Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 204

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastyczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
In this research, nonlinear analysis of composite shear walls (CSWs) with a gap between reinforced concrete wall and steel frame is investigated under cyclic loading by the use of the finite element method (FEM) software ABAQUS. For the purpose of the verification, an experimental test is modelled and comparison of its obtained result with that of the experimental test demonstrates an inconsiderable difference between them; therefore, the reasonable accuracy of the modelling is revealed. Then, effects of different parameters on the behaviour of the CSWs are examined. Gap size between reinforced concrete wall and steel frame, reinforcement percentage, steel sections of beams and columns, and existence of reinforced concrete wall are considered as parameters. It is concluded that change of the parameters affects the ultimate strength, ductility, and energy dissipation of the system. A steel shear wall (SSW) is also modelled and compared with the CSWs. Buckling of the walls is presented as well.
EN
Nanoindentation test was employed to measure the actual hardness and yield strength of the stir zone in the friction stir-welded single-phase brass joints. For this aim, different joints were prepared according to an experimental matrix based on the central composite rotatable design. In this design matrix, the tool rotational speed, tool traverse speed, and tool axial force were the input parameters. The outputs were the hardness and yield strength of the joints. To measure the hardness and tensile strength of the joints, the nanoindentation test was employed. Moreover, electron back scattered diffraction and transmission electron microscopy techniques were used to study the microstructural features. The results showed that by decreasing rotational speed and axial force, and by increasing the traverse speed, the hardness and yield strength of the joints were increased. In other words, lower heat inputs caused higher strength in the joints. Finer grain sizes, larger grain average misorientation amounts, i.e., existence of more dislocations, and greater Taylor factors in the lower heat input joints revealed that the influence of grain boundaries, dislocations, and texture were the origins of better mechanical properties.
PL
Zastosowanie stali austenitycznych w różnych gałęziach przemysłu ciągle wzrasta, co wynika z ich unikalnych właściwości mechanicznych, plastyczności i odporności na korozję. Powoduje to, że w środowisku agresywnym uzyskuje się wysoką trwałość przez wiele lat i możliwość ograniczenia ciężaru wyrobu.
EN
The article proposes a new process for the production of thin wires made of copper and copper alloys. The proposed process is based on the idea of dieless drawing. The workpiece for dieless drawing is a thin wire obtained through a conventional drawing method. The proposed technology is based on a multi-pass process. The deformation parameters in each pass are determined on the basis of an analysis of the dependence of the flow stress of the material on the strain, strain rate and temperature. For this purpose, plastometric tests of a copper and CuZn37 alloy were performed. In order to determine technological plasticity and roughness propagation during dieless drawing, physical and numerical modelling of this process were performed. The obtained data were used in the practical implementation of the dieless drawing technology.
PL
Artykuł poświęcono nowemu procesowi produkcji cienkich drutów z miedzi i jej stopów. Zaproponowany proces jest oparty o idee ciągnienia bezmatrycowego. Wsadem do ciągnienia bezmatrycowego jest cienki drut, wyprodukowany za pomocą metody konwencjonalnego ciągnienia. Proponowana technologia jest oparta na wieloprzepustowym procesie. Parametry odkształcenia w każdym przepuście są wyznaczane na podstawie analizy zależności naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia, prędkości odkształcenia i temperatury. W tym celu przeprowadzono badania plastometryczne miedzi i stopu CuZn37. Celem wyznaczenia technologicznej plastyczności oraz propagacji chropowatości powierzchni drutu w trakcie ciągnienia bezmatrycowego wykonano fizyczne i numeryczne modelowanie procesu. Otrzymane dane wykorzystano podczas praktycznej implementacji procesu ciągnienia bezmatrycowego.
EN
The paper is focused on study of plasticity and formability of dual phase steel DP 450, which is used in automotive industry. The paper shows results from tensile test for plasticity determination and also results of technological tests for complex evaluation of formability. These consisted from Erichsen cup test, Fukui test and Schmidt test. The paper shows also results of microhardness measurement.
PL
Artykuł koncentruje się na badaniu plastyczności i odkształcalności stali dwufazowej DP 450, która jest stosowana w przemyśle motoryzacyjnym. W pracy przedstawiono wyniki prób rozciągania dla określenia plastyczności, a także wyniki testów technologicznych dla kompleksowej oceny odkształcalności. Składały się one z testu pucharowego Erichsena, testu Fukui i testu Schmidta. W pracy przedstawiono również wyniki pomiaru mikrotwardości.
EN
Natural occurring gypsum is a soft mineral consists of hydrated calcium sulphate, mainly used in cement industry. On the other hand, red gypsum (RG) is a waste generated from a sulphate process of ilmenite ore to acquire titanium dioxide. Due to the gypsum content in both materials are similar, it is expected that both gypsum type can be used for similar engineering applications. In this study, RG was tested and compared to pure gypsum for geoelectrical grounding applications. The geotechnical properties and plasticity characteristics were carefully measured and tested. In addition, X-ray fluorescence (XRF) was employed to study the chemical constituents of the materials. Test results showed that, the geotechnical properties of RG is different to that of white gypsum. The plasticity index (PI) of RG was 239.6% greater due to the presence of Fe ions. Surprisingly, the electrical resistivity of both material were found to be similar. It was also noted that, although the plasticity of pure gypsum is high, the plasticity of pure gypsum was found to be short lived primarily due to instantaneous exothermic reaction between water and semihydrated gypsum. The change in the plasticity also affected the resistivity as gypsum hardened after short duration. Based on the geotechnical and plasticity characteristics determined, RG was found to be a better as grounding material as compared to gypsum.
EN
This investigation focussed on the plasticity and swell-shrink behaviour of an expansive soil that was stabilized using electro kinetic stabilization (EKS) techniques with cationic fluids for enhancement of stabilization. 0.25 M solutions of calcium hydroxide and calcium chloride were used as cationic fluids. An electro kinetic (EK) cell of dimensions 500 mm x 150 mm x 160 mm with inert graphite electrodes of size 140 mm x 160 mm x 5 mm was adopted for the stabilization process, carried out at an applied voltage of 40 V over a period of 6 hours. After the duration of the test, stabilized soil sample was subjected to Atterberg limits and free swell tests to determine its plasticity and swell-shrink characteristics. The results of the investigation found that both fluids were capable of reducing the plasticity and swell-shrink behaviour of the soil with different levels of effectiveness.
PL
W badaniach skupiono się na plastyczności i kurczeniu się gleby, która została ustabilizowana za pomocą technik stabilizacji elektrokinetycznej (EKS) z płynami kationowymi. Jako płyny kationowe stosowano 0,25 M roztwory wodorotlenku wapnia i chlorku wapnia. Do procesu stabilizacji przyjęto ogniwo elektrokinetyczne (EK) o wymiarach 500 mm x 150 mm x 160 mm z obojętnymi elektrodami grafitowymi o wymiarach 140 mm x 160 mm x 5 mm, przy zastosowaniu napięcia 40 V przez okres 6 godzin. Po zakończeniu testu stabilizowaną próbkę gleby poddano testom Atterberga i badaniom swobodnego spęcznienia w celu określenia jego plastyczności i charakterystyki kurczenia się. Wyniki badania wykazały, że oba płyny były w stanie zmniejszyć plastyczność i kurczenie się gleby przy różnych poziomach skuteczności.
8
Content available remote Role of dilatancy angle in plasticity-based models of concrete
EN
The so-called concrete damaged plasticity (CDP) model is frequently employed by ABAQUS users to simulate the behaviour of concrete. One important aspect of the model, namely the representation of material dilatancy, is evaluated in the paper. The role of the dilatancy angle in pressure-dependent plasticity models is reviewed. The plastic potential adopted in the CDP model is discussed. It is shown that the definitions of the angle in the CDP model and in the Burzynski–Drucker–Prager (BDP) plasticity model for a continuum can lead to different angle magnitudes. Two tests on concrete configurations are simulated to illustrate how strongly the angle influences the results: the Kupfer benchmark of a panel under uniaxial or biaxial compression and the punching shear response in a slab-column connection. The importance of viscosity in cracking simulation is thereby mentioned, the results are compared with experimental ones and mesh sensitivity is verified. Recommendations for analysis of concrete mechanics problems are formulated.
EN
One hundred and five alpine accentors Prunella collaris (Scopoli, 1786) and ninety four dunnocks Prunella modularis (Linnaeus, 1758) were captured in the West Carpathian Mountains of Slovakia in order to compare the morphology of their Ischnoceran parasites Philopterus emiliae Balát 1985 and Philopterus modularis (Denny, 1842), respectively. In the case of both host species, the largest bodied lice occurred in winter, before the beginning of the host breeding season. Lice collected during the host breeding season were smaller in size than those collected in winter. Lice collected in the autumn, following postnuptial molt were even smaller in size. The largest lice were found on the bodies of host individuals with relatively long wings. The lice Ph. emiliae also differed in shape. In winter, the relative size of the head was large, while in the autumn, the head was proportionately smaller in size, compared to other body regions. Adult lice Ph. modularis also tended to have larger heads in April than in July. Measurements of lice over an eleven year period from the same site yielded differences in shape, but not in size. This study is one of the first assessments of seasonal variation in morphology of lice.
PL
W zakresie produkcji stali zbrojeniowej od czasów ostatnich aktualizacji norm PN-B i PN-S do projektowania konstrukcji dokonał się olbrzymi postęp, oferta rynkowa hut stali jest obecnie znacznie bogatsza, a wyroby mają o wiele wyższą jakość. Warto mieć prawidłowe rozeznanie i wiedzieć, na jakie parametry stali poza wytrzymałością na rozciąganie należy zwrócić uwagę, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo konstrukcji.
EN
The choice of steel for reinforced concrete bridges in Poland is very often limited to the A-IIIN class, which is consistent with the „old” Polish design standards, that are still widely used. Such clauses are notoriously appearing in technical specifications for many bridges in Poland. Recommendations of the grades of steel occur as well, often of the ones currently unavailable on the market – although they are also in line with the „old” standards. Since the recent revision of the PN-B and PN-S standards for structural design, steelmaking has made tremendous progress, and products are of a much higher quality. It is recommended to have a proper view and know what parameters, apart from the tensile strength, are worth to pay attention to, in order to ensure the maximum structure safety.
EN
Steels and other ferrous alloys are very well known as construction materials and still are widely used and in the near future this will not change. Duplex steels due to the two-phase construction combine high corrosion resistance and good mechanical properties. Both those parameters are at higher level than austenitic stainless steels and that why duplex steels are irreplaceable material in many fields like the petrochemical, power, pulp and paper, and food industry. This multiphase microstructure generates a lot of problems which have already been repeatedly presented in many works. Among the steels and cast steels resistant to corrosion most modern and dynamically developing group are ferritic-austenitic alloys, commonly known as duplex. The chemical composition of a steel containing about 0.02% C, 26% Cr, 6.5% Ni, 3% Mo, 1.4% Mn, 0.2% N guarantees that already after casting is obtained ferritic - austenitic structure. The paper present results of the X2CrNiMoN25-7-4 duplex steel physical tests made with the Gleeble 3800 machine. The research concerns problems of the influence of primary structure on the plasticity and sigma phase formation.
PL
Stale obok innych stopów żelaza są dobrze znanymi, szeroko wykorzystywanymi materiałami konstrukcyjnymi i sytuacja taka w najbliższej przyszłości nie ulegnie zmianie. Stale dupleks dzięki swojej dwufazowej budowie cechuje wysoka odporność korozyjna oraz wysokie właściwości mechaniczne. Obydwa te parametry są na wyższym poziomie niż stali austenitycznych i dlatego stale dupleks są niezastąpionym materiałem w wielu gałęziach przemysłu jak petrochemiczny, energetyczny, papierniczy czy w produkcji żywności. Taka budowa mikrostruktury powoduje pojawienie się wielu problemów, które już w wielu pracach były szeroko omawiane. Wśród stali i staliwa odpornego na korozję najszybciej rozwijającą się grupą są stopy ferrytyczno-austenityczne znane również jako dupleks. Skład chemiczny stali zawierającej 0,02% C, 26% Cr, 6,5% Ni, 3% Mo, 1,4% Mn, 0,2% N gwarantuje uzyskanie już w stanie lanym mikrostruktury ferrytyczno-austenitycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań fizycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem urządzenia Gleeble 3800 na stali X2CrNiMoN25-7-4. Badania dotyczą problemów wpływu mikrostruktury pierwotnej na plastyczność oraz wydzielanie się fazy sigma.
PL
W artykule zaproponowano warunek plastyczności i wyprowadzono związany z nim potencjał dyssypacji stosując osobliwą transformację Legendre’a. Uzyskano jawną postać funkcji dyssypacji, co umożliwia dualny opis plastycznych własności materiału. Trójparametrowy warunek plastyczności umożliwia ciągłe przejście od warunku Druckera-Pragera do Hubera-Misesa przez odpowiedni dobór parametrów. Przedyskutowano kalibrację parametrów na podstawie typowych testów wytrzymałościowych. Na bazie założonego warunku plastyczności sformułowano relacje konstytutywne sprężysto-plastyczności, które mogą być stosowane do opisu własności porowatych metali i materiałów z tarciem wewnętrznym.
EN
A yield condition was proposed in this paper and associated dissipation function was derived via singular Legendre transformation. As a result, an explicit form of the dissipation function was obtained, which can be used for dual formulation of perfect plasticity model. The three-parameter yield condition enables continuous transition from the Drucker-Prager to Huber-Mises yield conditions by appropriate selection of free parameters. Calibration of the free parameters based on typical experimental tests was discussed. Based on the proposed yield function, a constitutive model of elastic-plastic material was given. The model can be used for modelling porous metals and other frictional materials.
PL
W artykule omówiono sposób formułowania relacji konstytutywnych materiałów sprężysto-plastycznych z uwzględnieniem uszkodzenia na podstawie dwóch potencjałów: potencjału energetycznego i potencjału dyssypacji. Uzyskany model materiałowy jest termodynamicznie spójny, o ile przyjęte funkcje spełniają określone warunki. Przedstawiona metoda została zilustrowana przykładem jednowymiarowym oraz przykładem relacji trójwymiarowych z wykorzystaniem warunku plastyczności Beltramiego-Michella.
EN
In the paper a thermomechanical framework for modelling elastoplastic damaged materials is presented. Basic assumptions and concepts are given, leading to formulation of constitutive equations using two potentials only: Helmholtz free energy and dissipation potential. Consecutive steps of the procedure are shown for simplified one-dimensional case, followed by three-dimensional example concerning Beltrami-Michell failure condition.
EN
The paper deals with the measurement of the residual stresses in P91 welded pipe using the blind hole drilling technique. The P91 pipe weld joints were prepared using gas tungsten arc welding process. The residual stress measurement was carried out using the strain gauge rosette that was associated with the plastic deformation of material and stress concentration effect of multi-point cutting tool. Strain gauge response was estimated experimentally using the tensile testing for the uniaxial loading while finite element analysis was performed for biaxial loading. Gas tungsten arc welds joint was prepared for conventional V-groove and narrow groove design. The corrective formulation was developed for calculating the corrected value of residual stresses from the experimentally obtained strain value. The corrected and experimental induced residual stresses values as per ASTM E837-13 were calculated for both V-groove and narrow groove design. Post weld heat treatment (PWHT) of P91 welded pipe was also conducted to study their effect on residual stresses.
15
Content available remote Cam-clay models in mechanics of granular materials
EN
The mathematical models for granular materials utilizing concept of the critical state, is reviewed. Several extensions of the critical state Modified Cam-Clay (MCC) models are reviewed, including kinematic hardening with bounding surface (BS), the general plasticity (GP) model, extension of the MCC model to include finite strain, and different variants of the pressure hardening rule, including bi-modulus extension, hypoplastic, and the hyperelastic potential extension. The associated flow rules coupled with different hardening equations are considered. In the review the main attention is paid to the case of the infinitesimal strains.
EN
For the purpose of this paper, laboratory tests on clay samples, collected at the Słupsk Bank with the use of a vibrocorer, were carried out in the Geotechnical Laboratory of the Maritime Institute in Gdańsk. This study aims to determine the geotechnical properties of the above-mentioned soils. Oedometer and classification tests were conducted on the selected specimens. Strain properties, secondary compression index and undrained shear strength were determined for the material. The impact of vibrocoring as a sampling technique on the obtained results and recommendations for application of these results were also described.
PL
Na potrzeby niniejszego artykułu, w Samodzielnym Laboratorium Geotechniki Instytutu Morskiego w Gdańsku, przebadano próbki iłów pobranych za pomocą wibrosondy z obszaru Ławicy Słupskiej. Celem badań było określenie parametrów geotechnicznych wspomnianych gruntów. Przeprowadzono badania edometryczne oraz wykonano badania klasyfikacyjne. Dla wybranych próbek określono parametry odkształceniowe i wyznaczono współczynnik ściśliwości wtórnej oraz określono wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu. Opisano również wpływ pobierania próbek wibrosondą na uzyskane wyniki oraz pewne zalecenia dotyczące wykorzystywania wyników.
EN
The rock materials surrounding the underground excavations typically demonstrate nonlinear mechanical response and irreversible behavior in particular under high in-situ stress states. The dominant causes of irreversible behavior are plastic flow and damage process. The plastic flow is controlled by the presence of local shear stresses which cause the frictional sliding. During this process, the net number of bonds remains unchanged practically. The overall macroscopic consequence of plastic flow is that the elastic properties (e.g. the stiffness of the material) are insensitive to this type of irreversible change. The main cause of irreversible changes in quasi-brittle materials such as rock is the damage process occurring within the material. From a microscopic viewpoint, damage initiates with the nucleation and growth of microcracks. When the microcracks length reaches a critical value, the coalescence of them occurs and finally, the localized meso-cracks appear. The macroscopic and phenomenological consequence of damage process is stiffness degradation, dilatation and softening response. In this paper, a coupled elastoplastic-logarithmic damage model was used to simulate the irreversible deformations and stiffness degradation of rock materials under loading. In this model, damage evolution & plastic flow rules were formulated in the framework of irreversible thermodynamics principles. To take into account the stiffness degradation and softening on post-peak region, logarithmic damage variable was implemented. Also, a plastic model with Drucker-Prager yield function was used to model plastic strains. Then, an algorithm was proposed to calculate the numerical steps based on the proposed coupled plastic and damage constitutive model. The developed model has been programmed in VC++ environment. Then, it was used as a separate and new constitutive model in DEM code (UDEC). Finally, the experimental Oolitic limestone rock behavior was simulated based on the developed model. The irreversible strains, softening and stiffness degradation were reproduced in the numerical results. Furthermore, the confinement pressure dependency of rock behavior was simulated in according to experimental observations.
PL
Zachowanie materiału skalnego otaczającego wyrobiska podziemne w odpowiedzi na wysokie stany lokalnych naprężeń działających in situ jest zazwyczaj nieodwracalne i nieliniowe. Reakcje nieodwracalne spowodowane są w głównej mierze przez płynięcie plastyczne i procesy uszkodzeń. Płynięcie plastyczne uwarunkowane jest przez występowanie lokalnych naprężeń ścinających powodujące obsunięcia skał. W trakcie tego procesu ilość wiązań netto pozostaje praktycznie niezmieniona. Całościowy efekt płynięcia plastycznego w skali makroskopowej polega na tym, że właściwości elastyczne (np. sztywność) stają się niewrażliwe na działanie nieodwracalnych procesów tego rodzaju. Podstawową przyczyną reakcji nieodwracalnych reakcji w materiałach quasi-kruchych, do których należą skały, jest powstawanie uszkodzeń wewnątrz materiału. W skali mikroskopowej, proces uszkodzenia rozpoczyna się od zainicjowania i stopniowej propagacji mikro-pęknięć. Gdy długość mikro- pęknięć osiągnie wartość graniczną, zaczynają one łączyć się ze sobą w rezultacie powodując powstanie lokalnych mezo-pęknięć. W ujęciu makroskopowym i fenomenologicznym, następstwami procesu uszkodzenia jest obniżenie sztywności, powstawanie dylatacji szczelin oraz miękniecie materiału. W pary wykorzystano sprzężony model elastoplastyczno- logarytmiczny do symulacji nieodwracalnych odkształceń i utraty sztywności materiału skalnego pod wpływem naprężeń. W modelu tym ewolucje uszkodzeń i opis płynięcia plastycznego sformułowano w oparciu o reguły nieodwracalnych przemian termodynamicznych. Aby uwzględnić utratę sztywności oraz miękniecie materiału w obszarach gdzie występowały największe naprężenia wykorzystano zmienną logarytmiczną opisującą uszkodzenie. Odkształcenia plastyczne zamodelowano z wykorzystaniem modelu plastycznego opartego na warunku plastyczności Drukera-Pragera. Zaproponowano także algorytm do obliczania kolejnych kroków procedury numerycznej, oparty na zaproponowanym modelu plastycznym oraz konstytutywnym modelu uszkodzeń. Opracowany model pracuje w środowisku VC++. Został on następnie wykorzystany jako osobny, nowy model konstytutywny zapisany w kodzie DEM (UDEC). W części końcowej przeprowadzono symulację zachowania wapienia oolitowego w oparciu o zaproponowany model. Nieodwracalne odkształcenia, utrata sztywności zostały odtworzone w postaci wyników procedury numerycznej. Ponadto, przeprowadzono symulacje zachowania skał w zależności od działającego na nie ciśnienia w oparciu o obserwacje eksperymentalne.
EN
Purpose: of the presented investigations was showing that the crack resistance of tool steels depends on their hardenability and phase transformations occurring in the quenched matrix at tempering. The chemical composition of austenite decides on the steel hardenability while phase transformations after tempering can be influenced (apart from the chemical composition) by the heating method. Design/methodology/approach: of investigations was based on the analysis of dilatograms and the achieved aim was to obtain the hard tool steel (app. 500 HV30) for hot works. Samples of a diameter of 10 mm (without a notch) made of this steel were not broken by the Charpy impact test of energy of 30 kGm. Findings: of these investigations are practical. Grain boundaries of prior austenite should be protected against secondary precipitates, which constitute natural nuclei of diffusive structures. It is also possible to control phase transformations at tempering. Research limitations/implications: constitute the availability of the adequate equipment for investigating the kinetics of phase transformations of undercooled austenite and the kinetics of phase transformations after tempering. Practical implications: for the industry are such that the proposed tool steels of a high crack resistance contain molybdenum and nickel. Thus, these steels are very expensive. Originality/value: of these investigations was confirmed in the industrial practice.
EN
Steel Mesh-Reinforced Cementitious Composites (SMRCC) (traditionally known as ferrocement) have been in existence for few decades, but have some limitations set on element thickness and number of reinforcing mesh layers and the resulting deflection ductility. Therefore, the author has made an attempt to explore whether deflection ductility will improve in mesh-reinforced cementitious composites (25 mm thick) if discontinuous fibres are added to slab elements. For this purpose, thin slab elements of dimensions 700 mm (length) × 200 mm (width) × 25 mm (thickness) were cast and subjected to four point bending tests. Based on the flexural tests conducted on SMRCC (Control Slab Elements, cast with Steel Mesh Volume of reinforcement, MVr=0.78, 0.94, and 1.23%) and Hybrid Mesh-and-Fibre-Reinforced Cement Based Composite (HMFRCBC) (Test Slab Elements, combining MVr=0.78, 0.94 and 1.23% and Polyolefin Fibre Volume fraction, PO-FVf=0.5-2.5% of volume of specimens, with 0.5% interval), load-deflection and the deflection ductility index were analyzed. From the flexural load-deflection curves it has been observed that HMFRCBC slabs demonstrate higher flexural load-carrying capacity and deflection ductility when compared to SMRCC slabs. This study shows that higher the polyolefin fibre volume fraction (PO-FVf) from 0.5 to 2.5% (with a 0.5% interval) in HMFRCBC slabs, the higher the flexural deflection ductility. The Deflection Ductility Index (DDI) of HMFRCBC (with 5 layers of mesh and PO-FVf=2.5%) is 4.5 times that of SMRCC. This study recommends that HMFRCBC can be used as an innovative construction material due to its higher flexural ductility characteristics.
PL
Cementowe materiały kompozytowe zbrojone siatką stalową (tradycyjnie znane jako siatkobeton) stanowią innowacyjny materiał składający się z hydraulicznej zaprawy cementowej oraz ciasno rozmieszczonych warstw ciągłej siatki stalowej o małej średnicy oczek do stworzenia sztywnej konstrukcji, a ze względu na swoją doskonałą wytrzymałość na zginanie są wykorzystywane jako prefabrykaty dachowe. Pomimo, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie wybudowano kilka konstrukcji siatkobetonowych (prefabrykowane i wylewane na miejscu pierwszorzędne oraz drugorzędne konstrukcje dachowe i elementy belkowe, panele ścienne, ściany zatrzymujące ziemię, prefabrykowane schody, ławki, sklepienia, kopuły, cienkie pergole oraz systemy ochrony przeciwsłonecznej, ściany graniczące z morzem, nadziemne zbiorniki wodne, podziemne zbiorniki ściekowe, baseny i łodzie – wymieniając jedynie kilka), istnieją pewne ograniczenia dotyczące grubości elementu, a także liczby warstw siatki zbrojeniowej oraz wynikowego odchylenia plastyczności. Plastyczność jest niezwykłym zjawiskiem umożliwiającym odkształcenie elementu przy lub w okolicach granicznego obciążenia niszczącego bez znacznej utraty jego wytrzymałości. O zachowaniu plastycznym świadczy jego zdolność do utrzymania wyższych poziomów obciążenia po pierwszym pękaniu na skutek dużych odkształceń. Poprzednie badania wskazują, że nieciągłe włókna mogą być dodane do matrycy cementowej cementowych materiałów kompozytowych zbrojonych siatką stalową w formie hybrydowej w celu poprawy jej wytrzymałości na zginanie oraz odchylenia plastyczności.
20
EN
This paper analyses the influence of heterogeneities introduced into the constitutive model of Aluminium alloy 6060. Two types of modelling are hereby presented: a standard phenomenological homogeneous model and a compartmentalized hybrid model, the formulation of which is based on the physical phenomena underlying plasticity. The mechanical parameters needed to establish such models are determined by two different experimental tests: a uniaxial tensile test and a ring compression test. The ability of such models to simulate a forming operation that differs from the operation used to determine their parameters will then be discussed.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.