Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtry pasywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustawy i rozporządzenia Polskie oraz normy w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych oraz współczynnika mocy PF. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez telewizory i monitory. Przedstawiono przebiegi prądów tych odbiorników w czasie pracy znamionowej oraz po wyłączeniu w tzw. funkcji czuwania. Przeanalizowano wpływ tych urządzeń na projektowanie i eksploatację nowoczesnej instalacji elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej.
EN
This paper includes overview of present European Commission's regulations, European Parliament and European Council’s directives, Polish laws and regulations as well as standards in the field of power quality with particular reference to power factor PF and higher harmonic content in power network currents and voltages. The results of measurements of power quality parameters for loads such as TV sets and monitors have been presented. Time waveforms of currents for these loads during standard operation and in stand-by mode have been shown. The influence of such devices on design and exploitation of modern power networks, especially taking into account electrical safety, has been analyzed.
2
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki, jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtru jest za mała, to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
3
Content available remote Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz współczynnika mocy PF. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła. W drugiej części niniejszego artykułu przedstawiono przebiegi prądów wybranych opraw LED-owych stosowanych do użytku domowego podczas załączania ich do sieci elektroenergetycznej.
EN
This article presents the applicable provisions of regulations and standards in the field of electric energy quality, with particular emphasis on the content of higher voltage and current harmonics in high, medium and low voltage power networks as well as PF power factor. The results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources are presented. In the second part of this article current waveforms of selected LED luminaires used for home use when switching them to the power grid are presented.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne LED-owe źródła światła stosowane w przemyśle do oświetlania pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych oraz stosowanych do oświetlenia dróg i placów. Przedstawiono przebiegi prądów wybranych opraw podczas załączania ich do sieci elektroenergetycznej.
EN
This article presents the results of measurements of parameters determining the quality of electricity consumed by modern LED light sources used in industry to illuminate office rooms, production halls and used for lighting roads and squares. Current waveforms of selected luminaires during switching them to the power grid are presented.
PL
W artykule podano przepisy prawne określające wartość dopuszczalną wyższych harmonicznych w sieci. Opisano, jak należy korygować dobór podstawowych elementów sieci (transformatory, kable, linie, kompensatory mocy biernej) ze względu na obciążenie harmonicznymi. Przybliżono zasady doboru filtrów pasywnych, jak i aktywnych.
EN
The article presents the legal regulations defining the limit of high harmonic values in power network. It describes how to select correctly basic network elements (transformers, cables, lines, reactive power compensators) due to the load of harmonics. It sets out the types and principles for the selection of passive filters (the number of branches, rated power of capacitors). It discusses active filters predispositions depending on their topology. Basing on the subject literature, the article also discusses different control strategies of active filters.
7
Content available Filtry pasywne w falownikach napięcia
PL
Metody modulacyjne kształtowania napięcia wyjściowego falowników napięcia powodują znaczne odkształcenia sygnałów wyjściowych (napięcia i prądu), co znacząco utrudnia uzyskanie wymaganej obecnie jakości sygnałów wyjściowych oraz wpływa negatywnie na pracę odbiorników energii elektrycznej. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę metod modulacyjnych stosowanych w falownikach energoelektronicznych. Omówiono metody doboru filtrów pasywnych, z uwzględnieniem wpływu odbiornika na jakość sygnałów wyjściowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych oraz różnych warunków obciążenia.
EN
Modulation methods of shaping output voltage of voltge inverters cause considerable deformations of output signals (voltage and current), what significantly makes difficult to obtain required presently quality of output signals and negatively affects the work of receivers of electrical energy. The article provides general characteristics of modulation methods applied in power electronics inverters and presents some methods of passive filters selection, with the regard of influence of the receiver on quality of output signals. Some selected simulation results of such system for different type of reference signals and different conditions of the load are also included.
PL
Przedstawiono wybrane metody wyznaczania rozpływów prądów i napięć odkształconych w sieciach elektroenergetycznych oraz metody projektowania pasywnych filtrów wyższych harmonicznych.
EN
The paper presents selected methods used for determination of distorted currents and voltages division in electric power networks as well as methods for design of higher harmonics passive filters.
PL
Przebieg funkcji sinus jako napięcia czy natężenia prądu nie zawiera żadnych innych składowych harmonicznych, a tylko jedną podstawową częstotliwość o określonej amplitudzie. W Europie wartość częstotliwości podstawowej harmonicznej pierwszego rzędu wynosi 50 Hz, drugiej 100 Hz, trzeciej 150 Hz itd. Sinusoidalny przebieg napięcia prądu w tekturnicy zawiera w swoim spektrum wyższe harmoniczne. Do ich analizy używa się analizatora spektralnego, który przedstawia w formie graficznej amplitudy napięcia w zależności od częstotliwości.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wyższych harmonicznych prądów i napięć generowanych przez zakład hutniczy, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych. Przedstawiono wpływ układu kompensacyjnego wyposażonego w dwa filtry bierne (pierwszy typu „C” i drugi typu „LC”) oraz wpływ zmiany transformatora zasilającego na wartości wyższych harmonicznych generowanych do sieci przesyłowej 110 kV oraz napięć wyższych harmonicznych na tym poziomie napięcia.
EN
The paper presents measurement results of higher harmonics of currents and voltages generated by a steel works in which there are installed arc fumaces being non/inear loads. There is described the influence of a compensation system equipped with two passive filters: one of type "C" and the other of type "LC". The effect of change of a supply transformer on the values of higher harmonics generated to the 110 kV transmission network as well as of the higher harmonics voltages at this voltage is discussed in the paper, too. (Reactive power compensation and filtration of high er harmonics generated to the network by arc furnaces)
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję energoelektronicznych szerokopasmowych źródeł sterowanych napięć i prądów wykorzystujących przekształtniki wielokanałowe. Nowe podejście do realizacji algorytmów sterowania układem na bazie rozszerzenia klasycznej teorii próbkowania Whittakera-Kotielnikowa-Shannona oraz rozwiązania części silnoprądowej pozwoliło na znaczące polepszenie jakości energetycznego sygnału wyjściowego – w sensie odwzorowania w nim sygnału zadanego. W artykule zaprezentowana zasady działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych układów tego typu.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes trom demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment tulfilling these demanding are wideband controlled voltage and current sources. The paper presents concept of these with utilization of multi-channel inverters and contral algorithms based on expansion of Whittaker-Kotelnikov-Shannon sampling theorem. (Wide-Band Power Electronics Controlled Current And Voltage Sources With Multichannel lnverters).
PL
Celem artykułu jest prezentacja przykładowej sieci przemysłowej zawierającej jednogałęziowe filtry przeznaczone do redukcji zawartości wyższych harmonicznych i kompensacji mocy biernej. Jako podstawę analizy wykorzystano istniejącą instalację, w której wystąpiły problemy eksploatacyjne związane ze wzmocnieniami harmonicznych. Wykonano pomiary i przeprowadzono symulacje w celu szczegółowej analizy problemu.
EN
The objective of this paper is to present performance peculiarities of industrial power systems using single-tuned filters for limiting harmonics and improving reactive compensation. An industrial plant with existing harmonic problems was selected to investigation. Measurements were performed to characterize the harmonic generation of the load. Computer software was used for investigation of the filter harmonic problems.
PL
Zadaniem układów energoelektronicznych (przekształtników) jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych parametrach na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Zgodnie z bieżącymi tendencjami związanymi z zadaniami zapewnienia odpowiedniej jakości energii elektrycznej, przekształtniki nie powinny zakłócać pracy źródeł energii, pobierając z nich energię tylko o wartości niezbędnej do wykonania określonej pracy przez odbiornik. Rozumianym w ten sposób zagadnieniem przekształcania energii wychodzą naprzeciw energoelektroniczne szerokopasmowe sterowane źródła napięć i prądów wykorzystujące koncepcję energoelektronicznego wzmacniacza operacyjnego.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment fulfilling these demanding are controlled voltage and current sources. The paper presents concept of power electronics operational amplifier which can be base of development of these special power electronics inverters.
EN
Present tendencies of evaluation current distortion compensation methods aim to work out such compensator (parallel active filter) which would be able to realize real time compensation of current distortions. Unfortunately dynamics of every real power electronics current source, being essential part of such filter, is limited. Proposed idea of increasing dynamics of active filter depends on temporarily changing inductance of coil at the output of the current source. For improving EM immunity of that, the low-pass filter has been utilized. The paper presents idea of such parallel active filter as well as selected investigation results of simulation model.
PL
Obecne tendencje rozwojowe metod aktywnej kompensacji odkształceń prądu sieci zmierzają do opracowania takiego kompensatora (równoległego filtru aktywnego), który realizowałby kompensację w czasie rzeczywistym. Niestety dynamika rzeczywistego źródła prądu, będącego istotną częścią równoległego filtru aktywnego, jest ograniczona. Odpowiada za to skończona wartość indukcyjności cewki znajdującej się na wyjściu przekształtnika. Proponowana idea zwiększenia dynamiki źródła prądu polega na sterowaniu wartością tej indukcyjności. W celu polepszenia parametrów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną układu na wyjściu przekształtnika zastosowano dolnoprzepustowy filtr LC. W artykule przedstawiono ideę takiego filtru oraz wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego.
15
Content available remote Energoelektroniczne szerokopasmowe źródła napięcia i prądu
PL
Zadaniem układów energoelektronicznych jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Przekształtniki te nie powinny zakłócać pracy źródeł energii. Rozumianym w ten sposób zagadnieniem przekształcania energii wychodzą naprzeciw m.in. energoelektroniczne szerokopasmowe źródła napięć i prądów. W artykule zaprezentowano modele liniowe układów tego typu oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN
Technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes, from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. Proposed structures of controlled power electronics sources depends on work these in closed feedback loop, where classical regulators are replaced by wide band filters. The paper presents small-signal models of those and investigations results of simulation models.
EN
Problem of centralized normalization of harmonic voltages in a network with distributed nonlinear loads by passive third-order filters is studied in the paper. It includes: the choice of the node for filter installation, calculation of filter parameters; efficiency evaluation of chosen filters for centralized normalization of harmonic voltages at the network nodes. An example of choosing filters for a real 220 kV network supplying power to traction loads is given.
PL
W artykule przedstawiono problem scentralizowanej normalizacji harmonicznych napięcia w sieci z rozłożonymi nieliniowymi obciążeniami z wykorzystaniem pasywnego filtru trzeciego rzędu. Rozważania dotyczą wyboru węzła dla instalacji filtra, obliczenia parametrów filtra oraz ocenę skuteczności wybranych filtrów do scentralizowanej normalizacji harmonicznych napięcia w węzłach sieci. Jako przykład przedstawiono wybór filtra dla rzeczywistej sieci 220kV.
18
PL
W artykule przedstawiono metodę projektowania grupy filtrów prostych, których charakterystyka częstotliwościowa jest dobrana w sposób optymalny, z uwzględnieniem wpływu pozostałych filtrów [1,2]. Sumaryczna moc bierna pojemnościowa filtrów dla pierwszej harmonicznej ma wynosić 10kVAr. Celem grupy filtrów jest: • eliminacja wyższych harmonicznych z sieci zasilającej, których źródłem jest układ TCR, • kompensacja mocy biernej generowanej przez TCR z uwzględnieniem działania układu regulacji całego kompensatora SVC. W artykule przestawiono wykorzystanie programu MathCAD ver. 2001, który jest idealnym narzędziem wspomagającym projektowanie i wykreślanie charakterystyk częstotliwościowych. Zastosowanie wspomagania komputerowego przyspiesza proces obliczeń i pozwala na inercyjne wyznaczenie parametrów filtrów w krótkim czasie.
EN
Presented in the paper traditional and matrix methods of calculation of passive series filters based on frequency characteristics. Some aspects concerning the work are discussed for the case of topologies of the Static Var Compensation Converters, in which it is necessary to use passive filters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prądów, napięć, mocy oraz wyższych harmonicznych prądów i napięć w sieci nn pewnego zakładu przemysłowego, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe, a do kompensacji mocy biernej użyto baterii kondensatorów z dławikami ochronnymi. Pomiarów dokonano w dwóch punktach stacji zasilająco-rozdzielczej SN/nn, tj. w polu transformatora i w polu baterii kondensatorów z dławikami ochronnymi. Na podstawie wyników pomiarów dokonano analizy pracy baterii kondensatorów z dławikami ochronnymi jako kompensatora mocy biernej oraz filtra wyższych harmonicznych. Przeprowadzono również analizę teoretyczną możliwości pracy układu kompensacyjnego bez dławików ochronnych.
EN
In the paper, results of measurements of currents, voltages, powers and higher harmonics of currents and voltages in a LV network in an industrial plant in which nonlinear receivers are installed and for the purpose of reactive power compensation the battery of condensers with protective chokes was used. Measurements were realized in two points of the supplying-distributing MV/LV station, it means in the transformer field and in the condensers battery with protective chokes field. On the basis of these measurements there was performed the analysis of the condenser bank with protective chokes operation as the reactive power compensator and as the higher harmonics filter. The theoretical analysis of possibility of work of the compensatory system without protective chokes was performed too.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prądów, napięć, mocy oraz wyższych harmonicznych prądów i napięć w sieci SN i nn zakładu przemysłowego zasilanego z GPZ 110 kV, w którym zainstalowane są odbiorniki nieliniowe w postaci pieców łukowych i indukcyjnych. Dokonano analizy wpływu odbiorników nieliniowych na niektóre parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej oraz możliwości ich poprawy za pomocą układu kompensacji nadążnej SVC.
EN
The paper presents results of measurements of currents, voltages, powers and higher harmonics of currents and voltages in the mid voltage and low voltage networks of an industrial plant supplied from CSP (Central Supply Point) 110 kV, in which there are installed nonlinear loads - arc and induction furnaces. The analysis of the influence of nonlinear loads on some parameters characterising the electric energy quality and possibilities of their improvement using the system of SVC real-time compensation was performed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.