Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elderly people
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Seniorzy w przestrzeniach sztuki. Studium przypadku - Berlin. Esej ilustracyjny
PL
W eseju zaprezentowano wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez studentów WA PP. W trakcie kwerendy berlińskich galerii i muzeów studenci obserwowali zachowanie w nich osób starszych, oceniali dostępność budynków muzealnych i towarzyszących im przestrzeni publicznych oraz zastosowane w nich udogodnienia. Kwerendzie poddano Altes i Neues Museum, Pergamon Museum, Deutsche Historische Museum, James-Simon-Galerie, Judische Museum i Berlinische Galerie.
EN
The essay presents the preliminary results of research conducted by students of Faculty of Architecture of Poznań University of Technology. During a query of Berlin galleries and museums, they observed the behavior of elderly people in them, assessed the availability of museum buildings and accompanying public spaces, and the facilities used in them. The Altes and Neues Museum, Pergamon Museum, Deutsche Historische Museum, James-Simon-Galerie, Judische Museum and Berlinische Galerie were queried.
PL
Niniejsze opracowanie jest krótkim zarysem historii rozwoju urbanistycznego Kórnika, małego miasta oddalonego 20 km od Poznania. Szczególny nacisk położono na rozwój centralnego placu w mieście - rynku. Początkowo rynek w miastach pełnił funkcję placu targowego. Wraz z rozwojem funkcji miejskich przy rynkach powstawały główne budowle miejskie: ratusz, kościół czy waga miejska. Po wycofaniu funkcji targowych rynki pozostały głównym, centralnym punktem życia społecznego. Na rynkach odbywały się główne wydarzenia i uroczystości, ale przede wszystkim pełniły one funkcję miejsca spotkań obywateli. Wraz z rozwojem zamożności miast rynki ozdabiane były zielenią, stawiano na nich ławki, upiększano je. Na przełomie XX i XXI w. nadszedł czas „wielkiej renowacji rynków”, która doprowadziła do tego, że wszystkie wyglądają podobnie - betonowe donice z kwiatami, fontanny i miejsca parkingowe. Nie zachęcają mieszkańców, szczególnie starszych, do odpoczynku, a wręcz w związku z brakiem osłaniającej zieleni uniemożliwiają go. Zabetonowany plac z fontanną i mnóstwo samochodów - taki obraz rynku pozostawimy następnym pokoleniom.
EN
The paper is a brief outline of the history of urban development in Kórnik, a small town 20 km away from Poznan. Particular emphasis was placed on aspect of the development of the central square in the city. Initially, the square served as a market squares. Along with the development of municipal functions, major urban buildings were built at the markets: the town hall, church and municipal scale. After the market functions have been withdrawn, the central squares became the main, central spaces of local, social life. There were organized main events and ceremonies, but above all they served as a meeting place for citizens. Along with the development of urban prosperity, the markets were decorated with greenery, benches were placed on them, and embellished. At the turn of the twentieth and twenty-first century, the time came for „great renovation of the markets”, which led to the fact that they all look similar - concrete flower pots, fountains and lots of cars - this image of the market will be left to the next generations.
EN
The aim of the article is to describe the MEAP (Multiphasic Environmental Assessment Procedure) method which had and may have in the future many practical applications in management of care settings for elderly people. The author starts with presenting a methodological foundations of the method, then shows the construction of the tools and diagnostic techniques within the method. As the method turned out to be helpful and may still be helpful in management of settings for senior citizens, the author presents its practical applications in different areas (scopes) of social policy institutions’ functioning (including care settings) in several countries. Finally the author sums up the advantages of the MEAP method which emerged due to previous applications.
PL
System transportowy to jeden z kluczowych czynników determinujących rozwój gospodarczy, ekonomiczny, społeczny współczesnych miast, przed którymi stawia się cel: zapewnienia dogodnego powiązania pomiędzy obszarami różnej struktury funkcjonalnej tj. zapewnienie wysokiego komfortu oraz krótkiego czasu podróży, przy zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy takie wykreowanie systemu transportowego jest możliwe, czy nie powoduje wykluczenia niektórych grup społecznych, czy jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników? Przed tym dylematem staje coraz więcej współczesnych planistów i inżynierów transportu. Według wielu publikacji naukowych odpowiedzią jest projektowanie uniwersalne, a więc kształtowanie przestrzeni publicznych i systemu transportowego ze świadomością zróżnicowania zbiorowości ludzkiej pod względem płci, wieku, sprawności fizycznej czy stanu zdrowia. Najbardziej narażone na wykluczenie społeczne są osoby starsze powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawni posiadający różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne, fizyczne i sensoryczne. Zbiorowość ta napotyka w życiu codziennym wiele barier architektonicznych, transportowych, które uniemożliwiają im swobodne przemieszczanie się, a tym samym ograniczają ich dostęp do edukacji, zatrudnienia czy kultury. W artykule zdefiniowano pojęcie osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiono najczęściej napotykane bariery w zakresie systemu transportowego w miastach. Istotnym elementem artykułu są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Oświęcimiu i Krakowie dotyczących oceny funkcjonowania transportu publicznego i jego dostosowania do osób starszych i niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki i wnioski z badań stanowić mogą inspiracje dla innych miast, które chcą stworzyć system transportowy dostosowany do potrzeb analizowanej grupy.
EN
The public transport system is one of the key factors determining the economic and social development of modern cities, faced with the goal of providing convenient connections between different areas of the functional structure, i.e. ensuring high comfort and short travel time, while minimizing environmental impact. However, it is worth asking: is creating such a transport system possible, does it exclude certain social groups, and is it capable of satisfying the needs of all users? More and more modern planners and transportation engineers are facing this dilemma. According to many scientific publications, universal design is the answer, hence shaping public spaces and the transport systems with awareness of the diversity of the human collectivity in terms of sex, age, physical ability and health condition. Elderly people above 60 years of age and the disabled, who have various types of mental, physical and sensory dysfunctions, are at the greatest risk of social exclusion. These groups of people encounter many architectural and transportation barriers in their daily lives that make it impossible for them to move freely, thus limiting their access to education, employment and culture. This article defines the concepts of elderly and disabled people and presents the barriers most frequently encountered in city transport systems. The results of the survey studies conducted in Oświęcim and Kraków concerning assessment of public transport and its adaptation to elderly and disabled people are a significant part of this article. Results and conclusions obtained from studies can be an inspiration for other cities that want to create a transport system adapted to the needs of the analyzed group.
EN
The population of elderly people is rising, both in developed and developing countries. Due to the physiological changes occurring with age, food consumption patterns alter, and the variety of foodstuffs consumed diminishes. The purpose of the study was to evaluate the consumption of various foodstuffs necessary for the daily diet by the elderly. The study was conducted using the direct survey method among 102 respondents aged over 65 years, residing in the city of Sopot. It was found that the nutrition behaviour of the study group was incorrect. The frequency of consuming wholemeal bread, grits, legumes, vegetables and fruits was low. The drinking of milk and the consumption of dairy or fish occurred rarely. Additionally, they preferred animal fats, not recommended in their diet. They mainly consumed three meals a day, and drank insufficient amounts of fluids. Overweight and obesity were predominant.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie elementów perspektywy socjologicznej, która zdaniem autora jest konieczna dla adekwatnego zrozumienia charakteru zjawisk wykluczenia osób starszych. Autor prezentując definicje i wymiary wykluczenia akcentuje, wzorując się na innych badaczach, niejednoznaczność przyczyn małego uczestnictwa seniorów w niektórych sferach życia społecznego. Pokazano tu elementy socjologicznego ujęcia problemów wyłączenia osób w wieku senioralnym (emerytalnym) ze sfery aktywności zawodowej oraz relacji społecznych w społeczności lokalnej. Refleksja dotyczy zarówno przyczyn takich zjawisk, jak i ich potencjalnych konsekwencji dla starszej osoby i społeczeństwa. W podsumowaniu tej refleksji sformułowano rekomendacje dla zmian niektórych instytucji i praktyk oddziałujących na ludzi w wieku starszym. Na tle tych nieodzownych zmian autor akcentuje potrzebę zastosowania metodologii badań jakościowych w wytyczaniu i ewaluacji dobrych praktyk.
EN
The aim of the article is to present some elements of sociological perspective, which is necessary to understand the character of social exclusion of the elderly. When presenting the definitions and dimensions of social exclusion the author accentuates following some other researchers the ambiguity of the reasons for a little participation of the elderly in some spheres of social life. Moreover some elements of sociological view on exclusion of older persons from professional activities and social relations in local community have been shown in the text. The reflection concerns reasons for such phenomena as well as their potential consequences for older person and the society. In summation of the reflection some recommendations for changes in some institutions and practices having impact on the elderly have been formulated. In the context of these proposed changes the author accentuates the need for application of the methodology of qualitative research when defining guidelines for good practices and evaluating them.
7
Content available remote Assessment of use of public transport in cities by elderly and disabled persons
EN
The public transport system is one of the key factors determining the economic and social development of modern cities, faced with the goal of providing convenient connections between different areas of the functional structure, i.e. ensuring high comfort and short travel time, while minimizing environmental impact. However, it is worth asking: is creating such a transport system possible, does it exclude certain social groups, and is it capable of satisfying the needs of all users? More and more modern planners and transportation engineers are facing this dilemma. According to many scientific publications, universal design is the answer, hence shaping public spaces and the transport systems with awareness of the diversity of the human collectivity in terms of sex, age, physical ability and health condition. Elderly people above 60 years of age and the disabled, who have various types of mental, physical and sensory dysfunctions, are at the greatest risk of social exclusion. These groups of people encounter many architectural and transportation barriers in their daily lives that make it impossi - ble for them to move freely, thus limiting their access to education, employment and culture. Only through analysis of the existing transport system, identification of transportation barriers, and the appropriate decisions to eliminate them can this exclusion be counteracted and a city without barriers be created – a free city where every resident can move easily, whether they are blind, hard of hearing or a wheelchair user. This article defines the concepts of elderly and disabled people and presents the barriers most frequently encountered in city transport systems. Moreover, guidelines for designing a transport system according to the needs of the analyzed group are proposed. The results of survey studies conducted in Oswiecim and Cracow concerning assessment of public transport and its adaptation to elderly and disabled people are a significant part of this article. Results and conclusions obtained from studies can be an inspiration for other cities that want to create a transport system adapted to the needs of the analysed group, however it is also worth remembering that shaping public spaces and transport “for everyone” is only possible by engaging all parties interested in the problem, i.e. above all, elderly and disabled people as well as city authorities, and then making every effort to reach a consensus between these groups.
PL
Komfort użytkowania obuwia, określony jako mikroklimat we wnętrzu obuwia, zależy przede wszystkim od właściwości stosowanych w obuwiu materiałów: sorpcji, przepuszczalności pary wodnej. Przeprowadzono analizę właściwości fizykomechanicznych oraz higienicznych materiałów wytypowanych na różne elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ (cholewki, spody).
EN
Usage comfort, determined as microclimate inside the shoes, most frequently depends on shoes’ materials properties especially on their abilities to sorb and permeability of water vapor. We carried out a analysis of the physico-mechanical and hygienic properties of materials selected for various elements of 60+ innovative footwear (uppers, bottoms).
9
PL
Współczesny świat charakteryzuje się postępującymi zmianami demograficznymi w postaci m.in. wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, a także niskim przyrostem naturalnym. Niestety, wraz z postępującym procesem starzenia się ludności, obserwowane jest jednocześnie nasilenie się zjawiska ageizmu wyrażone przez negatywne postawy oraz stereotypowe postrzeganie osób starszych, a także stosowanie praktyk dyskryminacyjnych. Dyskryminacja taka niesie ze sobą negatywne konsekwencje na ryku pracy jak i w życiu społecznym, obniżając jakość życia seniorów. Z tych też powodów na znaczeniu zyskuje koncepcja zarządzania wiekiem ukierunkowana na wdrażanie działań dostosowawczych do potrzeb, preferencji czy możliwości pracowników. Czynności te umożliwią racjonalne i efektywne korzystanie z zasobów czynnika pracy. Ponadto stwarzają szansę na dłuższą aktywność zawodową i pozazawodową. Zwiększona partycypacja zapewnia korzyści dla obecnego i przyszłego pokolenia, ułatwiając wymianę myśli, wiedzy oraz doświadczenia.
EN
Contemporary world is characterized by progressive demographic changes in the form of increasing proportion of post-working age population and low birth rate. Unfortunately, as the aging process progresses, there is also a growing awareness of aging, expressed by negative attitudes and stereotyped perceptions of the elderly, and the use of discriminatory practices. Such discrimination has negative repercussions on the labor market as well as in society, reducing the senior’s quality of life. For these reasons, the concept of age management is also of importance for implementing adaptive measures to the needs, preferences or capabilities of employees. These actions will allow for a rational and efficient use of the workforce resources. In addition, they provide the opportunity for longer, professional and non-professional activity. Increased participation provides benefits for current and future generations facilitating the exchange of ideas, knowledge and experience.
PL
Artykuł dotyczy oceny funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze. Osoby starsze odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie. W związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian i udogodnień w różnych sferach życia w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, związanych z ich funkcjonowaniem w miastach i aglomeracjach. Osoby starsze częściej podróżują transportem publicznym, ponieważ ich stan zdrowia zmniejsza predyspozycje do kierowania pojazdami. Transport publiczny często jest jedynym ze środków transportu, z którego mogą oni korzystać. Aby transport publiczny działał dobrze musi spełniać pewne wymogi zarówno w zakresie wyposażenia samych środków transportu, jak i zakresie infrastruktury. Zadaniem zarządców i organizatorów transportu jest zatem pomóc tej grupie osób w realizacji ich podstawowych potrzeb z zakresu podróży transportem publicznym. W celu poznania oczekiwań osób starszych w odniesieniu do funkcjonowania transportu publicznego, poznania ich stopnia zadowolenia i satysfakcji z obecnych usług transportu publicznego, przeprowadzono w Krakowie badania ankietowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród osób starszych na wybranych przystankach autobusowych i tramwajowych w Krakowie. W artykule przedstawiono szczegółową analizę uzyskanych wyników badań ankietowych. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano zmiany i rozwiązania, jakie powinno się wprowadzić, aby transport publiczny był bardziej przyjazny dla osób starszych. Wyniki badań wskazują pewien kierunek działania, jaki należy podjąć, aby zachęcić osoby starsze do podróży transportem publicznym. Ponadto w artykule poruszono kwestie starości i starzenia się społeczeństwa w Polsce, Małopolsce i Krakowie.
EN
The article presents evaluation of urban public transport system in Cracow by elderly people. Elderly people play an important role in the society. In order to satisfy their basic needs related to life in cities and agglomerations it is needed to implement changes and improvements in various life aspects. Elderly people often travel by public transport because their health decreases their predispositions to travel by car. Public transport is often the only one transport mean which they can use. Some conditions, both in terms of transport means equipment and infrastructure, have to be improved in order to have more accessible public transport. Task of public transport management is to help elderly people to meet their basic needs in terms of public transport journeys. The survey among elderly people was carried out in Cracow in order to get an information on elderly people’s needs and expectations related to public transport, as well as the level of their satisfaction with the public transport services. The survey was carried out at selected bus and tram stops. The article shows detailed analysis of the survey results. Basing on the survey results changes and solutions for improvement of the urban public transport to make it more senior-friendly have been proposed. Moreover the article raises the issues of society aging in Poland, Małopolska Region and Cracow.
EN
The paper presents an outline of the concept of Ambient Assisted Living that facilitates the daily functioning of elderly people living in panel buildings erected in the years 1970–1985. It describes the main assumptions of the concept and existing programs to support its implementation. The paper also contains characteristics and percentage share of the most popular building panel systems used in the construction process of residential buildings in Poland. Additionally, selected facilities for the elderly people in flats as well as the possibility of remodelling them for the installation of proposed bathroom environment, are presented.
PL
W artykule przedstawiono zarys koncepcji „życia wspieranego przez otoczenie” ułatwiającej codzienne funkcjonowanie osobom starszym w obiektach wzniesionych w technologii budownictwa wielkopłytowego zrealizowanego w latach 1970–1985. Opisane zostały główne założenia koncepcji, dotychczasowe oraz programy wspierające jej wdrożenie. Artkuł zawiera także charakterystykę i procentowy udział w budownictwie najbardziej popularnych systemów wielkopłytowych, w jakich wznoszone były budynki mieszkalne w Polsce. Dodatkowo przedstawione zostały wybrane udogodnienia dla osób starszych w mieszkaniach, polegające na zastosowaniu innowacyjnego kompleksowego panelu łazienkowego i możliwości przebudowy mieszkania w tym celu.
12
Content available Wireless device to improve person care
EN
Introduction and aim: The article presents the issues of system and prototype of the device to a wireless diagnostic health of elderly people. This system is able to control a pulse, temperature and ECG recording. There are also presented the main elements of hardware/software system that enables to communicate between the Smartphone and the device. Moreover, a biofeedback module is a kind of an innovation of the system. Material and methods: The project has been designed and implemented based on software platform Arduino, mobile phone with Android system and sensors. In addition, have been presented the main elements of system enables communication between the Android system and Arduino platform. Results: The result of work is fully functional prototype. Conclusion: The method described is innovative with positive test and opinion of future users.
PL
Wstęp i cel: Celem realizowanego projektu jest opracowanie systemu wspomagającego analizę stanu zdrowia osoby starszej. Opracowany system zapewnia możliwość wykonywania badania tętna, temperatury i EKG. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo ze smartfonem, na którym wyświetlane są wyniki. Ponadto opisywany system posiada ćwiczenie związane z biofeedbackiem. Materiał i metody: W pracy wykorzystano platformę programistyczną Arduino, telefon z systemem Android orz czujniki do pomiaru akcji serca, pulsu, temperatury. W artykule omówiono sposób działania systemu oraz oprogramowanie systemu Android i na płytkę Arduino. Dodatkowo przedstawione zostały najważniejsze elementy oprogramowania umożliwiające komunikacje pomiędzy telefonem na systemie Android a platformą Arduino. Wyniki: Wynikiem pracy jest w pełni funkcjonalny prototyp. Wniosek: Opisany system jest nowatorski z pozytywnymi opiniami przyszłych użytkowników.
EN
The article explores the potential of elderly people living in rural areas in terms of implementing social innovations related to care provision. It is argued that seniors should receive greater recognition as important actors organizing care at the local level. Two examples of care cooperatives recently established in Dutch rural communities are used to illustrate the argument. The article is based on a literature review and in-depth interviews conducted in the Netherlands in February 2017. The challenges involved in transferring this model to Poland are also discussed.
PL
Artykuł pokazuje jak ważna jest dla jakości życia osób starszych możliwość korzystania z oferty dziennych domów pomocy społecznej (ddps). Problem ten ukazano z perspektywy samych seniorów, kierownika takiej placówki oraz architekta – eksperta w dziedzinie projektowania budynków i wnętrz pod kątem ludzi starszych. W zestawieniu tych punktów widzenia wyraźna jest mentalność pozycyjna. W przypadku kierownika decyduje ona o jego postawach i wyobrażeniach o możliwości realizacji innowacji, proponowanych przez studentów architektury.
EN
The article shows how significant for the quality of life of elderly people is an opportunity to participate in the activities organized by day care centre. The issue has been presented from the viewpoints of seniors themselves, the head of the institution and an architect who is the expert in the field of interior and exterior design for the elderly. The comparison of these viewpoints reflects the differences in positional mentality. In case of the head this quality determines his attitudes and his ideas about the possibility of innovative changes proposed by the students of architecture.
PL
W ujęciu rozwojowym starość stanowi tak samo ważny etap życia jak każdy inny. Poznanie psychologicznych aspektów starzenia się oraz różnych czynników mających wpływ na poczucie satysfakcji z obecnej sytuacji życiowej osób w wieku późnej dorosłości stanowi o prawidłowościach procesu adaptacji do starości. Ważnym elementem tego procesu wydają się być działania mające na celu inkluzję tej szczególnie podatnej na wykluczenie społeczne grupy. W tym kontekście warto zastanowić się nad rolą rodziny, społeczeństwa, a także predyspozycjami osobowymi, które mogą mieć wpływ na proces pomyślnej adaptacji do starości, w tym możliwość realizowania potrzeb i podnoszenia jakości życia seniorów. W niniejszym artykule, odwołując się do założeń teorii aktywności oraz teorii wycofania się, przedstawione zostaną próby aplikacji badań własnych, dotyczących osobowych aspektów mających wpływ na poczucie dobrostanu osób aktywnych zawodowo w okresie późnej dorosłości.
EN
Old age is, in terms of development, just as important stage of life, like everyone else. Understanding the psychological aspects of aging and the different factors affecting the feeling of satisfaction with the current life situation of people in their late adulthood, it is about the regularities of adaptation to old age. An important element of this process appear to be efforts to inclusion of this group, who are particularly vulnerable to social exclusion. In this context, it is worth considering the role of family, society, and personal predisposition that can affect the process of successful adaptation to old age, including the ability to meet the needs and improve the quality of life of seniors. In this article, referring to the assumptions of the theory of activity and the theory of withdrawal, will be presented trials application own research on the personal aspects affecting the sense of well-being of economically active persons in late adulthood.
PL
Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją produkcję na potrzeby i wymagania osób starszych. Na rynku znajduje się wiele produktów funkcjonalnych sprzyjających m.in. obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi i ryzyka osteoporozy, a także żywność o działaniu estrogenowym oraz wzbogacona w pre- i probiotyki. Warto zachęcać osoby starsze do korzystania z niej.
EN
The aging of the world population is one of the problem of the developed countries and challenges for food producers in the twenty-first century. Physiological changes associated with aging make it necessary to match the kind of nutrition to the new body needs. For this reason, the food industry should adapt their production to the needs and requirements of the elderly. There is a wide range of functional products on the market, including those being favourable for lowering the blood cholesterol level and decreasing the risk of osteoporosis. It should encourage the elderly population to include them into their diet.
PL
Wstęp i cel: Celem realizowanego projektu jest opracowanie systemu wspomagającego funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych cierpiących z powodu dysfunkcji ruchowych. W artykule opisano pierwszy etap projektu, w którym system zapewnia możliwość wspomagania dwóch czynności: zaświecanie i gaszenie światła oraz zasłanianie i odsłanianie rolet okiennych. Do każdej z tych czynności zastosowano sterowanie gestem. Materiał i metody: W pracy wykorzystano platformę programistyczną Arduino LEONARDO, sensor ruchu Microsoft Kinect, komputer klasy PC oraz elementy wykonawcze systemu takie jak przekaźnik, serwomechanizm czy buzzer. W artykule omówiono sposób działania systemu oraz oprogramowanie na płytkę Arduino odpowiedzialną za sterowanie elementami wykonawczymi i odczyt informacji z czujników. Dodatkowo przedstawione zostały najważniejsze elementy oprogramowania umożliwiające komunikacje pomiędzy sensorem Kinect a płytką Arduino. Wyniki: Wynikiem pracy jest w pełni funkcjonalny prototyp/makieta systemu. Wniosek: Opisany system jest nowatorski z pozytywnymi opiniami przyszłych użytkowników.
EN
Introduction and aim: The article presents the issues of supporting system for elderly and disabled people. The article describes the first phase of the project, in which the system provides the ability to support two steps. For each of these activities is used to control gesture. Material and methods: The project has been designed and implemented based on software platform Arduino Leonardo, motion sensor Microsoft Kinect, PC computer system and actuators such as relays, servo or buzzer. In addition, have been presented the main elements of hardware / software system enables communication between the sensor Kinect and Arduino plate. Results: The result of work is fully functional prototype assist device. Conclusion: The method described is innovative with positive test and opinion of future users.
EN
This paper brings up the issue of population aging and its influence on designing and construction of buildings in Poland. It also touches the problem of adaptation of existing facilities to the needs of the elderly and the disabled. Moreover, current trends in Polish demographics and possible outlook for the next 45 years has been presented. The author presents the current legal state concerning rules and regulations on the aspects of adjusting the buildings and their parts to the needs of the disabled. Additionally, the dimensions and the areas of movement for the disabled as well as the primary functional and requirements for bathrooms have been described. In the next paragraph, a concept of Ambient Assisted Living with examples of sanitary equipment for use in residential buildings has been propose.
PL
Niniejszy artykuł porusza zagadnienie procesu starzenie się społeczeństwa i wpływu tego zjawiska na projektowanie i wykonywanie obiektów budowlanych w Polsce oraz adaptacje obecnie istniejących budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.
EN
The aim of “Telecare: Human-Centred Design Analysis For People with Mild Dementia” research paper is to (1) investigate how modern remote technologies could support elderly people with Dementia so to handle their daily activities, communication, and familiar tasks with minimal physical supervision of care providers. (2) To explore opportunities in providing quality healthcare by identifying needs and limitations.
PL
Artykuł pokazuje adaptację do pobytu w domu pomocy społecznej (dps) jako zjawisko indywidualne, którego tłem są w dużej mierze dotychczasowe doświadczenia życiowe seniorów. Badania przeprowadzono techniką wywiadu narracyjnego z mieszkańcami jednego z dps-ów w Zabrzu. W ich rezultacie zarysowano szczegółowe problemy dla dalszych badań, których celem powinno być m.in. stworzenie i przetestowanie koncepcji domu spokojnej starości dla mniejszej niż dotąd liczby osób, która w jak największym stopniu uwzględni indywidualne potrzeby seniorów.
EN
The article shows the adaptation to the stay in a nursing home as an individual phenomena, for which earlier life experience is the very important context. The narrative interviews has been conducted among chosen residents of one of the nursing homes in Zabrze. This resulted in the outline of some problems for further research, that should be aimed at the creation and testing of an idea of a nursing home for smaller groups of residents, in which the very individual needs of seniors will be included.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.