Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opryskiwacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The described research dealt with the viability of insecticidal nematodes contained in the spray liquid flowing through filters used in spraying machines. Steinernema feltiae entomopathogenic nematodes were used in the research. The liquid was filtered using two filters mounted in spraying machines with 50 and 100 mesh number. Concentration of nematodes in the liquid was: 1 million and 2 million in 1 dm3 water. The liquid flowed at three pressure values: 1x105, 2×105 and 4×105 Pa. Significance of nematodes loss with the following liquid flow was observed: through 50 mesh filter (at pressure 4×105 Pa) and through 100 mesh filter (at all flow pressure values).
PL
Opisano badania nad zmianami przeżywalności owadobójczych nicieni zawartych w cieczy opryskowej przepływającej przez filtry stosowane w opryskiwaczach. Do badań użyto nicieni owadobójczych gatunku Steinernema feltiae. Ciecz filtrowana była za pomocą dwóch filtrów montowanych w rozpylaczach o liczbie mesh 50 i 100. Koncentracja nicieni w cieczy wynosiła: 1 mln i 2 mln sztuk w 1 dm3 wody. Przepływ cieczy odbywał się przy trzech wielkościach ciśnienia: 1x105, 2×105 i 4×105 Pa. Stwierdzono istotność strat nicieni przy przepływie cieczy: przez filtr mesh 50 (przy ciśnieniu 4×105 Pa) i przez filtr mesh 100 (przy wszystkich wartościach ciśnienia przepływu). Wyniki pokazały, że na straty nicieni istotny wpływ miały: numer siatki filtra i ciśnienie cieczy wewnątrz instalacji.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sygnału z modułu Field-IQ współpracującego z panelem nawigacyjnym Trimble CFX-750 do sterowania zespołem elektrozaworów w opryskiwaczu polowym. Przeprowadzone badania umożliwiły dobranie odpowiedniego układu do zmiany parametrów sygnału sterującego elektrozaworami oraz wyznaczenie opóźnień przy ich włączaniu i wyłączaniu.
EN
The article describes the use of a signal from Module Field-IQ cooperating with navigation display Trimble CFX-750 to control the electrovalve in the field sprayer. The study allowed for selecting the appropriate system for changing the parameters of the electrovalve control signal and determining delays when switching on and off.
EN
The study was conducted assessing the losses of spores of the fungus species Isaria fumosorosea during the flow of liquid through the nozzle of the hydraulic agitator. The liquid flow containing spores was 2.5 dm3/min and the pressure 6.0 bar. The liquid circulated 100 times in the system comprising a pump, hydraulic mixer, and reservoir. It has been found that the multiplicity of fluid flow has a significant effect on reducing the number of spores of the fungus Isaria fumosorosea contained in a liquid. The maximum reduction of spores was 89%.
PL
Przeprowadzono badania oceny strat zarodników grzyba gatunku Isaria fumosorosea podczas przepływu cieczy przez dyszę mieszadła hydraulicznego. Natężenie przepływu cieczy zawierającej zarodniki wynosiło 2,5 dm3/min, a jej ciśnienie 6,0 bar. Ciecz krążyła w instalacji (składającej się z pompy, mieszadła hydraulicznego i zbiornika) do 100 razy. Stwierdzono, że krotność przepływu cieczy ma istotny wpływ na redukcję ilości zarodników grzyba Isaria fumosorosea zawartych w cieczy. Maksymalna redukcja zarodników wyniosła 89%.
EN
The article presents analysis of the mathematical model for determination of a momentary dose of spray applied by the field sprayer nozzles which move on the curve with the forward speed the value of which may differ from the speed accepted for regulation. Regulation speed and regulation dose, real forward speed of a sprayer, angular velocity during the curve movement, and the coefficient of the nozzle location towards the axis of the sprayer turn are independent variables in the suggested model. Based on the mathematical model, plots were drawn and analyses of relation of the spray dose to particular variables were carried out including inter alia, a repeated field spray, application of a dose which considerably differs from the regulation dose and diversity of the dose on the working width of the sprayer.
PL
W artykule przedstawiono analizę modelu matematycznego do wyznaczania chwilowej dawki oprysku aplikowanego przez rozpylacze opryskiwacza polowego poruszającego się po łuku z prędkością postępową, której wartość może odbiegać od prędkości przyjętej do regulacji. W proponowanym modelu zmiennymi niezależnymi są prędkość regulacyjna i dawka regulacyjna, rzeczywista prędkość postępowa opryskiwacza, prędkość kątowa podczas ruchu po łuku i współrzędna położenia rozpylacza względem osi skrętu opryskiwacza. Na podstawie modelu matematycznego sporządzono wykresy i przeprowadzono analizy zależności dawki oprysku od poszczególnych zmiennych, z uwzględnieniem m.in. powtórnego oprysku pola, aplikowania dawki znacznie odbiegającej od dawki regulacyjnej oraz zróżnicowania dawki na szerokości roboczej opryskiwacza.
5
PL
Celem pracy było określenie wpływu okresu użytkowania opryskiwaczy rolniczych na ich stan techniczny oraz na wynik badań kontrolnych, dopuszczający je do użytkowania. Do analizy przebiegu ba-dań sprawności technicznej opryskiwaczy posłużyła dokumentacja, dotycząca wykonanych badań technicznych w 2013 r. w jednej ze stacji kontroli opryskiwaczy (SKO), zlokalizowanej w województwie mazowieckim. W grupie 30 przebadanych opryskiwaczy aż w 16 maszynach występowały usterki, które uniemożliwiały dopuszczenie ich do użytkowania. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim elementów dystrybucji i filtracji cieczy. Jednak usterki wskazane przez obsługę SKO, właściciele maszyn usunęli, a ponowne badania to potwierdziły i wszystkie opryskiwacze zostały dopuszczone do użytkowania. Z tego wynika, że część rolników nie kontroluje na bieżąco sprawności technicznej opryskiwaczy.
EN
The purpose of this paper was to determine the impact of the period of use of agricultural sprayers on their technical condition and also on the result of compliance tests that approves their use. For the analysis of the course of technical efficiency studies of sprayers, a documentation was used, concern-ing technical studies carried out in 2013 in one of the sprayer inspection stations (SKO), located in the Mazowieckie province. In a group of 30 tested sprayers, as many as 16 machines experienced faults that prevented their use. Objections concerned primarily the elements of distribution and filtration of liquids. However the faults identified by the SKO service were removed by the machines owners, re-examinations confirmed it and all the sprayers have been approved for use. This shows that some of the farmers do not check up to date the technical efficiency of their sprayers.
PL
Przedstawiono problematykę przyrostu temperatury cieczy w zbiorniku opryskiwacza, w wyniku jej częściowej recyrkulacji. Ma to znaczenie dla niektórych rodzajów aplikowanych preparatów w ochronie roślin, szczególnie biologicznych (żywych organizmów). Zmiana temperatury cieczy, poza zagrożeniem termicznym dla substancji wrażliwych i organizmów żywych, może podczas jej rozpylania wpływać na spektrum generowanych kropli i w konsekwencji na skuteczność biologiczną stosowanych preparatów, a także na poziom strat poprzez jej znoszenie i odparowanie.
EN
The problem of temperature increase of liquid in the sprayer tank, as a result of the partial recirculation of liquid were described. This is important for some types of applied plant protection preparations, especially biological (living organisms). Change of the liquid temperature generates a risk for heat-sensitive substances, and for living organisms. In addition, the temperature increase can affect the spectrum of the generated droplets, and consequently can decrease the biological efficacy, as well as the increase of losses by evaporation and aerial drift.
PL
Wyznaczono wartości przeżywalności względnej owadobójczych nicieni w cieczy przepływającej wielokrotnie przez dysze. Średnice otworów dyszy wynosiły 0,8 i 1,5 mm. Wartości ciśnienia cieczy przyjętego do badań wynosiły 0,5 i 2,0 MPa.. W przeprowadzonych badaniach użyte zostały nicienie Heterorhabditis bacteriophora i Heterorhabditis megidis.
EN
There were estimating values of a relative viability of entomopathogenic nematodes contained in liquid repeatedly flowing through nozzles. Diameters of the nozzle orifices were 0,8 and 1,5 mm. Values of a liquid pressure taken to the experiments were 0,5 and 2,0 Mpa. In the study were used the nematodes: Heterorhabditis bacteriophora and Heterorhabditis megidis.
PL
Przepływ cieczy, zawierającej owadobójcze nicienie, przez szczeliny zaworów regulacyjnych w instalacji opryskiwacza może powodować śmierć części tych żywych organizmów. Oszacowano rozmiar tych szkód posługując się przeżywalnością względną nicieni. Badania przeprowadzono przy wielokrotnym przepływie nicieni poprzez szczelinę zaworu i ciśnieniach cieczy równych 0,50, 1,05 i 1,60 MPa. Najmniejszy spadek przeżywalności stwierdzono przy wartości ciśnienia 0,50 MPa i natężeniu przepływu 0,33 dm3s~'. Stwierdzono, że wyższe wartości ciśnienia cieczy i mniejsze natężenie przepływu powodowały znaczne obniżanie przeżywalności nicieni.
EN
A flow of liquid containing entomopathogenic nematodes through gap of control valves in sprayer installation can cause death of apart of these living organisms. The range ofthose damages were assessed using a relative nematode viability Experiments were carried out with multiple flow of nematodes through valve gap when the liquid pressures were equal to 0,50; 1,05 and 1,60 MPa. The least fall of viability was observed when the value of pressure was 0,50 MPa and the liquid flow was equal to 0,33 dm3-s-1. Generally there was observed that higher values of the liquid pressures and smaller values of liquid flow ranges caused an appreciable decreasing of relative nematode viability.
PL
Straty owadobójczych nicieni występujące w instalacji opryskiwacza osłabiają skuteczność zawierających je biologicznych środków ochrony roślin w zwalczaniu szkodników. Wyznaczono równanie regresji opisujące przeżywalność owadobójczych nicieni Steinernema feltiae w zbiorniku opryskiwacza. Za pomocą matematycznych formuł oszacowano zmiany wartości przeżywalności względnej nicieni w zależności od ciśnienia cieczy, wydajności pompy i natężenia wypływu cieczy z opryskiwacza.
EN
Occurring in sprayer installation losses of an entomopathogenic nematodes weaken the effectiveness of pest control containing them biological agents. Regression equation, describing the viability of the entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae, in a sprayer tank was determined. Changes of the entomopathogenic nematodes viability, depending on a liquid pressure, pump capacity and liquid outflow rates from the sprayer, was evaluated by means of the mathematical formulas.
PL
W instalacjach opryskiwaczy, podczas aplikacji biologicznych środków ochrony roślin, powstają straty pożytecznych organizmów. Straty wzrastają wraz ze wzrostem liczby przepływów cieczy wewnątrz instalacji opryskiwacza. Wyznaczono modele matematyczne do obliczania liczby cykli przepływów. Za pomocą tych modeli wykonano analizy wpływu pojemności cieczy w zbiorniku, wydajności pompy opryskiwacza oraz natężenia wypływu cieczy z opryskiwacza na ilość cykli krążenia cieczy wewnątrz układu hydraulicznego opryskiwacza.
EN
There are the losses of beneficial organisms - biological pest control agents in a sprayer machines during the application. The losses increase with a number of liquid flows inside the sprayer installation. The mathematical formulas to count an amount of number of flows cycles were performed. The analysis of influence of liquid capacity in sprayer tank, sprayer pump flow rate and liquid discharge flow rate from sprayer on the number of liquid circulation cycles inside the sprayer hydraulic system were made by using these mathematical formulas.
11
Content available Technika ochrony roślin w dyrektywach UE
PL
W pracy przedstawiono przegląd wybranych zagadnień dotyczących techniki ochrony roślin zawartych w dyrektywach UE. Prawo europejskie w coraz większym stopniu determinuje kierunki rozwoju produkcji roślinnej i postępu w technice opryskiwania roślin. Szczególnym wyzwaniem jest dyrektywa o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, która nakazuje między innymi poszerzenie zakresu inspekcji sprzętu do ochrony roślin i szkoleń związanych z wykonywaniem zabiegów oraz doskonalenie techniki opryskiwania i unikania skażeń miejscowych poprzez bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin. W związku z tym nowe regulacje prawne mogą być również inspiracją dla nowych tematów prac badawczych, ważnych dla rozwoju nauki i potrzeb praktyki.
EN
The paper presents an overview of selected issues in respect of plant protection technique in EU directives. European law determines the directions of development on plant production and spray application techniques. A particular challenge for all interested bodies is the directive on the sustainable use of pesticides, which, among other things, requires extending the scope of both plant protection equipment inspection and operator training, as well as the improving of spray application techniques and the avoidance of point source pollution by means of the safe use of plant protection products. The directives can thus serve as an inspiration for new research of importance to both the progress of science and practical requirements.
PL
Celem badań było określenie zależności stopnia pokrycia rozpyloną cieczą opryskiwanych powierzchni od parametrów pracy eżektorowego rozpylacza dwustrumieniowego przystosowanego do wykonywania zabiegów z większymi prędkościami roboczymi Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała istotny wpływ przyjętych parametrów na stopień pokrycia opryskiwanych obiektów z wyjątkiem wpływu zmiany ustawienia na pokrycie obiektów poziomych.
EN
The purpose of the research was to determine dependence of coverage degree of sprayed surfaces with sprayed liquid from an ejector double-stream sprayer adjusted to performance with higher working speeds. The studies were carried out in laboratory conditions. Variation analysis of the obtained results proved considerable influence of the accepted parameters on the coverage degree of the sprayed surfaces except the influence of position change for spraying horizontal surfaces.
PL
Celem pracy jest przedstawienie technicznych i infrastrukturalnych rozwiązań służących do zagospodarowania skażonych pozostałości po zabiegach chemicznej ochrony roślin. Stanowisko biobed, na którym napełnia się, myje oraz przechowuje opryskiwacz jest skutecznym sposobem ograniczenia skażeń miejscowych. Wewnątrz stanowiska odbywa się proces biodegradacji środków ochrony roślin z udziałem bakterii, grzybów i glonów, istniejących w substracie glebowym. Zużyty substrat nie jest odpadem chemicznym podlegającym kosztownej utylizacji, tylko ulegającą procesom gnilnym biomasą.
EN
The purpose of the study is to present technical and infrastructural solutions for the management of contaminated remnants of chemical plant protection. The Biobed stand, used for filling, cleaning and storing the sprayer is an efficient tool for reducing point source pollutions. The biodegradation of pesticides takes place within the stand with participation of bacteria, fungi and algae existing in the soil substrate. The used substrate is not a chemical waste subject to expensive utilization, but it is a degradable biomass.
PL
Dokonano analizy wyposażenia w wybrane techniczne środki produkcji gospodarstw zajmujących się produkcją warzywniczą. Zakresem pracy objęto najczęściej występujący sprzęt rolniczy, a więc: ciągniki rolnicze, pługi, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze ciągnikowe. Przedstawiono: poziom wyposażenia, wiek oraz wykorzystanie roczne w/w środków technicznych w grupach gospodarstw podzielonych w zależności od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa. Stwierdzono m.in., że objęty badaniami sprzęt rolniczy jest zaawansowany wiekowo, a jego wykorzystanie roczne jest niskie.
EN
The studies involved analysis concerning possession of selected technical means of production in farms running vegetable production. The scope of work included the most popular farm equipment, that is: farm tractors, ploughs, fertilizer distributors and tractor spraying machines. The following has been presented: equipment possession level, age and annual use of the abovementioned technical means in groups of farms divided depending on arable land area in possession of each farm. Among other things it has been observed that the examined farm equipment is advanced in years, and its annual use is insignificant.
PL
Przedstawiono zmiany w produkcji, imporcie, eksporcie i podaży głównych narzędzi i maszyn stosowanych w zmechanizowanych technologiach uprawy gleby, siewu, sadzenia, nawożenia i ochrony roślin, jakie zachodziły na krajowym rynku maszyn rolniczych latach 2001-2007.
EN
Paper presented the changes in production, import, export and supply of basic implements and machines used in mechanized technologies of soil tillage, seed sowing, planting, fertilizer spreading and plant protection, which took place on the Polish market of farm machines within the years 2001-2007.
16
PL
Za jakość wykonania procesu technologicznego oprócz odpowiednich środków technicznych i prawidłowych parametrów procesu odpowiedzialny jest nadzór nad krytycznymi węzłami lub w szczególnych przypadkach nad całym procesem.
EN
Besides ensuring proper engineering measures and right process parameters, the unit controlling critical points, or in special cases the whole process, is responsible for the quality of technological process execution.
EN
The aim of the paper is to present legal regulations, procedures and some statements concerning obligatory inspections of sprayers in Poland. There are inaccuracies and controversies related to these subject matter shown. It was found incorrect that in the testing procedure there is a paragraph, where the law allows two different, incomparable methods of sprayers functioning valuation. Substantial misstatements in the testing procedures are the reason why users of sprayers often express negative opinions about the whole system of the periodical investigations of the equipment to plant protection chemicals using.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie regulacji prawnych, toku postępowania oraz spostrzeżeń, dotyczących obowiązkowych badań opryskiwaczy w Polsce. Przedstawiono nieścisłości oraz kontrowersje dotyczące tej problematyki. Uznano za niewłaściwe, że w procedurze badań opryskiwaczy polowych jest zapis, w którym ustawodawca dopuszcza dwie różne, nieporównywalne metody oceny funkcjonowania rozpylaczy. Zwrócono także uwagę, że nieścisłości merytoryczne w procedurze badań są często powodem negatywnej oceny przez użytkowników opryskiwaczy całego systemu obowiązkowych badań.
PL
Na przykładzie wyników ankietyzacji wśród rolników w zlewni rzeki Utraty, przeprowadzonej w ramach realizacji europejskiego projektu TOPPS, przedstawia się: stan ilościowy i techniczny opryskiwaczy, magazynów, stanowisk przygotowania cieczy użytkowej, stanowisk mycia opryskiwaczy, zagospodarowania pozostałości po stosowaniu środków ochrony roślin. Stwierdza się gorsze niż w innych krajach UE wyposażenie polskich opryskiwaczy w urządzenia i mniej oddzielnych magazynów do przechowywania środków. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach występuje zagrożenie skażenia wód wynikające z niedostatecznego wyposażenia sprzętowego i infrastruktury, zwłaszcza w miejscach przygotowania cieczy użytkowej, mycia opryskiwaczy i przechowywania pozostałości po środkach ochrony roślin.
EN
Within the frames of European TOPPS project, an inquiry was carried out among the farmers settled on the catchment of Utrata river. The results of inquiry dealt with the quantitative and technical state of the field sprayers, the stores, stands for working liquid preparation, stands for washing of spraying machines and disposal of plant protection chemical residues. It was stated worse, than in the other EU countries, equipment of the Polish sprayers with auxiliary devices as well as less separate stores for storage of the chemicals. Both, in Poland and in other countries, there occurs the threat of water pollution resulted from insufficient infrastructure and inadequate equipment with auxiliary devices, particularly at the places of working liquid preparation, washing stands for the sprayers and storage places for the residues of plant protection chemicals.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem ciśnienia i czasu przepompowywania cieczy w opryskiwaczu na zmiany temperatur cieczy i na śmiertelność zawartych w niej owadobójczych nicieni Steinernema feltiae, które są biologicznym środkiem ochrony roślin. Stwierdzono zależność względnej śmiertelności nicieni od ciśnienia cieczy, czasu pompowania i graniczna temperatury cieczy. Znaczny wzrost śmiertelności nicieni wystąpił w temperaturze cieczy równej 38,4°C. Śmierć wszystkich nicieni stwierdzono w cieczy, której temperatura wyniosła 41,2°C.
EN
There was a research carried out on the effect of pressure and duration of liquid pumping over in spraying machine on liquid temperature fluctuations and on death rate of Steinernema feltiae insecticidal nematoda contained in it, and used as a biological plant pesticide. The researchers confirmed relation between nematoda relative death rate and liquid pressure, pumping duration and liquid limiting temperature. Nematoda death rate considerably increased at liquid temperature of 38.4°C. All nematoda died in liquid at the temperature of 41.2°C.
PL
Przeprowadzono badania nad zmianami śmiertelności względnej nicieni Steinernema feltiae - biologicznego środka ochrony roślin, pod wpływem wielokrotnego przepompowywania ich w instalacji opryskiwacza. Wartości ciśnienia cieczy z nicieniami przyjęto równe 0,6 i 1,2 MPa. Maksymalna ilość cykli całkowitego przepompowania cieczy znajdującej się w instalacji wyniosła 170. Stwierdzono wzrost śmiertelności nicieni wraz ze wzrostem ilości cykli.
EN
Mortality of nematodes in hydraulic cyrculation of sprayer The research which was carried out dealt with the turns of relative mortality of nematodes Steinernema feltiae - biological pest control means, by multiple pumping them in the installation of the sprayer. The values of the pressure of liquid in which nematode were contained equalled 0,6 and 1,2 MPa. The value of maximum quantity of cycles - periods of time in which liquid was totally pumped in the installation, was 170. It was observed that the increase of cycles brings about the increase of mortality of nematodes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.