Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oprogramowanie komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Ernst Neufert’s Architect’s Data, published in 1936, is widely regarded as a masterpiece. At present, an architect’s work is hard to imagine without this book. It is very popular in Europe, but not necessarily in demand in North America, mainly because of differences in units of measurement. Nevertheless, it is worth considering whether here, in Europe, it will still stay in unchanged but continuously extended form. The basis of Architect’s Data was an idea that manufacturing was cheaper than crafts and could solve social problems associated mainly with housing. The assumption, that all people have similar vital needs, created a new scientific discipline - ergonomics. Since then, new functions, which were systematized in simple order (ideograms), have been constantly created. Moreover new pieces of furniture, which dimensions were worth knowing, have been regularly added to Architect’s data. At the same time Architect’s Data has been expanded by elements that were disregarded by Neufert, for instance, some examples of particular architectural solutions or construction details. It distorts the author’s intention: (1) providing the simplest, yet unchangeable design algorithms that prevent architectural solutions from being copied. Those algorithms are based on ergonomics - the starting point in architectural design and culturally justified pieces of furniture, which were mass-produced. Basic functional and spatial schemas were supposed to be made from those ideograms. Some of various elements (2) were created, based on German building regulations (e.g. bathrooms, kitchens, bedrooms, dining rooms, auditorium, external and internal stairs). Later, those examples of particular buildings were added to the aforementioned Neufert’s book. Recently it has been extended with certain construction details (3). Both of them were certainly added to the book against Neufert’s idea. With all the possibilities brought by current technologies, one may ask such questions: whether Architect’s Data in current form is still needed, for how long it is going to be essential or whether we will find its better replacement in the future. Some circumstantial evidence can be found nowadays by looking closely at how BIM programs work. We can find objects’ libraries there with dimensions that are established in advance. However, those dimensions can be changeable to some extent. In the past, Architect’s Data was crucial to design a table with 8 chairs with proper spacing from one another. Nowadays entering several parameters into the program is enough. It means that we can compare Architect’s Data to simple information algorithms or even roughly to the way parametric programs work. At this moment, we cannot use a computer program, for instance, to design the whole restaurant with a kitchen area and storage facilities only based on algorithms and parameters. A human being, an architect, is essential now. But no one knows for how long. As soon as artificial intelligence is sophisticated enough, it will be just enough to enter Neufert’s guidelines to the computer program together with functional and spatial boundary conditions and the whole design will be done automatically. And what will be the role of an architect then? A tool that is too efficient (e.g. computer) can foster convenience - we no longer analyze parameters of such a program, as it works after one „click”. The introduction of „quantum” computers will intensify this process, which is expressed nowadays by parametrization of architecture. The tool’s efficiency will keep separating a designer from the source of design - the humanistic idea, which provoked Neufert to create Architect’s Data. The following methods used in the work: intuitive, systematic review and meta-analysis of the primary source, which are the next editions of E. Neufert’s Architect’s Data and referring them to today’s architect’s working conditions. The result of the research is to find similarities between the „Handbook” and what modern work tools used for design offer.
PL
Ernst Neufert, wydając w 1936 r. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, stworzył dzieło swojego życia. Obecnie nie sposób wyobrazić sobie pracy architekta bez korzystania z tej pozycji. Jednak choć ogromnie popularna w E uropie, niekoniecznie jest rozchwytywana w USA – przede wszystkim ze względu na różnice w jednostkach. Warto się jednak zastanowić, czy i na naszym kontynencie pozycja ta będzie nadal istnieć w niezmienionej, choć cały czas rozszerzanej, formie. Ideową bazą Podręcznika było założenie, że produkcja przemysłowa, tańsza niż rzemieślnicza, rozwiąże problemy społeczne związane głównie z mieszkalnictwem. Zakładano, że wszyscy ludzie mają podobne potrzeby bytowe, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia nowej nauki – ergonomii. Od tego czasu stale powstają jednak nowe funkcje, które warto usystematyzować w formie schematycznych rzutów-ideogramów, oraz nowe elementy wyposażenia, których wymiary warto znać, systematycznie do Podręcznika dodawane. Jednocześnie Podręcznik poszerzany jest o elementy przez Neuferta nieuwzględniane, czyli przykłady konkretnych rozwiązań architektonicznych i detale budowlane. Wypacza to zamierzenie Autora, jakim było (1) dostarczenie najprostszych, ale niezmiennych algorytmów projektowych, które uniemożliwią naśladownictwo rozwiązań architektonicznych, gdyż bazują na ergonomii – punkcie wyjścia w projektowaniu architektonicznym – oraz kulturowo uzasadnionych przedmiotach/meblach z najbliższego otoczenia człowieka, które miały być produkowane masowo. Z tych elementów miały być budowane podstawowe schematy funkcjonalno-przestrzenne (2), wariantowo rozwiązywane w ramach ówczesnych niemieckich przepisów budowlanych (łazienki, kuchnie, sypialnie, jadalnie, audytoria, schody zewnętrzne i wewnętrzne itp.). Z czasem dołączono, jako przykładowe, rozwiązania konkretnych budynków, a ostatnio - z pewnością wbrew idei Neuferta - również konkretne detale budowlane (3). W związku z możliwościami, jakie dają nowoczesne technologie, nasuwają się pytania o to, czy Podręcznik Neuferta w obecnej formie nadal jest i jak długo będzie potrzebny albo co zastąpi go w przyszłości. Przesłanki możemy znaleźć już dziś, przyglądając się temu, jak skonstruowane są programy typu BIM. Znajdują się w nich biblioteki obiektów, w których wymiary są z góry ustalone, ale w pewnym zakresie możemy je zmieniać. Kiedyś, aby wstawić stół z ośmioma miejscami siedzącymi w odpowiednich odległościach od siebie, potrzebne było przestudiowanie wytycznych z P odręcznika – obecnie wystarcza wpisanie kilku parametrów do programu. To zbliża Podręcznik do działania prostych algorytmów informatycznych i programów parametrycznych. W tej chwili nie poradzimy sobie z „zaprogramowaniem” np. całej restauracji z zapleczem kuchenno-magazynowym tylko na bazie algorytmów i parametrów. Do tego potrzebny jest obecnie człowiekarchitekt, ale nie wiadomo na jak długo. Jeśli rozwinie się sztuczna inteligencja, po wprowadzeniu wytycznych Neuferta oraz warunków brzegowych funkcjonalno-przestrzennych do jej programu całość powinna „zaprojektować się sama”. Do czego sprowadzi się więc rola architekta? Zbyt sprawne narzędzie (komputer) sprzyja wygodzie – nie analizujemy parametrów programu, bo poprawnie działa on już po jednym „kliknięciu”. Wprowadzenie komputerów kwantowych nasili ten proces, którego wyrazem obecnie jest parametryzacja architektury. Sprawność narzędzia jeszcze bardziej odseparuje projektanta od źródła projektowania – idei humanistycznej, która sprowokowała Neuferta do stworzenia Podręcznika. W pracy użyto metod: intuicyjnej, przeglądu systematycznego oraz metaanalizy źródła podstawowego, jakim są kolejne wydania Podręcznika projektowania architektoniczno – budowlanego E. Neuferta, oraz odniesienie ich do dzisiejszych warunków pracy architekta. Rezultatem badań jest odnalezienie podobieństw między „Podręcznikiem” a tym co oferują współczesne narzędzia pracy używane do projektowania.
PL
Rynek oprogramowań dla górnictwa rozwija się w szybkim tempie. Automatyzowanie procesów planowania, wydobywania i produkcji wpływa zwiększenie wydajności, zysku, uproszczenie procesów inżynieryjnych czy obniżenie kosztów wydobycia, co w konsekwencji prowadzi do coraz to większego ułatwienia inżynierom górnictwa ich - i tak już wystarczająco ciężkiej - pracy.
PL
Po zakończeniu działań wojennych niezbędne stało się zaangażowanie do rozwiązywania złożonych problemów logistycznych instytucji naukowo-badawczych. Efektem pracy między innymi Rand Corporation było wdrożenie sprzętu komputerowego i oprogramowania do usprawnienia funkcjonowania logistyki w wojsku i gospodarce.
EN
Research on the drying processes of grain kernels in a thin layer requires data on moisture content changes inside kernels in selected time intervals of these processes. Before experimental tests to determine these changes are preformed, it is essential to assume the initial mass of grain samples. Deliberate determination of its value, taking into account the uncertainty of measuring instruments in the determination of sample mass in selected time intervals and sample dry mater content, provides results with a possibly low uncertainty. Unfortunately, despite the fact that the method for determining the initial mass of samples is generally available, quite often its value is not assumed deliberately. Therefore, the objective of this study was to develop software that could help in the determination of the initial mass of grain kernel samples dried in a thin layer. The paper also includes example results obtained with the use of the developed software, used for its validation.
PL
Badanie procesów suszenia ziarna zbóż w cienkiej warstwie wymaga znajomości zmian zawartości wody w jego wnętrzu w kolejnych krokach czasowych tych procesów. Przed przystąpieniem do badań doświadczalnych dążących do poznania tych zmian niezbędne jest przyjęcie początkowej masy próbki suszonego ziarna. Świadome określenie jej wartości, z uwzględnieniem niepewności przyrządów pomiarowych służących do określania masy próbki w kolejnych krokach czasowych i masy suchej substancji w próbce, umożliwia otrzymanie wyników obarczonych możliwie niską niepewnością. Niestety pomimo tego, że metoda określania początkowej masy próbki suszonego materiału jest ogólnie dostępna, w badaniach dość często jej wartości nie przyjmuje się w pełni świadomie. Dlatego też celem pracy było opracowanie oprogramowania, które ułatwi określanie początkowej masy próbki ziarna zbóż suszonego w cienkiej warstwie. W pracy zawarto również przykłady wykorzystania wytworzonego oprogramowania, które zostały wykorzystane do jego walidacji.
PL
Oscyloskop jest przyrządem elektronicznym, który służy do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy dwiema wielkościami elektrycznymi bądź innymi wielkościami fizycznymi reprezentowanymi w postaci elektrycznej.
EN
In this paper, the issue of programming of the complex path of robot effector will be discussed. It should be noted that the most of accurate tracks with complex shape are implemented for operations like milling, deburring, applying seals, adhesives, etc. These tasks are usually performed on the plane. Programming of these operations usually requires a lot of effort – operator should indicate successive points that are necessary to define the path of movement. Using dedicated software, greatly simplifies this task, but its purchase is often associated with considerable costs and attachment to a particular platform. The solution, proposed in this paper, uses the SVG graphics to define the effector’s path. It is based on open standards that simplify implementation of the method on a variety of hardware platforms. SVG files are also easy to process, because of its textual form that refers to the XML.
PL
W artykule przedstawiono analizę statyczną żelbetowych konstrukcji mostowych wykonywaną metodą elementów skończonych (MES).
PL
Obecnie projektowanie mostów żelbetowych obejmuje fazę obliczeń statycznych oraz wymiarowanie przekrojów, które aktualnie regulują przepisy projektowania oparte na zaleceniach europejskich - tzw. Eurokodach.
PL
Obecna sytuacja podmiotów gospodarczych wymusza kreatywnego podejścia do klientów. Jednym z takich sposobów jest prowadzenie internetowego sklepu sprzedaży swoich towarów i usług. Artykuł przedstawia zarówno koszty związane z otwarciem, prowadzeniem, jak i ich prognozę na kilka kolejnych lat.
EN
Current situation of operators forces them to make creative attitude towards its customers. One of the way is the internet way of selling products and services. The article presents costs connected with opening, dealing of internet shop and predictions for next years.
PL
W artykule przedstawiono autorskie oprogramowanie zawierające algorytm rozwiązywania zadania odwrotnego manipulatora typu triplanar. Manipulator ten posiada trzy jednakowe napędy w postaci planarnych silników krokowych wyposażonych w pneumatyczne łożyska aerostatyczne. Każdy z napędów może wykonać dwa ruchy prostopadłe po płaszczyźnie podstawy, przez co efektor manipulatora wykonuje ruch w przestrzeni i posiada sześć stopni swobody. Autor opracował program komputerowy do symulacji sterowania podporami umożliwiający zajęcie przez efektor dowolnej pozycji i orientacji w przestrzeni w ramach dostępnej strefy roboczej manipulatora.
PL
Niniejszy artykuł jest aktualizacją pracy, która ukazała się na łamach „Górnictwa i geologii” w roku 2009. Omówione zostały w niej dostępne na światowym rynku rodzaje oprogramowania komputerowego wraz z przykładami jego zastosowania, m.in. w modelowaniu struktur geologicznych, obliczaniu zasobów, projektowaniu kopalń. Zaprezentowane przykłady stanowią reprezentatywny fragment zbioru narzędzi, które z coraz większym powodzeniem wykorzystywane są w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień geologiczno-górniczych.
EN
The article describes software which is used e.g. in geological modelling, reserve calculation, mine design. The examples are part of tools which are used more and more frequently to solve geological-mining problems.
EN
This paper presents computer software for calculating the internal bending moments and normal and shearing forces in corrugated culverts as well as external normal and shearing forces acting via the ground on the culvert surface. Two methods (interpolation and extrapolation) are used to compute the quantities. The basic input data include the material and geometrical characteristics of the tested culvert and the circumferential stresses calculated on the basis of the measured strains. The main procedures used in the software are described. The results of computations performed by the software for a theoretical case are presented.
PL
Niniejsza praca przedstawia oprogramowanie komputerowe do obliczania wewnętrznych momentów zginających oraz normalnych i tnących poprzecznych sil w przepustach z blachy falistej, a także zewnętrznych normalnych i tnących poprzecznych sił działających poprzez grunt na powierzchnię przepustu. Do obliczania wartości używane są dwie metody (interpolacja i ekstrapolacja). Podstawowe dane wejściowe obejmują charakterystykę materiałową i geometryczną badanego przepustu oraz naprę-" żenią obwodowe obliczone na podstawie zmierzonych odkształceń. Opisano główne procedury stosowane w oprogramowaniu. Przedstawiono rezultaty obliczeń wykonanych przez oprogramowanie dla teoretycznego przykładu.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z tworzeniem wspólnego oprogramowania przez wiele firm uczestniczących w dużym projekcie europejskim. W pracy zostały poruszone kwestie wyboru platform sprzętowych i programistycznych, uzgodnienia protokołów komunikacyjnych, jak również zagadnienia integracji i testowania stworzonego oprogramowania. Na podstawie doświadczeń z realizacji projektu FP6 SOFIA (ang. Safe Automatic Flight Back and Landing of Aircraft) opisano problemy wynikające z ograniczeń dotyczących polityki prywatności firm, dostępności i preferencji platform programistycznych i sprzętowych, jak również odległości dzielących wykonawców projektu.
EN
The article discusses the cooperation problems during the software development in large European Frame Project. The paper is focused on the choice of software and hardware platforms, selection of communication protocols, problems with integration and testing of the created software modules. Based on experience collected during FP6 SOFIA (Safe Automatic Flight Back and landing of Aircraft) project, the following problems are discussed: difficulties caused by the privacy policies of companies engaged in a project, problems with availability and preferences of hardware and software, problems caused by distance and language barriers.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd istniejącej w różnych krajach świata bazy oprogramowania, która służy do obliczania przepustowości skrzyżowań typu rondo. Zebranie tego typu danych pozwoliło na budowę własnego oprogramowania komputerowego, służącego do obliczania przepustowości rond.
EN
The selected different existing on all over the world software for roundabouts capacity calculation and traffic flows simulation have been presented in the article. This kind of gathered data to permitted built own software for small roundabouts capacity calculation.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję oraz prototyp platformy sprzętowej i programowej, służącej testowaniu elementów oprogramowania robota społecznego, w szczególności pochodzących od różnych producentów. Urządzenie zostało zbudowane na Politechnice Łódzkiej na zamówienie Telekomunikacji Polskiej SA i nazwane zostało Tepson. Oprogramowanie powstało we współpracy z firmą Stanusch Technologies zgodnie z koncepcją stworzoną przez specjalistów z Zakładu Rozwoju Prototypów i Usług Orange Labs.
EN
We have designed and built the prototype of a social robot called Tepson. Robot contains a stable base with one movable head, computer controller and multimodal communication means: display, speakers, keyboard, microphones, camera and interfaces to EIB/KNX, CAN, VoIP, openRTM. System provides a universal framework to test software coming from different vendors. Tepson can realize some standard and user defined scenarios like: person detection, face recognition and registration, providing general dialog and specific information, message box, and light control.
PL
W ramach artykułu przedstawiono, na przykładzie autorskiego oprogramowania, możliwości zastosowania współczesnych systemów baz danych do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących szkód górniczych. Na podstawie zgromadzonych w bazie informacji możliwe jest wygenerowanie szeregu raportów pozwalających na bieżące analizy pracy jednostek kopalni zajmujących się szkodami górniczymi, a także sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy procesach inwestycyjnych oraz w sprawach spornych (w zakresie występujących uszkodzeń obiektów) rozstrzyganych przez sądy powszechne.
EN
The possibilities of RDBS systems use for processing of data necessary for controlling problems with mining damages caused by underground extraction have been presented in this paper. It has been described on the example of the own system built for Windows environment. On the basis of data stored in the database it is possible to prepare several reports that may be used for different purposes - e.g. for investment projects or for lawsuits conducted against mines for mining damages.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości stosowania specjalizowanego oprogramowania inżynierskiego do wspomagania analizy i zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej. Opisano problematykę ryzyka w produkcji rolnej i w usługach związanych z rolnictwem, przedstawiono poszczególne fazy zarządzania ryzykiem. Następnie dokonano przeglądu możliwości wykorzystania oprogramowania komputerowego do wspomagania zarządzania ryzykiem produkcji rolnej. Stwierdzono występowanie interesujących systemów komputerowych do zarządzania niektórymi rodzajami ryzyka oraz brak kompleksowego podejścia do wspomagania zarządzania ryzykiem.
EN
The paper presents the preliminary results of the study on software application to risk management in agriculture. The subsequent phases of risk management process were introduced, the problem of agricultural production risk and of sources as well as the methods and tools of their limitation were described. Next a review was made on the possibilities of software application for management risk support in agriculture. Very interesting software systems dedicated to some kind of agricultural production risk were noticed, but no integrated (holistic) approach to the problem of risk in agricultural production was confirmed.
20
PL
Wpływ niepewności na decyzje związane z zakupem oprogramowania i jej redukowanie W artykule przeanalizowano wyniki badań poświęconych niepewności odczuwanej przez nabywców oprogramowania komputerowego dla instytucji finansowych. Wyniki te wskazują, że chociaż niepewność towarzysząca zakupom oprogramowania jest duża, istnieją sposoby jej redukowania. W analizowanych przypadkach cechy produktu odgrywały kluczową rolę, a czynniki związane z dostawcą były uznawane za ważniejsze niż cena nabywanego produktu. Główną przyczyną niepewności odczuwanej przez kupujących jest obawa, że dostawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w ustalonym czasie.
EN
This article analyses the findings of a study concerned with uncertainty experienced by purchasers of computer software for the purposes of financial institutions. The results indicate that uncertainty is a significant factor in the researched market, however respondents can effectively reduce it to a level that is acceptable to them. In the analyzed transactions, the product itself played a key role. Factors related to software supplier are considered more essential than the price. The main cause of uncertainty among purchasers of software is the possibility that the supplier fails to fulfill its obligations in a timely manner. Due to a low level of confidence in suppliers, uncertainty is reduced primarily by means of a written contract, and the potential purchaser can be convinced about the reliability of a given supplier mostly by sources independent of him. In most cases, software suppliers subject to the study appeared to be unreliable and their behavior was unfavorable for the purchaser.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.