Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 328

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
Innovation determines change in the functioning of the enterprise. It is initiative, which can contribute not only to survival, but also to achievement of an organisation’s competitive advantage, which should then translate into market success. The indicated effects are related to the phenomenon of organisational development, which is characterised by a huge complexity of manifestations. Both innovation (experiment) and development (quality changes) are associated with change, transformation, and a new way of functioning. Therefore, it is important to identify and explain the relationship between these states in the organisation. The aim of the study was to analyse the importance of innovation in business development (based on expert opinion). The following research methods were used at the data collection stage: desk research and focus group interviews. However, elements of descriptive statistics, cross-sectoral correlation coefficient (to assess the agreement of expert opinion) and Spearman’s rho correlation coefficient were used to analyse the research results. The research was conducted in May and June 2023. The research group consisted of 32 experts. On the basis of the research carried out, it can be indicated that the development of enterprises (perceived as a qualitative change in activity and improvement of image), was the most important reason for the implementation of innovation in enterprises (with the highest average of the experts’ evaluations: 4.13, and the highest share (53.13%) of the highest ratings in the structure of responses). Furthermore, referring to the effects of the innovation introduced in the organisations, development of the company was also characterised by the highest ratings – both in the case of the average rating, 4.19, as well as the largest share (40.63%) of the highest ratings in the opinion of experts. In connection with the above, it can be concluded that, on the one hand, the desire to develop an enterprise is a motive for implementing innovation, while on the other hand, development is the result of innovative activity in the organisation. A statistically significant consistency of the expert’s assessments was obtained for the whole group of subjects. At the same time, innovation is perceived by the experts as a key element of an organisation's development, allowing it to increase its competitiveness, improve quality, reduce costs and enable adaptation to market changes. The presented research results enrich the knowledge about potential innovation in the context of enterprise development. Establishing a cause-and-effect relationship makes it possible to stimulate the development of the organisation more effectively, while placing emphasis on innovative activity in a broader context will contribute to an increase in the innovativeness of Polish enterprises.
PL
Innowacje stanowią o zmianach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są inicjatywą, która może przyczynić się nie tylko do przetrwania, ale osiągnięcia przez organizację przewagi konkurencyjnej, która przełoży się na sukces rynkowy. Wskazane efekty są powiązane ze zjawiskiem rozwoju organizacji, który charakteryzuje się ogromną złożonością przejawów. Zarówno innowacja (eksperyment), jak i rozwój (zmiany jakościowe) są powiązane ze zmianą, transformacją, nowym sposobem funkcjonowania. Dlatego też istotne jest identyfikowanie i wyjaśnianie relacji pomiędzy tymi stanami w organizacji. Celem badania była analiza znaczenia innowacji w rozwoju przedsiębiorstw. Na etapie gromadzenia danych wykorzystano następujące metody badawcze: desk research i wywiady eksperckie focusowe. Natomiast do analizy wyników badań wykorzystano elementy statystyki opisowej, współczynnik korelacji międzysektorowej (do oceny zgodności opinii ekspertów) oraz współczynnik korelacji rho Spearmana. Badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2023 r. Grupę badawczą stanowiło 32 ekspertów. Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać, że rozwój przedsiębiorstw (postrzegany jako zmiana jakościowa działalności, poprawa wizerunku) stanowił najważniejszą przyczynę wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. W całej grupie badanych uzyskano istotną statystycznie zgodność ocen sędziowskich. Jednocześnie to innowacje są postrzegane przez ekspertów jako kluczowy element rozwoju organizacji, pozwalający zwiększyć konkurencyjność, poprawić jakość, obniżyć koszty i umożliwić adaptację do zmian rynkowych. Prezentowane wyniki badań wzbogacają wiedzę o potencjalne innowacji w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa. Ustalenie przyczyno-skutkowej relacji może pozwalać na skuteczniejsze pobudzanie rozwoju organizacji poprzez położenie nacisku na działalność innowacyjną, co w szerszym kontekście będzie przyczyniać się do zwiększenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw.
EN
The article discusses issues related to agile enterprise management, in particular, the aspects related to the opportunities resulting from the implementation of various types of innovations. The main aim of the article was to present the innovations implemented by a selected company in the railroad sector to determine their impact on the possibility of opportunity creation. An in-depth analysis of the literature related to theoretical issues was presented, as well as a description of specific scientific cases for which the implementation of innovations resulted in the emergence of opportunities, which led to different types of enterprise profits. In order to achieve the main goal, it was necessary to present the functioning of a selected railway construction company over several years showing revenues and profits. It was important to indicate innovations in individual years and their impact on the company's operations, and in particular on the emergence of opportunities. As part of the case study, a subjective scale was developed to assess the level of innovation. In this way, the aspect of creating opportunities was related to the innovations implemented, which translated into profits for the company. In addition to the above, the limitations and further directions of research are comprehensively described. The most important conclusion of the work is that it confirms the creation of opportunities resulting from investing in innovative solutions in enterprise management.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze sprawnym zarządzaniem przedsiębiorstwem, w szczególności aspekty związane z okazjami wynikającymi z wdrażania różnego rodzaju innowacji. Głównym celem artykułu było przedstawienie innowacji wdrożonych przez wybrane przedsiębiorstwo z branży kolejowej w celu określenia ich wpływu na możliwość prokurowania okazji. Przedstawiono dogłębną analizę literatury związanej z zagadnieniami teoretycznymi, a także opis konkretnych przypadków, dla których wdrożenie innowacji skutkowało pojawieniem się okazji, które doprowadziły do różnego rodzaju zysków przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono funkcjonowanie wybranego przedsiębiorstwa budownictwa kolejowego na przestrzeni kilku lat, pokazując jego przychody i zyski. Istotne było wskazanie innowacji w poszczególnych latach i ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa, a zwłaszcza na pojawianie się okazji. Na podstawie studium przypadku opracowano subiektywną skalę oceny poziomu innowacyjności. W ten sposób aspekt tworzenia okazji został odniesiony do wdrożonych innowacji, które przełożyły się na zyski w firmie. Oprócz tego kompleksowo opisano ograniczenia i dalsze kierunki badań. Najważniejszym wnioskiem płynącym z pracy jest potwierdzenie, że kreowanie okazji wynika z inwestowania w innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
3
Content available Innowacje społeczne - przyczynek do dalszych badań
PL
Innowacje społeczne mogą być odpowiedzią na współczesne problemy społeczno- gospodarcze z jakimi zmaga się świat. Są tematem poruszanym zarówno przez praktyków, jak i teoretyków z różnych obszarów nauk. Celem badań jest omówienie zagadnienia innowacji społecznych oraz wskazanie kierunków ich dalszych badań w ramach nauk o zarządzaniu. Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury krajowej oraz zagranicznej. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody desk research. Wykorzystano metodę mapowania nauki. Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy wnioskować, że zagadnienia innowacji i innowacji społecznych są zagadnieniem aktualnymi. Przy czym, zagadnienie innowacji jest pojęciem znacznie częściej analizowanym przez badaczy niż innowacji społecznych. Aktualnie zagadnienie innowacji społecznych jest analizowane w ramach trzech głównych obszarów badawczych: przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz wpływu społecznego. Otwiera to interesujące pole badawcze do przyszłych analiz w ramach nauk o zarządzaniu.
EN
Social innovations can be the answer to contemporary socio-economic problems faced by the world. They are a topic raised by both practitioners and theoreticians from various fields of science. The aim of the research is to discuss the issue of social innovation and indicate the directions of their further research within the framework of Business and Management Science. The article is based on the analysis of domestic and foreign literature. The research was conducted using the desk research method. The method of visualizing scientific landscapes was used. Based on the analysis, we can conclude that the issues of innovation and social innovation are topical. At the same time, the issue of innovation is a concept much more often analysed by researchers than social innovation. Currently, the issue of social innovation is being analysed in three main research areas: entrepreneurship, sustainable development and social impact. This opens up an interesting research field for future analyses within the framework of management sciences.
EN
This article analyzes the results of social research on the determinants of decision-making in the field of running a business – especially the innovative one. The research was conducted on a sample of 400 inhabitants of the Silesian Voivodeship (Poland). The region of the Silesian Voivodeship is, in this respect, a specific region in Poland - highly urbanized, industrialized with a rich communication and transport infrastructure. The analyzed research was based on the results of a survey conducted using a questionnaire based on selected socio-demographic characteristics, considering the current distribution characterizing the inhabitants of the Silesian Voivodeship. Supporting factors and areas of expected support in starting a business activity were identified, as well as factors limiting the interest and readiness to start such activity. The results indicate that the main obstacles are the lack of financial support for starting, fear of risk, lack of access to information on the possibilities of financial support, frequent changes in legal regulations, lack of updating knowledge regarding the possibilities of financing and starting a business, lack of support in strengthening skills. in managing all areas of management of micro, small and medium-sized enterprises. An interesting result with a sociological dimension is the support of family and relatives in terms of motivation to start a business.
EN
In times of strong economic growth, one of the elements of a company's competitiveness is innovation. It determines a company's development and its success. Appropriate innovation management within a company is determined by specific activities in the areas of research, planning, implementation, diffusion and control. Innovation can relate to products, processes, organization and marketing. In the area of occupational health and safety, there are many innovations that improve the quality and productivity of work and have an impact on occupational health and safety. This paper presents the results of a study conducted using a survey of companies that use modern forms in the area of training to improve safety in their companies. The survey was conducted at the end of 2022 in 25 SME companies in the Silesian Voivodeship. The results of the survey were compared with trends in Poland and worldwide, based on publicly available reports and communications. The aim of the article is to highlight the level of training related to occupational health and safety and the demand for innovative forms of such training. Health and safety training is the cornerstone of creating safe work awareness in employees. Surveys of Polish companies indicate major problems in this area. According to Polish employees, training is boring, overloaded with theory and rarely deals with the practical side of work. This paper identifies modern forms of health and safety training and assesses the impact on safe employee behavior in the workplace. The results confirmed that there is a great need for modern training methods to improve the level of occupational safety in enterprises.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present selected problems related to the directions of changes in the clothing that is the equipment of the rescuer firefighter and that is part of standard personal protective equipment. Introduction: Development in technology and the economy is resulting in products with increasingly complex structures in our environment. In the event of a fire, substances can be emitted that threaten the health and life of the firefighter. Therefore, personal protective equipment used by firefighters (including clothing) must be constantly adapted to the changing environment. Both the fibres and the structure or layering of the garment are modified. Increasingly, users of these products expect adequate resistance to biological and chemical agents. This is a result of the increasing number of factors that pose a risk when firefighters are working. Despite the clothing modifications used to date, it is still not possible to exclude the risk of toxic substances, such as polyaromatic hydrocarbons, which are products of combustion in a fire environment, and acid gases penetrating the firefighter’s skin. The simultaneous exposure to radiant heat in the fire environment and the physical work performed by the firefighter significantly intensify the heat and mass exchange in the personal protection. Therefore, the interaction of protective structures with the rescuer’s body is playing an increasingly important role. Modifications based on nanotechnology are being used to make garments more resistant while maintaining or even reducing their weight. However, it should be pointed out that sometimes the changes concern one aspect, such as humidity, to the exclusion of other hazards arising from the physical and chemical characteristics of the substances emitted during the event. Methodology: The article is based on a review of selected literature on the topic covered. Conclusions: Modifications made to the fibres or to the structure and composition of the garment make it possible to obtain a product with improved performance in terms of protecting the firefighter. It is important to note, however, that they should consider all possible exposure pathways and not focus on one selected parameter. Therefore, further work is needed to adapt clothing to the emerging risks.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów związanych z kierunkami zmian w ubraniach stanowiących wyposażenie strażaka-ratownika oraz będących częścią standardowych środków ochrony indywidualnej. Wprowadzenie: Rozwój w technologii oraz gospodarce powoduje, że w naszym otoczeniu pojawiają się produkty o coraz bardziej złożonych strukturach. W przypadku pożaru mogą być emitowane substancje zagrażające zdrowiu i życiu strażaka. Środki ochrony indywidualnej stosowane przez straż pożarną (w tym także odzież) muszą być zatem stale dostosowywane do zmieniającego się środowiska. Modyfikacjom podlegają zarówno włókna, jak i struktura, czy warstwowość odzieży. Coraz częściej użytkownicy tych wyrobów oczekują odpowiedniej odporności na działanie czynników biologicznych i chemicznych. Jest to rezultat rosnącej liczby czynników stanowiących zagrożenie podczas pracy strażaków. Mimo zastosowanych dotychczas modyfikacji ubrań nadal nie można wykluczyć ryzyka przenikania do powierzchni skóry strażaka substancji toksycznych, np. węglowodorów poliaromatycznych, będących produktami spalania w środowisku pożaru, oraz kwaśnych gazów. Równoczesne oddziaływanie promieniowania cieplnego w środowisku pożarowym oraz wykonywana przez strażaka praca fizyczna intensyfikują znacząco wymianę ciepła i masy w ochronach osobistych. Coraz większą rolę odgrywa zatem interakcja konstrukcji ochronnych z organizmem ratownika. W celu zwiększenia odporności odzieży przy jednoczesnym utrzymaniu bądź nawet zmniejszeniu jej wagi zastosowanie znajdują modyfikacje bazujące na nanotechnologii. Należy jednak zauważyć, iż niejednokrotnie zmiany dotyczą jednego aspektu, np. wilgotności, z pominięciem innych zagrożeń wynikających z charakterystyki fizyko-chemicznej substancji emitowanych podczas zdarzenia. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu wybranej literatury z zakresu poruszanej tematyki. Wnioski: Modyfikacje wprowadzane we włóknach czy też strukturze i składzie odzieży pozwalają na otrzymanie produktu charakteryzującego się lepszymi parametrami w zakresie ochrony strażaka. Należy jednak zauważyć, iż powinny one uwzględniać wszystkie możliwe drogi narażenia, a nie skupiać się na jednym, wybranym parametrze. Dlatego też niezbędne są dalsze prace nad dostosowaniem odzieży do pojawiających się zagrożeń.
EN
Aim: The paper is aimed at presenting selected problems of the impact of the incident environment on the body of a firefighter-rescuer who is protected with standard personal protective equipment (PPE). The article is an overview and presents the hazards associated with working in harsh environmental conditions, followed by the characteristics of firefighters’ PPE (in particular, special clothing) that play a key role in such conditions. Introduction: The safety of those involved in a fire incident is a very important issue – both in terms of proper management of human resources and the organization of activities in the situation of the incident and after it. The article presents content related to the impact of selected environments on firefighter-rescuers and the importance of firefighters’ “special clothing” during operations. The information on the influence of hot and cold microclimate environments and chemical activity as a consequence of processes occurring during a fire is presented. The issue of the operation of the complex environment of the tactical field and its impact on those involved in incidents was addressed. Methodology: The article is based on a review of selected literature on the addressed subject. Conclusions: During an incident involving not only operations during a fire, but also after the fire is extinguished, a firefighter-rescuer is simultaneously exposed to many factors. In addition to the stress that accompanies such activities, physical and chemical factors that occur side by side should also be considered, often broadening and intensifying the negative impact. The analysis should cover the fullest possible range of factors to which a person is subjected and allow him/her to be equipped with the appropriate protective tools, which are the firefighter’s PPE. The introduced innovations should be multidirectional and include minimizing the risk of high or low temperatures, inhalation poisoning, or skin contact with toxins. In doing so, it should be kept in mind that changes in the structure and properties of clothing must correspond to both the trends observed in the market, the economy and the dynamics of the course of fire. Therefore, it is necessary to work in parallel in many areas, taking into account the properties of the used materials, the spread and nature of incidents, and the tools at the disposal of the firefighter-rescuer.
PL
Cel: Opracowanie ukierunkowane jest na przedstawienie wybranych problemów oddziaływania środowiska zdarzenia na organizm strażaka-ratownika, który chroniony jest z zastosowaniem standardowych środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Artykuł ma charakter przeglądowy i prezentuje zagrożenia związane z pracą w trudnych warunkach środowiskowych, a następnie właściwości ochronne ŚOI, które odgrywają kluczową rolę w takich warunkach. Wprowadzenie: Bezpieczeństwo osób biorących udział w zdarzeniach pożarowych jest bardzo istotnym zagadnieniem – zarówno w kontekście prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi, jak i organizacji działań podczas samego zdarzenia i po jego zakończeniu. Artykuł prezentuje treści związane z oddziaływaniem wybranych środowisk na strażaków-ratowników oraz znaczenia „ubrań specjalnych” strażaków w czasie podejmowanych działań. Przedstawiono informacje o wpływie środowisk mikroklimatu gorącego i zimnego oraz aktywności chemicznej będącej konsekwencją procesów zachodzących podczas pożaru. Zwrócono uwagę na problem działania złożonego środowiska pola taktycznego i jego wpływu na osoby biorące udział w zdarzeniach. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu wybranej literatury z zakresu poruszanej tematyki. Wnioski: Podczas zdarzenia obejmującego nie tylko działania podczas pożaru, ale także po ugaszeniu ognia, strażak-ratownik jest narażony na wiele czynników jednocześnie. Obok stresu, który towarzyszy tego typu akcjom, należy wziąć pod uwagę także czynniki fizyczne i chemiczne, które występują obok siebie, często poszerzając i wzmagając negatywne oddziaływanie. Analiza powinna obejmować możliwie pełny zakres czynników, którym poddana jest dana osoba i pozwalać na wyposażenie jej w odpowiednie narzędzia ochronne, jakimi są ŚOI strażaka. Wprowadzane innowacje powinny być wielokierunkowe i obejmować minimalizację zagrożenia wysoką lub niską temperaturą, zatruciem drogą oddechową, czy kontaktu skóry z toksynami. Należy przy tym pamiętać, że zmiany w strukturze i właściwościach odzieży muszą odpowiadać zarówno tendencjom obserwowanym na rynku, w gospodarce, jak i dynamice przebiegu pożaru. Niezbędne jest zatem prowadzenie prac równolegle w wielu obszarach, uwzględniając właściwości stosowanych materiałów, rozprzestrzenianie się i charakter zdarzeń oraz narzędzia będące na wyposażeniu strażaka-ratownika.
EN
Europe's energy security is a very relevant and debatable topic today. Many countries in the European Union do not have sufficient fossil energy resources and are dependent on neigh-boring, energy-rich countries. Such dependence on other countries in the EU is useless and even dangerous, both economically and politically or in terms of energy security. The EU faces serious energy security challenges due to its high dependence on external energy exporters. Countries that export energy resources can manipulate them and exert both economic and political pressure. In order to increase the level of energy security, it is necessary not only to diversify energy supply sources, but also to apply relevant innovations as widely as possible. However, in addition to the goal of diversification, it is essential to ensure the affordability of energy so that the widest possible social segment has access to the energy they need. Energy availability is very important for the social and economic development of the country. One of the most important tasks is to produce energy resources within the country or the EU without doing harm to the environment, do not using fossil fuel and developing the economy in a sustainable way. This goal can only be achieved by applying a wide range of innovations - green energy production solutions, energy system balancing tools, digital technologies.
PL
Przemysł spożywczy jest branżą gospodarki, której specyfika odnajduje odzwierciedlenie w preferencjach konsumenckich. Określenie dokładnych potrzeb oraz upodobań klientów i zdolność elastycznego reagowania na nie, stymulują działania innowacyjne w dziedzinie produkcji żywności. Świadomość konsumentów, a także trendy żywieniowe i obserwacja rynku sprzyjają produkcji żywności innowacyjnej o wysokiej jakości, szczególnych właściwościach prozdrowotnych oraz zgodnie z najnowszymi poczynaniami w zakresie przeciwdziałania marnotrawieniu żywności i racjonalnego gospodarowania odpadami. Znajduje to odzwierciedlenie w produkcji żywności minimalnie przetworzonej, funkcjonalnej z wykorzystaniem innowacyjnych surowców, a także opakowań.
EN
The food industry is a sector of the economy whose specificity is reflected in consumer preferences. Determining the exact needs and preferences of customers and the ability to respond flexibly to them stimulate innovative activities in the field of food production. Consumer awareness as well as nutritional trends and market observation are conducive to the production of innovative food of high quality, special healthpromoting properties and in line with the latest developments in the field of counteracting food waste and rational waste management. This is reflected in the production of minimally processed, functional food using innovative raw materials and packaging.
PL
W związku z obserwowanym spadkiem jakości makulatury białej stosowanej do produkcji bibułek tissue, PWP Jack-Pol wyszedł naprzeciw temu wyzwaniu i opracował własną technologię poprawy usuwania nadmiarowej frakcji drobnej. Autorska technologia pozwala na przetwarzanie makulatur zawierających znaczne ilości frakcji drobnej mineralnej i organicznej, w celu uzyskania mas makulaturowych i produktów o bardzo wysokich właściwościach użytkowych. Obecnie tworzony jest demonstrator technologii, który pozwoli zaprezentować opracowane rozwiązania i umożliwi dalszy rozwój technologii. Firma zwiększa swoją przewagę konkurencyjną nie tylko w zakresie jakości papieru, ale także unikalnych rozwiązań technologicznych. Badania w projekcie były możliwe dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
EN
Due to the observed decrease in white waste paper quality used for the production of tissue paper, PWP Jack-Pol met this challenge and developed its own technology excess fines fraction removal. The technology allows for processing of waste paper containing significant amounts of ash and fines in order to obtain secondary pulps and tissue with very high utility properties. Currently, a technology demonstrator is being created, which will allow to present the developed solutions and enable further development of the technology. The company increases its competitive advantage not only in terms of paper quality, but also in terms of unique technological solutions. The project was financially supported by National Centre of Research and Development.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie głównych zasad wspierania działalności innowacyjnej na przykładzie Grupy Azoty. Autorzy zamierzają ukazać, jak można łączyć program innowacji pracowniczych z dotychczasowymi wynikami badań nad zaletami i barierami procesów innowacyjnych. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Podstawową metodą – w części teoretycznej – był przegląd literatury. Dodatkowo dokonano analizy istniejącej dokumentacji dotyczącej innowacji (regulaminy, programy, polityki, dane dotyczące efektywności). Korzystano również z zapisków z obserwacji bezpośrednich dokonywanych podczas unifikacji procedur innowacyjnych. Wyniki/wnioski: W przypadku grupy kapitałowej złożonej z zależnych od siebie podmiotów muszą istnieć ujednolicone procedury zarządzania innowacjami. Ich brak może być przyczyną odczuwalnej niesprawiedliwości wśród pracowników. Wynika ona m.in. ze zróżnicowanych sposobów wynagradzania za najlepsze pomysły. Ograniczenia: Przyjęta metoda (przegląd literatury) nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. Pamiętać też należy, że programy innowacyjne muszą być dostosowane do specyfiki działalności firmy (jej modelu biznesowego, struktury własności, kultury etc.). I dlatego nawet najlepszy przykład nie może stanowić wzorca do naśladowania przez inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zastosowanie praktyczne: Ukazano, jak założenia teoretyczne można, a nawet należy, powiązać z praktyką zarządzania. W tym sensie zaprezentowane wywody mogą być wykorzystywane w innych firmach, które starają się doskonalić procesy innowacyjne. Oryginalność/wartość poznawcza: Treści artykułu wskazują na przydatność wiedzy teoretycznej w procesie tworzenia procedur innowacji pracowniczej. Wykorzystanie teorii w procesach tworzenia programów wspierających innowacje jest podejściem rzadko obecnym w praktyce zarządzania grupami kapitałowymi.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the main principles of supporting innovative activities on the example of Grupa Azoty. The authors intend to show how the employee innovation program can be combined with the current results of research on the advantages and barriers of innovative processes. Design/methodology/approach: The main method – in the theoretical part – was a literature review. Additionally, an analysis of the existing innovation documentation (regulations, programs, policies, data on effectiveness) was performed. Notes from direct observations were also used (one of the authors supervises the innovative processes and the other author participated in the development of the program). Findings/conclusions: In the case of a capital group composed of dependent entities, there must be standardized innovation management procedures. Their lack may be the cause of perceived injustice among employees. It is due to the various ways of rewarding for the best ideas. Research limitations: The adopted method (a literature review) is not a perfect method of obtaining information. It should also be remembered that innovative programs must be adapted to the specificity of the company’s operations (its business model, ownership structure, culture, etc.). And that is why even the best example cannot be a model to be followed by other entities conducting business activity. Practical implications: It has been shown how theoretical assumptions can and even should be linked with management practice. In this sense, the presented arguments can be used in other companies that try to improve their innovation processes. Originality/value: The content of the article indicates the usefulness of theoretical knowledge in the process of creating employee innovation procedures. The use of theory in the processes of creating programs supporting innovation is an approach rarely present in the practice of capital group management.
PL
Można pracować ekologicznie i jednocześnie rozwijać gospodarkę, zwiększając zatrudnienie, działając innowacyjnie, ograniczając ilość odpadów i chroniąc środowisko. Zielone miejsca pracy w związku z rozwojem GOZ-u, OZE itp. już za chwilę mogą stanowić prawdziwy boom na rynku pracy.
EN
The article reveals the potential of innovation management in regions on the example of the Lubusz Voivodeship. The aim of the article is to analyse the latest activities and initiatives supporting innovation in the Lubusz Voivodeship. To this end, it was important to identify the natur of the implementation process of innovative solutions, which may be recognized as politicial, i.e.: characterized by top-down initiatives and bottom-up implementation. The method of document analysis was used in the study, including primary and secondary sources. As a results, conclusions and recommendatitons for regional policy to support innovation were drawn. They indicate the need to use the scientific potential of University of Zielona Góra and other scientific and research institutions. They also reveal the need to strengthen the cooperation of the local self-government with the University for the development of innovation and creation of partnership networks in the region.
EN
Purpose: The article deals with the subject of innovation in theoretical and practical terms. The aim of the study was to determine the impact of innovations co-financed from EU funds on the development of the health care sector in the Łódź region. Design/methodology/approach: The article is based on literature studies, the results of literary studies from empirical research and own research of the author. The aim was achieved by the use of CATI technique (CATI - Computer Assisted Telephone Interview). Findings: Innovations in health care institutions are a necessary condition for overcoming the challenges of the contemporary environment. They contribute to the improvement of the quality of provided services, expansion of the examined entities (in terms of medical equipment and infrastructure) and increasing the level of accessibility to medical services. Research limitations/implications: The primary limitation of the conducted research is the lack of possibility to generalize the results to the entire group of entities operating in Poland. The results may serve as an assessment of the current status regarding the functioning of health care institutions in the Łódź region. Practical implications: The health level of a society is closely related to the level of economic development. A healthy, capable and long-living society is able to produce more goods and services, which has a direct impact on development, while a high level of development creates the possibility of allocating more resources to the health sector. Originality/value: This article presents original empirical findings on the sources of funding, types and areas, and effects of innovation ventures in hospitals. The efforts to improve the understanding and implementation of innovation in hospitals are significantly hindered by the lack of solid scientific evidence. Therefore, a framework for further research has been created to confirm the urgent need for directions in the development of innovation in the health sector.
EN
The article describes both theoretical and practical application of thought methods supporting the creation of innovative solutions. The “ideas crushing” technique was presented, which helps to discover as many defects as possible in a crushed object in order to use them to create a new, better object. The technique of “Six Thinking Hats” using lateral thinking was also characterized. This type of thinking is characterized by problem-solving by looking at things differently than usual. The article shows how to create creative solutions using heuristic methods. The list of requirements for innovative cleaning equipment was made through the use of an “ideas crushing” method called reverse brainstorming. After answering a series of crushing questions, appropriate conclusions were drawn. Subsequently, the defects found were catalogued according to their type, and those that did not bring tangible benefits in relation to the costs of their removal, were rejected. At the last stage of the method, possible solutions to the most important disadvantages were proposed. The practical application of the “Six Thinking Hats” method was also presented. It allowed to consider the problem from the point of view of several areas: emotions, facts, optimism, pessimism, innovative ideas, logical thought process. The described methods can be used in other areas of industry and life.
16
Content available The consumer versus innovative dairy products
EN
The market of dairy products is one of the most dynamically developing sectors of food products, offering consumers a broad and continuously growing range of products. Innovative products play an important part in this range, being an answer to changing market trends and expectations of ever more aware consumers. The aim of this study was to learn the consumers opinions and their positions towards innovative dairy products. The study was conducted using the CAWI survey method and an original survey form. The test group was made up of 195 residents of the Pomorski Voivodeship who declared they consumed dairy products. The study demonstrated that consumers consume such products frequently and consider them an important part of their diets. The most commonly consumed were traditional dairy products: butter, UHT milk and cheeses. At the same time, the study participants were positively predisposed towards novelty products. They showed the highest preference for flavoured milk-based drinks, yoghurts with additions, and cheeses with additions. When selecting innovative products, the participants mainly followed the health impact of the products, positive opinions and attractive prices, while promotion and advertisement were the least important. As the preferred location for purchasing such products, the participants specified hyper- and supermarkets, large self-service stores and local neighbourhood stores. The study results may be used in general innovative product management, particularly in planning marketing strategies for innovative dairy products.
EN
The designer, after gaining the ability to operate with a technical object and a method, attains a proper level of operational organization that guarantees achieving a certain “threshold” of effectiveness. A further increase in the level of operational effectiveness can be achieved by using a new, more efficient technical or informative tool. At present, most innovations introduced into any area of the economy around the world spread like wildfire and come to us from the United States, the cradle of innovation. The problem with Design Thinking is that there are (currently) no studies that would confirm the effectiveness of this method and data on its failures are customarily not published. We do not know how often DT has failed and what the problems associated with the “Design Thinking fashion” are. Does a universal “one-fits-all” tool exist? Design Thinking is most assuredly not it. The application of DT is not enough to become a designer. So-called classical design, determined by every architect’s pursuit of objectivizing one’s actions and search for the question as to why one operates in one way and not another, will always be present alongside it. The classical approach makes diagrammatic methods of knowledge presentation and inference available to all potential “diagrammatic thinkers.”
PL
Projektant, po nabyciu umiejętności posługiwania się przedmiotem technicznym oraz metodą, osiąga odpowiedni poziom organizacji działania, gwarantujący uzyskanie pewnego „progu” sprawności działania. Dalszy wzrost stopnia efektywności działania można uzyskać przez zastosowanie nowego, bardziej wydajnego środka technicznego lub informacyjnego. Obecnie większość innowacji wprowadzanych w każdym obszarze gospodarki na świecie rozprzestrzenia się jak fala i przychodzi do nas od kolebki innowacji Stanów Zjednoczonych. Problemem Design Thinking jest to, że nie istnieją (jeszcze) żadne badania potwierdzające skuteczność tej metody a danych nieudanego użycia zwyczajowo się nie publikuje. Nie wiemy w takim razie, jak często DT się nie sprawdził i jakie problemy niesie za sobą “moda na Design Thinking”. Czy zatem istnieje uniwersalne narzędzie dobre “do wszystkiego” – Design Thinking też takim nie jest. Stosowanie DT to za mało aby stać się projektantem. Tuż obok tego podejścia trwać będzie nadal tak zwany klasyczny design, zdeterminowany typowym dla każdego architekta dążeniem do obiektywizacji swoich działań i poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego działam tak, a nie inaczej? Dzięki niemu diagramowe metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania są dostępne dla wszystkich potencjalnych „myślicieli diagramowych.”
PL
Żywność wytworzona za pomocą druku 3D jest rozpowszechniona w niewielkim stopniu, mimo ogromnego potencjału tej technologii. Celem przeprowadzonego badania była ocena znajomości technologii wytwarzania żywności za pomocą druku 3D oraz jej postrzegania przez konsumentów. W badaniu udział wzięło 406 konsumentów indywidualnych, wśród których przeważały osoby poniżej 40. roku życia. Prawie 60% respondentów nie słyszało wcześniej o możliwości wytwarzania żywności za pomocą technologii addytywnej. Opinie konsumentów na temat żywności otrzymanej z wykorzystaniem druku 3D są zróżnicowane, od wyrażających entuzjazm i chęć eksperymentowania z nową technologią, po prezentujące skrajne odrzucenie i odzwierciedlające obawy związane z brakiem bezpieczeństwa oraz niewystarczającą atrakcyjnością sensoryczną. Komunikowanie korzyści z wykorzystania druku 3D do otrzymywania produktów spożywczych powinno wpłynąć pozytywnie na wzrost akceptacji konsumenckiej omawianej technologii.
EN
Despite the great potential of 3D printing for food production, it is not very widespread. The aim of the study was to evaluate the knowledge of food 3D printing technology by individual consumers and to recognize its perception. The survey was conducted among 406 individual consumers, most of whom were under 40 years old. Almost 60% of the respondents had not ever heard of the possibility of producing food with the use of additive technology. Consumers’ opinions on food obtained by 3D printing vary from enthusiasm and willingness to experiment with new technology, to extreme rejection and concerns about its insecurity and insufficient sensory attractiveness of printed foods. Promoting the benefits of using 3D printing to obtain food products should positively affect the consumer acceptance of the discussed technology.
PL
Dlaczego czyścić zespoły drukujące i wały klejowe? Odpowiedź jest prosta – czyste zespoły drukujące oraz odpowiednia pojemność wałków rastrowych zapewniają produkcję bez braków i krótkie czasy przyrządu.
EN
Architecture, as a science and practice of forming the environment, sensitively responds to the challenges of modernity - technological, economic, etc. One of the urgent challenges is environmental, the concern of which is formulated in many international acts, including the UN Sustainable Development Goals until 2030. Methods of neutralizing the negative impact on the environment in modern conditions are costly and consist of energy-intensive technologies. Architecture has been built since ancient times on the principles of consistent inclusion of artificial structures in the environment: in different countries there are traditional methods of protection from adverse climatic factors through the use of architectural planning and structural techniques. Demonstration of the possibilities of traditional ways of forming a comfortable environment in the countries of the East, as well as their interpretation in modern energy-efficient practice of architecture and construction is given in this article.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.