Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microstructure examination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania mikrostruktury i mikrotwardości stopów aluminium (3103, 5019, 6060) po obróbce cieplnej. Przepro¬wadzono wyżarzanie próbek przy temperaturze: -25,25,40, 60,80, 100, 140, 180 oraz 220°C w czasie 72godz. Po wyżarzaniu próbki chłodzono w wodzie. Przeprowadzono badania mikrotwardości próbek metodą Mickersa, obserwacje mikrostruktury przy wykorzystaniu mikroskopu świetlne¬go, skaningowego mikroskopu elektronowego oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dodatkowo wykonano analizy składu chemicznego w mikroobszarach oraz pomiary wielkości ziarn. Uzyskane wyniki wykazały, że zarówno stop 3103, jak i 5049 sq stabilne w całym zakresie stoso¬wanej temperatury. Zmierzona mikrotwardość tych stopów wynosi odpowiednio 43-46 HV0,1 dla stopu 3103 oraz 56-64 HV0,1 dla stopu 5049. Stop 6060jest stabilny do temperatury 8CPC (mikrotwardość wynosi średnio 56-64 HV0,1), następnie obserwowany jest wzrost mikrotwardości do poziomu 80 Hi/O,1, po czym następuje jej spadek. Wyznaczona średnia średnica ziarna dla stopu 3103 oraz 5049jest porównywalna i wynosi ok. 20 um w całym zakresie prowadzonej obróbki cieplnej. Zmierzona średnia średnica ziarna stopu 6060 wynosi średnio 60-75 um.
EN
The results of microstructure examinations and microhardness measurements of aluminium alloys (AA3103, AA5049, AA6060) afterheat treatment are presented in this paper. The specimens were annealed at: -25, 25, 40, 60, 80, 100, 140, 180 and 220X for 72 hours and then water cooled. The samples were tested for Vickers microhardness and also were examined by light microscopy (IM), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The obtained results show that the AA3103 and AA5049 alloys, which are not precipitation strengthened, are stable in the entire investigated rangę of temperatures. The measured microhardness of these alloys is 43-46 HV0.1 for AA3'103 alloy and 56-64 HM0.1 for AA5049 alloy. The AA6060 alloy is stable up to the temperature of 80°C, then its microhardness increase and reaches the maximum value of 80 HW. 1. The grain size measured in the AA3103 and AA5049 alloys is comparable. It amounts to about 20 mm and does not change during the heat treatment, which is an adi/antageous property. The measurements of the grain size of the AA6060 alloy show variations and is about 60-75mm.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA ), w ilości: 0,20 i 30% masy cementu, na procesy pękania w betonach zwykłych. Analizy przeprowadzono w oparciu o wyniki z badań makroskopowych i mikrostrukturalnych. Odporność na pękanie betonów ustalano na podstawie znajomości współczynników intensywności naprężeń dla wszystkich modeli pękania, a następnie wyznaczano uogólnioną odporność na pękanie Kc. W trakcie badań mikroskopowych oceniano wielkość pęknięć, występujących w warstwie stykowej (Interfacial Transition Zone – ITZ) kruszywa grubego z matrycą cementową. Eksperymenty wykonano po: 3, 7, 28, 90, 180 i 365 dniach dojrzewania.
EN
The paper presents results of tests on the effect of the addition of siliceous fly ashes (FA ) in the amount of: 0,20 and 30% by weight of cement on the fracture processes in plane concretes. The analyses were carried out based on the results of the macroscopic and microstructural tests. Fracture toughness of concretes was determined based on the critical stress intensity factors for all mode fracture, and then a generalized fracture toughness Kc was determined. During microscopic tests, the size of cracks occurring in the Interfacial Transition Zone (ITZ) of coarse aggregate with cement matrix was evaluated. The experiments were carried out after: 3, 7, 28, 90, 180 and 365 days of curing.
3
Content available remote Przebieg korozji chlorkowej zbrojenia w betonie, bezpośrednio po inicjacji
PL
Przedstawiono badania próbek z pojedynczym prętem zbrojeniowym, próbki po procesie inicjacji korozji stali w roztworze NaCl suszono w warunkach laboratoryjnych. Elektrochemiczne badania polaryzacyjne wykazały malejącą wykładniczo gęstość prądu korozyjnego w funkcji czasu suszenia. Na podstawie badań pod mikroskopem elektronowym stwierdzono, że przyczyną sukcesywnego zmniejszania się szybkości korozji zbrojenia w betonie było malejące stężenie wolnych jonów chlorkowych, w roztworze w porach betonu. Było ono spowodowane głównie przez krystalizację uwodnionego chlorku żelaza(II), która zachodziła w czasie suszenia próbek.
EN
In the paper the research on specimens with a single rebar, that after the process of steel corrosion initiation by cyclic wetting in chloride solution and exposed to the constant conditions of temperature and humidity, is presented. Electrochemical polarization tests have shown exponentially decreasing corrosion current density over time. However, under microscopic examination, it was found, that the cause of the gradual decrease in the rate of corrosion of rebar in concrete was not sealing action of corrosion products, but decreasing concentration of chloride ions at the surface of the steel, mainly due to their bonding in corrosion product, mainly as hydrated iron(II) chloride, during samples drying.
PL
Oznaczony skład chemiczny dolomitów: z Ołdrzychowic, z Brudzowic i z Winnej wykazuje, że zawierają one bardzo mało domieszek. Najmniej zawiera ich dolomit z Brudzowic, a pozostałe dwa wykazują około 3% SiO2, głównie kwarcu i około 1,5% Al2O3, głównie w formie miki. Badania termiczne pozwoliły na oznaczenie temperatur dwóch etapów dysocjacji dolomitu, które wynoszą odpowiednio 730oC i około 950oC. Badania mikrostruktury wykazały, że największe kryształy występują w dolomicie z Brudzowic, natomiast dolomit z Winnej wyróżnia się dużym zróżnicowaniem wielkości kryształów. Wszystkie trzy dolomity mają bardzo małą porowatość od 4,7% do 5,5%, a pętle histerezy adsorpcji wykazują, że w dolomitach z Ołdrzychowic i Winnej występują pory szczelinowe.
EN
The chemical composition of dolomites from Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna is showing that they contain very low quantities of minor components. The lowest content of admixtures is in Brodzowice's dolomite, and remaining two have about 3% of SiO2, principally as quartz, and about 1.5% of AI2O3 in form of micas. The thermal examination gives the possibility to determine the temperature of two phases of dolomite dissociation, which are 730°C and 950°C respectively. The microstructure examination shows that the dolomite from Brudzowice is composed of the largest crystals, however in the dolomite of Winna the highest differentiation of crystals dimension was found. All three dolomites have very low porosity, from 4.7% to 5.5% and hysteresis loops show in that the dolomites from Ołdrzychowice and Winna these pores are slotted.
PL
Przedstawiono wyniki badań: procesu tworzenia się mikrostruktury metodą analizy termicznej i derywacyjnej (ATD), mikrostruktury, właściwości technologicznych i odporności na zużycie ścierne i adhezyjne, właściwości mechanicznych w odlewach z formy piaskowej w stanie surowym i po obróbce cieplnej brązów zawierających około 10% Al 5% Fe i 5% Ni i dodatki Cr, Mo, W wprowadzane pojedynczo lub jednocześnie oraz dodatki Cr, Mo, W wprowadzane jednocześnie z Si lub C. Mikrostrukturę brązów badano wykorzystując metody analizy na: mikroskopie świetlnym, elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM), mikroanalizatorze rentgenowskim (EDS) i dyfraktometrze rentgenowskim (XRD). Przeprowadzono badania odporności na zużycie ścierne na papierze ściernym o ziarnistości P40 i adhezyjne na hartowanej przeciwpróbce ze stali C45+QT wg PN-EN 10083-2:2008 (Stale do ulepszania cieplnego), (bez smarowania i ze smarowaniem olejem), względem przemysłowego brązu Cu-A110Fe5Ni5-C wg PN-EN 1982:2010 (Miedź i stopy miedzi - Gąski i odlewy). W wyniku badań określono: skład fazowy, kolejność krystalizujących faz bądź ich układów. Zidentyfikowano wpływ dodatków Cr, Mo, W, C i Si na punkty charakterystyczne na krzywych wyznaczanych metodą ATD i określane przy ich pomocy wielkości opisujące proces krystalizacji i przemian fazowych w stanie stałym brązu, takie jak: temperatura brązu t, kinetyka procesu krystalizacji dt/dτ, dynamika procesu krystalizacji d2τ/dτ2 i Z = tg(α) ≈ d2t/dτ2, czas τ oraz zakresy czasu trwania procesów SK. Określono przebieg i mechanizm przemian strukturalnych zachodzących podczas obróbki cieplnej. W wyniku badań określono zmiany właściwości technologicznych nowych brązów (porowatość, skurcz objętościowy, skurcz liniowy). Określono zmiany właściwości mechanicznych (Rm, Rpo0,2, A5, HB, μHV) wywołanych stosowanym rodzajem: dodatków stopowych, obróbki cieplnej i ustalono zależności pomiędzy mikrostrukturą a właściwościami mechanicznymi brązów w temperaturze otoczenia. Stwierdzono, że nowe brązy złożone charakteryzują się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i technologicznymi. Brązy z dodatkiem Mo lub W charakteryzują się dwukrotnie niższym zużyciem od brązu referencyjnego CuAl10Fe5Ni5-C. Wprowadzone jednocześnie dodatki do brązu w układach: MoSi, WSi czy też MoC lub WC również podwyższają odporność na zużycie ścierne nowych brązów, lecz w mniejszym stopniu niż w przypadku wprowadzenia tylko Mo lub W. Wszystkie analizowane dodatki stopowe podwyższają odporność nowych brązów na zużycie adhezyjne (bez smarowania). W kolejności malejącego wpływu na wzrost odporności na zużycie adhezyjne (bez smarowania) wpływają dodatki w następujących układach: CrSi, MoSi, WSi, CrMoWSi, następnie: Cr, Mo, W, CrMoW i na koniec CrC, MoC, WC, CrMoWC. Przy smarowaniu olejem badane brązy charakteryzowały się porównywalną odpornością na zużycie adhezyjne do brązu CuAl10Fe5Ni5-C. Opracowano teoretyczne i technologiczne podstawy sterowania mikrostrukturą brązów warunkujące umocnienie ich mikrostruktury w wyniku krystalizacji: faz międzymetalicznych bogatych przede wszystkim w pierwiastki: Cr, Mo, W; węgliki (Cr, Mo, W, C), krzemki (Cr, Mo, W, Si) i/lub fazy K oraz przemian fazowych w stanie stałym nowych brązów aluminiowych z dodatkami Cr, Mo, W, C i Si. Umożliwia to opracowanie odlewniczych wysokojakościowych brązów aluminiowych złożonych o korzystniejszych właściwościach użytkowych, zarówno w stanie lanym, jak i po obróbce cieplnej. Pozwala to na wydłużenie czasu eksploatacji odlewów wykonanych z tych brązów poprzez zmniejszenie intensywności zużywania się elementów konstrukcyjnych.
EN
The hereby thesis presents processes describing how a microstructure is formed with the use of thermal and derivative (TDA) analyses. It also demonstrates research carried out on the microstructure itself explaining its technological properties and its wear and adhesive resistance as well as its mechanical characteristics in molded sand casts in raw state, and bronze containing approximately 10% Al, 5% Fe and 5% Ni and additions such as Cr, Mo and W added separately or simultaneously, and additions as Cr, Mo and W added simultaneously with Si or C. The bronzes microstructure was examined employing methods such as optical microanalysis, scanning electron microanalysis (SEM), roentgen microanalysis (EDS) and X-ray diffraction (XRD). The experimentation concerned resistance to friction prepared on sandpaper with P40 granularity, and resistance to adhesives prepared on a counter-sample made of steel (C45+QT) according to PN-EN 10083-1:2008 (Steels for toughening), (with and without oiling) relatively to commercial bronze CuAl10Fe5M5-C according to PN-EN 1982:2010 (Copper and its alloys - pig sows and casts). The study allowed to define phase composition, the order of crystallization phases or their systems. What is more, the research enabled to identify the impact of additions Cr, Mo, W, C and Si on the characteristic points on curves as well as quantities which were both determined on the basis of the TDA method. The quantities describe crystallization process and phases transformation in solid state of bronze such as bronze temperature t, crystallization process kinetics dt/dτ, crystallization process dynamics d2t/dτ2 i Z = tg(α) ≈ d2t/dτ2, time τ, and time scopes of processes’ duration SK. The study allowed for describing the course and mechanism of structural transformations occurring during heat treatment. As a result of the research technological properties transformations of new bronzes such as porosity, contraction in volume as well as linear contraction were defined. Furthermore, there were changes of mechanical properties (Rm, Rpo0,2, A5, HB, μHV) determined which are caused by employed type of alloy additions, heat treatment, which led to establish the relationships between microstructure and mechanical properties of bronzes in ambient temperature. Thanks to the research it was stated that new complex bronzes are distinguished by their resistant and technological properties. Bronzes’ enriched with Mo and W wear resistance is twice as less than in case of referential bronzes CuAl10Fe5Ni5-C. Additions added simultaneously to a bronze in such configurations as MoSi, WSi or MoC and WC increase friction resistance of newly developed bronzes, however to lesser extent than it is observed in case of introducing Mo or W. All the examined additions increase/intensify adhesive resistance of new bronzes without oiling. In descending sequence the following configurations of additions influence the increase in adhesive resistance without oiling: first CrSi, MoSi, WSi, CrMoWSi, second Cr, Mo, W, CrMoW, third CrC, MoC, WC, CrMoWC. With the use of oil the examined bronzes were showed comparable adhesive resistance to bronze CuAl10Fe5Ni5-C. The hereby research contributed to elaborate the theory and technological bases for controlling microstructure of bronzes, which help determine the micro-structure resulting from crystallization of intermetallic phases enriched mainly with such elements as Cr, Mo, W, carbides (Cr, Mo, W, C), silicides (Cr, Mo, W, Si), and/or phases or transformations of phases in solid state of aluminum bronzes with such additions as Cr, Mo, W, C as well as Si. The study enables to develop cast high-quality complex aluminum bronzes either in liquid state or after heat treatment having more desired properties. What is more, it can extend the exploitation time of casts made of these bronzes by reducing wear intensity of their structuring elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poznawczych dotyczących kształtowania zakończeń cięgien rurowych. Celem badań była analiza właściwości wyrobu i możliwości zwiększenia ich trwałości, szczególnie zmęczeniowej. Badania obejmowały ocenę mikrostruktury, oraz modelowanie numeryczne procesu wytwarzania według dotychczasowej technologii. Poddano analizie wpływ zmiany wybranych parametrów technologicznych na uzyskanie korzystniejszych cech wyrobu. Wnioski z przeprowadzonych prac posłużą do opracowania nowej technologii kształtowania oraz do wykonania elementów modelowych, które poddane zostaną weryfikującym próbom stanowiskowym.
EN
The article presents the results of a cognitive research regarding the shaping of push-pull rods. The aim of the research was an analysis of the features of the product and the possibilities of increasing its durability, particularly fatigue. The research included an evaluation of microstructure as well as numerical modeling of the production process compatible with the current technology. The influence of the changes of selected technological parameters on the possibility of obtaining better features of the element has been analyzed. The results of the research carried out will be used to develop a new technology as well as creating example elements that will be subject to verification trials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.