Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stray currents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zwrócono uwagę, że spełnienie wymagań norm w zakresie parametru elektrycznego podkładu kolejowego z przytwierdzeniem szyn nie prowadzi bezpośrednio do spełnienia wymagań normy na torowisko zelektryfikowane prądem stałym, które wykonano z takich podkładów.
EN
The paper points out that compliance with the requirements of standards in the scope of the electrical parameter of the railway sleeper with the attachment of rails does not directly lead to meeting the requirements of the standard for a track electrified with DC current, which were made of such sleepers.
PL
Mechaniczne zużycie szyn jest zjawiskiem znanym i opisywanym w literaturze, a także widocznym w torowisku dla postronnego obserwatora. Zelektryfikowanie prądem stałym transportu szynowego wywołuje w torowisku dodatkowe zagrożenia w stosunku do szyn. W literaturze technicznej istnieje wiele pozycji dotyczących oddziaływania prądów błądzących na podziemną metalową infrastrukturę oraz sposobom ochrony tych konstrukcji. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na fakt, że prądy błądzące przyczyniają się również do zużycia – zmiany geometrii szyn – w miejscach innych niż główka szyny. Podano przykłady takiego zużycia oraz warunki jakie muszą wystąpić, aby skutki zjawiska prądów błądzących mogły się uwidocznić.
EN
Mechanical wear of rails is a phenomenon known and described in the literature and also visible in the track for an outside observer. The electrification by direct current of rail transport causes additional hazards in the track in relation to the rails. In the technical literature, there are many items regarding the impact of currents straying on underground metal infrastructure and ways to protect these structures. In this work, attention is paid to the fact that stray currents also contribute to wear – changes in the geometry of rails – in places other than the rail head. Examples of such wear are given to the conditions that must occur in order for the effects of stray currents to become visible.
EN
The paper presents methods for analyzing the impact of stray currents generated by DC electric traction on nearby earth-return circuits (pipelines). Various simulation models were developed and compared. First the current and potential of the rail were determined using two models. A model with distributed parameters and a model with lumped parameters consisting of chain-connected two-ports of the π type, for which the potential values in the nodes and currents in the branches were determined using the node potential method. The results obtained were used to further analyze the interaction between the railway rail and the pipeline. The pipeline model is presented in the form of a chain connection of π type two-ports. To determine the impact of stray currents on the pipeline, an analysis of the electric field in its vicinity was carried out. For this purpose, two methods have been developed. First, the analysis of the distribution of the scalar potential in the ground for a rail section of finite length was performed. Second method required taking into account the mutual conductivity of the two circuits (rail and pipeline), which in connection with the knowledge of the leakage current from the rail made it possible to determine the potential of the tested pipeline (using controlled voltage sources). The paper presents the implementation of methods and a comparison of the results obtained. The usefulness and applicability of the developed models for the analysis of the impact of stray currents from DC electric traction on earth-return circuits were also assessed.
PL
W pracy przedstawiono nietypowy drenaż polaryzowany, w którym nie występuje połączenie kablowe rurociągu z szynami. Wcześniej ochrona tego rurociągu przed prądami błądzącymi była również nietypowa, polegała na zastosowaniu całkowicie szczelnej powłoki izolacyjnej na newralgicznym odcinku i była skuteczna dopóty, dopóki powłoka izolacyjna była rzeczywiście szczelna. Przyczyny utraty szczelności przez powłokę izolacyjną są zaskakujące.
EN
The paper presents atypical unidirectional drainage bond where there is no cable connection between the pipeline and rails. Before, the protection of this pipeline against stray currents was also atypical. It consisted of using a completely tight insulation coating in the critical points; it worked as long as the coating was really hermetic. The causes for loss of tightness are truly suprising.
PL
Artykuł ujmuje kompleksowo problemy związane ze strukturą obwodów powrotnych wojskowych statków powietrznych o metalowej konstrukcji kadłuba. Autorzy opisują problemy związane z wykorzystaniem kadłuba jako obwodu powrotnego prądu elektrycznego oraz z przewodami minusowymi łączącymi kadłub z zaciskami minusowymi odbiornika lub źródła. Wojskowe statki powietrzne są eksploatowane często w trudnych warunkach: podwyższonej wilgotności, zwiększonego zapylenia i zmiennych temperatur. Wszystkie te czynniki sprzyjają zjawiskom intensywnej korozji elektrochemicznej na stykach elementów płatowca lub stykach przewodów elektrycznych z kadłubem. Takie powierzchnie stykowe powinny podlegać monitorowaniu – ITWL opracował liczne procedury pomiarowe dla każdego statku powietrznego.
EN
This article comprehensively addresses the problems associated with the structure of recurrent circuits of military aircraft with metal fuselage structure. The authors describe the issues concerning the usage of the fuselage as a recurrent circuit of electric current and with negative conductors connecting the fuselage with negative terminals of the receiver or the source. The military aircraft are frequently operated under harsh conditions of increased humidity, dustiness and variable temperatures. All these factors as mentioned above contribute to the occurrence of intensive electrochemical corrosion at the contact points of airframe’s elements or electrical conductors’ with the fuselage. Such contact surfaces should be subject to monitoring – AFIT has developed the numerous procedures for each aircraft.
PL
Aktualnie stosowane standardy zasilania urządzeń kolejowych, tramwajowych i metra przez energetykę zawodową powodują metaliczne połączenie wszystkich tych uziomów między sobą przez żyły powrotne kabli SN lub przewodem PE lub PEN kabli niskiego napięcia. Takie połączenia umożliwiają przepływ prądów błądzących między systemem kolejowym, tramwajowym i metra przez system uziomów energetyki zawodowej. Stwarza to możliwość pojawiania się prądów błądzących na terenie całych aglomeracji, stwarzając zagrożenie elektrokorozją podziemnych instalacji metalowych. W artykule przedstawiono sposób zasilania eliminujący takie połączenia.
EN
Current standards of railway, tram and underground systems powered by professional energetics cause metallic links between all earthings via either return lines of SN cables or PE and PEN low voltage cables are presented in the article. Such links enable stray currents to appear in entire agglomerations causing risk of electrocorrosion of metal underground installations. Presented method of electric energy supply eliminates such links.
EN
The aim of the present work is the influence of stray currents on transport systems, especially rail and city systems. Therefore, a study was conducted that simulated flow of stray currents on elements of the transportation system. Steel DOMEX, which has enhanced resistance to corrosion, was used as research material. It is rarely understood that transport systems can have reciprocal negative effects on each other. For example, the urban and long-distance rail transport systems influence the transmission systems (gas pipelines, information systems). A side effect of the functioning of railways is the formation of stray currents, which cause electrochemical corrosion in all undergrounded metal components. It has been demonstrated that the impact of stray currents on the metal parts is of corrosive nature, and their effects can be presented graphically and numerically. It has also been proven that the anodic potential causes a greater loss than the cathodic potential. Furthermore, the exposure to the elements, both in the process of corrosion and erosion, accelerates the destruction of the material.
8
Content available remote Monitoring the resistance of the military aircraft’s fuselage
EN
The article includes the description of the measurements of the military aircraft’s fuselage resistance, conducted for the purpose of identifying corroded spots in the fuselage’s mechanical connections’ structure. Considerations regarding the errors in measuring the single connections of the airframe’s mechanical element pairs and the entire structure of such connections in an actual aircraft are also presented. The paper includes the proposal of the superposition method for locating the mechanical connection pairs with improved electrical resistance. Simultaneously, for the purpose of forecasting the time of exploitation of the selected (most endangered) fuselage mechanical connections pairs, the article proposes conducting (in laboratory conditions) of the accelerated ageing process and converting the results to real-time using the Arrhenius method.
EN
The paper presents a method of the 3D simulation of the primary scalar potential of the electric flow field produced in the earth by d.c. traction stray currents. In the method the equivalent rail is considered as an earth return circuit. The models of the equivalent rail with current energization and the concept of superposition allow one to consider more complicated d.c. railway systems using a segmental approximation of the complex railway route and taking into account a number of substations and loads at any location. It is assumed in the paper that the system considered is linear, that the earth is homogeneous medium of finite conductivity and that the effects of currents in nearby underground metal installations on the potential generated in the earth by track currents (primary earth potential) can be disregarded. An extensive parametric analysis to examine the roles of various factors, which affect the primary earth potential caused by stray currents, may be performed using simulation program developed. The technical application of the method presented, which can be useful at design stage e.g. of metal structures buried in the stray currents area, is illustrated by examples of computer simulation.
PL
Przedstawiono zebrane doświadczenia w doborze metod i urządzeń do monitorowania korozji podczas projektowania środków ochrony przed skutkami działania prądów błądzących na stalowe zbrojenie niektórych konstrukcji żelbetowych. Omówiono wieloletnie obserwacje systemów CMS (Corrosion Monitoring System) do rejestracji postępu procesu korozyjnego zbrojenia, które następnie uzupełniane były czujnikami rezystywności betonu, sondami głębokości penetracji czynników agresywnych do zbrojenia, a przede wszystkim czujnikami szybkości korozji. W ciągu ostatnich około 15 lat zainstalowano na różnych obiektach w Republice Czeskiej ponad 150 czujników korozymetrycznych. Podano w zarysie metodologię stosowania tej techniki pomiarowej. Zaprezentowano ciekawe aplikacje prezentowanej techniki na wybranych konstrukcjach mostowych.
EN
The acquired experience has been presented in selection of methods and equipment for monitoring of corrosion during the designing process of protection means against stray current interaction on steel reinforcement of some reinforced concrete structures. Long-term observations have been described of reinforcement corrosion progress with CMS recording systems, consecutively supplemented by concrete resistivity probes, aggressive agent penetration depth probes into reinforcement, and primarily with corrosion rate probes. During the past 15 years over 150 electrical resistance probes have been installed in various objects in the Czech Republic. The application method of this measurement technique has been described. Interesting applications of the technique have been presented on chosen bridge structures.
EN
The paper presents a method of the simulation of electrical effects of stray currents from d.c. tracrion of complex geometry. In the method the equivalent rail is considered as an earth return circuit. The models of the equivalent rail with current energization and the concept of superposition allow one to consider more complicated d.c. railway systems using a segmental approximation of the complex railway route and taking into account a number of substations and loads at any location. It is assumed in the paper that the system considered is linear, that the earth is homogeneous medium of finite conductivity and that the effects of currents in nearby underground metal installations on the potential generated in the earth by track currents (primary earth potential) can be disregarded. An extensive parametric analysis to examine the roles of various factors, which affect the primary earth potential caused by stray currents, may be performed using simulation program developed. The technical application of the method presented, which can be useful at design stage e.g. of metal structures buried in the stray currents area, is illustrated by examples of computer simulation.
PL
W aglomeracjach miejskich i przemysłowych prądy błądzące są przyczyną uszkodzeń korozyjnych konstrukcji metalowych, głównie podziemnych rurociągów stalowych. Do takich obiektów należą miejskie sieci ciepłownicze, największe rurociągi stalowe układane w rejonach zurbanizowanych. W artykule omówiono przyczyny powstawania prądów błądzących, wskazano na ich losowy charakter i na metody ich badania. Omówiono nowe rozwiązanie techniczne inteligentnego drenażu elektrycznego, urządzenia służącego do samodzielnego i optymalnego eliminowania szkodliwego oddziaływania prądów błądzących na metalowe konstrukcje podziemne. Zaprezentowano zasadę działania i skutki stosowania tego typu drenażu oraz wskazano na możliwości wykorzystania tego rozwiązania technicznego do likwidacji zagrożeń korozyjnych rurociągów ciepłowniczych w miastach.
EN
Stray currents in municipal and industrial agglomerations are the cause of corrosion damage of metal structures, mainly steel underground pipelines. Such objects include municipal heat distribution networks, the largest steel pipelines by dimension laid in urban regions. In the article causes have been described of stray current occurrence, their random character has been indicated, as well as methods of their investigation. New technical solutions have been discussed of intelligent electric drainage, a device used for independent and optimal elimination of hazardous stray current interaction on metal underground structures. The operating principle has been presented, as well as application effects of this type of drainage, also possibilities have been indicated of using this type of technical solution for suppression of this type of corrosion hazard in heat distribution pipelines in towns.
EN
The paper presents two methods of the 3D simulation of the primary scalar potential of the electric flow field produced in the earth by d.c. traction stray currents. In the first method the equivalent rail is considered as an earth return circuit with distributed parameters, whereas in the second method the rail is treated as a circuit with lumped parameters. It is assumed in the paper that the system considered is linear, that the earth is homogeneous medium of finite conductivity and that the effects of currents in nearby underground metal installations on the potential generated in the earth by track currents (primary earth potential) can be disregarded. An extensive parametric analysis to examine the roles of various factors, which affect the primary earth potential caused by stray currents, may be performed using simulation program developed. The technical application of the method presented, which can be useful at design stage e.g. of metal structures buried in the stray currents
PL
Stosując rejestrację do pomiaru jednostkowej konduktancji przejścia szyny tunel w układzie pomiarowym zalecanym przez normę [1] można natrafi ć na przypadki podane w pracy. Wyniki większości z nich są łatwo wytłumaczalne i często powtarzalne, ale zdarzają się sytuacje, gdy polaryzacja wymuszenia prądu pomiarowego ma znaczenie i znacząco wpływa na rozrzut wyników pomiarów.
EN
Using a registration unit for measuring the conductance transitions rail tunnel in the measurement system prescribed by standard [1] one can find instances given in the work. The results of most of them are easily explainable and often repetitive, but there are occasions when the polarity of the current force measurement is important and greatly influences the spread of results.
PL
Drenaże elektryczne, jako wypróbowany już od ponad 100 lat w Europie sposób eliminowania zagrożenia korozyjnego wywoływanego przez prądy błądzące pochodzące z trakcji elektrycznych prądu stałego, stosowane są powszechnie przez służby odpowiedzialne za eksploatację podziemnych rurociągów stalowych. Sposób ich działania i rozwiązania techniczne niewiele się zmieniały z biegiem lat. Opracowana kilka lat temu norma europejska EN 50162 wprowadziła w tym zakresie istotne nowe wymagania. W pracy przedstawiono zarówno obecnie zalecany sposób regulacji istniejących drenaży elektrycznych, jak również zastosowanie nowego rozwiązania technicznego – tzw. drenażu inteligentnego. Nowe reżimy pracy drenaży elektrycznych przedstawione zostały w postaci algorytmów ich działania i proponowanych rozwiązań technicznych regulacji.
EN
Electric drainage, a method of corrosion hazard elimination caused by stray currents from DC electric tractions, being used for over 100 years in Europe, is generally applied by services responsible for operation of underground steel pipelines. The operating method and technical solutions have not changed significantly in years. The European standard EN 50162, implemented several years ago, introduced significant new requirements in this scope. In the paper the control method of existing electric drainage required at present has been presented, as well as application of a new technical solution – the so called intelligent drainage. New electric drainage operating regimes have been presented in the form of operating algorithms and proposed technical control solutions.
16
Content available remote Prądy błądzące a korozja stalowych grodzic
PL
W Polsce istnieje ponad 11 tys. km zelektryfikowanych linii kolejowych. Realizowane inwestycje, które mają na celu modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury, powodują wzrost liczby podziemnych i nadziemnych konstrukcji ulokowanych w sąsiedztwie linii kolejowych.
EN
The paper presents two methods of the 3D simulation of the primary scalar potential of the electric flow field produced in the earth by d.c. traction stray currents. In the first method the equivalent rail is considered as an earth return circuit with distributed parameters, whereas in the second method the rail is treated as a circuit with lumped parameters. It is assumed in the paper that the system considered is linear, that the earth is a homogeneous medium of finite conductivity and that the effects of currents in nearby underground metal installations on the potential generated in the earth by track currents (primary earth potential) can be disregarded. An extensive parametric analysis to examine the roles of various factors, which affect the primary earth potential caused by stray currents, may be performed using simulation program developed. The technical application of the method presented, which can be useful at design stage e.g. of metal structures buried in the stray currents area, is illustrated by examples of computer simulation.
PL
Omówiono genezę pojawiania się prądów błądzących, jako źródła korozji elektrochemicznej. Na przykładzie metra w Panamie i metra w Warszawie przedstawiono metodę ich ograniczenia oraz metodę ich monitoringu. Dwa omawiane przykłady są obecnie w trakcie realizacji i są obrazem najnowszych osiągnięć związanych z ochroną przed oddziaływaniem prądów błądzących. Artykuł jest próbą dyskusji podjętą w celu ochrony obiektów przed szkodliwym działaniem prądów błądzących. Prądów, których obecność jest również przy sieci tramwajowej i kolejowej.
EN
We discussed genesis of stray current as a sours electrochemical corrosion FOR example metro systems in Warszawa and Panama. We presents the way to reduce the level of stray current and monitoring system. Booth examples are under way and it is excellence way to test our solution to reduce the stray current. This article is begin of discussion about stray current.
PL
Korozja stalowych konstrukcji w ziemi i w wodach naturalnych pod wpływem czynników chemicznych związanych z agresywnością otaczającego środowiska elektrolitycznego nie jest dla tych obiektów tak groźna, jak wszelkiego rodzaju oddziaływania elektryczne związane z przepływem zewnętrznego prądu przez granicę faz metal-elektrolit. To one są odpowiedzialne za miejscowy znaczący wzrost zagrożenia korozyjnego i związane z tym awarie korozyjne. Do tego rodzaju oddziaływań zaliczyć należy makroogniwa korozyjne, prądy błądzące upływające z instalacji prądu stałego oraz indukowane prądy przemienne z napowietrznych linii elektroenergetycznych WN. W opracowaniu omówiono zjawiska korozji na granicy faz powodowane przez prąd stały, losowo zmienny i przemienny – spotykane w typowych warunkach eksploatacji rurociągów. Zebrane materiały mają charakter szkoleniowy.
EN
Corrosion of steel structures underground and in natural waters caused by chemical factors connected with the aggressiveness of the surrounding electrolytic environment is not so hazardous for these objects as all types of electric interactions connected with the flow of external current through the metal-electrolyte phase boundary. They are responsible for local significant increase of the corrosion hazard and associated corrosion failures. These types of interactions include corrosion macro-cells, stray currents fl owing out of DC current installations and induced alternate currents from HV overhead power lines. In the paper corrosion phenomena on the phase boundary have been discussed, caused by direct, randomly changing and alternate currents – found in typical pipeline operating conditions. The gathered materials are for training purposes.
PL
Prądy błądzące upływające do ziemi z obwodów powrotnych trakcji elektrycznych prądu stałego (kolejowych i tramwajowych), pomimo stosowania nowych technologii układania torowisk i izolowania konstrukcji podziemnych, nadal stanowią największe zagrożenie korozyjne dla stalowych obiektów eksploatowanych w ziemi – rurociągów czy zbiorników. Ocena stopnia zagrożenia korozyjnego oraz skuteczności działania środków zaradczych w rejonach oddziaływania prądów błądzących zawsze były trudne, głównie z uwagi na losowo-zmienny charakter tych prądów. W opracowaniu przedstawiono nowatorską koncepcję wykorzystania korelacyjnej metody badania prądów błądzących do bezpośredniej regulacji drenaży elektrycznych. Zaprojektowano urządzenie składające się z drenażu elektrycznego sprzęgniętego z mikroprocesorem realizującym funkcje pomiarowe i sterujące. Wyniki badań prototypu urządzenia potwierdziły zdolność samoistnego dopasowania się urządzenia do aktualnych wymagań ochrony przeciwkorozyjnej obiektów podziemnych w zmieniających się warunkach zewnętrznych.
EN
Stray currents flowing to earth from DC electric traction return circuits (rail and tram) still remain the greatest corrosion hazard for steel objects operated underground – pipelines or tanks, in spite of applying new technologies of laying track-ways and insulating underground structures. Assessment of the corrosion hazard degree and of remedial measure effectiveness in stray current interaction regions was always difficult, mainly due to the randomly changing character of these currents. In the elaboration an innovative concept has been presented of using the stray current correlation method for direct control of electric drainage. A device has been designed made up of electric drainage coupled with a microprocessor realising measuring and control functions. Test results of the device prototype confirmed capability of automatic device adaptation to present anti-corrosion protection requirements of underground objects in changing external conditions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.