Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 233

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RFID
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The intelligent farming concept involves animal identification to monitor and count in the open farm. The embedment ideas of radio frequency identification (RFID) and Internet of Things (IoT) technologies have been a rise in the number of applications and have been successfully applied for animal tracking systems. In this paper, both RFID and IoT are implemented for a wireless tracking monitoring system. This implementation used for wireless animal monitoring in the open-farm can eliminate time wasted during manual counting of animals in the farm if they disappear. The tracked information can be recorded at any time (real-time monitoring). The RFID systems are embedded with the passive and active, and they are worked together over the wireless sensor network (WSN) platform. The WSN is helpful in case used in outdoor conditions when there is no WiFi-internet signal covering. The passive RFID card with a reader functioned low-frequency at 134.2 kHz, and they are embedded with active RFID using ZigBee-Pro through an IoT microcontroller. The RFID system integrated IoT platform evolves to transmit the information remotely to the farm-owner. This paper proposes the tag collection time and received signal strength indicator (RSSI) tests. The findings found that the embedded RFID end device achieves tag collection time performance compared to the standalone RFID of 9.26%. Moreover, the RSSI performance of the embedded RFID end device has a higher RSSI value than the standalone by ±10.32%. The individual test claimed that the embedded RFID end device achieves the outdoor condition use with a strong communication signal and sufficient time latency delay.
PL
Koncepcja inteligentnej hodowli obejmuje identyfikację zwierząt w celu monitorowania i liczenia w otwartej farmie. Pomysły dotyczące osadzania technologii identyfikacji radiowej (RFID) i Internetu rzeczy (IoT) spowodowały wzrost liczby zastosowań i zostały z powodzeniem zastosowane w systemach śledzenia zwierząt. W tym artykule zarówno RFID, jak i IoT zostały wdrożone w bezprzewodowym systemie monitorowania śledzenia. Ta implementacja wykorzystywana do bezprzewodowego monitorowania zwierząt na farmie otwartej może wyeliminować czas marnowany podczas ręcznego liczenia zwierząt w gospodarstwie, jeśli znikną. Śledzone informacje mogą być rejestrowane w dowolnym momencie (monitorowanie w czasie rzeczywistym). Systemy RFID są osadzone z pasywnym i aktywnym i współpracują ze sobą za pośrednictwem platformy sieci czujników bezprzewodowych (WSN). WSN jest pomocny w przypadku użytkowania w warunkach zewnętrznych, gdy nie ma pokrycia WiFi-internetu. Pasywna karta RFID z czytnikiem działała na niskich częstotliwościach przy 134,2 kHz i są one osadzone w aktywnym RFID za pomocą ZigBee-Pro poprzez mikrokontroler IoT. Zintegrowana z systemem RFID platforma IoT ewoluuje, aby zdalnie przesyłać informacje do właściciela gospodarstwa. W niniejszym artykule zaproponowano testy czasu zbierania znaczników i wskaźnika siły odbieranego sygnału (RSSI). Wyniki wykazały, że wbudowane urządzenie końcowe RFID osiąga wydajność zbierania tagów w porównaniu z samodzielnym RFID wynoszącym 9,26%. Co więcej, wydajność RSSI wbudowanego urządzenia końcowego RFID ma wyższą wartość RSSI niż samodzielne urządzenie o ±10,32%. W indywidualnym teście stwierdzono, że wbudowane urządzenie końcowe RFID osiąga warunki zewnętrzne przy silnym sygnale komunikacyjnym i wystarczającym opóźnieniu czasowym.
PL
Współczesne tekstroniczne transpondery RFID otwierają zupełnie nowe możliwości przed projektantami sprzętu AGD. W szczególności zastosowania te widoczne są w technice pralniczej, gdzie informacje zawarte w transponderze RFID wszytym w odzież można wykorzystać do wyboru najlepszego programu prania dla danego rodzaju tkaniny lub do wyboru odpowiedniego programu prania dla różnych umieszczonych tkanin w bębnie pralki. W ramach prac zaprojektowano i zbudowano stanowisko do demonstracji zastosowania transponderów RFIDtex w urządzeniu myjącym. Przygotowano system zarządzania dla zbudowanego modelu pralki wyposażonej w urządzenie RWD, wspierający podejmowanie decyzji o wyborze danej funkcji urządzenia na podstawie danych dostarczanych przez odczyt identyfikatorów RFIDtex zintegrowanych z odzieżą. Urządzenie piorące zintegrowano z chmurą obliczeniową do zarządzania ubraniami bazując na ich unikalnym identyfikatorze, a także jako moduł pośredniczący do aplikacji „wirtualnej szafy”. W ramach prac sprawdzono skuteczność działania stacji z wykorzystaniem próbek.
EN
Modern Textronics RFID transponders open completely new possibilities for designers of household appliances. In particular, these applications can be seen in laundry technology, where the information contained in the RFID transponder sewn into the clothes can be used to select the best washing program for a given type of fabric or to select the appropriate washing program for different fabrics placed in the drum of the washing machine. The work included design and construction of a demonstration station for the demonstration of RFIDtex transponders in the washing machine. A management system for a model of a washing machine equipped with Read-Write Device (RWD) was prepared, which supports decision-making based on data provided by reading of RFIDtex tags integrated with clothes. The laundry device was integrated with cloud computing for garment management based on the unique identifier of the tags and also as an intermediary module for the virtual closet application. The work checked the effectiveness of the station using samples.
PL
Tekstroniczne transpondery RFID rozszerzają możliwości projektantów sprzętu AGD. Nowego zastosowania można doszukać się w technice pralniczej, gdzie za pomocą transponderów RFID wszytych w odzież możliwe jest zakodowanie informacji i późniejsze ich wykorzystanie do wyboru najlepszego programu prania dla danego rodzaju tkaniny lub prowadzenia statystyk zużycia materiału. W ramach prac zaprojektowany i zbudowany został model demonstracyjny urządzenia piorącego wykorzystującego do swojego działania transpondery (identyfikatory) RFIDtex. Przygotowano system sterowania dla zbudowanego modelu pralki wyposażonej w urządzenie RWD (Read-Write Device), wspierający podejmowanie decyzji o wyborze danej funkcji na podstawie danych dostarczanych przez identyfikatory RFIDtex zintegrowane z odzieżą. W ramach prac sprawdzono również skuteczność działania urządzenia z wykorzystaniem przygotowanych próbek.
EN
Textronic RFID transponders extend the possibilities of home appliance design. New application can be found in the laundry technology, where by means of RFID transponders sewn into the garment it is possible to encode information and use it later to select the best washing program for a given type of fabric or to keep statistics of material usage. As part of this work, a demonstration model of a washing device using RFIDtex transponders (identifiers) was designed and built. A control system was prepared for the constructed model of a washing machine equipped with a RWD (Read-Write Device) device, supporting decision-making about the selection of a given function on the basis of data provided by RFIDtex identifiers integrated with the clothing. The effectiveness of the device was also checked using prepared samples.
EN
Effective recognition of tags in the dynamic measurement system would significantly improve the reading performance of the tag group, but the blurred outline and appearance of tag images captured in motion seriously limit the effectiveness of the existing tag group recognition. Thus, this paper proposes passive tag group recognition in the dynamic environment based on motion blur estimation and improved YOLOv2. Firstly, blur angles are estimated with a Gabor filter, and blur lengths are estimated through nonlinear modelling of a Generalized Regression Neural Network (GRNN). Secondly, tag recognition based on YOLOv2 improved by a Gaussian algorithm is proposed. The features of the tag group are analyzed by the Gaussian algorithm, the region of interest of the dynamic tag is effectively framed, and the tag foreground is extracted; Secondly, the data set of tag groups are trained by the end-to-end YOLOv2 algorithm for secondary screening and recognition, and finally the specific locations of tags are framed to meet the effective identification of tag groups in different scenes. A considerable number of experiments illustrate that the fusion algorithm can significantly improve recognition accuracy. Combined with the reading distance, the research presented in this paper can more accurately optimize the three-dimensional structure of the tag group, improve the reading performance of the tag group, and avoid the interference and collision of tags in the communication channel. Compared with the previous template matching algorithm, the tag group recognition ability put forward in this paper is improved by at least 13.9%, and its reading performance is improved by at least 6.2% as shown in many experiments.
5
Content available remote Selected aspects of modelling RFID systems in supply chains
EN
The article presents the technical and organizational assumptions of RFID implementation in selected elements of supply chains, especially in warehouses, transhipment, and terminal facilities. A method of quantifying RFID technology has been proposed. On this basis, the structure of a mathematical model was submitted to evaluate selected performance indicators of RFID solutions in logistics facilities.
PL
W artykule przedstawiono założenia techniczne i organizacyjne wdrażania RFID w wybranych elementach łańcuchów dostaw, szczególnie w obiektach maga-zynowych, przeładunkowych czy terminalach. Zaproponowano sposób kwantyfikacji technologii RFID. Na tej podstawie zaproponowano strukturę modelu matematycznego do oceny wybranych wskaźników efektywności wdrażania rozwiązań RFID w obiektach logistycznych.
PL
W artykule przedstawiono architekturę i implementację systemu monitorowania ruchu ulicznego. Zastosowano w nim identyfikatory RFID do rozpoznawania pojazdów, w tym specjalnego znaczenia, jak karetki pogotowia, autobusy miejskie, pojazdy z obniżoną emisją spalin. Dane o ruchu są przesyłane do usługi IoT Hub w chmurze obliczeniowej Azure. Na ich podstawie dokonywana jest analiza sytuacji drogowych i podejmowane decyzje dotyczące sterowania ruchem ulicznym. Informacje sterujące są zwrotnie kierowane do urządzeń sterujących ruchem za pomocą świateł ulicznych, barier, tablic informacyjnych. W artykule opisano sposób komunikacji z chmurą obliczeniową oraz możliwości realizacji algorytmów monitorowania i sterowania ruchem za pomocą IoT Hub.
EN
The article presents the architecture and implementation of a street traffic monitoring system. It uses RFID identifiers to recognize vehicles, including special meaning, such as ambulances, city buses, vehicles with reduced exhaust gas emissions. Traffic data is sent to the IoT Hub service in the Azure cloud. On their basis, road situations are analyzed and decisions are made regarding traffic control. Control information is fed back to traffic control devices by means of street lights, barriers, information boards. The article describes the method of communication with the computing cloud and the possibilities of implementing traffic monitoring and control algorithms using IoT Hub.
7
Content available Forecasting the Development of RFID Technology
EN
Industry 4.0 (I4) as a concept offers powerful opportunities for many businesses. The set of Industry 4.0 technologies is still discussed, and boundaries are not perfectly clear. However, implementation of Industry 4.0 concept becomes strategic principle, and necessary condition for succeeding on turbulent markets. Radio Frequency Identification (RFID) was used before I4 emerged. However, it should be treated as its important part and even enabler. The question arises how adoption of RFID was impacted by I4 paradigm. Therefore, to answer this question a set of technology management tools was selected and applied to forecast RFID potential development in forthcoming years. Moreover, case studies were conducted for technology management tools and their applications for RFID for qualitative discussion of its relevance. It aimed to prove that existing toolset should be applied for modern technologies related to I4. Tools were proven to be necessary and successful. However, some specific challenges were observed and discussed.
EN
RFID systems are one of the essential technologies and used many diverse applications. The security and privacy are the primary concern in RFID systems which are overcome by using suitable authentication protocols. In this manuscript, the cost-effective RFID-Mutual Authentication (MA) using a lightweight Extended Tiny encryption algorithm (XTEA) is designed to overcome the security and privacy issues on Hardware Platform. The proposed design provides two levels of security, which includes secured Tag identification and mutual authentication. The RFID-MA mainly has Reader and Tag along with the backend Server. It establishes the secured authentication between Tag and Reader using XTEA. The XTEA with Cipher block chaining (CBC) is incorporated in RFID for secured MA purposes. The authentication process completed based on the challenge and response between Reader and Tag using XTEA-CBC. The present work is designed using Verilog-HDL on the Xilinx environment and implemented on Artix-7 FPGA. The simulation and synthesis results discussed with hardware constraints like Area, power, and time. The present work is compared with existing similar approaches with hardware constraints improvements.
EN
As the demand for low-cost rapid preparation techniques for RFID (Radio Frequency Identification) fabric tags is increasing, embroidery technologists have attempted to fabricate tag antennas. However, the effects of stitch structures on the performance of tag antennas have rarely been studied. Since the structure of an embroidered stitch is related to the embroidering process parameters and embroidery thread, this study chose a common stitch trace type to prepare two sets of UHF RFID tag antennae by changing the embroidery thread structure and stitch length, and then the electrical and gain properties of these antennas were analyzed. And again, the reading performance of the corresponding tag was evaluated. The results showed that the antennas embroidered with copper/PET wrapped yarns have higher energy transfer efficiency than those with single copper wire yarns. When the stitch length increases from 0.9 to 5 mm, the read range of the embroidered tag firstly increases and then decreases, due to the large embroidering process deviation of the tag antenna geometry, and the optimal stitch length for the read range is 1.7 mm, where the read range is 12.95 m. When the stitch length is 5 mm, the read range is minimum – 9.56 m. In summary, this study determined the embroidered thread structure and the process design of the stitch length in terms of the performance of a fabric-based embroidery antenna for an RFID tag as well as the read range.
PL
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na niedrogie techniki szybkiego przygotowania etykiet materiałowych RFID (identyfikacja radiowa), technolodzy haftu podjęli próbę wyprodukowania specjalnych etykiet. Dotychczas rzadko badano wpływ struktur ściegowych na działanie etykiet antenowych. Ponieważ struktura haftowanego ściegu jest powiązana z parametrami procesu i nicią zastosowaną do haftu, w badaniu przeanalizowano ścieg typowy. Przygotowano dwa zestawy antenowych etykiet RFID UHF różniących się strukturą nici do haftu i długością ściegu, a następnie przeanalizowano właściwości wzmocnienia tych anten. Wyniki pokazały, że anteny haftowane przędzą owiniętą miedzią/PET mają wyższą efektywność przenoszenia energii, niż anteny z pojedynczą przędzą z drutu miedzianego. Gdy długość ściegu wzrośnie z 0,9 do 5 mm, zasięg odczytu haftowanej przywieszki najpierw rośnie, a następnie maleje, ze względu na duże odchylenie procesu haftowania geometrii anteny przywieszki, a optymalna długość ściegu dla zakresu odczytu wynosi 1,7 mm, gdzie zasięg odczytu wynosi 12,95 m. Gdy długość ściegu wynosi 5 mm, zasięg odczytu wynosi minimum – 9,56 m. Podsumowując, w badaniu określono strukturę haftowanej nici i projekt długości ściegu pod kątem wydajności anteny, a także zasięgu odczytu.
EN
RFID technology is being widely used in most areas that are supported by ERP systems. With the help of RFID tags and readers placed at various locations throughout a furniture company, the presence of various objects in the factory can be monitored in real time. Readers receiving information from RFID tags can transmit it directly into the system and create databases or initiate business processes. The basic resources that can be tracked using RFID are human and machine resources as well as warehoused inventories, spare parts, tools, semi-finished and finished products. The only condition that must be met by the tracked object is that it can be tagged. The furniture industry is continuously growing. With factories expanding to tens of thousands of square metres and employing thousands of workers, knowledge of who or what is where at any given time is very important for optimising plant operations. Being able to gain this knowledge in real time is very useful and saves a lot of resources over the long term. Monitoring of resources in an ERP system using RFID technology is very popular nowadays. The improvement of the implemented solution leads to an ever increasing degree of control. However, it is important to maintain it at an optimal level, because otherwise it may unnecessarily disturb employees in their daily duties or generate more work for them without returning a measurable benefit.
PL
Technologia RFID znajduje zastosowanie w większości obszarów objętych wsparciem systemów ERP. Przy pomocy etykiet RFID i czytników umiejscowionych w najróżniejszych miejscach w przedsiębiorstwie meblarskim można w czasie rzeczywistym kontrolować obecność przeróżnych obiektów na terenie fabryki. Czytniki odbierające informacje z etykiet RFID mogą przekazywać ją bezpośrednio do systemu i tworzyć bazy danych lub rozpoczynać procesy biznesowe. Podstawowymi zasobami, które można poddać obserwacji przy pomocy RFID są zasoby ludzkie i maszynowe oraz magazynowane zapasy, części zamienne, narzędzia, półprodukty i wyroby gotowe. Jedynym warunkiem, który musi spełniać monitorowany obiekt jest możliwość oklejenia go etykietą. Przemysł meblarski rozwija się nieustannie, ze względu na rozbudowę fabryk do rozmiarów dziesiątek tysięcy metrów kwadratowych i zatrudnianiu w nich tysięcy pracowników wiedza o tym kto lub co gdzie znajduje się w danym momencie jest bardzo istotna dla optymalizacji pracy zakładu. Możliwość zdobycia tej wiedzy w czasie rzeczywistym jest bardzo użyteczna i pozwala oszczędzić wiele środków przy długim okresie eksploatacji. Monitorowanie zasobów w systemie ERP przy pomocy technologii RFID jest bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Ulepszanie zaimplementowanego rozwiązania doprowadza do coraz większego wzrostu kontroli. Istotną kwestią jest jednak utrzymanie jej optymalnego poziomu, ponieważ w przeciwnym wypadku może ona niepotrzebnie przeszkadzać pracownikom w ich codziennych obowiązkach lub generować im większą ilość pracy bez zwracania wymiernej korzyści.
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to present the up to date status of Logistics 4.0 and to define its future challenges. Design/methodology/approach: The research methods used in the paper are literature studies and the case study method. Findings: Future challenges for Logistics 4.0 were determined. Originality/value: Results have theoretical, as well as practical implications for the management of Logistics 4.0.
12
Content available remote Przykłady wdrożenia RFID
PL
Technologia RFID może być stosowana w wielu różnych obszarach. Zadaniem bardzo trudnym jest opracowanie szczegółowej i wyczerpującej listy możliwych zastosowań, nie wspominając o przeprowadzeniu ich klasyfikacji. Niektóre popularne obszary aplikacji RFID przedstawia tabela 1, gdzie jako kryterium przyjęto rodzaj czytnika RFID. Podobnie różne popularne formy znaczników RFID przedstawia tabela 2, ale również nie jest to lista wyczerpująca.
13
Content available remote Istota i znaczenie technologii RFID
PL
Przedsiębiorstwa poszukują możliwości doskonalenia technologii istniejących oraz pozyskiwania nowych, stwarzających szersze możliwości: wytwarzania nowych produktów, umocnienia własnej pozycji na rynkach istniejących, wejścia na nowe rynki, stosowania nowych sposobów prowadzenia biznesu i in. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie takich technologii, nowych bądź usprawnionych, stanowi przykład innowacji technologicznej.
EN
The article presents the results of research on the use of measuring devices based on RFID tags and graphic tags to track the increase in production. The conducted research experiments were made in a real production company, which is characterized by an average degree of digitization of its business processes and significantly uses the human factor in production. The conducted research allowed us to show the usefulness of measurement methods in tracking business processes, and to analyze the method of obtaining production data to achieve the traceability of manufactured components. The study also presents selected examples of IT systems in solving traceability problems (traceability and traceability of production).
PL
W artykule przedstawiono koncepcję mikroipaskowej bezkierunkowej anteny ramowej przeznaczonej do pracy w systemach RFID. Opracowana antena charakteryzuje się bardzo prostą budową. Koncepcja oraz projekt powstały dzięki przeglądowi rozwiązań antenowych w różnych technologiach. Scharakteryzowano technologię RFID wraz ze wskazaniem zalet jakie ze sobą niesie, przykładami zastosowań oraz wymaganiami normy ISO/IEC 14443 określającej standard pracy systemów RFID. Zarówno uzyskane wyniki symulacji, jak i pomiarów potwierdzają, że wykonana antena może poprawnie pracować w systemie RFID z pasywnym znacznikiem.
EN
The article presents the concept of a micro-strip non-directional frame antenna designed to work in RFID systems. The developed antenna has a very simple structure. The concept and design were created thanks to the review of antenna solutions in various technologies. The RFID technology was characterized along with an indication of its advantages, examples of applications and the requirements of the ISO/IEC 14443 standard, which defines the standard of operation of RFID systems. Both the obtained simulation and measurement results confirm that the antenna made can work properly in the RFID system with a passive tag.
EN
The industrial development of the economy requires specialists in handling processes and digitization. This applies to both the manufacturing industry and the service sector. Human-machine communication plays a major role in this aspect. The Chair of Industrial Information Technology at the Brandenburg Technical University Cottbus-Senftenberg is an educational institution. One of the main focuses is teaching in information management and the associated communication strategy with its IT environment. The students are introduced to real processes and trained through experimental exercises by means of practical approaches in research. To this end, the IIT Chair uses current technologies that are state of the art in industry. This is illustrated in this article by the production of floor coverings.
EN
Billions of people in the world are at risk of getting unsafe food. There is an urgent need to improve efficiency and effectiveness of food supply chains. The global population is expected to reach at least 9 billion by the year 2050, requiring up to 70% more food than nowadays and demanding food production and distribution to become much more sustainable. Today, food safety is a worldwide concern due to a number of food safety scandals. As supply chains become more globalized and complex, the ability to track and trace products from fork to farm becomes more difficult but remains equally important. Good traceability may minimize the production and distribution of unsafe or poor quality products. It allows targeting the product affected by a food safety problem, minimizing disruption to trade and any potential public health risks. The objective of this paper is therefore to conduct a comprehensive analysis of traceability methods and technologies in food supply chains.
PL
Poczta Polska testuje technologię radiowej identyfikacji przesyłek. Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania w praktyce sprawdzają sortownie w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu. W badania nad jego wykorzystaniem zaangażowane jest także laboratorium Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytutu Logistyki i Magazynowania. Projekt wart 9,1 mln zł ma zakończyć się w III kwartale 2021 r. Jego wyniki w znacznym stopniu wpłyną na decyzję o wdrożeniu rozwiązań RFID w placówkach i sortowniach pocztowych.
PL
Jakie są światowe trendy w branży odzieżowej i w którym kierunku podążają globalne marki? Jakie technologie transformują handel detaliczny? Jakich korzyści oczekują zarządy największych spółek i w jakich obszarach działalności firm są one poszukiwane? Gdzie jest miejsce dla RFID i dlaczego warto pomyśleć o tej technologii?
PL
Sektor elektroenergetyczny w Polsce doświadcza obecnie szeregu zmian, podyktowanych pośrednio i bezpośrednio rozwojem technologii informatycznych. Jednak żadna technologia nie pozwoli na odpowiednie zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa bez jednoznacznej identyfikacji każdego z nich. Z uwagi na powyższe oraz skalę i charakter działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Enea Operator podjęła kroki wychodzące naprzeciw temu wyzwaniu w zakresie identyfikowalności własnego majątku.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.