Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterowanie ruchem kolejowym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Urządzenia przekaźnikowe sterowania ruchem kolejowym są wykonywane z przekaźników, wytwarzanych przez głównych producentów tych urządzeń. Ponieważ te przekaźniki są trudno dostępne na rynku, producenci urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosują często łatwo dostępne miniaturowe przekaźniki zabezpieczeniowe typu SF4 i H-464, zgodne z dokumentami normalizacyjnymi UIC736. W artykule przedstawiono przekaźniki zabezpieczeniowe typu H-464 oraz opracowane z ich wykorzystaniem trójfazowe układy nastawiania zwrotnic współpracujące z przetwornikiem zwrotnicowym, stosowane w mechanicznych urządzeniach scentralizowanych z elektrycznym nastawianiem zwrotnic.
PL
W artykule przedstawiono możliwą realizację interfejsu pomiędzy urządzeniami komputerowymi: protokoły TCP i UDP jednej z warstw modelu TCP/IP, wraz z ich cechami. Wyróżniono reakcje na błędy. Następnie przedstawiono przykład współpracy dwóch rzeczywistych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz inne przykłady uzupełniając je zaproponowaną klasyfikacją powiązań. Przedstawiono również systemy, wewnątrz których wykorzystywane są połączenia sieciowe operujące protokołami TCP i IP. Przedstawiono również wpływ wskazanych uszkodzeń na merytoryczną pracę połączenia.
EN
The article presents the possible implementation of the interface between computer devices: TCP and UDP protocols of one of the layers of the TCP / IP model, along with their features. Responses to errors were distinguished. Then an example of cooperation between two actual rail traffic control systems and other examples was presented, supplementing them with the proposed classification of connections. Systems are also presented, inside which network connections using TCP and IP protocols are used. The influence of the indicated damages on the substantive work of the connection was also presented.
3
Content available remote Modelowanie procesu eksploatacyjnego urządzeń sterowania ruchem kolejowym
PL
Podstawowym przeznaczeniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa poruszających się pociągów po sieci kolejowej. Urządzenia srk pracują często w trudnych warunkach środowiskowych i są narażone na działanie zakłóceń zewnętrznych. Okoliczności te wymagają ciągłej analizy stanu systemu srk. Wraz z upływem czasu następuje pogarszanie się stanu technicznego systemu srk. Gdy jego stan techniczny nie jest zadawalający konieczne staje się jego obsługiwanie i odnowa jego stanu użytkowania. Racjonalna realizacja zadań eksploatacyjnych systemu srk pozwala na wprowadzenie do badań eksploatacyjnych metod modelowania matematycznego. Wykorzystując model matematyczny procesu eksploatacji możliwe jest prognozowanie wskaźników niezawodnościowych poszczególnych obiektów systemu sterowania ruchem kolejowym. Znajomość parametrów eksploatacyjnych powinna być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji w procesie zarządzania eksploatacją urządzeń srk.
EN
The basic purpose of railway traffic control devices is to ensure a high level of safety of moving trains on the railway network. The railway traffic control devices often work in difficult environmental conditions and are exposed to external interference. These circumstances require continuous analysis of the state of the railway traffic control system. With time, the system's technical condition deteriorates. When its technical condition is not satisfactory it is necessary to operate it and renew its state of use. The rational implementation of exploitation tasks of the railway traffic control system allows the introduction of mathematical modeling methods into exploitation tests. Using the mathematical model of the exploitation process of the railway traffic control system, it is possible to forecast e.g. reliability indicators of its individual objects. Knowledge of exploitation parameters should be used in making decisions in the process of managing the exploitation of the railway traffic control devices.
PL
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym odpowiadają za bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu kolejowego. Mimo ciągłego rozwoju tych urządzeń, podobnie jak inne urządzenia techniczne, ulegają one uszkodzeniom. Ze względu jednak na fakt, że urządzenia sterowania ruchem kolejowym są związane z bezpieczeństwem, wymaga się od nich nie tylko określonej niezawodności, ale również braku niedopuszczalnego ryzyka. Bardzo duża liczba urządzeń sterowania ruchem kolejowym, różnorodność ich typów, rozmaitość rozwiązań technicznych, a także określona awaryjność powodują duże utrudnienie w zapewnieniu sprawności tych urządzeń. Dlatego też ich eksploatacja musi być wspierana przez diagnostykę techniczną. Uzyskane w wyniku diagnostyki technicznej informacje o zmianach stanu technicznego urządzeń są przechowywane w określonych zbiorach danych, przy czym w przypadku poszczególnych zakładów linii kolejowych PKP PLK S.A. są to najczęściej arkusze kalkulacyjne Excel pakietu Microsoft Office. Autorzy artykułu zaproponowali przeniesienie tych danych do relacyjnej bazy MS SQL za pomocą opracowanego w tym celu autorskiego oprogramowania.
EN
Railway control devices are responsible for the safe and efficient operation of railway traffic. Despite the continuous development of these devices, like other technical solutions, they are being damaged. However, since railway control devices are safety-related, they are not only required to be reliable, but also to be free from unacceptable risks. The very large number of control devices, the variety of their types, the variety of technical solutions, as well as the specific failure rate make it very difficult to ensure the efficiency of these equipment. Therefore, their operation must be supported by technical diagnostics. Information obtained as a result of technical diagnostics about changes in the technical condition of devices is stored in specific data sets. However, in the case of individual railway lines plants of PKP PLK S.A. these are most often Excel spreadsheets of Microsoft Office. The authors of the article proposed to transfer these data to the MS SQL relational database with the use of proprietary software developed for this purpose.
5
Content available remote Presentation of railway route as a function of three variables
EN
The aim of the article is to introduce train or manoeuvre routes as function of the three variables which describe some of characteristic features of points. These switches are parts of railway routes. As a railway route can be understood – states set in order, in which should be found elements of controls, which are used to control railway traffic. They adjust, protect, and control define train route. In the article is the example of fictitious railway station with a fairly complex track layout with a few possibilities realize route from the start point A (entrance signal) to the end B (exit to the line). Then Author specifies three inputs (point statuses) which are necessary to make specific route. Then all points are written into the table with their values x, y and z. In the next step there is presentation of all station routes with devices. One route is a different function. These functions are reduced to the most simply equation. Author uses the most important rules from the Boolean algebra which consists of operations with two values: 0 and 1. In the formal logic the meanings are for: 0- false; 1- true. All routes on the station can be presented as a function of variables which describe devices (route parts). It does not have to be only switches. It could be of course signal, line block, axle counter, derail etc. This kind of information could be used on bigger stations as point machine characteristic, what specific has got bigger influence over station track layout.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie przebiegów kolejowych na przykładowym posterunku za pomocą funkcji zmiennych określających zwrotnice będące w drodze przebiegu. Jako przebieg kolejowy należy rozumieć- zbiór uporządkowanych stanów, w jakich powinny znajdować się elementy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które nastawiają, zabezpieczają i kontrolują określoną drogę przebiegu. Przykład składa się z fikcyjnego kolejowego posterunku ruchu z rozbudowanym układem torowym dającym wiele możliwości ustawienia przebiegu z punktu A (semafor wjazdowy) do punktu B (wyjazd na szlak). Kolejno wyznaczono 3 stany wejść (zwrotnic), które wpływają na właściwą realizację konkretnej drogi jazdy. Kolejnym krokiem jest zestawienie przebiegów na stacji wraz z obiektami, które w nich występują. Każda funkcja charakteryzująca dany przebieg jest skracana do wartości najprostszej. W tym celu zastosowano metody działań związane z algebrą Boole'a. Charakteryzują ją działania na obiektach posiadających tylko dwie wartości: 0 i 1, w logice formalnej odpowiednio fałsz i prawda. Każdy przebieg można przedstawić za pomocą zmiennych charakteryzujących urządzenia, z których się składa. Informacja taka dotycząca szczególnie większych stacji przy jednoczesnym uwzględnieniu realizacji przebiegów przez dyżurnego może być znaczącą informacją charakterystyki pracy napędów i ogólnie zwrotnic.
PL
MONAT to przedsiębiorstwo produkcyjne, które od powstania w 1991 roku cechuje kreatywność, innowacyjność i elastyczność. W ostatnich latach, aby sprostać nowym wyzwaniom na trudnym rynku sygnalizacyjnym, rozpoczęto poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwalający stworzyć taki system wartości, który generowałby nowe możliwości rozwoju firmy.
EN
MONAT is an industrial enterprise, which since the moment of its foundation in 1991, characterized by creativity, innovation and flexibility. However last years, to be up to new challenges on the difficult signalling market, the quest for fresh ideas commenced, which would allow creation of such a value mix, which could bring the company brand new opportunities.
EN
One of the essential elements of the railway transport modernization in Poland is the implementation of modern systems of interoperable ERTMS / ETCS (European Rail Traffi c Management System / European Train Control System) fulfilling the tasks and functions of CCS (control-command and signalling) systems. Th e investment process including the implementation of ERTMS / ETCS requires prior development of a number of documents, which include feasibility study, terms of reference, a description of the contract and many others. Th e initiation of the investment process is preceded by a series of activities including the evaluation and selection of the right target railway traffic control system for the selected railway line. Due to the interoperability requirements, it becomes necessary to develop methods for assessment of the possible ERTMS / ETCS confi gurations and later selection of a confi guration for a railway line with predefi ned service and traffic parameters. The aim of the publication is to present a concept that can be considered as the basis for methods of analysis and rail control traffic system selection. The sample line, which was selected to carry out research and analysis, is a section of the selected railway line section of the railway line No. 7 due to its strategic location and traffic load.
PL
Jednym z istotnych elementów modernizacji transportu kolejowego w Polsce jest wdrożenie nowoczesnych interoperacyjnych systemów ERTMS / ETCS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym / Europejski System Sterowania Pociągami), spełniających zadania i funkcje BKJP (Bezpieczna Kontrola Jazdy Pociągów). Proces inwestycyjny, w tym wdrożenie systemów ERTMS / ETCS, wymaga wcześniejszego opracowania wielu dokumentów, które obejmują studium wykonalności, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wiele innych [9, 10]. Wszczęcie procesu inwestycyjnego poprzedzają działania, w tym ocena i wybór właściwego docelowego systemu sterowania ruchem kolejowym dla wybranej linii kolejowej. Ze względu na wymagania dotyczące interoperacyjności, konieczne jest opracowanie metod oceny możliwych konfiguracji systemów ERTMS / ETCS, a następnie selekcja konfiguracji linii kolejowej o wstępnie zdefiniowanych parametrach ruchowo-przewozowych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji, która może być uznana za podstawę dla metod analizy i wyboru systemu sterowania ruchem kolejowym. Linią próbną, która została wyznaczona do przeprowadzenia badań i analiz, jest wybrany odcinek linii kolejowej nr 7 ze względu na jego strategiczne położenie i obciążenie ruchem.
9
PL
W ostatnich latach następuje intensywny rozwój techniczny autonomicznych pojazdów drogowych, a także coraz szersze wprowadzanie ich do eksploatacji. Powstaje zatem pytanie o możliwości przyspieszenia rozwiązań technologicznych w zakresie w pełni automatycznego prowadzenia ruchu pociągów na liniach kolejowych. W artykule przeanalizowano możliwości takiego rozwiązania w celu zastąpienia lub wspomagania maszynisty w aspekcie techniczno-ruchowych wymagań eksploatacyjnych oraz organizacji przewozów. Sformułowane wnioski stanowią przyczynek do dyskusji w tym zakresie prowadzonej z inicjatywy krajowych producentów taboru przez środowiska naukowe w ramach przygotowywanych projektów badawczych i wdrożeniowych.
EN
In recent years, there has been intense technical development of autonomous road vehicles, as well as the increasingly widespread putting them into operation. Therefore, the question arises about the possibility of accelerating technological solutions in the area of fully automatic operation of trains on railway lines. The article analyzes the possibilities of such a solution to replace or assist the driver in the aspect of technical and operational requirements and organization of transport. The conclusions form a contribution to the discussions in this area conducted on the initiative of domestic rolling stock manufacturers and the scientific community as part of the prepared research and implementation projects.
PL
Rosnące wymagania bezpieczeństwa stawiane urządzeniom sterowania kolejowym sprawiają, że coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia racjonalnego podejmowania decyzji w zarządzaniu procesem eksploatacji tych urządzeń. Zarządzanie obejmuje działania konieczne dla efektywnej realizacji procesu eksploatacji i obejmuje umiejętności jednoznacznego sprecyzowania celu działania, przygotowanie potrzebnych zasobów, ułożenie planu prac oraz kontrolę przebiegu ich realizacji. Realizacja każdej z wymienionych funkcji wymaga od człowieka podejmowania skomplikowanych decyzji.
EN
The increasing safety requirements for the railway traffic control devices cause that the issue of rational decision making in the management of applied devices operation process become more and more important. The management includes activities necessary for the effective implementation of the operation process and also the ability to the action purpose clarification, the necessary resources preparation, the work plan arrangement and control of their implementation. The implementation each of the indicated functions requires a decision making complicated from a human.
11
Content available Systemy SRK : rejestracja danych eksploatacyjnych
PL
Poniższy artykuł porusza tematykę systemów Sterowania Ruchem Kolejowym, skupiając się na aspektach rejestracji i pozyskiwania danych eksploatacyjnych. W pierwszej części omawianego tekstu autorzy skupili się na opisie czym są systemy SRK, a także w jaki sposób można je zmodernizować w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz unowocześnienia wykorzystywanych rozwiązań. Na wstępie opracowania autorzy przedstawili transport kolejowy o nazwie „Koleje Dużych Prędkości”. Poruszenie tego tematu jest elementem niezbędnym, ponieważ to właśnie KDP wywarło duży wpływ na rozwój systemów SRK. W dalszej części artykułu autorzy skupili się na możliwości rejestracji danych eksploatacyjnych poszczególnych systemów, a także przedstawili system ETCS będący Europejskim projektem mającym na celu ujednolicenie systemów służących do Sterowania Ruchem Kolejowym.
EN
The following article deals with the topic of Rail Traffic Control systems, focusing on the aspects of registration and acquisition of operational data. In the first part of the text, the authors focused on describing what SRK systems are, and how they can be modernized in order to increase security. At the beginning of the study, the authors presented a railway transport called "High Speed railways". The KDP had a big influence on the development of SRK systems. In the further part of the article, the authors focused on the possibility of recording operating data of individual systems and presented the ETCS system, which is a European project aimed at standardizing systems for Railway Traffic Control.
PL
W tym artykule omówiono zagadnienia danych eksploatacyjnych w krajowych i europejskich systemach Sterowania Ruchem Kolejowym tj. w systemach ERTMS / ETCS oraz SRK. W artykule przedstawiono możliwości i ograniczenia dotyczące systemów ERTMS. Podano również ogólne zasady wdrażania systemów, a także przedstawiono określone poziomy funkcjonalne systemu Sterowania Ruchem Kolejowym. Artykuł opisuje i przedstawia dane eksploatacyjne związane bezpośrednio z systemami kolejowymi, które oparte zostały na normie opisanej w dokumencie E-1758. W artykule zwrócono uwagę na złożoność procesów Sterowania Ruchem Kolejowym, a także przedstawiono fakt konieczności unowocześnienia rozwiązań, które w nadchodzących latach będą prawdziwym wyzwaniem dla przemysłu kolejowego.
EN
This article discusses the issues of operating data in national and European Rail Traffic Control systems, i.e. in the ERTMS / ETCS and SRK systems. The article presents the possibilities and limitations of ERTMS systems. General principles of system implementation are also given, as well as specific functional levels of the Rail Traffic Control System are presented. The article describes and presents operational data related directly to the railway systems, which are based on the standard described in document E-1758. The article draws attention to the complexity of Rail Traffic Control processes, as well as the fact that it is necessary to modernize solutions that in the coming years will be a real challenge for the railway industry.
PL
W artykule omówiono zagadnienie zunifikowania systemów kontroli jazdy pociągów, przedstawiono Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS, Europejski System Sterowania Pociągiem – ETCS oraz przykładową procedurę testowania współpracy pokładowego systemu ERTMS z Polską infrastrukturą przytorową ERTMS poziomu 1 oraz 2.
EN
Paper discussed the issues of achieving mutual compatibilyty between Control-Command and Signalling On-board and Trackside Subsystems. Particular attention was paid to tests perfomed for ERTMS/ETCS onboard units.
PL
Istotnym czynnikiem poprawiającym bezpieczeństwo kolejowego procesu transportowego jest automatyczne rozpoznawanie poruszającego się taboru i przewożonych ładunków. Wykorzystanie nowoczesnych technik pozyskiwania i analizy danych pomiarowych pozwala identyfikować przemieszczające się obiekty poprzez ocenę ich kształtu i rozmiarów. Do tworzenia modeli cyfrowych badanych obiektów oraz ich późniejszej identyfikacji przygotowano aplikację komputerową, funkcjonującą w środowisku programistycznym Matlab. Aplikacja wykorzystuje funkcje projektowania, implementacji, wizualizacji i symulacji sieci neuronowych. Konfiguracja stanowiska badawczego pozwala realizować eksperymenty z wykorzystaniem sensorów analogowych i cyfrowych.
EN
An important factor improving the safety of the railway transport process is the automatic recognition of the rolling stock and the transported loads. Using modern data acquisition and analysis techniques allows to identify moving objects by assessing their shape and size. For the creation of digital models of the studied objects and their subsequent identification there was developed a computer application working in Matlab programming environment. The application use the functions of designing, implementing, visualizing and simulating neural networks. The configuration of the test stand allows for carrying out experiments using analog and digital sensors.
15
Content available Elektryczne napędy zwrotnicowe nowej generacji
PL
W skład drogi kolejowej wchodzą również takie jej elementy, jak rozjazdy kolejowe. Bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego jest uzależnione nie tylko od utrzymania rozjazdu kolejowego, ale również od poprawnego funkcjonowania napędu zwrotnicowego. Artykuł poświęcony został nowoczesnym napędom zwrotnicowym i zawiera informacje dotyczące rozwoju technicznego elektrycznych napędów zwrotnicowych. Tworzenie kolejnych rozwiązań napędów zwrotnicowych wymuszone jest ciągłym wzrostem oczekiwań w stosunku do konieczności zapewniania bezpieczeństwa ruchu kolejowego i utrzymania jakości transportu kolejowego.
EN
The safe realization of railway traffic requires a safe railway route. The intersection of railway tracks, which is one of the railway road elements is operated by railway drive. Therefore, the article has been devoted to modern railway drives, which take a significant role in the realization of safe railway transport. The evolution of further technical solutions of railway drives is forced by a continuous increase of expectations in relation to ensuring the safety and railway transport quality.
16
Content available Diagnostyka urządzeń sterowania ruchem kolejowym
PL
Sterowanie ruchem kolejowym jest realizowane przez człowieka przy wykorzystaniu określonych środków technicznych. Postęp techniczny, a także bogata funkcjonalność systemów sterowania ruchem kolejowym powoduje, że mamy do czynienia z wieloma rodzajami urządzeń wykonanych w różnych technologiach. Dlatego też utrzymanie urządzeń i systemów w stanie zdatności technicznej jest dużym wyzwaniem dla zarządców infrastruktury kolejowej i musi być wspierane przez diagnostykę techniczną. Potrzeba diagnostyki urządzeń sterowania ruchem kolejowym wynika z procesu ich destrukcji, który jest związany z czasem istnienia urządzeń, intensywnością ich użytkowania, jakością obsługi technicznej, czy poziomem jakości eksploatacyjnej. Uzyskiwane w wyniku diagnostyki informacje o zmianach stanu technicznego urządzeń umożliwiają efektywne przywracanie stanu ich zdatności uzyskiwanego w wyniku odnowy. Dlatego też prowadzone są badania naukowe oraz podejmowane są działania związane z wdrażaniem nowych metod diagnostycznych w obszarze automatyki kolejowej. W artykule przedstawiono wybrane systemy diagnostyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
EN
Railway traffic control is performed by the man with the use of specific technical means. Technical development and wide functionality of railway traffic control systems contribute to the fact that one deals with many types of devices, created with the help of various technologies. That is why the maintenance of the devices and systems presents a big challenge for railway infrastructure administrators, and it needs to be supported by technical diagnostics. The need for diagnostics of railway traffic control devices results from their destruction process which is related to their lifespan, use intensity, technical service quality or operation quality level. Gathered in the diagnostics process information concerning changes of the technical condition of the devices allow effective restoring to their original state thanks to regeneration. That is why academic research is being carried out and actions connected to implementing new diagnostic methods in the railway traffic control area are taken. The article presents chosen railway traffic control devices diagnostic systems.
PL
Urządzenia sterowania ruchem kolejowym pracują na liniach kolejowych w zróżnicowanych, często skrajnych warunkach eksploatacji. Od stanu technicznego tych urządzeń zależy bezpieczeństwo pasażerów oraz zapewnienie odpowiedniej przepustowości linii kolejowej. Diagnostyka urządzeń srk jest bardzo ważna, ponieważ poprzez ciągłe identyfikowanie i obserwację uszkodzeń przyspiesza usuwanie zaistniałych awarii oraz szybkie ich eliminowanie.
EN
Railway traffic control devices are working on railway lines in different, often extreme exploitation conditions. The technical condition of these devices have an immense impact on the safety of passengers traveling by tran and throughput of the railway line. Diagnostics of railway traffic control devices is very important. Continuously identification and observation of their damage allows for an effective removal and elimination of existing failures.
PL
W artykule przedstawione zostały analizy aktualnego stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stan techniczny oraz sposób eksploatacji i metody utrzymania tych urządzeń mają istotne przełożenie na bezpieczeństwo i sprawność transportu kolejowego, a przede wszystkim na proces przemieszczania się pociągów na liniach kolejowych w Polsce.
EN
The article presents the analysis of the current technical condition of railway traffic control devices. Their technical condition, method of exploitation and maintenance have a significant impact both on the safety, efficiency of railway transport and the process of train movements on railway lines in Poland.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję projektowania zdecentralizowanych struktur komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym (srk). W formułowaniu założeń posłużono się praktycznymi aspektami projektowania i instalacji urządzeń srk. Zaproponowano podejście oparte na agregacji urządzeń wewnętrznych srk do autonomicznych zespołów urządzeń wewnętrznych, jako szczególnego typu punktów rozdzielczych (węzłowych) struktury urządzeń i połączeń. Jest to podejście alternatywne do tradycyjnego, opartego na modelu z pełną centralizacją. Strukturę urządzeń i połączeń scharakteryzowano poprzez wybrane właściwości (liczba i rozmieszczenie węzłów, stopień centralizacji, topologia sieci), a następnie zdefiniowano za pomocą grafu, gdzie wierzchołki stanowią punkty rozdzielcze a krawędzie – połączenia. W rozważaniach wskazano trzy główne kierunki suboptymalizacji modelu: kosztowy, niezawodnościowy i dotyczący dostępności systemu.
EN
The article presents the concept of designing decentralized computer structures of railway traffic control systems (rtc). While formulation of the assumptions, the practical aspects of the design and installation of srk devices have been used. The approach was based on the aggregation of internal devices rtc to autonomous units of internal devices as a special type of distribution points (nodes) of devices and connections. This is an alternative approach to traditional, model-based, full centralization. The structure of devices and connections was characterized by selected properties (number and distribution of nodes, degree of centralization, network topology), and then defined by graph, where vertices are the distribution points and the edges - connections. Three main directions of sub-optimization of the model have been pointed out: cost, reliability and availability of the system.
PL
W referacie przedstawiono obowiązujące zasady organizacyjne i techniczne w zakresie Obsługi Technicznej Przekaźników w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaprezentowano również sposób nadzoru nad jakością wykonywanych prac w oparciu o systematykę i obowiązujące uregulowania prawne. Na zakończenie podzielono się wizją rozwoju tej dziedziny.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.