Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire alarm systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses an analysis of the operational and reliability issues, which regards selected fire alarm systems (FAS) exhibiting different functional structures. These systems are operated in a vast transport area, within a specific environment. We can distinguish three basic structures of these systems – focused, dispersed and mixed. A given system functional structure, utilized within a facility (a given area) is a function depending on the configuration, internal connections of elements and devices, and a developed fire scenario. The application of a given system structure for fire protection also depends on the legislation determining the approval of a facility (area) for use. The process of executing a scenario in the event of a fire is ensured by an algorithm implemented in the alarm central unit and other elements of the system. The implementation of all the system requirements specified within a given procedure algorithm depends on, e.g., an appropriate reliability structure and environmental conditions. The article analyses the operational process of selected FAS, which are operated within a vast transport area. It discusses the actual results of the operational process tests, e.g., repair and damage durations. Next, operational relationship graph, taking into account the conducted operational test, was developed. This enabled the determination of relationships that allow to specify the operating and reliability parameters in terms of a FAS staying in the states distinguished for the research. The FAS test methodology presented in the article, owing to meeting specific performance requirements, can be used in the course of developing a fire scenario and designing systems, taking into account various available technical solutions.
PL
W artykule przeprowadzono analizę problemów eksploatacyjnych i niezawodnościowych, która dotyczy wybranych systemów sygnalizacji pożaru (SSP) o różnej strukturze funkcjonalnej. Systemy te są użytkowane na rozległym obszarze transportowym, w określonym środowisku. Można wyróżnić trzy podstawowe struktury tych systemów - skupiona, rozproszona i mieszana. Dany rodzaj struktury funkcjonalnej systemu, który jest użytkowany w obiekcie (na danym obszarze) jest funkcją zależną od konfiguracji, wewnętrznych połączeń elementów i urządzeń oraz opracowanego scenariusza postępowania na wypadek pożaru. Zastosowanie danej struktury systemu do ochrony pożarowej zależy także od przepisów prawnych warunkujących dopuszczenie danego obiektu (obszaru) do użytkowania. Proces realizacji scenariusza w czasie pożaru jest gwarantowany przez algorytm zaimplementowany w centrali alarmowej oraz innych elementach systemu. Realizacja wszystkich wymagań wobec systemu określonych w danym algorytmie postępowania uwarunkowana jest np. odpowiednią strukturą niezawodnościową i warunkami środowiskowymi. W artykule przedstawiono analizę procesu eksploatacji wybranych SSP, które są użytkowane na obszarze transportowym. Zaprezentowano rzeczywiste wyniki badań procesu eksploatacji, np. czasy trwania naprawy oraz uszkodzenia. Następnie opracowano graf relacji eksploatacyjnych z uwzględnieniem przeprowadzonych badań eksploatacyjnych. Umożliwiło to wyznaczenie zależności pozwalających na określenie parametrów eksploatacyjnych i niezawodnościowych przebywania SSP w wyróżnionych do rozważań stanach. Przedstawiona w artykule metodyka badania SSP ze względu na spełnienie określonych wymagań eksploatacyjnych może być użyta podczas opracowywania scenariusza pożarowego oraz projektowania systemów z uwzględnieniem różnych dostępnych rozwiązań technicznych.
EN
The article presents a selected model of the operation process of the fire system (FSS). The developed fire scenario for the selected building object is possible for practical implementation only with the use of an appropriate functional structure FSS and technical devices from which the system is built with the appropriate reliability and technical parameters. Practical implementation of FSS in a transport facility is the use of elements, devices, fire panels, detectors, etc., which form a specific connection structure. The use of appropriate technical solutions in the system - redundancy, booking and the principle of safe damage causes that FSS has an optimal structure in terms of reliability. The article presents the selected technical structure of the FSS, which was described by means of the exploitation process graph, taking into account the actual damage intensities and the renewal times for selected devices included in the system. A constant intensity of damage was assumed in the FSS operation process due to the initial aging of individual devices that takes place in the production plant. The development of a model of exploitation process for selected operational states and a computer simulation of a selected FSS enables determination of reliability indicators.
PL
W artykule przedstawiono wybrany model procesu eksploatacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). Opracowany scenariusz pożarowy dla wybranego obiektu budowlanego możliwy jest do realizacji tylko z zastosowaniem odpowiedniej struktury funkcjonalnej SSP i urządzeń technicznych z których zbudowany jest system. System powinien się posiadać odpowiednie parametry niezawodnościowo-techniczne. Realizacja praktyczna SSP w obiekcie to wykorzystanie elementów, urządzeń, central sygnalizacji pożarowej, czujek, itd., które połączone instalacją tworzą określoną strukturę o wyznaczonych relacjach przez projektanta. Stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych w systemie - tj. rezerwowania i zasady bezpiecznego uszkodzenia powoduje iż SSP posiada optymalną strukturę pod względem niezawodności. W artykule przedstawiono wybraną strukturę techniczną SSP, którą opisano za pomocą grafu procesu eksploatacji uwzględniając rzeczywiste intensywności uszkodzeń i czasy odnowy dla wybranych urządzeń które wchodzą w skład systemu. Założono stałą intensywność uszkodzeń w procesie eksploatacji SSP ze względu na wstępne starzenie poszczególnych urządzeń które ma miejsce w zakładzie produkcyjnym. Opracowany model procesu niezawodnościowo-eksploatacyjnego dla wybranych stanów i symulacja komputerowa w wybranej aplikacji umożliwiają wyznaczenie odpowiednich wskaźników użytkowania SSP.
EN
The article presents a method of teaching the process of diagnosing the technical and functional condition of the fire alarm system (SSP). The fire alarm system’s laboratory model is a representation of a real fire alarm system. The lecturer has the opportunity to inflict several different independent damage. The aim of the laboratory exercise is to familiarize students with the methodology and structure of the fire alarm system diagnosing process.
PL
W artykule przedstawiono metodę nauczania procesu diagnozowania stanu technicznego i funkcjonalnego systemu sygnalizacji pożaru (SSP). Laboratoryjny model SSP jest odwzorowaniem rzeczywistego układu sygnalizacji pożaru. Prowadzący zajęcia ma możliwość zadawania kilkunastu różnych niezależnych uszkodzeń. Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie studentów z metodyką i strukturą procesu diagnozowania SSP.
PL
W artykule scharakteryzowane zostały systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisano stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawiono wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki. Omówiono ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.
EN
In the paper security systems for building to protect against burglary, robbery and fire are described. Additionally, applied solutions and functions for automated control of connected devices and lighting are presented. Moreover, used in these systems components and sensors are featured. Finally, their possible use in order to provide thermal and electrical efficiency of the building is discussed.
PL
W celu niedopuszczenia do powstania pożaru stosuje się instalacje sygnalizacji pożarowej. Mają one na celu możliwie wczesne wykrycie, lokalizację oraz sygnalizowanie i alarmowanie o pożarze w jego początkowej fazie, w celu podjęcia określonych dzialań, takich jak : ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie straży pożarnej poprzez systemy transmisji alarmu i wreszcie rozpoczęcie automatycznego procesu gaszenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.