Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputerowe wspomaganie projektowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Komputerowe wspomaganie projektowania pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania polega na graficznym przedstawieniu wszystkich elementów za pomocą schematów funkcjonalnych. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są przedstawiane za pomocą znormalizowanych symboli graficznych zawierających informacje o parametrach. Pozwala to na późniejszą edycję poszczególnych komponentów, co ułatwia proces projektowania i symulacji układu sterowania. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat projektowania i symulacji pneumatycznych oraz elektropneumatycznych układów sterowania w środowisku FluidSIM firmy Festo.
2
Content available remote Bazowa definicja modelu w SOLIDWORKS®
PL
Potrzeba wymiany informacji o projektowanej konstrukcji między kooperującymi zakładami oraz zapotrzebowanie na integrację różnych systemów informatycznych wymusiły na producentach oprogramowania CAx zmianę podejścia do dokumentacji technicznej. Opisano metodę zapisu danych źródłowych MBD (model based documentation) oraz jej implementację w SOLIDWORKS® MBD.
EN
Need of exchanging details about designed structure among cooperating manufacturers and integration of various IT systems, forced CAx programs developers to change the attitude to a technical documentation. The method of notation reference MBD (Model Based Documentation) data and its implementation in SOLIDWORKS® MBD are described.
PL
Hale stalowe należą do jednego z najczęściej stosowanych typów konstrukcji stalowych. Podlegają one obciążeniom głównie od ciężaru własnego, śniegu i wiatru. Przy ich obliczaniu coraz częściej wykorzystuje się komputerowe wspomaganie projektowania. Oprogramowanie to służy do tworzenia modelu geometrycznego, generacji obciążeń, wyznaczania sił wewnętrznych oraz sprawdzania stateczności elementów. W artykule przedstawiono sposób generowania obciążeń od śniegu i wiatru na konstrukcję portalowej hali stalowej. Wykorzystano program Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
EN
Steel halls are one of the most popular types of steel structures. Their loads come mainly from their own weight, wind and snow. Computer-aided design is used more and more commonly to design such types of structures. This software is applied for creating a geometrical model, generating loads, deter mining internal forces and checking the stability of elements. In this paper, the method of generating (simulation) of steel hall loads from wind and snow is presented. The computer software Autodesk Robot Structural Analysis Professional was used for this purpose.
PL
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wytwarzania wyrobów z blach jest tłoczenie, obejmujące cięcie, gięcie i kształtowanie blach. Kwalifikacja materiałów wsadowych do procesów tłoczenia ciągle stanowi problem wytwórców pojazdów i jest tematem licznych opracowań [1, 3, 13, 15, 16, 18, 20-22]. Zalety tłoczenia, takie jak: niska masa i cienkościenność wytłoczek, wysoka dokładność odwzorowania geometrii detalu, automatyzacja i robotyzacja procesu wytwarzania stanowią o atrakcyjności tej technologii. Jednakże występują zjawiska, które ograniczają znacząco możliwości przetwarzania blach w złożonym stanie naprężeń i odkształceń umożliwiającym wykonanie danego detalu. Stąd projektowanie procesów tłoczenia nie może się już obyć bez wspomagania komputerowego projektowania wytłoczek. Dla konwencjonalnych sposobów kształtowania blach i prostego kształtu wytłoczek z dużą dokładnością przewidywane są zjawiska ograniczające tłoczenie, jak fałdowanie i pocienianie blachy prowadzące do jej pęknięcia. W tym zakresie wykorzystywane są programy komputerowe do modelowania i symulacji numerycznej metodą elementów skończonych [16, 20, 22] oraz charakterystyki właściwości mechanicznych materiałów wsadowych i graniczne krzywe tłoczenia blach wsadowych. Natomiast projektowanie niekonwencjonalnych sposobów tłoczenia, jak kształtowanie hydromechaniczne, czy tłoczenie na gorąco, jest stale doskonalone ponieważ pozostaje ciągle nierozpoznanym zagadnieniem w zakresie skutecznego prognozowania zjawisk ograniczających tłoczenie. Do modelowania numerycznego tych złożonych zagadnień kształtowania blach stosuje się różne programy komputerowe. W tym opracowaniu przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania oprogramowania ETA / Dynaform 5.9 [2] do przewidywania zjawisk ograniczających kształtowanie blach w konwencjonalnym tłoczeniu wytłoczki poszyciowej z blachy o wysokiej wytrzymałości oraz w niekonwencjonalnym kształtowaniu cieczą tej samej blachy na wytłoczkę osiowo-symetryczną.
EN
One of the most common methods of manufacturing sheet metal products is stamping, including cutting, bending and shaping of sheets. The qualification of input materials for stamping processes is still a problem for vehicle manufacturers and is the subject of numerous studies [1, 3, 13, 15, 16, 18, 20- 22]. The advantages of pressing such as: low mass and thin-walled drawpieces, high accuracy of the geometry of the detail, automation and robotization of the manufacturing process are the attractiveness of this technology. However, there are phenomena that significantly limit the possibility of processing sheets in a complex state of stresses and strains enabling the creation of a particular detail. Hence, the design of stamping processes can no longer be used without the support of computerized design of stampings. For conventional methods of forming sheets and the simple shape of drawpieces, phenomena limiting the pressing, such as folding and thinning of the sheet leading to its cracking, are predicted with great accuracy. In this area, computer programs for modeling and numerical simulation are used applying the finite element method [16, 20, 22] and characteristics of mechanical properties of charge materials and forming limit curves of charge sheet blank pressing. On the other hand, the design of unconventional pressing methods, such as hydroforming or hot stamping, is constantly improved because it remains an unrecognized issue in the field of effective forecasting of phenomena limiting the pressing. Numerous computer programs are used for numerical modeling of these complex issues of sheet forming. This paper presents selected examples of the use of ETA / Dynaform 5.9 software [2] for predicting phenomena limiting sheet metal forming in conventional pressing of a high-strength sheet metal stamping and unconventional shaping of the same sheet into an axially symmetrical drawpiece.
PL
Rozwiązanie, którego początków należy szukać pod koniec lat 80, a które na przełomie XX i XXI wieku zostało nazwane BIM-em, będące innowacyjną technologią parametrycznego modelowania informacji o budynku (z ang. Building Information Modeling), jest do dzisiaj intensywnie rozwijane we wszystkich etapach projektowania inżynierskiego. Uczelnie techniczne, chcąc dostosować program kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej do rynku pracy, powinny ściśle współpracować z firmami oferującymi oprogramowanie do wspomagania projektowania. Oprócz nauki obsługi oprogramowania konieczna jest równocześnie umiejętność oceny uzyskanych przez studentów wyników oraz wypracowanie sposobów weryfikacji projektów wykonanych przy wykorzystaniu narzędzi komputerowych. Celem pracy było przeanalizowanie wybranych technologii innowacyjnego, parametrycznego modelowania informacji o budynku BIM i porównanie z metodami tradycyjnego projektowania w procesie kształcenia współczesnego inżyniera branży sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
EN
The solution, whose origins should be sought in the late 80s and that at the turn of the 20st and 21st century was named BIM (Building Information Modeling) - an innovative technology of parametric building information modeling. It is still being developed at all stages of engineering design process. Technical universities willing to customize the training program of a contemporary sanitary engineer for the labor market, should cooperate with companies that offer software for computeraided design. In addition to learning how to use the software, it is necessary for the students to simultaneously have the ability to evaluate the results obtained and to develop ways to verify designs made using computer tools. The aim of the study was to compare the selected innovative technologies of parametric building information modeling with the traditional design methods in the educational process of a contemporary sanitary engineer at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology.
PL
Zaprezentowano koncepcję wdrożenia technik przetwarzania w chmurze w procesie projektowania w małym przedsiębiorstwie. Przedstawiono rozwiązanie przykładowego zadania konstrukcyjnego za pomocą standardowych narzędzi i technik CAD oraz metodą przetwarzania wyłącznie w chmurze.
EN
The concept of cloud computing implementation in the design process in a small enterprise has been proposed in the paper. Two ways of an exemplary design task solution have been presented: with the aid of standard CAD tools and techniques and cloud computing only method.
PL
Przedstawiono analizę efektywności wdrożenia koncepcji omówionej w [1]. Analiza została przeprowadzona pod kątem dwóch kryteriów: pracochłonności i kosztów. Przedstawiono strukturę pracochłonności podstawowych operacji projektowania oraz ostateczną propozycję wdrożenia.
EN
The analysis of the effectiveness of the implementation concept presented in [1] has been presented in the paper. Two criteria have been taken into account: labor consumption and cost. The labor consumption distribution as well as the final implementation proposal have also been presented.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę zagadnień z dziedziny projektowania modernizacji dróg kolejowych, w których to zagadnieniach możliwe jest efektywne wspomaganie decyzji projektanta odnośnie przyjmowanych parametrów. Skupiono się na planowaniu przebiegu trasy w planie sytuacyjnym względem istniejących uwarunkowań terenowych i geometrycznych eksploatowanych linii. Przedstawiono wybrane czynniki, które decydują o jakości nowoprojektowanego przebiegu trasy. Czynniki te zazwyczaj mogą być kształtowane w szerokim zakresie, a zatem odpowiednie wspomaganie, w tym optymalizacja pomogą w wykorzystaniu potencjału oraz w racjonalnym wariantowaniu trasy.
EN
The main goal of the paper is to characterize the main design issues in the fi eld of modernization of railways, in which issues it is possible to effectively support the decision process of establishing the crucial parameters The focus is on planning the route in the horizontal layout in relation to the existing field and geometric conditions of operated lines. In the paper the key factors that determine the quality of the newly designed route have be pointed. These factors may generally be formed over a wide range, therefore suitable support, including optimization could help to realize the potential as well as rational route designing.
10
Content available Computer-aided design of cutting heads
EN
The design of cutting heads is a complex process in which it is necessary to perform multiple recalculations of complicated formulas and to correct the assumptions of input data. The purpose is to provide high efficiency and effectiveness of these tools, along with their durability and reliability during exploitation in difficult mining and geological conditions. The article presents a program, developed by the authors, which enables to design a cutting head with picks or with discs. After the input data are entered and the calculation process is completed, the program presents in a graphic manner the distribution of cutting tools on the head and the distribution of cut slices generated by the designed head. The program enables to determine the forces and torques which act on a single cutting tool, as well as the forces and torques which are reduced at the end of the head shaft .
PL
Projektowanie organów urabiających jest procesem złożonym, wymagającym wielokrotnego przeliczania skomplikowanych wzorów, wiążącym się z dokonywaniem każdorazowo korekty założeń danych wejściowych w celu zapewnienia wysokiej skuteczności i efektywności ich działania oraz trwałości i niezawodności podczas eksploatacji w trudnych warunkach górniczo-geologicznych. W artykule zaprezentowano autorski program umożliwiający projektowanie organu z nożami oraz z dyskami. Po wprowadzeniu danych wejściowych do programu oraz dokonaniu procesu obliczeniowego przedstawia on w sposób graficzny rozkład narzędzi skrawających na rozwinięciu organu oraz rozkład skrawów generow any przez zaprojektowany organ. Umożliwia wyznaczenie sił i momentów sił działających na pojedyncze narzędzie skrawające oraz sił i momentów zredukowanych na końcu wału organu.
PL
Omówiono funkcje i miejsce podsystemu projektowania operacji kontrolnych w komputerowym systemie wspomagającym projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO). Przedstawiono zarys struktury ekspertowego system projektowania ZSO ze wskazaniem miejsca podsystemu projektowania operacji pomiaru i kontroli, a także funkcje realizowane przez podsystem odnoszące się do wymagań stawianych urządzeniom kontrolno-pomiarowym stosowanym w ZSO oraz w lokalizacji w ZSO operacji kontroli i pomiaru.
EN
Article describes the functions and place the subsystem design control operations in a computer system supporting the development of automated machining. It presents: an overview of the structure of the system design expert showing the location subsystem design measuring and control operations, functions performed by the subsystem relating to the requirements for used measuring and control devices and location of the inspection and measurement operations in automated machining systems.
PL
W pracy zaprezentowano autorski projekt windy załadowczej samochodu dostawczego, wykonany z wykorzystaniem programu Catia v5. Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne wyróżniało się sposobem realizacji napędu z wykorzystaniem dwóch par siłowników: zewnętrznych – umożliwiających realizację otwierania i zamykanie platformy załadowczej oraz wewnętrznych – realizujących bezpośrednio podnoszenie i opuszczanie platformy. Weryfikację poprawności zaprojektowanego urządzenia przeprowadzono wykonując symulacje kinematyczne pracy mechanizmu z wykorzystaniem modułu DMU Kinematics. Przeprowadzona analiza umożliwiła lokalizację i wyeliminowanie błędów konstrukcyjnych występujących w urządzeniu, jak również sprawdzenie podstawowych jego parametrów w trakcie pracy. Zaprezentowane podejście ułatwia i przyspiesza wykonanie projektu docelowego, umożliwiając eliminację niekorzystnych rozwiązań jeszcze na etapie projektowania.
EN
The paper presents the authorial design of the liftgate for the delivery van, created using Catia v5 system. The proposed structural concept uses the innovative drive with two pairs of elevating cylinders: external cylinder for opening and closing the liftgate; internal cylinder- for hoisting and lowering the platform. in order to verify the design the kinematic simulation of the mechanism was created with the use of DMU Kinematics module. The analysis helped to localize and eliminate constructional errors and check its fundamental parameters in the working conditions. The presented approach expedites the execution of the target project, enabling to eliminate disadvantageous solutions at the stage of a design.
13
Content available remote AutoCAD
PL
W artykule przedstawiono procedur dostrajania wirtualnego modelu (cyfrowego prototypu) wrzeciennika ściernicy szlifierki do otworów. Dostrajanie wykonano, przeprowadzając eksperymentalne badania statyczne oraz identyfikacyjny test modalny. W ten sposób otrzymano wiarygodny wirtualny model zespołu obrabiarki, który można zastosować w celu przewidywania dynamicznej odpowiedzi układu na dowolne wymuszenie bez konieczności wykonywania czasochłonnych badań doświadczalnych. Zweryfikowany model może być zastosowany do określenia właściwości statycznych i dynamicznych układu zawierającego konstrukcyjne modyfikacje.
EN
In the paper the procedure of tuning the virtual model (digital prototype) of internal grinder wheelhead is presented. The tuning is based on experimental static examination as well as identification modal test. As a result the reliable virtual model of the machine tool unit was obtained. The model can be applied in order to predict the system response to any excitation waveform without laborious and time-consuming additional experimental tests. The verified model can be also utilized in order to investigate the static and dynamic properties of the system subjected to construction modifications.
PL
W artykule zaprezentowano ideę komputerowego wspomagania projektowania szyfrów blokowych opartych na warstwowych strukturach permutacyjno-podstawieniowych. Opisano zostały zasady działania i rolę takich szyfrów we współczesnym bezpieczeństwie komputerowym, ze szczególnym uwzględnieniem standardu AES. Dokonana została analiza struktury powyższych szyfrów pod kątem automatyzacji procesu ich projektowania. Przedstawione zostały zasady projektowania dotyczące współczesnych blokowych szyfrów symetrycznych oraz ich komponentów szczególnie tzw. s-box’ów. Zaprezentowana została idea architektury systemu informatycznego wspomagającego proces projektowania szyfrów blokowych oraz praktyczne wyniki prac na takim systemem. Omówiona została idea uniwersalnego narzędzia informatycznego do projektowania blokowych szyfrów symetrycznych.
EN
The problems of computer aided design of symmetric block ciphers based on substitution-permutation networks is presented. Main principles of working such ciphers and their role in contemporary computer security with a particular mention for AES has been described. Structure of such ciphers has been analyzed according to its design automation. Design rules of modern block ciphers and their components, especially s-box’s, have been presented. The idea of system to support designing such ciphers has been proposed. Also results of researches on such system and idea of universal software tool for supporting symmetric block ciphers design are presented.
PL
W niniejszej opracowaniu przedstawiono możliwość wykorzystania specjalizowanego oprogramowania do symulacji pola elektromagnetycznego jakim jest środowisko ANSYS Maxwell. Środowisko to umożliwia analizy 2D oraz 3D pól elektromagnetycznych i elektromechanicznych. Przedstawiony w pracy problem dotyczy wspomagania w projektowaniu stanowiska badawczego. Wykorzystanie środowiska Maxwell na etapie projektowania umożliwiło weryfikację działania stanowiska na drodze symulacji i jego optymalizację w celu wyeliminowania błędów jego konstrukcji.
EN
This paper presents the possibility to use specialized software to simulate the electromagnetic field which is ANSYS Maxwell environment. The software allows the electromagnetic and electromechanical field analysis 2D and 3D.Presentedworkconcerns the support in the test bench design. The Maxwell environment allowed to eliminate errors of the test bench construction and its optimization at the computer simulation stage.
PL
Zaobserwowano intensywny rozwój energetyki wiatrowej oraz towarzyszące temu zjawisku pojawienie się znacznej liczby programów wspomagających projektowanie instalacji turbin wiatrowych. W związku z zauważoną tendencją dokonano omówienia najczęściej wykorzystywanych programów wspomagających projektowanie oraz aspektów mających wpływ na sam proces projektowania. Wykorzystując program Wind Farmer zbadano poprawność lokalizacyjną farmy wiatrowej oraz jej wpływ na środowisko. Przedstawiono wyniki symulacji.
EN
There was intensive development of wind energy and the associated phenomenon of the emergence of a significant number of programs to help design the installation of wind turbines. As a result, the trend has been noticed to discuss the most commonly used programs for the design and aspects affecting the design process. Using Wind Farmer program examined the correctness of localization of the wind farm and its impact on the environment. The paper presents simulation results.
PL
Artykuł przedstawia zarys budowy komputerowego systemu wspomagającego proces projektowania podsystemu przepływu materiałów w zautomatyzowanym systemie produkcyjnym (ZSP). Przedstawiono w nim znaczenie, jakie mają dla procesu projektowania właściwości podstawowych komponentów procesu wytwarzania, do których należą: wyrób i jego wersje rozwojowe, scenariusze produkcji, technologie, systemy produkcyjne. Scharakteryzowano zintegrowany model danych, który jest podstawą architektury systemu. Model danych budowany jest ze struktur utworzonych z atrybutów opisujących komponenty procesu wytwarzania.
EN
The article presents foundations of computer-aided supply transfer subsystems in automated manufacturing systems. There are outlined the basic components of the manufacturing process such as product, technology, manufacturing system, and the importance of designing process. The architecture of the aiding system based upon the manufacturing process components is characterized. The system is based on the integrated data model.
PL
W artykule przedstawiono możliwości badania wirtualnych (cyfrowych) prototypów podczas projektowania obrabiarek w programach CAD. Opisano moduły analityczne występujące w programach CAD przeznaczone do symulacyjnych badań wirtualnych prototypów maszyn. Zaprezentowano przykładowe wyniki teoretycznych badań wirtualnego prototypu szlifierki do otworów SOH-10.
EN
In the paper the capabilities of digital prototypes testing during machine tools design process systems are presented. The analytical modules for digital prototypes creating and testing are described.l theoretical tests and simulation results of digital prototype of the internal grinder SOH-10 are aIso included.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie zastosowanej metody budowy numerycznego modelu geometrii statku powietrznego na potrzeby badań zarówno statycznych, jak i dynamicznych MES. Opisano metodykę budowy modelu, tj. pomiar geometrii zewnętrznej SP z zastosowaniem najnowszych metod inżynierii odwrotnej, opracowanie i weryfikację wyników pomiaru, analizę i pomiar struktury wewnętrznej samolotu oraz budowę na ich podstawie modelu geometrii z użyciem zaawansowanych aplikacji komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich.
EN
The paper presents a method of aircraft geometry models design for numerical structure static and dynamic analyses using the finite element method (FEM). In the report all steps of the modeling process are described. It contains: aircraft outer and inner structure measure process using modern reverse engineering methods, received data processing and verification with CAD software application for final geometry modeling.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.