were not any significant differences in average spray deposit between the dual-fan and a conventional air-jet system for the same type of nozzles. However, significantly higher amount of tracer (12%) was deposited by a dual-fan sprayer and hollow cone nozzles on the higher tree zones, where usually insufficient amount of PPP is observed. Considerably higher spray loss was observed for conventional (68-78%), than for a dual-fan sprayer (39-52%). The spray loss at full leaf stage were lower by 10-22%.
12
Content available remote Sady w krajobrazie – między archetypem raju a współczesnym ogrodem użytkowym
PL
Sady są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Utożsamiane z archetypicznym rajem z jednej strony, są obszarami produkcji owoców, czyli założeniami z definicji użytkowymi. Praca podejmuje problematykę przeobrażeń sadów w skali krajobrazowej zachodzących w związku z wprowadzaniem do uprawy różnych odmian i ich odmiennymi pokrojami oraz kształtowaniem koron w celu osiągania jak najlepszych plonów. Artykuł opisuje kilka aspektów tego zagadnienia, począwszy od archetypu rajskiego ogrodu, przez ukazanie odmian historycznych i współczesnych oraz różnic w ich prowadzeniu, aż po rozważania dotyczące estetycznych aspektów założeń sadowniczych z punktu widzenia sztuki ogrodowej. Studium przypadku dotyczy malowniczego regionu jeziora Bodensee jako inspirującego przykładu obszaru nowoczesnego sadownictwa.
EN
Polish landscape in many regions still remains agricultural. Especially visible and typical are orchards. They are often traditionally associated with the archetype of the paradise, while on the other hand they are typical utility gardens. The paper deals with the landscape change connected with the development of pomology in the last 60 years and introduction of dwarfing rootstocks of apple trees. A comparison between old and new apple cultivars is made and different ways of forming are shown. Aesthetic aspects were also analysed with the reference to landscape interiors theory and composition. Apart from Polish examples, a case study focuses on the Bodensee region in southern Germany.
13
Content available remote Piękno i użyteczność - o sztuce uprawy roślin użytkowych
PL
Przedmiotem rozważań są ogrody użytkowe (m.in. warzywniki, ogrody ziołowe, sady itp.), a zwłaszcza ich rozplanowanie, kompozycja oraz elementy je kształtujące. Od czasów najdawniejszych o ich estetyce decydują prostota i funkcjonalność. Dążono jednak do nadania im jak najpiękniejszej formy, czego szczególnym przykładem są projekty Batty Langley’a (1728). Opisano też związaną z kształtowaniem ogrodnictwa krajobrazowego XVIII-wieczną ideę ozdobnej farmy (ornamental farm). Projektanci programowo zakładali wówczas łączenie piękna i użyteczności. Przedstawiono też odtwarzane ogrody użytkowe towarzyszące obiektom zabytkowym.
EN
The article discusses utility gardens (e.g. vegetable gardens, herb gardens, orchards, etc.), in particular their design, composition and the elements that defined them. From ancient times, simplicity and functionality have been the deciding factors influencing a garden’s survival. In general, giving to the garden the most beautiful form was a tendency, and that is especially visible with Batty Langley’s projects (1728). A description of an idea of the ornamental farm connected with forming landscape horticulture in XVIII century is included. The designers of that time combined the beauty with useful aspects. The article shows also a re-creation of the useful gardens that were parts of the historical monuments complexes.
PL
W pracy przedstawiono model relacyjny, opracowany metodą analizy systemowej procesu zbioru i transportu jabłek w gospodarstwie sadowniczym. W wyniku odwzorowania izomorficznego model relacyjny tworzy para składająca się z 5 elementów i zbioru 10 relacji tworzących strukturę modelu, odzwierciedlającą najważniejsze procesy mające wpływ na czas zbioru i transportu jabłek. Sformułowany model relacyjny jest podstawą do opracowania modelu operacyjnego i jego logicznej weryfikacji.
EN
The paper presents the relation model developed using the method involving system analysis of apple harvesting and transporting process in a fruit farm. As a result of isomorphic mapping, relation model is constituted by a pair consisting of 5 elements and a set of 10 relations forming model structure reflecting the most important processes affecting apple harvesting and transporting time. The formulated relation model provides the basis for operational model development and logical verification.
PL
Przeprowadzono ocenę ekonomiczną produkcji jabłek w wybranym rodzinnym gospodarstwie sadowniczymi w latach 2004-2006. Stwierdzono, że największy udział w strukturze bezpośrednich kosztów produkcji jabłek stanowiły koszty materiałowe (43,4%) i koszty robo-cizny (38,0%). Dochód z produkcji jabłek w poszczególnych latach badań zależał głównie od wielkości plonu oraz kosztów ponoszonych na produkcję i zmieniał się od 6996 zł*ha-1 w 2006 r. do 14225 zł*ha-1 w 2005 r. Współczynnik efektywności ekonomicznej produkcji jabłek wynosił od 1,68 w 2006 r. do 2,78 w 2005 r.
EN
Economic evaluation of apple production on selected family fruit farm was carried out in the years 2004-2006. It turned out that the material and lab our costs were accounted for the biggest share in the structure of apple production costs, being 43.4% and 38%, respectively. Earnings from apple production in particular years depended mainly on the yield volume and the costs incurred on production, and they ranged from 6996 PLN/ha in 2006, to 14225 PLN/ha in 2005. Economic efficiency ratio of apple production ranged within 1.68 in 2006 and 2.78 in 2005.
PL
Celem badań była ocena wpływu głębokości pracy glebogryzarki sadowniczej na skuteczność zabiegów odchwaszczających w sadach. Zastosowano trzy głębokości robocze: 3, 5 i 10 cm. Skuteczność zabiegów oceniano oddzielnie dla chwastów jednorocznych i wieloletnich. Nie stwierdzono istotnego wpływu głębokości roboczej glebogryzarki na skuteczność niszczenia chwastów jednorocznych. Najniższą efektywność pielenia chwastów wieloletnich uzyskano podczas pracy z głębokością 3 cm. Nie wystąpiły istotne różnice między efektami pielenia na głębokościach 5 oraz 10 cm. Poziom zachwaszczenia chwastami wieloletnimi w trakcie sezonów wegetacyjnych był wyższy na poletkach odchwaszczanych z głębokością 3 cm w stosunku do pozostałych głębokości roboczych. Nie wykazano istotnych różnic w ilości chwastów wieloletnich na poletkach pielonych na głębokość 5 i 10 cm.
EN
The aim of the studies was to evaluate an influence of working depth of orchard rotavators on weeding efficacy during mechanical weed control in orchard. Three working depths: 3, 5, 10 cm were applied, the weeding effect was evaluated separately for annual and perennial weeds. The influence of working depth of rotavator on weeding effect achieved on annual weeds was not observed. Lowest weeding efficiency on perennial weeds was achieved when 3 cm working depth was applied, there were not differences between efficiency obtained at 5 and 10 cm. The evaluation of weeds infestation showed higher perennial weeds number on plots treated with 3 cm working depth.
EN
One of advantages of the Kohonen type neural network, called also SOFM (Self Organizing Feature Maps) is the ability of the discussed neural network to determine the degree of similarity occurring between classes. The SOFM network can be also used to detect regularities occurring in the obtained empirical data. If at the network input, a new unknown case appears which the network is unable to recognise, it means that it is different from all the classes known previously (Tadeusiewicz R., 1990). The SOFM network taught in this way can serve as a detector signalling the appearance of a widely understood novelty. Such a network can also look for similarities between the known data and the noisy data. In this way, it is able to identify fragments of images presenting photographs of e.g. orchard pests.
PL
Jedną z zalet sieci neuronowych typu Kohonena, zwanej również SOFM (Self Organizing Feature Maps -Samoorganizująca się Mapa Cech) jest zdolność omawianej sieci neuronowej do określania stopnia podobieństwa zachodzącego pomiędzy klasami. Sieć SOFM może być również wykorzystywana do wykrywania prawidłowości występujących w pozyskanych danych empirycznych. Jeśli na wejściu sieci pojawi się nowy nieznany przypadek a sieci nie uda się go rozpoznać oznacza, te jest on odmienny od wszystkich znanych do tej pory klas (Tadeusiewicz R., 1990). W ten sposób nauczona sieć typu SOFM może służyć jako detektor sygnalizujący pojawienie się szeroko rozumianej nowości. Sieć taka może również szukać podobieństwa między znanymi danymi, a danymi zaszumianymi. W ten sposób jest ona w stanie identyfikować fragmenty obrazów przedstawiających zdjęcia, np. szkodników sadów.
18
Content available remote Wpływ techniki opryskiwania sadów na ilość znoszonej cieczy roboczej
PL
Celem pracy była ilościowa ocena znoszonej cieczy roboczej poza obszar sadu podczas wykonywania zabiegów ochronnych w sadach przy użyciu konwencjonalnej i tunelowej techniki opryskiwania oraz rozpylaczy tradycyjnych wirowych i inżektorowych. Ocenę przeprowadzono metodą fluorescencyjną przy użyciu znacznika fluorescencyjnego (BSF - Briliant Sulfo Flavine) w okresie kwitnienia i w fazie pełnego ulistnienia dla dwóch zakresów prędkości wiatru. Przeprowadzone badania wykazały 3,4÷5,0-krotną redukcję znoszenia dla techniki tunelowej w odniesieniu do techniki konwencjonalnej. Typ rozpylacza nie miał wpływu na znoszenie dla techniki tunelowej. Stwierdzono istotnie mniejsze znoszenie dla rozpylaczy inżektorowych i techniki konwencjonalnej podczas umiarkowanego wiatru oraz tendencję redukcji znoszenia wraz ze wzrostem wielkości rozpylaczy.
EN
The objective of the study was to determine the spray drift outside the orchard during the chemical protection with the use of conventional and tunnel techniques with standard hollow cone and flat fan air-inclusion nozzles. Spray drift of fluorescent dye (Briliant Sulfo Flavine) was measured in blossom and at a full leaf stage at two wind velocities. Spray drift for tunnel sprayer was 3.4÷5.0 times lower than that for the conventional technique. There was no influence of nozzle type on spray drift for tunnel spraying technique. Significantly lower spray drift was found at a lower wind velocity for conventional spraying technique and air-inclusion nozzles. The tendency of decreasing the spray drift with increased nozzle size was observed.
PL
Wymagania dotyczące ochrony środowiska wymuszają poszukiwanie proekologicznych metod pielęgnacji gleby w sadach, które zastąpiłyby odchwaszczanie chemiczne. Systemem skutecznie zwalczającym chwasty, a jednocześnie zapewniającym korzystne warunki dla wzrostu drzew, jest mulczowanie gleby różnymi materiałami (organicznymi i nieorganicznymi). Wpływ przedłużonego wykorzystywania ściółek różnego pochodzenia na właściwości gleby w sadach jest stosunkowo słabo rozpoznany, co stwarza trudności w diagnostyce nawożenia roślin sadowniczych. Może to prowadzić do błędów mających ujemny wpływ nie tylko na efekty produkcyjne uzyskane w sadach, ale także na środowisko. W niniejszej pracy zbadano reakcję gleby, w zakresie jej aktywności enzymatycznej, na stosowanie ściółek z materiałów organicznych (słoma pszenna} i syntetycznych (czarna folia polietylenowa) w sadach, w porównaniu do odchwaszczania z użyciem herbicydu (glifosat - Roundup 360 SL). Badania przeprowadzono opierając się na pięcioletnich doświadczeniach w sadach jabłoniowym i wiśniowym, na glebie płowej typowej (Haplic Luvisol). Drzewa rosły w 1-metrowych pasach: słomy pszennej, czarnej folii i ugorze herbicydowym. W międzyrzędziach sadów utrzymywano murawę. W obydwu sadach stosowano wyłącznie nawożenie azotowe w dawce 100 kg N/ha. W obydwu sadach średnia aktywność badanych enzymów (dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy) w glebie przykrytej ściółkami była większa niż w glebie ugorów herbicydowych. Największą aktywnością enzymatyczną cechowała się gleba rnulczowana słomą pszenną. Wyraźnie niekorzystny wptyw ściółki z czarnej folii na wlaściwości biochemiczne i chemiczne gleby uwidocznił się wyłącznie w poziomie próchnicznym.
EN
Increasing demands in respect of environment protection constrains necessity of searching for ecological methods of soil nursing in orchards. In order to replace chemical weed control there has been considered the use of soil mulching with different materials (both: organic and inorganic one). This method is effective in weed control and favorable for growth of trees. The effect of long-term use of this method is however feebly recognized in respect of soil properties. It creates difficulties in determining proper fertilization, that may affect both: productivity of orchard and state of environment. The aim of the investigations was to examine soil reaction in range of enzymatic activity depended upon mulching soil in orchards with organic material (wheat straw) and synthetic one (black, polypropylene foil) in comparison to weed control with herbicide (glycosat — Roundup 360 SL). Five years experiment was performed on silty, Haplic Luvisol where apple and cherry trees were cultivated. 1 meter bands of mulching materials were distributed in tree rows, while in control objects in such bands weeds were controlled with herbicide. In the rest surface of interrows sward was maintained. Mineral fertilization, exclusively with nitrogen (100 kg N/ha peryear) was applied. Enzymatic activity of basie enzymes (dehydrogenases, phosphatases, urease and protease) was highest in both orchards in all genetic profiles in objects with wheat straw mulching, andpoorest - where herbicide was applied. Mulching with poly­propylene foil resulted unfavorable chemical and biochernical changes exclusively in humus horizon of the soil.
20
Content available remote Efektywność nawodnień kroplowych u wybranych gatunków roślin sadowniczych
PL
W latach 1981-2001 badano efekty produkcyjne zastosowania nawadniania kroplowego u wybranych gatunków roślin jagodowych i drzew owocowych w regionie bydgoskim. Przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe z następującymi gatunkami roślin: aronia, porzeczka czarna, truskawka, jabłoń, śliwa i wiśnia. Najwyższą efektywność produkcyjną wody uzyskano w przypadku uprawy jagodowych w warunkach gleby bardzo lekkiej na plantacji truskawki. W badaniach z drzewami owocowymi jednostkowa efektywność produkcyjna nawodnień kroplowych była wyższa na plantacji drzew pestkowych (wiśnia i śliwa) aniżeli jabłoni.
EN
Productive results of chosen drip-irrigated berry crops and fruit trees in the region of Bydgoszcz were investigated in 1981-2001. Field experiments on the following species were carried out: chokeberry, black currant, strawberry, sour cherry, plum, apple. The highest productive water use efficiency from drip irrigation of berry crops grown under conditions of very light soil was obtained for strawberry. In research on fruit trees, the water use efficiency of stone fruit-bearing trees (sour cherry, plum) was higher than that of apple trees.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.