Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water quality control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the main problems in the scope of public health is poor identification of the waterborne diseases and their etiology. One of the aims of the new directive concerning the quality of water intended for human consumption is to implement the principles of hazard assessment in water supply systems (WSS) in the member states, on the basis of water quality monitoring and analyses of the system functioning conditions. The implementation of risk management procedures in WSSs is to ensure an increase in the water supply safety and, in turn, protect the consumer’s health against the harmful effects of any potable water contamination. At present, the secondary legislation to the Polish acts implementing the Directive of the Council of Europe is the Regulation of the Minister of Health on the quality of water intended for human consumption, which also sets forth the scope of monitoring the quality of hot water for Legionella spp., which can be an etiological factor of legionellosis. Another act regulating the water quality in terms of Legionella spp. is the Regulation of the Minister of Health on water quality in swimming pools. These acts, referring to the parameter of Legionella spp., are complementary. This paper presents the results of evaluating the change in the sanitary status of hot water quality in terms of contamination with Legionella spp. bacteria in the selected swimming pool facilities in southern Poland (Silesian Voivodship). On the basis of the available water quality test from state inspections (Chief Sanitary Inspectorate), an analysis of the microbiological quality of hot water in swimming pools was conducted. The analyses included a spatial distribution of those facilities, which results from the regionalisation subject to the territorially competent public health authority exercising supervision over the water quality in the Silesian Voivodship. The methods were presented for determination of the health risk of swimming pool users as a result of contamination of swimming pool water with Legionella spp. in relation to the availability of a given recreation facility. The final result of these studies is the use of GIS (Geographic Information System) tools in spatial risk interpretation.
PL
Woda jest istotnym składnikiem środowiska, w którym żyjemy. Z tego powodu jej jakość powinna być stale monitorowana, aby nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Przed każdym próbkobraniem trzeba jasno wyznaczyć cel badania. Determinuje to bowiem miejsce i punkt pobrania próbki, jak też i jego technikę. Strategię i wykonanie próbkobrania będą się zatem nieco różnić, w zależności od typu badanej wody. Dobór miejsca i techniki poboru próbki służy przede wszystkim uzyskaniu tego, co w próbkobraniu najważniejsze – reprezentatywnej próbki. Jest to warunek konieczny dla zrealizowania celu analizy, czyli określenia jakości wody. Norma nakłada na laboratoria zajmujące się urzędową kontrolą żywności i wody obowiązek podawania w sprawozdaniach z badań oszacowanej niepewności wyników. Wynik końcowy badania obciążony jest niepewnością, która wynika z dwóch składowych, a mianowicie z procesu analitycznego stosowanego w laboratorium i z procesu pobierania próbki. W celu prawidłowej oceny wody należy zwrócić uwagę na wszystkie elementy badania, tj. pobieranie próbki i transport oraz zapewnić kontrolę jakości poboru.
EN
Water is an important component of the environment in which we live. For this reason, its quality should be constantly monitored so that it does not pose a threat to human health and life. Before each sample, you must clearly determine the purpose of the study. This determines the place and point of sampling as well as its technique. The strategies and collection of the sampling will therefore vary slightly depending on the type of water being tested. The selection of the place and sampling technique is primarily aimed at obtaining what in the sampling is the most important – a representative sample. This is a prerequisite for achieving the goal of analysis, i.e. determining the quality of water. The obligation to provide reports on an estimated uncertainty of results is imposed on the laboratories, involved in the official control of food and water, by the standard. The final result of the test is burdened with uncertainty, which results from two components, namely the analytical process used in the laboratory and the sampling process. In order to properly evaluate water, attention should be paid to all elements of the test, i.e. sampling, transport and ensuring quality control.
PL
Aby woda była bezpieczna dla człowieka musi być czysta zarówno mikrobiologicznie jak i chemicznie. Z tego względu określono zakresy wartości poszczególnych parametrów, w których woda spełnia kryterium bezpieczeństwa. Ponieważ oznaczanie wszystkich organizmów chorobotwórczych w wodzie jest skomplikowane, drogie i czasochłonne, dla cerów sanitarno-epidemiologicznych wykorzystuje się organizmy wskaźnikowe, które pośrednio wskazują na obecność organizmów chorobotwórczych. Przykładem takiego organizmu może być Escherichia coli. Podstawowymi parametrami fizykochemicznymi wody są: barwa, mętność, pH, obecność amoniaku, przewodność właściwa, utlenialność, twardość oraz zawartość ogólnego węgla organicznego.
EN
To ensure that water is safe for humans, it must be clean both microbiologically and chemically. For this reason, the ranges of values of particular parameters in which water meets the safety criterion have been determined. Since the determination of all pathogenic organisms in water is complicated, expensive and time-consuming, indicator organisms are used for sanitary and epidemiological purposes, which indirectly indicate the presence of pathogenic organisms. An example of such an organism can be Escherichia coli. The basic physicochemical parameters of water are: colour, turbidity, pH, presence of ammonia, conductivity, oxidation, hardness and content of total organic carbon.
4
Content available remote Monitorowanie jakości wody w wybranych obiektach basenowych
PL
Przedstawiono ocenę jakości wody basenowej w oparciu o wyniki z monitoringu wstępnego, kontrolnego i przeglądowego. Oceniono jakość wody w dwóch basenach sportowych, oznaczonych w artykule jako A i B. Jako dane do monitoringu wstępnego przyjęto własne badania laboratoryjne (wykonane dla próbek wody w basenie A). Jako dane do monitoringu kontrolnego przyjęto badania podstawowych parametrów jakości wody basenowej rejestrowane w „Dziennikach pracy pływalni” (wykonane dla próbek wody w basenie A i B). Jako dane do monitoringu przeglądowego przyjęto wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium, któremu właściciel obiektu zlecił analizę jakości wody basenowej (wykonane dla próbek wody w basenie A). Dokonano analizy wyników badań z poszczególnych monitoringów i porównano je z wartościami dopuszczalnymi w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie jakości wody w pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016). Stwierdzono, że regularny monitoring parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i eksploatacyjnych pozwala nie tylko na określenie stopnia czystości wody w basenie, ale przede wszystkim na zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla osób kąpiących się.
EN
Based on the results of preliminary, inspection and review monitoring the pool water quality assessment was presented. Two swimming pools have been monitored. The quality of water in two sports swimming pools, indicated in the article as A and B, was evaluated. Own laboratory tests were adopted as data for preliminary monitoring (carried out for samples of water in the pool A). The basic parameters of pool water quality recorded in the “swimming pool logs” were adopted as data for inspection monitoring, (carried out for samples of water in pools A and B). As the data to the review monitoring were adopted results performed by an accredited laboratory, whose owner commissioned an analysis of the quality of the pool water (carried out for samples of water in the pool A). The results of studies from individual monitoring were analysed and compared with the permissible values in the current regulation on the quality of water for swimming pools (Journal of Laws, 2015, item 2016). It has been found that regular monitoring of microbiological, physicochemical and operational parameters not only allows us to determine the degree of purity of the water in the pool but primarily to minimize potential health risks for bathers.
PL
Wykorzystanie biotestów w ocenie toksyczności środowiska wodnego jest cennym uzupełnieniem badań fizykochemicznych zapewniających bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia ludności w wodę i logistyki jej zapasów. Obecnie wykorzystuje się ponad sto krótkoterminowych biotestów, w literaturze światowej zwanych short-term bioassays. Jednym z nich jest synchroniczna hodowla glonów Chlorella vulgaris. Celem artykułu jest przegląd zastosowań tego biotestu jako taniej i szybkiej metody kontroli jakości wód oraz wskazanie kryteriów, jakie mogą być w tym celu przydatne. Jednym z nich mogą być zmiany absorbancji komórek (680 nm), odzwierciedlające ich aktywność biologiczną (pomiary spektrofotometryczne prowadzone co godzinę w pierwszych 10 godzinach cyklu życiowego komórek - faza jasna). W ocenie toksyczności środowiska wodnego mogą być również wykorzystane zmiany profilu barwników fotosyntetycznych wyizolowanych z komórek potomnych Chlorella (24 godz.) oraz współczynnik podziału komórek (obliczony na podstawie ich liczebności na początku i końcu cyklu hodowlanego - 0 godz. i 24 godz.). Synchroniczna hodowla glonów Chlorella vulgaris może znaleźć zastosowanie w ocenie nie tylko czystości wód zbiorników wody pitnej (zbiornik Goczałkowice) lub rzek (Odra), lecz również toksyczności ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych, np. garbarni.
EN
Bioassays evaluating the toxicity of the aquatic environment are a valuable addition to tests that ensure the safety of water supply systems and logistics of water stocks. Currently more than one hundred short-term bioassays are used in the world. One of them is synchronous culture of Chlorella vulgaris algae. The aim of this study is to review applications of this bioassay as a cheap and fast method of water quality control and to show the criteria useful during the test. One of these criteria is the change of culture absorbance (680 nm), reflecting the biological activity of algae cells (spectrophotometric measurements are carried out every hour of the first 10 hours of the life cycle of cells - the light phase). The profile of changes of photosynthetic pigments, isolated from Chlorella cells (24 h), and the ratio of cell division (calculated on the basis of their number at the beginning and end of the culture cycle - 0 h and 24 h) may also be used to evaluate the toxicity of the aquatic environment. The synchronous culture of Chlorella vulgaris can be used to evaluate not only the water quality of potable water reservoirs (Goczałkowice) or of rivers (Oder), but also the toxicity of waste water from industrial plants, for example tanneries.
PL
W ocenie jakości różnorodnych środowisk wodnych może być wykorzystana hodowla synchroniczna glonów Chlorella vulgaris, w której w fazie jasnej wszystkie komórki znajdują się na tym samym etapie rozwoju, co osiągnięto przez cykliczne zmiany oświetlenia i ściśle kontrolowane warunki ich wzrostu. Kryterium pozwalającym ocenić stopień toksyczności zanieczyszczeń zawartych w wodach powierzchniowych i ściekach może być przyrost biomasy w pojedynczym cyklu życiowym tych glonów, wyrażony zarówno przez współczynnik podziału komórek, jak i wskaźnik inhibicji wzrostu. Do tego celu może być także przydatne porównanie dynamiki zmian aktywności biologicznej komórek w fazie jasnej, oceniane poprzez zmianę mierzonej absorbancji komórek przy długości fali 680 nm w poszczególnych godzinach fazy jasnej (0-10 godz.) oraz profilu barwników fotosyntetycznych wyizolowanych z komórek potomnych (24 godz.) pobranych z hodowli badanej (medium hodowlane sporządzone na testowanych próbach środowiskowych) i kontrolnej ( prowadzonej u pożywce przygotowanej na wodzie destylowanej).
EN
Synchronous culture of Chlorella vulgaris algae can be used to check the quality of various aquatic environment. In its light period stage, all cells develop at the same pace, which is a result of periodical changes of lighting and strictly controlled conditions of development. The criterion which allows to assess the level of toxicity of contamination in surface water and wastewater may be the growth of biomass during a single life cycle of the algae, shown both by the rate of cellular division and the growth inhibition ratio. Another method of measuring the toxicity of contamination can be the comparison of the dynamics of changes in biological activity of cells in their light period stage, assessed by the changes in the cell culture absorbance measured at 680 nm during particular hours of the light period stage (0-10 h), with the profile of photosynthetic pigments isolated from daughter cells (24 h) taken from test cultures (culture medium based on tested environmental samples) and control cultures (using medium prepared from distilled water).
EN
In this paper, the hardness water parameter has been used to presentation spatial interpolation algorithm. Those analyses were carried out based on the results of water quality database from the Chief Sanitary Inspection for the Silesian Province (2012–2014). Only the points which have been assigned the value of water hardness below the 60 [mg/l] and above 400 [mg/l] were selected. These points can be sensitive to loss health safety of drinking water in supply system. Making above mentioned analysis allows to limit the number of water quality control points from 1500 to 150 for Silesia Province. The analysis showed clearly that the use of GIS in procedures of selecting monitoring points allow to reduce the cost of controls on both the official control and internal control carried out by water company.
PL
W artykule, do prezentacji algorytmu interpolacji przestrzennej wykorzystano wartości parametru twardość wody. Przeprowadzone analizy oparto na wynikach jakości wody pochodzących z baz danych Głównego Inspektora Sanitarnego dla województwa śląskiego (2012–2014). W analizach wyselekcjonowano tylko te punkty, o przypisanych wartościach granicznych, dla których stężenie parametru wskaźnikowego przyjmowało wartość poniżej 60 [mg/l] i wyższą niż 400 [mg/l]. Tak wyselekcjonowane punkty mogą być wrażliwe na utratę bezpieczeństwa wody. Przeprowadzenie tych analiz dla województwa śląskiego umożliwia znaczne ograniczenie ilości punktów kontroli jakości wody z ponad 1500 do ok 150. Analiza wykazała jednoznacznie, iż wykorzystanie GIS w typowaniu punktów monitoringu umożliwia obniżenie kosztów kontroli zarówno po stronie urzędowej jak i przedsiębiorstwa wodociągowego.
PL
W przypadku zbiorników zaporowych istotnym zagrożeniem są skutki eutrofizacji, powodujące trudności technologiczne w procesie oczyszczania wody ujmowanej ze zbiornika lub z rzeki poniżej zbiornika. Na podstawie danych z terenu zlewni budowanego zbiornika zaporowego w Świnnej Porębie przeprowadzono obliczenia modelowe zawartości związków fosforu w wodzie przyszłego zbiornika. Obliczona na tej podstawie prognozowana zawartość fosforu w wodzie zgromadzonej w zbiorniku wyniosła w roku suchym ok. 131 mgP/m3, w roku średnim ok. 98 mgP/m3, natomiast w roku mokrym ok. 68 mgP/m3. Wyniki obliczeń wykazały duże ryzyko zagrożenia zbiornika eutrofizacją, a w przypadku tzw. lat suchych należy nawet liczyć się z wystąpieniem zjawiska hipertrofii. Doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji zbiorników o podobnych, jak w przypadku zbiornika w Świnnej Porębie, problemach odprowadzania ścieków oczyszczonych w ilościach zagrażających jakości wody zgromadzonej w zbiorniku wykazują, że najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest odprowadzanie ścieków poniżej zapory.
EN
A major risk inherent in dam reservoirs is eutrophication, which raises technological problems during treatment of the water taken in from the reservoir or drawn from the river downstream from the reservoir. Based on the data obtained for the basin of the dam reservoir under construction in Swinna Poreba, model computations were carried out to determine the content of phosphorus compounds for the water of the intended artificial lake. The calculated value of the predicted phoshorus content of the water stored in the reservoir averaged 131 mgP/m3, 98 mgP/m3 and 68 mgP/m3 in a dry year, average year and wet year, respectively. The results of those computations make it clear that the eutrophication risk for the water stored in the reservoir is high, and that, furthermore, the occurrence of hypertrophy has to be expected during dry years. Experience gained during operation of artificial reservoirs of a similar structure, which face the problem of discharging treated wastewater in amounts endangering the quality of the water stored in the reservoir, demonstrate that the safest solution to the problem is discharge of the wastewater downstream from the dam.
EN
The aim of this study was to examine the possibility of use of synchronous culture of Chlorella vulgaris algae as a biotest in water quality control. In the experiment the samples of water collected from seven sampling points in Goczałkowice Reservoir were used. The criterion of changes was the concentration of photosynthetic pigments, from 24"" hour of the cell life cycle, separated by HPLC technique. On the basis of changes taking place in the cells of the algae cultures it was possible to establish the timing of the flood period and autumnal changes in a water quality. It was also proved that the water quality in the main water current that fall into the western part of reservoir carried by the Wisla River after the flood period significantly differed from the water quality in the other parts of the reservoir, particularly in its eastern section.
PL
Celem niniejszej pracy było wykazanie możliwości wykorzystania synchronicznej hodowli Chlorella vulgaris jako biotestu w kontroli jakości wód. Próbki wody wykorzystane w eksperymencie pochodziły z siedmiu punktów pomiarowych zlokalizowanych w obrębie zbiornika Goczałkowice. Kryterium zmian była koncentracja barwników fotosyntetycznych pochodzących z dwudziestoczterogodzinnego cyklu życiowego komórek analizowanych techniką HPLC. Interpretując zmiany zachodzące w komórkach glonów hodowanych w wodach ze zbiornika Goczałkowice wyodrębniono okres lipcowej powodzi oraz jesiennych zmian jakości wód związanych z naturalnymi przemianami zachodzącymi w jeziorach. Wykazano również, że jakość wody w głównym nurcie strumienia wód wnoszonych do zbiornika przez. Wisłę po okresie powodzi różniła się istotnie od jakości wód w innych miejscach zbiornika, zwłaszcza w jego wschodniej części.
11
EN
In this paper a dynamical model of propagation of pollutants in a river with M point controls in the form of aerators and K point measurements is being transformed to an abstract model on a suitably chosen Hilbert space. Our model belongs to the class of abstract models of the factor-type. It is shown that the semigroup generated by the state operator A has a property of decaying in a finite-time, the observation operator is admissible, and the system transfer function is in the space H∞ (C+, L(CM, CK)). In the final part we also formulate the LQ problem with infinite-time horizon.
PL
W artykule przekształcany jest model dynamiczny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzece, z punktowymi sterowaniami w postaci M aeratorów i K punktami pomiarowymi, do modelu abstrakcyjnego na odpowiednio dobranej przestrzeni Hilberta. Model abstrakcyjny jest typu sfaktoryzowanego. Pokazano, że półgrupa generowana przez operator stanu A ma własność zanikania w skończonym czasie, operator obserwacji jest dopuszczalny i transmitancja systemu należy do przestrzeni H∞ (C+, L(CM, CK)). W końcowej części pracy formułuje się problem liniowo-kwadratowy z nieskończonym horyzontem czasowym.
PL
Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat zalet i wad wykorzystania filtrów membranowych do oznaczenia zawiesiny ogólnej. Opisano w nim również metodykę wykonania oznaczeń.
EN
This article includes informations about advantages and disadvantages of using membrane filters to indicate total suspended matter in water. There is described methodology of that indication.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.