Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knowledge based organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the article, we deal with the issue of knowledge management and its use in the Slovak Armed Forces (OS SR). The authors point to possible implementation of Knowledge management in the OS SR. A part of the article is an analysis of a conducted survey, which was focused on the results of the issue of Knowledge management with the aim of finding out how students, professional soldiers and employees apply their acquired knowledge and experience of Knowledge management in practice and, in particular, the manner in which they share it.
2
Content available remote Rola sieci w zarządzaniu zwinnymi organizacjami wiedzy
PL
W artykule zaprezentowano korzyści z wykorzystania zarządzania sieciami powiązań międzyorganizacyjnych do budowania zwinnej organizacji opartej na wiedzy. Punktem wyjścia dla rozważań jest wskazanie pojawiających się we współczesnym otoczeniu tendencji stawiających przed organizacjami rosnące wymagania w zakresie dostosowywania się do niezwykle szybko zmieniających się warunków funkcjonowania. Sukces we wdrażaniu modelu zwinnej organizacji opartej na wiedzy wymaga stałej obserwacji otoczenia i wychwytywania pojawiających się w nim szans i zagrożeń. Warunkiem powodzenia takiej strategii jest dostęp do aktualnej i adekwatnej informacji. Zasoby te znajdują się w posiadaniu wielu podmiotów na rynku, a dostęp do nich wymaga współpracy i otwartości na dzielenie się wiedzą. Pomocą w procesie wymiany tego niezwykle cennego zasobu może być wykorzystanie sieci powiązań łączących organizacje i mechanizmów nią rządzących.
EN
The article concerns the benefits of using the interorganizational ties management for building the agile knowledge based organization. The starting point of this paper is a presentation of trends arising in the contemporary environment that pose high demands on organizations to adapt to the rapidly changing market conditions. The success in implementing the agile knowledge based organization model is dependent on a constant observation of the environment and an ability to detect opportunities and threats emerging from it. The precondition of succeeding in applying this strategy is the access to the latest and adequate information. These resources are in the possession of various subjects on the market and accessing them requires cooperation and openness to knowledge sharing. It might be helpful to use the networks of interorganizational ties and the mechanisms governing their functioning in the exchange process of these exquisitely valuable resources.
PL
Autor opisuje uwarunkowania współczesnej gospodarki wiedzy oraz kluczową, z punktu widzenia jej rozwoju, koncepcję organizacji, opartej na wiedzy. Model SECI, złożony z czterech przestrzeni tworzenia wiedzy, tj.: socjalizacji, eksternalizacji, kodyfikacji oraz internalizacji jest opisany, jako kluczowy mechanizm rozwoju organizacji opartych na wiedzy. Wyzwaniem strukturalnym tych organizacji jest zespolenie krańcowości biurokracji oraz rynku, jako przeciwstawnych mechanizmów wymiany i koordynacji zasobów. Jako przykład takiej zespolonej struktury organizacyjnej autor przedstawia trzypoziomową strukturę hipertekstową.
EN
The author describes the specificity of the contemporary economy as knowledge economy and the concept of knowledge based organization as the crucial mechanism of this economy. The SECI model, consisted of the four knowledge creation contexts (i.e. socialization, externalization, codification and internalization) is described as the profound mechanism of the development of knowledge based organization. The structural challenge of such an organization is the paradox of the hierarchy and the bureaucracy as the two contradictory processes of resources exchange and coordination. In this context the author presents the hypertext structure as the applicable structural tolls for knowledge based organization.
4
Content available remote Organizacja oparta na wiedzy jako efekt procesu rozwoju zasobów ludzkich
PL
W artykule przedstawiono znaczenie procesu rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Omówiono metody doskonalenia kadr przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej. Podkreślono proces doskonalenia zasobów ludzkich, który jest odpowiedzią na współczesne problemy rynku pracy. Przyjęto założenie, iż osiąganie sukcesów w organizacji jest możliwe jedynie wtedy, gdy stale będzie się dążyć do rozwoju i doskonalenia zasobów ludzkich. Przedstawiono model organizacji opartej na wiedzy, która jest efektem procesu rozwoju zasobów ludzkich przedsiębiorstwa i która stanowi najbardziej współczesny etap procesu doskonalenia organizacji.
EN
The article focuses on the significance of human resource development. The author discusses methods of training for personnel employed in companies operating in the free-market economy. It is emphasised that human resource trainings may be the answer to current problems in the labour market. It was assumed that an organisation may achieve success only when it continuously pursues development and improvement of human resources. The article presents a model of an organisation founded on knowledge, which is a result of human resource development, and constitutes the most modern phase of organisation improvement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.