Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 291

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja akustyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Unconventional method of non-destructive tests. Part 1
EN
The article presents methods which can be used when conventional non-destructive tests are unable to detect discontinuities. Non-destructive testing methods are based on physical phenomena enabling the obtainment of diagnostic information. Diagnostic information can be obtained using commonly applied methods as well as less popular techniques of specific nature.
PL
W artykule przybliżono niektóre z metod możliwych do zastosowania w przypadkach, gdy konwencjonalne badania nieniszczące nie pozwalają na wykrycie nieciągłości. Metody badań nieniszczących opierają się na zastosowaniu zjawisk fizycznych dających odpowiednie informacje wykorzystywane przy diagnostyce badawczej. Każda z metod ma swoją specyfikę. Oprócz metod wykorzystywanych powszechnie znane są metody, które również znajdują zastosowanie
EN
Currently, geothermal power generation is attracting attention in Japan as the next renewable energy source. However, tapping of this energy requires substantial equipment and entails enormous maintenance costs for this equipment. In particular, in the steel pipes connected to steam wells in geothermal power generation stations, when water vapor is collected from steam wells, the hot spring component known as yunohana (mineral encrustations left by hot springs) precipitates and forms into scale and adheres to the steel pipes. This causes clogging and deterioration of pipes by metal corrosion due to the sulfur content, which requires periodic maintenance and other measures to be taken for most equipment. Consequently, a remaining life assessment technique for maximizing the life of steel pipes connected to geothermal power generation steam wells is required as a continual improvement measure for enabling stable usage of equipment over a long period of time. As a non-destructive test, we used ultrasonic sensors to measure the ultrasonic waves generated from changes in the water flow due to changes in the thickness of the scale adhering to the inside of the pipes and the ultrasonic waves propagated from the change locations of the metal surface, and this enabled us to confirm the buildup of scale using an acoustic emission (AE) sensor for successfully assessing the remaining life.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie wód geotermalnych jako odnawialnego źródła energii. Głównym problemem the metody jest zużywanie się stalowych rur doprowadzających pare I gorącą wodę. W artykule opisano wykorzystanie czujników ultradźwiękowych do analizy emisji akustycznej I w ten sposób do badania stanu rurociągu.
PL
Przedstawiono projekt rozwiązania technologicznego opartego na pomiarach NDT, w szczególności metodzie emisji akustycznej i badań georadarowych, mający na celu lokalizację i identyfikację potencjalnych uszkodzeń na infrastrukturze gazowej. W propozycji przewidziano wykorzystanie sieci neuronowych oraz hierarchicznych i niehierarchicznych metod statystycznych analizy BIG DATA do stworzenia samorozpoznawalnej bazy sygnałów wzorcowych, identyfikującej generowane sygnały procesów destrukcyjnych. Rezultatem projektu ma być nowa technologia umożliwiająca zarządcy sieci gazowej bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację sieci gazowej.
EN
The project aims to create a technological solution based on NDT measurements, in particular the method of acoustic emission and GPR surveys. These methods will enable the location and identification of potential damage to gas infrastructure. For this purpose, neural networks, hierarchical and non-hierarchical statistical methods of BIG DATA analysis will be used to create a self-identifying database of reference signals of destructive processes. The result of the project will be a new technology and service to enable the gas network manager to operate the gas network safety and economically in an optimal way.
EN
It has been shown in acoustic emission literature that the distance between a possible cracking event and a receiver is affecting the signal parameters providing a wrong image of the real fracture characteristics. In this study, lab-scale experimental tests on masonry components are performed in order to determine the disturbance of the acoustic emission wave properties and verify the experimental observations via numerical wave propagation analysis. The investigation is extended to different geometries including “couplets,” “triplets” and masonry walls. The simulations allow to understand, verify and predict the acoustic emission signal properties alterations in many different types of masonry experiments as well as the correct characterization of the fracture mode.
EN
To better understand the mechanical behavior in a jointed rock mass, a series of uniaxial compression tests were conducted on non-persistently jointed rock specimens with double circular holes. Acoustic emission (AE) and digital image correlation (DIC) techniques were applied to capture micro-crack events and real-time strain field evolution in the specimens. The results indicate that the existence of non-persistent joints has a significant influence on the strength characteristics of the specimens. Specifically, peak strength decreases at first and reaches a minimum at 30° then increases with increase in the joint dip angle. DIC technology has successfully monitored the development of surface strain fields. The fracture evolution process is comprehensively understood. Every sudden change in a strain field is usually accompanied by apparent AE events and stress–strain curves take the form of oscillations. The crack coalescence modes among joints can be summarized as six types and the crack coalescence patterns around holes and joints can be divided into three categories. These results are helpful to understanding further the mechanical properties and fracture mechanism of openings in non-persistently jointed rock masses.
EN
In this research work, four groups of selective laser melted specimens were built from AlSi10Mg-0403 powder. Each group represents the direction with respect to the bed in which the specimens are built (X, Y, Z and 45° orientation). The mechanical properties of the specimens are characterized in terms of yield strength, ultimate tensile strength, Young’s modulus and elongation at break. In addition to that, the acoustic emission (AE) during the testing was monitored using wide-band high-accuracy piezoelectric sensors. The AE results were related to the mechanical characteristics of the specimens in terms of the acoustic parameter-based data, the peak amplitude, cumulative energy and count rate. The mechanical results show that the specimens built along the z direction have relatively lower strength and it can be attributed to the borderline porosity formed during the SLM process. The acoustic results can identify the critical points of failure under loading. The AE technique proves to be a powerful tool in characterizing the mechanical property and can unveil the concealed information which cannot be identified directly from the mechanical results.
7
Content available remote The use of acoustic emission signal (AE) in mechanical tests
EN
The article presents the possibilities of using the acoustic emission signal in mechanical tests. A static tensile test of the polyester-glass composite samples was carried out with simultaneous recording of the acoustic emission signal generated in the loaded material by means of a connected piezoelectric sensor (PAC system). The acoustic waves created inside the loaded material were processed by a sensor placed directly on the sample and recorded in the form of a digital signal in the recording device. This signal was subjected to further processing and the RMS values were plotted as a function of time, the obtained graphs were applied to stretching curves. Comparison of RMS and tensile plots allows for very accurate identification of processes occurring in the structure of the tested material subjected to loading.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sygnału emisji akustycznej w badaniach mechanicznych. Przeprowadzono statyczną próbę rozciągania próbek z kompozytu poliestrowo-szklanego z jednoczesną rejestracją sygnału emisji akustycznej generowanego w obciążanym materiale za pomocą podłączonego czujnika piezoelektrycznego (system PAC). Fale akustyczne powstałe we wnętrzu obciążanego materiału zostały przetworzone przez czujnik umieszczony bezpośrednio na próbce i zarejestrowane w formie sygnału cyfrowego w urządzeniu rejestrującym. Sygnał ten poddany został dalszej obróbce i na jego podstawie sporządzono wykresy wartości skutecznej sygnału elektrycznego (RMS) w funkcji czasu, uzyskane wykresy naniesiono na krzywe rozciągania. Porównanie wykresów RMS i rozciągania pozwala na bardzo dokładną identyfikację procesów zachodzących w strukturze badanego materiału poddanego obciążeniu.
PL
Przedmiotem wielu badań prowadzonych w energoelektronice są metody diagnostyczne określające stan sprawność pracujących elementów półprzewodnikowych. Jak każdy materiał stały półprzewodniki wytwarzają fale sprężyste w przypadku zmiany stanu z przewodzenia na blokowanie i odwrotnie. Na podstawie obserwacji można zaobserwować korelację pomiędzy przełączeniami pojedynczego tranzystora IGBT a emisją sygnału akustycznego. Zapisu emisji akustycznej dokonano za pomocą szerokopasmowego czujnika EA. Sygnał został przetworzony za pomocą karty wejściowej AD ze wzmacniaczem i zarejestrowany na komputerze PC. Zebrane dane zostały wyeksportowane do pliku, co umożliwiło dalsze przetwarzanie otrzymanych danych. Celem badania było określenie tła sygnału emisji akustycznej pochodzącej od sprawnego, przełączającego tranzystora IGBT i przygotowanie wzoru odpowiedzi w dziedzinie częstotliwości. Wyniki analizy zostaną wykorzystane jako punkt odniesienia dla dalszych badań wczesnych stadiów uszkodzenia pracujących elementów półprzewodnikowych
EN
The diagnostic methods leading to determine the condition of working semiconductor components (power transistors etc.) are on the focus of many recent researches. As any solid material the semiconductors are generating elastic waves in the case of changing conductivity state. Based on the results of experimental research, a correlation can be observed between the transition between the on and off states of a single IGBT transistor and the emitted acoustic signal. Acquisition of acoustic emission signals was obtained by using a wide band acoustic emission sensor. The received signal initially was prepared by AD input card with amplifier and were recorded by computer software. Acquired data were exported the to a file, which enabled further processing of the measured signals. The aim of the study was to determine the acoustic emission background signal coming from switching IGBT transistor and preparation of frequency response pattern. The results of analysis will be used as a reference point for a further investigation of earlystage faults of semiconductors elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, z których wynika, że emisja akustyczna (EA) może być uznana za sygnał diagnostyczny, przydatny do identyfikacji stanu technicznego łożysk głównych i korbowych okrętowych silników o zapłonie samoczynnym. Wykazano w nim bowiem, że parametry emisji akustycznej takie jak: czas rejestracji, energia sygnału, amplituda sygnału, ilość przekroczeń poziomu dyskryminacji, czas narastania, RMS –pochodna energii, pozycja w domenie częstotliwości, rozkład wartości szczytowych amplitud, widmo częstotliwości uzyskane poprzez transformację Fouriera, przemieszczenia dominującej częstotliwości w czasie, mogą być parametrami diagnostycznymi, gdyż odwzorowują one uszkodzenia warstw ślizgowych panwi wspomnianych łożysk. Wykazano, że zastosowana w badaniach aparatura należącą do rodziny AMSY-5 Vallen Systeme GmbH jest przydatna do badania EA generowanej w panwiach łożysk silników spalinowych tłokowych. Scharakteryzowano ogólnie stanowisko laboratoryjne przysposobione do prowadzenia badań zmęczeniowych łożysk ślizgowych. Przedstawiono fotografie uszkodzonych panwi oraz opisy tych uszkodzeń i odpowiadające im rejestracje parametrów EA. Artykuł zawiera także analizę rezultatów badań, z których wynika, że istnieje możliwość wyselekcjonowania parametrów EA, które umożliwiają wykrywanie zmian stanu technicznego panwi łożysk ślizgowych silników spalinowych na wczesnym etapie inicjacji tych uszkodzeń. Zaproponowano hipotezę, która umożliwia sformułowania odpowiedniej diagnozy o stanie technicznym panwi łożysk ślizgowych.
EN
This paper presents the methodology and research results of monitoring of compressed air starting system of 3AL25/30 engine placed in Maritime Engineering Faculty of Gdynia Maritime University. Research was carried out using a set of acoustic emission Vallen System. Analysis of recorded parameters revealed leakage in the installation – damage of one of the valves. The test results indicate that the AE method can be useful for monitoring the technical condition of pressure systems of engines and devices in a ship's engine room during normal operation as an on-line system.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań monitorowania systemu startowego sprężonego powietrza silnika 3AL25/30, będącego na wyposażeniu Laboratorium Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Badania przeprowadzono za pomocą zestawu do rejestracji i analizy emisji akustycznej Vallen System. Analiza zarejestrowanych sygnałów wykazała nieszczelność w instalacji – uszkodzenie jednego z zaworów. Wyniki badań wskazują, że metoda EA może być przydatna do monitorowania stanu technicznego instalacji ciśnieniowych silników i urządzeń w siłowni okrętowej podczas normalnej pracy w czasie rzeczywistym.
EN
The article discusses complex tests of an actual pressure vessel after its long-lasting operation in a petroleum distillation system. As a result of exposure to extreme conditions, the structural material of the vessel degraded and corroded significantly. The corrosion damage was identified and imaged using a Phased Array technique-based ultrasonic method. The subsequent stage of investigation involved hydraulic tests and the recording of acoustic emission signals. Stress concentration fields in damaged areas were identified using the FEM-based simulation method. The test results will be used to develop the complex methodology enabling the evaluation of the technical condition of pressure vessels used in the petrochemical industry. The above-named objective constitutes the primary goal of Programme LEADER VII, funded by the National Centre for Research and Development.
PL
Wykonano kompleksowe badania stanowiskowe rzeczywistego zbiornika ciśnieniowego poddanego wieloletniej eksploatacji w instalacji destylacji ropy naftowej. Na skutek pracy w warunkach ekstremalnych materiał elementów konstrukcji urządzenia uległ degradacji oraz zawierał liczne uszkodzenia korozyjne, które zostały zidentyfikowane i odwzorowane za pomocą szczegółowych badań metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem techniki Phased Array. Na dalszym etapie badań wykonano próby hydrauliczne z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. W celu określenia stref o koncentracji pola naprężeń w obszarach uszkodzeń dodatkowo wykonano symulację metodą elementów skończonych. Wyniki wykonanych badań stanowią bazę do opracowania złożonej metodyki oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych przemysłu rafineryjnego – głównego celu projektu badawczego Programu LIDER VII sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
The paper presents results obtained from the destructive laboratory investigation conducted on materials from pressure vessels after long-term operation in the refinery industry. Tested materials contained structural defects, which arose from improper heat treatment during steel plate manufacturing. Detailed metallographic and chemical composition tests and static tensile tests were conducted. Next, complex tensile tests were conducted with simultaneous acoustic emission (AE) monitoring while observing microstructural changes by light microscopy. From the laboratory tests, the correlations between the AE signal parameters and material microstructural damage during the tensile tests were developed. The results will be used as a basis of new algorithms for the structural condition assessment of in-service pressure equipment.
EN
Hydraulic fracturing technique has been used to exploit hydrocarbons resources in the past years. To investigate the mechanism of hydrofracturing process, a true triaxial hydraulic fracturing device combined with acoustic emission (AE) system is employed to study the crack initiation and propagation under different injection rates. Furthermore, a 3D scanner is employed to obtain the morphology of the fractured surface when the fracturing test completes. The results show that in hydraulic fracturing, the cracks propagating mostly perpendicular to the direction of the minimum horizontal principal stress. A lower injection rate corresponds to the peak value of the AE count occurring at a later time and a large value of the cumulative AE count, indicating greater damage and a complicated crack propagation path. With the injection rate increased, the earlier the microcracks occur, the shorter the fracturing time of the specimen is, and the fatter the fracture morphology.
EN
The article presents the NDT results of research on the influence of high temperature on the destruction of the structure of fiber-cement board as a result of the failure of a tunnel furnace. Two fiber cement boards were tested. There was a plate in a tunnel furnace during a failure, and reference plate dried in normal conditions. The research used acoustic emission method in combination with artificial neural networks. Interesting research results were obtained, which allowed to observe visible changes in the structure of the tested panels under the influence of high temperature. An important application from the point of view of building practice was formulated.
EN
The subject of this paper is the extension of the durability of multi-stage gear units working in moments or constant overloads. Gear oils in sugar conveyor systems of the DC tray extractor were tested. Lubrication parameters and modifications of this parameter have been studied by adding additional materials to the oil. Additionally, the noise levels emitted by practical transmissions before and the addition of modifiers were measured. The lubrication tests were carried out on a semi-Timken apparatus, for example, friction roller friction – roller, in oils extracted from the gear unit. Sound level tests were performed using the SoundMeter application with a MIC001 microphone adapter. The results confirmed the effectiveness of the modified equipment, which was raised to a higher value, and also the noise level of the working gear was reduced. It has been shown that, in the current operating systems, a method of increasing the lubricant parameters of the gear oils is required, which translates into the durability of the gear pairs during operation.
PL
Przedmiotem niniejszych badań jest problem wydłużenia trwałości wielostopniowych przekładni zębatych pracujących w chwilowymi lub stałymi przeciążeniami. Badaniom podlegały oleje przekładniowe stosowane w systemach transmisji mocy cukrowniczego ekstraktora korytowego typu DC. Badano parametr smarności olejów i możliwości modyfikacji tego parametru poprzez wprowadzenie dodatków niskotarciowych do oleju. Dodatkowo pomierzono poziom hałasu emitowanych przez pracujące przekładnie przed i po dodaniu modyfikatorów. Badania smarności przeprowadzono na aparacie semi-Timken, na którym zacierano pary cierne rolka–wałek w obecności olejów pobranych z przekładni. Do badań poziomu emisji hałasu wykorzystano aplikację SoundMeter z przystawką mikrofonową MIC001. Wyniki badań potwierdziły skuteczność modyfikatorów – uzyskano wyższe wartości obciążeń zacierających, a także obniżono poziom emisji hałasu pracujących przekładni. Wykazano, że w rzeczywistych systemach eksploatacyjnych istnieje możliwość podniesienia wartości parametrów smarności olejów przekładniowych, co ma bezpośrednie przełożenie na trwałość par ciernych przekładni w trakcie eksploatacji.
16
Content available remote Fatigue of polymeric composites during stationary and non-stationary self-heating
EN
The self-heating effect occurring during the cyclic loading of materials that exhibit thermoviscoelastic properties, depending on the loading conditions, may develop according to two possible scenarios: stationary and non-stationary. Since stationary self-heating has not been not previously studied in terms of the criticality of the self-heating effect, it is essential to perform such a study to better understand the degradation processes in this scenario and to confront the results with the criticality of non-stationary self-heating. In the present study, the experimental results on fatigue testing following the stationary self-heating scenario are presented and discussed. In order to characterize the degradation process, both self-heating temperature distributions and their evolution as well as acoustic emission measured at various self-heating temperature ranges were analyzed. The obtained results allow the influence of the self-heating effect on the residual life of composite structures under the stationary self-heating scenario to be estimated.
PL
Efekt samorozgrzania, powstający podczas cyklicznych obciążeń materiałów, wykazujących właściwości termolepkosprężyste, w zależności od warunków obciążenia, może rozwinąć się według dwóch możliwych scenariuszy: ustalonego i nieustalonego. Ze względu na to, że samorozgrzanie ustalone nie było wcześniej badane pod względem krytyczności efektu samorozgrzania, istotne jest przeprowadzenie takich badań w celu lepszego zrozumienia procesów degradacji przy takim scenariuszu i skonfrontowania wyników z krytycznością dla nieustalonego samorozgrzania. W niniejszej pracy zostały przeanalizowane i opisane wyniki dotyczące badań eksperymentalnych zmęczenia według scenariusza ustalonego samorozgrzania. W celu scharakteryzowania procesu degradacji przeanalizowano zarówno rozkłady temperatury samorozgrzania i ich zmienność, jak i emisji akustycznej zmierzonej dla różnych zakresów temperatury samorozgrzania. Otrzymane wyniki pozwoliły na oszacowanie wpływu efektu samorozgrzania na trwałość resztkową struktur kompozytowych podczas występowania scenariusza ustalonego samorozgrzania.
PL
W pracy pokazano, jaki wpływ ma wysoka temperatura na destrukcję struktury płyty włóknisto-cementowej. Przedstawiono to na podstawie badań uzyskanych dla płyt, które przebywały w piecu tunelowym podczas jego awarii. Badane były płyty włóknisto-cementowe przebywające w piecu tunelowym podczas awarii oraz płyta wysuszona w prawidłowych warunkach. Do badań zastosowano nieniszczącą metodę emisji akustycznej w połączeniu ze sztucznymi sieciami neuronowymi. Rezultaty badań pozwoliły zaobserwować widoczne zmiany zachodzące w strukturze badanych płyt pod wpływem działania wysokiej temperatury.
EN
The paper presents the influence of high temperature to the destruction of the structure of fiber-cement board. It was shown on the results obtained for the boards that were in a tunnel furnace during the failure. Fiber cement boards were tested on the plate in a tunnel furnace during a failure and plate dried in normal conditions. During the research a non-destructive method of acoustic emission in combination with artificial neural networks were used. Results allowed to observe visible changes in the structure of the tested panels under the influence of high temperature.
PL
W ramach artykułu zostały wykonane kompleksowe badania stanowiskowe rzeczywistego zbiornika ciśnieniowego polegające na próbie hydraulicznej z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. Badane urządzenie było eksploatowane od ponad 40 lat jako część instalacji destylacji ropy naftowej. Materiał płaszcza zbiornika zawierał liczne uszkodzenia korozyjne, które zostały zidentyfikowane oraz odwzorowane za pomocą szczegółowych badań metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem techniki Phased Array. Dodatkowo materiał niektórych blach płaszcza charakteryzował się gruboziarnistą ferrytyczno-perlityczną mikrostrukturą, wynikającą z nieprawidłowej obróbki cieplnej na etapie wytwarzania urządzenia. W celu określenia pola naprężeń w płaszczu zbiornika wykonano szczegółowy model numeryczny uwzględniający ww. uszkodzenia. Wyniki wykonanych badań stanowią bazę do opracowania złożonej metodyki oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych przemysłu rafineryjnego – głównego celu projektu badawczego Programu LIDER VII sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
The paper presents results obtained from the complex destructive tests with acoustic emission recording on real pressure vessel after long-term operation in the refinery industry. The vessel has been operated in the refinery industry for 45 years. A lot of corrosion damages were present on the inner surface of the vessel shell as a result of long-term operation. The material’s microstructure of some shell plates was coarse-grained, which arose from improper heat treatment during plates manufacturing. The investigations, presented in this paper, were realized within the project of LIDER VII Program financed by the National Centre for Research and Development of Poland.
EN
The quasi-static tensile damage behavior of one type of layer-to-layer 3-Dimensional Angle-interlock Woven Composite (3DAWC) was tested and analyzed in this paper. Incorporated with the acoustic emission (AE) events monitoring, the mechanical behavior of the 3DAWC under tensile loading condition was characterized. The Load-Extension curve, Load/AE events-Time curves occurred during the entire testing process and tensile damage modes were recorded to characterize and summarize the mechanical properties and damage mechanism of the 3DAWC subjected to tensile loading. It was found that the tensile damage of the 3DAWC could be summarized into 3 steps. And each step has a distinct primary damage mode. Moreover, the resin cracks, resin-yarn interface debonding and yarn breakages were the main damage modes for the 3DAWC.
20
Content available remote Study on mechanical acoustic emission sources in fresh concrete
EN
Acoustic emission testing has proven very useful as a non-invasive monitoring method for several material processes. Recently several studies have emerged related to fresh concrete monitoring, as AE has the sensitivity to record waves from many different processes, even though no external load is applied to the specimens. Due to the complexity of the activity including among others formation of hydrates, settlement, water migration, early age cracking, the accumulated AE cannot be easily explained. In the present paper, two mechanisms of mechanical origin (aggregate and bubble movement through the paste) are isolated and the characteristics of their emissions are studied. Experimental results are complemented with numerical simulations to enhance the understanding due to the complexity of the wave propagation problem.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.