Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Gospodarka odpadowa jest jedną z podstawowych usług publicznych, które decydują o dobrostanie mieszkańców danych społeczności lokalnych. Jednocześnie dobrostan społeczny decyduje bardzo często o decyzjach inwestycyjnych i lokowaniu w danych regionach nierzadko inwestycji kluczowych dla danego regionu. W efekcie można wskazać, że zabezpieczenie dostępności do skutecznej i efektywnej gospodarki odpadowej pozwala na zapewnienie stabilnego rozwoju społeczności lokalnych.
EN
The article is devoted to the actual scientific and practical problem of improving methodological and methodical approaches to the evaluation of design solutions in the water management and land reclamation industry based on the ecological and economic principles in conditions of uncertainty. The current stage of the development of the water management sector in Ukraine is characterized by a combination of past negligence and the present energy, food and water crises, as well as global climate change. To solve these problems, it is necessary to reform organizational-economic relations in the industry, including new sources and forms of financing for water management and land reclamation projects, introduction of new environmentally advanced technologies, and the improvement of the existing ecological and economic evaluation of investments. Based on scientific and methodological recommendations used for evaluating the effectiveness of investment in various spheres of economic activity, the authors developed and implemented an improved methodology for the evaluation of water management and land reclamation projects. It is based on methodological approaches that cover such elements as the variety of options, changes in the value of money over time, specific project implementation environment, including the impact of weather, climate and environmental factors on project performance, multilevel and gradual evaluation of a project against specific criteria and according to stages of the project cycle. The method was tested during the reconstruction of a rice irrigation system in the steppe zone of about 3000 ha in Ukraine. Economic results, namely the deterministic payback period and investment return index confirm that the proposed mechanism, unlike the traditional one, increases the economic and environmental feasibility of water management and land reclamation projects. Therefore, it stimulates investment in the land reclamation sector.
PL
Drzewa wymagają ochrony, a w warunkach miejskich mamy do czynienia z palącym problemem - to bezdyskusyjny fakt. Otwarte pozostaje pytanie, jak sią do tego zabrać. Najnowszą propozycję ma Wrocław, który postanowił sformalizować i skatalogować zagadnienie w odniesieniu do miejskich inwestycji.
EN
Purpose: Innovation strategies and the cooperation between three groups of entities contribute to the development of the institutional environment, e.g. business incubators or science parks. The existing relations within the framework of joint project implementation by science, business and administration environments, including investments in development, technology and research, facilitate the process of knowledge transfer, network connection and innovations. The objective of the present paper is to assess the readiness of foreign investors investing capital in Poland to initiate cooperation with the scientific and administrative environment, as well as formulate recommendations for business representatives in order to improve the efficiency of external cooperation. Design/methodology/approach: This is a research paper and the author utilized survey method and elements of descriptive statistics. Findings: Before writing the paper we put a hypothesis stating that there will be a dynamic inflow of foreign investments to Poland, and investors will participate in the cooperation networks, thus creating a coherent ecosystem of innovation in the economy. Originality/value: The research was carried out in foreign enterprises in provincial capitals (seats of Voivodeships) of Poland.
5
Content available Financing the construction and purchase of sea ships
EN
The aim of the article is a synthetic presentation of the complex process of financing investments related to shipbuilding and purchase. The first part presents the concept of shipbuilding cycles and the relationship between the shipbuilding industry and the shipping market. The paper then reviews the concepts and literature related to the shipbuilding industry, shipbuilding financing, and ship purchase. Lastly, the current state of the shipbuilding market is described. The results of the analysis indicates possibilities of financing the purchase of new vessels including mortgage bonds.
PL
Artykuł rozpoczyna cykl publikacji mgr inż. Macieja Świtkowskiego, którego bogate, międzynarodowe doświadczenia z pracy w papiernictwie mogą zainteresować szersze grono Czytelników „Przeglądu...”. Motywacją do opracowania tego artykułu były sugestie red. dr inż. Aleksandra Klepaczki, długoletniego pracownika IPiP PŁ oraz mgr inż. Tadeusza Świtkowskiego, absolwenta Wydziału Elektrycznego PŁ. Zawarte w tekście opinie i stwierdzenia są oparte na osobistych doświadczeniach Autora i, jak sam zaznacza, nie muszą być zgodne z opiniami innych. Tekst jest również odzwierciedleniem wydarzeń, które miały miejsce.
EN
The geographical location and climatic conditions of Ukraine cause the active development of land reclamation, as it enables to ensure stable and high yields. The complexity of forecasting in this area, namely the dependence of the results on the changing weather and climate conditions, does not allow to effectively use the standard instruments for justifying the investment for agricultural and land reclamation innovation. The necessity of improving methodological approaches to evaluating the effectiveness of investments in projects in the field of agricultural production and land reclamation was substantiated. The proposed approaches were tested on the advanced technology of water treatment in irrigation based on using a vibrating gravitation filter enabling to perform simultaneously the processes of water treatment and filter element regeneration. The obtained results clearly show that the advanced technology of irrigation water treatment and the developed for this technology design of the vibrating gravity filter are cost-effective. The current payback period for irrigation projects when using the purified water under this advanced technology is 5 years. It is the same as for the irrigation projects when using clean irrigation water. Thus, our proposed approaches to the evaluation of investments in new water treatment technologies applied in irrigation enable to adapt the modern methodology of analysis of economic and investment efficiency of projects to the domestic needs of agricultural production, namely to take into account the impact of changing weather and climate conditions on the resulting economic parameters.
PL
W artykule przedstawiono zarys problematyki elektroenergetycznych inwestycji sieciowych oraz ogólną charakterystykę tego procesu w obszarze formalnoprawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych. Przedstawiono analizę przyczyn niedostosowania istniejących rozwiązań prawnych do specyfiki inwestycji liniowych. Ponadto omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska. Wskazano na konieczność stosowania rozwiązań, które maksymalnie ograniczają ingerencję inwestycji w środowisko przyrodnicze.
EN
Presented is a draft of the electric power grid investments issue as well as the general characteristics of this process in the formal and legal area. Discussed is the domestic legislation concerning preparation and realization of network investments. Presented is an analysis of causes of the existing legal solutions maladjustment to the specific character of investments in power lines. Moreover, described are domestic legal regulations concerning environmental protection. Indicated is the necessity to apply solutions which reduce the investments' environmental impact to a maximum.
9
Content available remote Wpływ rozwoju sieci dróg wojewódzkich na bezpieczeństwo ruchu
PL
Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój dróg wojewódzkich w regionie świętokrzyskim. Rozbudowano kilka ważnych ciągów komunikacyjnych, powstały obwodnice miast, które wyprowadziły ruch z ciasnych centrów. Zbudowano nowy most na Wiśle w Połańcu łącznie z rozbudową ciągów drogowych po obu stronach rzeki. Nawierzchnie dróg poszerzono do 7 metrów, przebudowano skrzyżowania, miejscowości zyskały chodniki i ścieżki rowerowe, a w celu zmniejszenia liczby zjazdów wybudowano drogi zbiorcze. Sporządzono analizę bezpieczeństwa ruchu w latach 2000–2015, z której wynika, że w wyniku realizacji inwestycji bezpieczeństwo ruchu poprawiło się.
EN
Recent years have brought a dynamic development of regional roads in the Świętokrzyskie region. Several important routes have been developed, ring roads have been created, which have led traffic out of the narrow centres. A new bridge on the Vistula River in Połaniec was built, including the extension of road routes on both sides of the river. The carriageways were extended to 7 meters, crossroads were rebuilt, villages gained pavements and bicycle paths, and in order to reduce the number of descents, collective roads were built. Analysis of traffic safety in the years 2000–2015 was prepared, which shows that as a result of the investment, traffic safety has improved.
EN
The article is devoted to the choice of pricing strategies depending on the evaluation of the investment attractiveness of the company. Assessment of investment attractiveness was held on the example of Ukrainian railcar using the following indicators: PIE-ratio; figure PEG; PSR ratio. Analysis of investment attractiveness of the shares of indicators allowed to identify the main objectives of the investor, which is formed according to the investment strategy. In the context of investment strategies have been proposed to use pricing strategies that are correlated with the pricing objectives. The result of the study was to develop a matrix interconnection pricing strategy with the investment objectives of the enterprise.
PL
Artykuł poświęcony jest problemowi wyboru strategii cenowej w zależności od oceny atrakcyjności inwestycyjnej firmy. Ocenę atrakcyjności inwestycyjnej przeprowadzono na przykładzie ukraińskiego budownictwa samochodowego za pomocą następujących wskaźników: wskaźnik P / E; PEG; Współczynnik PSR. Analiza wskaźników atrakcyj­ności inwestycyjnej akcji pozwoliła zidentyfikować główne cele inwestora, zgodnie z którymi tworzona jest strategia inwestycyjna. W kontekście strategii inwestycyjnych sugerowano stosowanie strategii cenowych, które korelują z celami cenowymi. Rezultatem badania było opracowanie matrycy związku między strategiami cenowymi a celami inwestycyjnymi firmy.
EN
The aim of the paper is to discuss the problem of asymmetry in the development of Central Pomerania. In the coastal communes, there is an investment boom related to the creation of modern apartment, aparthotel and hotel complexes; however, the towns located farther from the sea, despite their high tourist attractiveness, have been characterized by high unemployment rate and limited location of pro-development investments for years. On the basis of the research, it was stated, that the dynamic development of coastal tourism and the associated modern accommodation does not support the development of tourism in the central part of the region in a sufficient way. Focusing the efforts of local governments on creating and promoting attractions in the central part of the region among tourists staying by the sea could significantly support the reduction of unemployment and give an opportunity for development.
EN
In the article, an analysis of the impact of outlays for R&D and intellectual property products on the GDP dynamics in European Union countries from 2009–2018 was made based on a theoretical foundation. Two hypotheses were formulated: (1) The higher the share of outlays for R&D in the GDP, the higher the GDP dynamics; (2) The higher the share of investments in intellectual property products in GDP, the higher the GDP dynamics. The hypotheses were not confirmed by statistical data analysis.
13
Content available remote Podstawa analizy finansowej przy wyliczaniu efektywności inwestycyjnej
PL
Do podejmowania słusznych decyzji inwestycyjnych należy stosować analizy m.in. finansowe. W artykule przedstawione zostały podstawowe narzędzia do obliczenia efektywności danych inwestycji.
EN
To make the right decisions should be used the analyzes i.a. financial. The article presents the basic tools for calculating the effectiveness of those investments.
EN
More and more attention become to Transport Company’s functioning efficiency due to growing of goods’ nomenclature and specific requirements for their service. Existing scientific and practical approaches to managing of transportation process consider separate service of each contract individually. Up-today requirements for transportation services complicate such evaluation. These requirements primarily include transportation frequency and volumes variation in each logistics system due to seasonal consumption of material flows. Different seasonality leads to irrational use of vehicles and decrees of their efficiency. All this gives rise to the mechanism of compatible transportation service of numerous logistics systems and their material flows by any enterprise. The paper consist of next sections the analysis of scientific framework and methods on the transportation services, fleet estimation, efficiency evaluations, analysis of requirements of transportation services; Mechanism of joint transportation services; Modelling of transportation services in logistics systems, where joint efficiency estimation of transportation functioning and logistics system and conclusions. The proposed methods and tools in the complex allow to identify and evaluate the effectiveness of the joint motor transport service of logistic systems by own and hired vehicles compared to the separate on the basis of performance indicators, which vary depending on the technological parameters: transport distances, runway usage factor, cargo class, load capacity of motor vehicles . The offered approach will reveal: regularities of change of indicators of efficiency of variants of the joint motor transport service between the traditional approach (a separate calculation of efficiency for each logistics system) and the proposed (calculation of compatible services), which allows to determine the equivalent cost of transport services during motor transport maintenance of material flows. The calculations confirm the effect of use compared to the separate combined transportation of material flows, which will be shown in reducing the required amount of vehicles by 31,8% and increasing efficiency from 5% to 60%, depending on the initial values of the transportation services parameters. The results of the project can be used in the formation of a freight vehicle fleet of any enterprise that is faced with the issue of hiring transport or have its own, PL providers, transport companies, and others.
EN
Development investment capacity of farms depends on their potential and scale of production, and thus its revenue, which determines the scale of investment purchases. Most specialized farms have growth potential. Farmers take great interest in modernization and investing in new technologies, machinery and agricultural land, as confirmed by market analysis. Literature references offer information regarding the needs and investment opportunities of territorially diversified farms running conventional production, however the aim of the work is to determine the investment possibilities of organic farms with various production branches. The research included 50 farms certified as ecological producers. In order to answer the question which type of business has the greatest development potential, the examined facilities were divided into branch groups.
PL
Zdolność gospodarstw rolniczych do inwestowania w rozwój zależy od potencjału produkcyjnego i skali produkcji, tym samym od uzyskiwanego dochodu, który decyduje o wielkości zakupów inwestycyjnych. Większość gospodarstw specjalistycznych jest potencjalnie rozwojowa i wykazuje duże zainteresowanie modernizacją i inwestowaniem w nowe technologie, park maszynowy oraz grunty rolne, co potwierdzają analizy rynku. W literaturze można znaleźć informacje na temat potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw zróżnicowanych obszarowo, prowadzących konwencjonalną działalność produkcyjną, natomiast celem niniejszej pracy jest określenie możliwości inwestycyjnych gospodarstw ekologicznych, różniących się kierunkiem produkcji. Badaniami objęto 50 gospodarstw rolnych posiadających certyfikat potwierdzający ekologiczny charakter prowadzonej działalności. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, który rodzaj prowadzonej działalności ma największy potencjał rozwojowy, badane obiekty podzielono na grupy kierunkowe.
PL
Z Michałem Grewlingiem, inspektorem ds. terenów zieleni, o szczegółach nadzoru inwestorskiego rozmawia Julia Samblik.
PL
Coraz częściej do procesu inwestycyjnego związanego z założeniem zieleni miejskiej, przydrożnej albo deweloperskiej powołuje się inspektorów nadzoru terenów zieleni. Jakie są korzyści wynikające ze współpracy z nimi?
EN
The article addresses the overall body of problems pertaining to economic factors conditioning the construction and operation of integrated logistics centres (ILCs). These problems are among the most fundamental decision-making dilemmas related to such investments. The authors of the article have discussed the methodology of assessment and selection of economic factors for the cost-effective construction and operation of ILCs by taking the perspective of entities involved in the construction and functioning of these centres into consideration. Model ILCs are understood as facilities of a specific spatial and functional nature, along with all the infrastructure and organization, where logistics services are rendered in the scope of receipt, storage, distribution and release of goods, supported by auxiliary services provided by businesses independent of forwarders or recipients [3]. From the perspective assumed in the article, logistics centres are considered as projects implemented by both privately owned and public entities, which are open to participation with different economic entities representing the ILC sector, as well as other industries performing their logistics operations on the centre’s premises and using its infrastructure. The article draws from the authors’ own experience, research and insights.
EN
The aim of this study is to show that technology foresight can be utilised as an instrument for shaping the future of an organisation. In this paper technology foresight is presented at an organisational level, indicating that each case should be analysed individually while maintaining the methodology and the foresight process. This study also tries to demonstrate that the use of technology foresight can determine the shaping of the quality of an organisation and can potentially become the major driver in its development.
EN
This paper explores and summarizes the experience of financing water transport infrastructure of a number of countries with developed network of inland waterways, namely the USA, Russia and Germany. The purpose of the work is to generalize current situation and find ways of optimization of inland waterway transport infrastructure financing. The first part of the paper analyses the state of inland waterways infrastructure. The next part describes the existing financing systems. The last part examines the main problems that hamper the development of the industry and looks for possible ways to solve them.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.