Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrolity stałe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Solid electrolytes for construction of the intermediate-temperature solid oxide fuel cells, IT-SOFC, have been reviewed. Yttrium stabilized tetragonal zirconia polycrystals, YTZP, as a potential electrolyte of IT-SOFC have been highlighted. The experimental results involving structural, microstructural, electrical properties based on our own studies were presented. In order to study aluminum diffusion in YTZP, aluminum oxide was deposited on the surface of 3 mol.% yttria stabilized tetragonal zirconia polycrystals (3Y-TZP). The samples were annealed at temperatures from 1523 to 1773 K. Diffusion profiles of Al in the form of mean concentration vs. depth in B-type kinetic region were investigated by secondary ion mass spectroscopy (SIMS). Both the lattice (DB) and grain boundary (DGB) diffusion were determined.
PL
Dokonano przeglądu literaturowego elektrolitów stałych do konstrukcji średnio-temperaturowych stało-tlenkowych ogniw paliwowych. Tetragonalna polikrystaliczna cyrkonia stabilizowana itrem (YTZP) była przedmiotem badań. Wyniki eksperymentalne obejmowały badania strukturalne, mikrostrukturalne oraz właściwości elektryczne. Na powierzchni spieku 3YTZP nanoszono tlenek glinu, w celu określenia dyfuzji glinu. Próbki wygrzewano w zakresie temperatur 1523-1773 K. Profile dyfuzji określano, jako średnia koncentracja Al w funkcji głębokości w zakresie kinetycznym B-typu, stosując spektroskopię masową jonów wtórnych (SIMS). Wyznaczono współczynniki dyfuzji Al: w sieci (DB) oraz po granicach ziaren (DGB).
PL
Przewodniki superjonowe charakteryzują się dużą przewodnością jonową, co predysponuje je do zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych takich jak: ogniwa paliwowe, elektrolizery, czujniki i pompy tlenu. Niniejsza publikacja zawiera analizę możliwości wykorzystania wysokotemperaturowych elektrolitów ceramicznych w wymienionych urządzeniach. Na podstawie opracowanych zestawów materiałowych zaprojektowano i wykonano konstrukcje ogniwa paliwowego oraz czujnika i pompy tlenu. Porównawcze charakterystyki działania badanych urządzeń zaprezentowano dla materiałów bazujących na tlenku cyrkonu oraz bizmutu.
EN
High ionic conductivity is a basic property of superionic conductors what involves them to be applicable in electrotechnical devices such as fuel cells, electrolysers, sensors and oxygen pumps. The paper contains analysis of possibility to use hightemperature ceramic electrolytes in these devices. Basing on various materials being made single fuel cell, sensor and oxygen pump have been designed and constructed. The graphs and figures included in the paper show devices’ operation in terms of zirconium and bismuth oxide-based materials characterization.
PL
W pracy przedstawiono budowę i działanie oprogramowania wykorzystującego metodę elementów skończonych przeznaczonego do symulacji czujników elektrochemicznych na bazie elektrolitów stałych. Program pozwala na graficzne konstruowanie siatki, określanie warunków brzegowych oraz analizę uzyskiwanych wyników symulacji. Program został wykorzystany do określenia rozkładu potencjału zespolonego w spolaryzowanej strukturze czujnika zbudowanego na bazie cienkiej warstwy elektrolitu stałego.
EN
Sensors modeling and simulation allow better understanding of the principle of sensor operation. As a result, optimisation of sensor construction and working conditions is possible without costly and time consuming technological investigations. Equations describing operation of electrochemical sensors are usually complex and have form of differential equations which ,generally, cannot be solved in an analytical way. Hence, there is the need to utilize numerical methods to solve equations characterising sensors. The paper presents construction and operation of the software for simulation of electrochemical sensors based on solid electrolytes. The software was developed with use of the finite element method. The program Visual C++ was used for implementation. The developed program allows arranging the graphical grid geometry, defining the boundary conditions and analyzing the obtained simulation results. The program was used for determining the complex potential distribution in the polarised structure of the sensor built on the basis of a solid electrolyte thin layer. Exemplary simulations show that an asymmetry in the position of electrodes as in Figure 2 can lead to large inaccuracies in determining the electrode overvoltage. The results do not differ from the results of similar studies presented in [6]. It is possible to obtain impedance spectra of simulated structures.
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do symulacji charakterystyk woltamperometrycznych czujnika elektrokatalitycznego w oparciu o ogólne prawa i równania opisujące zjawiska elektrochemiczne. Opracowano w tym celu odpowiednie oprogramowanie wykorzystujące metodę różnic skończonych. Wyniki symulacji porównano z wynikami pomiarów oraz symulacji uzyskanymi za pomocą stosowanych wcześniej narzędzi.
EN
In the present paper, an improved approach to computer simulation of cyclic voltammetry applied to electrocatalytic solid state sensor is presented. Computer software based on explicit finite difference method was developed. Simulation results are compared with measurement results and results of simulation obtained with tools used earlier.
PL
W pracy badano mo żliwość zastosowania grubowarstwowych perowskitowych elektrod wykonanych z Sr0.8Ce0.1La0.1MnO3-δ Sr0.9Ce0.05La0.05CoO3-δ na elektrolitach stałych z domieszkowanego tlenku cyrkonu i tenku ceru, w oparciu o obserwacje w mikroskopie skaningowym, badania metodą spektroskopii impedancyjnej i pomiary siły elektromotorycznej stężeniowych ogniw tlenowych. Analiza pomiarów zespolonej impedancji, przeprowadzonych w zakresie częstotliwości 10 Hz....2 MHz w szerokim zakresie temperatur 150...950°C, wskazują na występowanie trzech rodzajów odpowiedzi dielektrycznej, przypisywanych ziarnom i granicom ziaren elektrolitu stałego i elektrodom.
EN
In this paper applicability of thick film perovskite electrodes made of Sr0.8Ce0.1La0.1MnO3-δ Sr0.9Ce0.05La0.05CoO3-δ on doped zirconia and ceria solid electrolytes were investigated on the basis of scanning microscope observations, impedance spectroscopic studies and measurements of electromotive force of oxygen concentration cells. Complex impedance studies carried out in the frequency range 10 Hz...2 MHz and over a wide temperature range of 150...950°C revealed three distinct contributions to dielectric response, attributed to grains and grain boundaries of the solid electrolytes, and electrodes.
PL
Domieszkowane solą litu (LiClO4), elektrolity hybrydowe organiczno-nieorganiczne, przydatne dla cienkowarstwowych powłok elektrochromowych opartych na WO3, zostały otrzymane metodą zol-żel z prekursorów w postaci ortokrzemianu etylu (TEOS), politlenku etylenu (PEO), tlenku propylenu (PO), węglanu propylenu (PC). Badania morfologii i ocena właściwości strukturalnych na podstawie widm FTIR wykazały, że uzyskane elektrolity były amorficzne, porowate i miały charakter materiałów hybrydowych organiczno-nieorganicznych o właściwościach strukturalnych zależnych od stosowanych dodatków organicznych. Ich stosunkowo wysoka przewodność jonowa w zakresie temperatur pokojowych (najwyższa wartość 8,29 x 10 do -3 Scm do -1), którą można wiązać ze stanem amorficznym i modyfikacją struktury żeli hybrydowych w wyniku stosowania dodatków organicznych i soli litu, czyni uzyskane materiały obiecującymi do stosowania w charakterze stałych elektrolitów dla zastosowań niskotemperaturowych w układach elektrochemicznych optoelektronicznych.
EN
Sol-gel derived, doped with lithium salt (LiClO4) organic - inorganic hybrid electrolytes for WO3 - based thin film electrochromic coatings were obtained as amorphous materials from tetraethoxysilane (TEOS), poly(ethylene oxide) (PEO), propylene oxide (PO), propylene carbonate (PC) precursors and were investigated for morphology, structural properties and ionic conductivity. All materials obtained were porous with hybrid structure, influenced by organic components and preparing procedure, evident from FTIR spectra and have proved to be efficient as electrolytes in WO3 - based electrochromic thin film systems. The relatively high room-temperature conductivity (the highest value 8.29 x 10 to the -3 Scm to the -1) can be attributed to amorphous character and structural modification due to lithium salt and organic additions and makes the obtained materials to be promising as electrolytes for ambient temperature electrochemical and optoelectronic applications.
EN
In this paper the study on the influence of sensor construction on its performance is presented. Properties of sensors prepared with thick film and ceramic technologies will be compared. Thick film sensors were prepared with electrolyte layer and electrodes screen printed on the alumina substrate. Sensors prepared in ceramic technology were in the form of pellets. Lisicon was used as solid state electrolyte. Measurements were conducted in mixtures of high purity gases: nitrogen dioxide, sulphur dioxide and synthetic air of controlled concentration in wide range of temperatures.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu konstrukcji czujnika na jego właściwości. Porównano właściwości czujników wykonanych w technologiach ceramicznej i grubowarstwowej. Czujniki grubowarstwowe przygotowano poprzez nałożenie kolejno warstw elektrod i elektrolitu na alundowe podłoże. Czujniki przygotowane w technologii ceramicznej miały formę pastylek z elektrodami po obu stronach. Jako elektrolit wykorzystano Lisicon, elektrolit stały z mobilnymi jonami litu. Badania przeprowadzono w mieszaninie o kontrolowanym składzie wysokiej jakości gazów: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i syntetycznego powietrza w szerokim zakresie temperatur.
PL
Czujniki elektrokatalityczne są zbudowane na bazie elektrolitów stałych. Są pobudzane okresowym sygnałem trójkątnym przy jednoczesnym pomiarze odpowiedzi prądowej czujnika. Odpowiedź czujników elektrokatalitycznych niesie znacznie więcej informacji niż można uzyskać z klasycznych elektrochemicznych czujników amperometrycznych lub potencjometrycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Katedrze Inżynierii Biomedycznej nad tym typem czujników gazów. Szczególnie omówiono konstrukcje czujników, wyniki badań w wybranych gazach toksycznych oraz metody analizy odpowiedzi czujników.
EN
Electrocatalytic sensors, which are based on the solid state ionic conductors, form a relatively new group of electrochemical gas sensors. Its working principle is based on electric current acquisition, while triangular shape voltage ramp is applied to the sensor. Response of the electrocatalytic gas sensor contains significantly more information comparing with typical amperometric or potentiometric sensors. In this work the investigation results of electrocatalytic gas sensors based on various solid electrolytes, done in Biomedical Engineering Department, are presented. In particular, constructions, results of measurement in the presence of chosen toxic gases and methods of the sensors response interpretation are discussed.
PL
W pracy scharakteryzowano właściwości proszków, i spieków cyrkonianu wapnia modyfikowanego nadmiarem tlenku wapnia o wzorze (CaO)1+xZrO2, gdzie x jest nadmiarem tego tlenku i wynosi od 0 do 18% mol. Proszki CaZrO3 otrzymano metodą cytrynianową. Najwyższą temperaturą syntezy wynoszącą 1200 stopni C, charakteryzuje się materiał o składzie stechiometrycznym. Zwiększenie nadmiaru CaO od 1 do 6% mol powoduje obniżenie temperatury syntezy CaZrO3 do 800 stopni C. Dalszy wzrost nadmiaru CaO (>6% mol), powoduje pojawienie się tego tlenku jako drugiej fazy zarówno w proszkach jak i spiekach na bazie CaZrO3. Jednofazowe proszki CaZrO3 charakteryzują się krystalitami o rozmiarach wynoszących od 40 do 90 nm. Otrzymane proszki niestechiometrycznego CaZrO3 zagęszczają się powyżej 98% gęstości teoretycznej w temperaturze 1450 stopni C. Pojawienie się CaO jako drugiej fazy prowadzi do znacznego spadku gęstości względnej otrzymanych tworzyw. Materiały na bazie niestechiometrycznego CaZrO3 są praktycznie czystymi przewodnikami jonów tlenu. Najwyższą wartością przewodnictwa elektrycznego sigma w temperaturze 1000 stopni C, charakteryzuje się spiek (CaO)1+xZrO2, gdzie x wynosi 6% mol CaO. Materiał ten może zostać zastosowany jako elektrolit stały w konstrukcji elektrochemicznych sond tlenowych stosowanych w metalurgii. Przeprowadzone badania właściwości proszków niestechiometrycznego CaZrO3 syntezowanych metodą cytrynianową wskazują na pełną przydatność tej metody preparatyki proszków w technologii otrzymywania gazoszczelnych elektrolitów stałych o powtarzalnych właściwościach elektrycznych.
EN
In this paper properties of calcium zirconate with excess CaO over stoichiometry: (CaO)1+xZrO2, for 0 < x < 18% mol powders and sintered bodies were investigated. The CaZrO3 powders were prepared by citrate method. Increasing the CaO excess above 6% mole caused a presence of this oxide as the second phase in CaZrO3 powders and samples sintered at the temperature range 1250-1700 Celsius degrees. The highest temperature (1200 Celsius degrees) of synthesis of CaZrO3 powder was found to stoichiometric composition, whereas calcia excess between 1 and 6% mole in samples led to decrease of CaZrO3 synthesis to 800 Celsius degrees. The particle sizes of single-phase CaZrO3 powders ranged from 40 to 90 nm measured by XRD, BET or TEM methods. The apparent density of nonstoichiometric CaZrO3 samples sintered at 1450 Celsius degrees for 2 hours was above 98% of theoretical density. The presence CaO as the second phase caused in a significant decrease of relative density. The nonstoichiometric CaZrO3 samples were practically pure oxygen ion conductors. The highest value of electrical conductivity sat the temperature 1000 Celsius degrees was found for the composition x = 6% mol and was equal 2.1 x 10 (-2) (S/cm). The electrical properties of material prepared are comparable to CaO or MgO stabilized ZrO2-based solid electrolytes. The (CaO)1+xZrO2, where x = 6 % mol CaO sample can be used as a solid electrolyte in electrochemical oxygen probes applied in metallurgical industry. The presented results indicated that citrate method was suitable technique for preparation Ca-ZrO3 powders suitable for manufacturing ceramic electrolytes, which could be applied in electrochemical oxygen probes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.