Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wsparcie finansowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dotacje zapowiedziane przez rząd mogą zdynamizować tempo rozbudowy infrastruktury ładowania w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) szacuje, że do 2025 r. w naszym kraju może funkcjonować prawie 50 tys. ogólnodostępnych i od 85 tys. do 110 tys. prywatnych i półprywatnych punktów ładowania. Konieczne jest jednak wdrożenie systemu wsparcia finansowego oraz optymalizacja regulacji prawnych.
4
Content available remote Zmniejszanie emisji CO2 w systemie świadectw efektywności energetycznej
PL
Omówiono przedsięwzięcia energooszczędne wpływające na zmniejszenie emisji CO2 oraz wskazano metodologię obliczeń emisji CO2. Omówiono również system wsparcia finansowego przedsięwzięć energooszczędnych na terenie Polski.
EN
A review, with 15 refs., of energy-saving projects contributing to the redn. of CO2 emissions and the methodology for calcg. CO2 emissions.
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
PL
Osoba bezrobotna, dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w postaci dotacji, może sfinansować rozwój swojego biznesu, jednak powinna staranie się do tego przygotować, wypełniając poprawnie wniosek o jej przyznanie, ale również winna posiąść umiejętność organizacji pracy własnej. To istotny element niezbędny każdemu przedsiębiorcy, to umiejętność, która pozwoli w pełni wykorzystać czas oraz energię na sprawy najważniejsze. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wparcia finansowego osób bezrobotnych, jakie oferują PUP, ze szczególnym uwzględnieniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz ukazania największych trudności, na które napotykają wnioskodawcy podczas wypełniania wniosków.
EN
Having received the support from Poviate Labour Office, an unemployed person is able finance the development of business activity, however he/she should carefully prepare to this process by correct completion of the grant application. The applicant should be well organized in order to prepare his/her own work as well. That is a crucial and essential element for all businessmen. It is a skill that allows to fully exploit the time and energy to the most important issues. The main purpose of this article is to present the possibilities of financial support for unemployed offered by the Poviate Labour Office. It also includes the information about one-time benefits granted for the commence of business activity. The article presents the greatest difficulties that unemployed may encounter while filing the applications as well.
PL
Wspomaganie konkurencyjności jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W 2012 r. w regionie kujawsko-pomorskim powołano unikatowy w skali kraju fundusz zasilający najlepsze projekty innowacyjne w ramach pilotażowego programu „Voucher badawczy”. Połączenie sektora nauki i biznesu miało na celu pobudzenie aktywności sektora naukowego i jego kreatywności. Celem ogólnym było przedstawienie nowego sposobu finansowania ukierunkowanego na innowacyjność technologiczną (procesową i produktową) zwiększającą konkurencyjność gospodarki regionu oraz wynikające z tego rekomendacje [1].
EN
Support the competitiveness is very important for the development of a knowledge-based economy. In Kujawsko-Pomorskie region was created in 2012 unique in Poland fund to support the best innovative projects in framen work of pilot project called Research voucher. The connection between science and business was to stimulating the activity of the scientific sector and its creativity. The overall objective was to present a new method of financing support, the financing was focused on technological innovation (process and product) increasing the competitiveness of the region's economy, also in article are the ending recomendation.
PL
W artykule przedstawiono wybrane uregulowania dotyczące ograniczenia emisji na przykładzie działań podjętych w województwie małopolskim, zawarte zarówno w normach prawnych, jak i instrumentach finansowego wsparcia oczekiwanych zmian. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia tzw. niskiej emisji, czyli emisji pochodzącej ze źródeł z niskimi kominami (do 40 m wysokości), a więc w szczególności emisji z domów jednorodzinnych. Jednym z najnowszych aktów prawnych regulujących działania krajowe i regionalne jest ustawa z 10 września 2015 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP z 12 października 2015 r. Wprowadzenie nowelizacji ustawy może skutkować w bezpośredni sposób na zmiany dotyczące sposobu zaopatrywania mieszkańców Małopolski w energię do ogrzewania. Nowa ustawa bez wątpienia wywoła w średnioterminowej perspektywie zmiany na rynku w szczególności urządzeń grzewczych, których stosowanie będzie zabronione i zaniknie w regionach, gdzie wprowadzone będzie prawo lokalne wynikające ze znowelizowanej ustawy. W związku z procesami modernizacyjnymi (stare kotły trzeba będzie zlikwidować) w określonym terminie pojawi się miejsce na nowe urządzenia o innych standardach (kotły na paliwa najwyższej klasy i pompy ciepła).
EN
The authors present a selection of regulation for reducing emissions on the example of action taken in the Malopolska region, included both in the legal regulations and in financial instruments supporting the expected changes. They refer to particular restrictions of low-emission, it means emissions from sources with low chimneys (up to 40 m height), and thus in particular emissions from single family houses. One of the latest legal acts regulating national and regional actions is the Act of 10 September 2015 amending the Act – Environmental Protection Law. It was announced in the Journal of Law of the Republic of Poland on 12 October 2015. The introduction of amendments to the Act binds directly to changes in ways of delivery heat to the inhabitants of Malopolska region. The new law undoubtedly will impact in the medium term on changes in the market, in particular heating. The using of some heating sources will be prohibited and will disappear in regions where local laws would be introduced under the amended law. Processes of modernization (the old boilers will have to be eliminated) by a specified date will create market for new devices with upperstandards – the highest class boilers and heat pumps.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umożliwia młodym naukowcom w programie LIDER zdobycie finansowania na realizację projektów badawczych. Program jest skierowany do osób, które mają nie więcej niż 35 lat. Średnia kwota dofinasowania projektu wynosi ponad 1mln zł na okres do 3 lat. Konkursy w programie są ogłaszane corocznie. Dotychczas 178 młodych naukowców zrealizowało lub obecnie realizuje swoje projekty, które mają praktyczne zastosowanie gospodarcze. Kilkoro z nich, w cyklu, który otwiera mój artykuł, opisze swoje osiągnięcia. Nazwa cyklu brzmi: Młodzi naukowcy dla gospodarki. Przy okazji omawiania programu LIDER zaprezentuję swoje spostrzeżenia na temat kondycji nauki polskiej na początku XXI w., do której nie pasują przekonania końca XX w., które powoli, acz nieodwołalnie odchodzą do lamusa.
EN
The National Centre for Research and Development enables young scientists to get funding for research projects under the LEADER programme. The programme is designed for people who are not older than 35 years. The average project funding amount is more than PLN 1 million for the maximum period of 3 years. Competitions under the programme are organised on an annual basis. So far, 178 young scientists have already implemented or are currently implementing their projects that have practical application in the economy. Some of them will describe their achievements in the cycle opened by my article.The title of the cycle is: Young scientists for the economy. While discussing the LEADER programme, the author described his observations on the condition of the Polish science in the early twenty-first century, not corresponding by the beliefs prevailing at the end of the twentieth century which have been slowly but irrevocably discarded as obsolete.
PL
W drugiej części artykułu autor kontynuuje porównanie aktów prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Omawia również program wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związany z zakupem i montażem mikroinstalacji OZE.
EN
The second part of the article compares legal acts related to the sustainable sources of energy. It also defines the support prograrnme of the National Fund of Environmental Protection and Water Management on the purchase and installation of renewabIe sources of energy mirco-installations.
16
Content available remote Jak aktywnie wspierać budownictwo pasywne? (cz. 2)
PL
Artykuł pt. „Analiza uwarunkowań prawnych i systemu finansowego, wspierającego prowadzenie badań naukowych przez przedsiębiorstwa - zagadnienia klastrowe” jest poświęcony prawnym aspektom wspierania badań naukowych podejmowanych w obrębie przedsiębiorstw. W ocenie autorki działalność badawczo-rozwojowa (dalej: B+R) jest wspólnym mianownikiem dla działalności naukowej oraz gospodarczej, stanowi zasadniczy filar wzrostu innowacyjności, a ponadto przyczynia się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw i osiągnięcia ważnych celów społecznych. Z przedstawionych względów, w ostatnich latach, działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorców stała się przedmiotem zainteresowania zarówno prawodawcy krajowego, jak i unijnego. Mianowicie, w szeroko rozumianym materiale normatywnym można zauważyć tendencję do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez inicjowanie wzrostu nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi dedykowanymi sektorowi B+R. Poza zagadnieniami wstępnymi, praca składa się z pięciu zasadniczych części. Część pierwsza ma charakter teoretyczny i poświęcona jest wyjaśnieniu kluczowych dla podejmowanego zagadnienia pojęć, takich jak działalność badawcza, prace rozwojowe, badania naukowe, czy działalność innowacyjna, poprzez wskazanie oraz omówienie ich definicji legalnych. W drugiej i trzeciej części artykułu autorka analizuje podstawowe akty normatywne regulujące podejmowanie aktywności badawczo - naukowej przez przedsiębiorców oraz wskazuje potencjalne źródła ich finansowania ze środków publicznych. W tym celu omówiona zostaje działalność centrów badawczo - rozwojowych, instytutów badawczych, centrów naukowo - przemysłowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Centrów Polskiej Akademii Nauk, konsorcjów naukowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz specjalnych stref ekonomicznych. Czwarta część artykułu porusza problematykę tzw. „bodźców” finansowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R. Pokrótce zostają omówione najważniejsze rozwiązania przyjęte na gruncie danin publicznoprawnych. Piąta, ostatnia część artykułu przybliża zagadnienie klastrów gospodarczych, ich celów i roli w rozwoju otoczenia biznesu. Konkluzją podjętych rozważań jest krótka diagnoza problemów i potrzeb przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem szeroko rozumianej aktywności badawczej i naukowej.
PL
Rozwój polskiego sektora rolno-żywnościowego w pierwszych pięciu latach po akcesji Polski do UE należy uznać za pozytywny, zarówno w odniesieniu do rolnictwa, jak i przemysłu rolno-spożywczego, który osiągnął wysoki poziom rozwoju porównywalny z poziomem w państwach UE-15. W pełni i właściwie wykorzystywane są środki publiczne kierowane do tego sektora. Celowe byłoby utrzymanie poziomu obecnego wsparcia po 2013 roku. Potwierdzeniem istotnego rozwoju polskiego sektora rolno-żywnościowego jest wzrost i rozwój eksportu rolno-żywnościowego, który jednakże słabnie, zarówno ze względu na światowy kryzys gospodarczy, jak i na naturalny wzrost kosztów produkcji i cen polskiej żywności (zbliżających się do poziomów w najbogatszych państwach unijnych). Celowe jest wspieranie dalszego rozwoju sektora rolno-żywnościowego ze względu na jego duże znaczenie w gospodarce narodowej, jak i ze względu na dobro polskich konsumentów żywności.
EN
The development of the Polish agricultural-food sector during the first five years after joining the European Union can be considered positive both in respect to agriculture as well as to the agricultural-food industry, where the latter has achieved high level of development comparable with the level of this industry in 15 old members states of the European Union. Public financial resources, which have been transferred to this sector, have been fully and properly utilized. This is why it would be advisable to maintain the present level of financial support after 2013. The confirmation of the considerable development of the Polish agricultural-food sector is the increase in the agricultural-food export, which, however, has been slowing down because of the influence of both the world crisis, as well as the natural increase of costs production and prices of the Polish food (approximating to the level in the richest countries of the European Union). It is advisable to provide financial support for the continuous development of the agricultural-food sector due to its importance for the national economy, as well as for the well being of the Polish food consumers.
PL
Celem badań była analiza problemu żywotności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Występują różnice w poziomie ekonomicznym pomiędzy regionami. Stwierdzono niski poziom kapitału i niedofinansowanie znacznej ilości gospodarstw rolnych. Najniższą żywotność ekonomiczną posiadają gospodarstwa rolne w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim i łódzkim. W programie wspierającym finansowo gospodarstwa rolne należałoby poszukiwać takich kryteriów wyboru, które przyznałyby pierwszeństwo regionom (gminom) potrzebującym największego wsparcia. Działania podjęte przez gospodarstwa o małym potencjale ekonomicznym mogą wpłynąć na zwiększenie ich żywotności ekonomicznej oraz zapewnić towarową produkcję i silniejszy związek z rynkiem. Kryterium żywotności ekonomicznej gospodarstw rolnych przyjęte na poziomie 4 ESU było spełnione w ponad 90% w pełnym zakresie w momencie ubiegania się o dofinansowanie. Wysoki jego poziom potwierdza skala produkcji towarowej brutto w gospodarstwach rolnych beneficjentów (około 80% gospodarstw rocznie przekracza 50 000 zł). Kształtują się grupy gospodarstw żywotnych ekonomicznie, które coraz bardziej dystansują się od pozostałych i umacniają na rynku.
EN
The purpose of the research was to analyse the issue of economic viability of farms in Poland. There are differences in economic level among regions. Low capital level and underfinancing of considerable majority of farms has been observed. Lowest economic viability is reported for farms in the following Voivodships: Świętokrzyskie, Małopolskie, Lublin and Łódź. In the programme providing financial aid to farms it would be recommended to seek selection criteria, which would give priority to regions (boroughs) that need highest support. Actions taken by farms characterised by low economic potential may increase their economic viability and guarantee commodity production and stronger relation with the market. The economic viability criterion for farms assumed to be at the level of 4 ESU was satisfied in more than 90% in the full scope at the moment of applying for cofinancing. Its high level is confirmed by gross commodity production scale in beneficiaries' farms (approximately 80% of farms exceeds PLN 50,000 per year). Groups of economically vital farms are forming, which outdistance others more and more and strengthen their position in the market.
PL
Polityka państwa wspierająca rozwój strukturalny zmierza w kierunku ożywienia rozwoju obszarów wiejskich poprzez pobudzanie i kreowanie przedsiębiorczości na wsi i w rolnictwie. Integralnym elementem polityki strukturalnej państwa jest polityka rozwoju regionalnego, której zasadniczym celem jest zmniejszenie nierówności gospodarczych i społecznych pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami kraju. Wstąpienie Polski w struktury unijne przyniesie korzyści w postaci uzyskania postępu w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej, zapewnienia stabilności demokratycznego porządku, budowania społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Natomiast szansą dla polityki rozwoju regionalnego Polski jest zasilenie budżetu państwa środkami pomocowymi Unii Europejskiej, zarówno przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi. Polska znajduje się w fazie rozwoju i dąży do zmian w kierunku włączenia się w procesy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata oraz przystąpienia do Unii Europejskiej.
EN
The state policy supporting infrastructural development tends to enliven country regions development by stimulating and creating businesses in country and in agriculture. The integral state policy structural element is regional development policy, which main target is decreasing economical and social unequal between the most poor and the richest regions of the state. Polish access to EU structures will benefit in market economy function progress, assure the stable democratic order, building citizen's society, increasing national security. Moreover the chance for Polish regional deveIopment policy is suppiying the state budget from UE help resources, as well pre access as structural. Poland is in development stage and trend to changes in direction of joining in social - economical processes of present world and EU access.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.