Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tannery waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Processes applied commonly in the leather tanning industry pose a serious impact on the environment. Leather processing requires a substantial input of energy, water and chemicals. Moreover, it generates significant amounts of liquid and solid waste. Processing of 1 Mg raw hides gives up to 600-700 kg waste, the considerable amounts of which are solid tannery waste generated during or after the proper tanning process. Such waste contains chromium compounds, which are commonly used as tanning agents. Utilization of solid tannery waste is a severe problem for tanneries, the main method applied practically is landfilling. Solid tannery waste exhibits a relatively high heating value (approx. 12-14 MJ/kg), but also a considerable water content (for some types of waste up to 40-50%) as well as a chromium content reaching approx. 3%. Incineration of such waste is possible, it requires maintaining the proper process conditions in order to minimize the negative impact on the environment, however. The research was carried out using a prototype tunnel furnace designed especially for solid tannery waste incineration. The article presents a brief overview of the experimental installation and the research conditions as well as environmental effects of the process in the aspect of flue-gas composition, energy and mass balance, regarding particularly the chromium content in the process residues. As the research revealed, by the right process conditions setting it is possible to obtain chromium(III) oxide in the ash, which can be used as a chromium ore substitute in the chemical or metallurgical industry.
PL
Stosowane powszechnie w przemyśle garbarskim technologie garbowania i wyprawy skór są istotnym obciążeniem dla środowiska. Procesy te wymagają znacznych nakładów energii, wody oraz chemikaliów, powstają również duże ilości odpadów, zarówno stałych, jak i ciekłych. Szacuje się, że podczas procesu obróbki 1 Mg skór surowych garbarnia generuje ok. 600-700 kg odpadów. Znaczna część tych odpadów to odpady stałe, powstałe podczas lub po procesie garbowania właściwego, dlatego też zawierają w swoim składzie związki chromu, stosowane powszechnie jako garbnik. Unieszkodliwianie tych odpadów jest dla garbarni uciążliwe, najczęściej są one składowane na przyzakładowych składowiskach. Stałe odpady garbarskie charakteryzują się stosunkowo wysoką wartością opałową (ok. 12-14 MJ/kg), ale też znaczną zawartością wilgoci (dla niektórych rodzajów odpadów nawet do 40-50%) oraz udziałem chromu wynoszącym ok. 3%. Unieszkodliwianie tych odpadów poprzez ich spalanie jest możliwe, wymaga jednak zachowania odpowiednich warunków prowadzenia procesu, by nie stwarzać zagrożenia dla środowiska. Badania prowadzono z wykorzystaniem prototypowego pieca tunelowego zaprojektowanego do prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów garbarskich. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę instalacji, przebieg badań oraz efekty środowiskowe procesu spalania odpadów garbarskich w aspekcie składu gazów odlotowych, bilansu energetycznego oraz bilansu masowego dla procesu ze szczególnym uwzględnieniem zawartości chromu w pozostałościach poprocesowych. Jak wykazały badania, przy odpowiednim doborze parametrów procesu chrom występuje w popiołach w postaci tlenku chromu(III), możliwe jest więc ich wykorzystanie jako substytutu rud chromowych w procesach chemicznych czy metalurgicznych.
PL
Przemysł garbarski charakteryzuje się znaczną uciążliwością dla środowiska naturalnego. Wytwarza duże ilości ścieków zawierających zarówno związki organiczne wypłukiwane ze skóry (m.in. tłuszcze i białka), jak i różnorodne substancje nieorganiczne, w tym chrom(III). Analiza zawartości metali (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) w wodzie przemysłowej i ściekach garbarskich, tak surowych jak i wstępnie oczyszczonych, nie wykazała przekroczenia norm ich zawartości w ściekach. Nawet wykorzystywany w procesie garbowania chrom, którego zawartość w odniesieniu do wody technologicznej jest aż 88 razy większa w ściekach surowych, a 54 razy w ściekach wstępnie oczyszczonych, nie przekracza dopuszczalnych dla przemysłu garbarskiego stężeń tego metalu w ściekach.
EN
Tanning industry is characterized by considerable environmental nuisance. It produces large amounts of waste that contain organic compounds leached from skin (e.g. fat and protein) as well as various inorganic substances including chromium(III). The analyzed metal content (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) in industrial water and tannery waste, raw as well as pretreated, did not exceed its standard values observed in wastewater. Even chromium used in tanning, the content of which when compared to process water is 88 times higher in raw sewage and 54 times higher in pretreated sewage, does not exceed permissible in tanning industry concentrations of this metal in wastewater.
EN
The leather industry generates significant amounts of waste for which there is not comprehensive treatment method. Such waste is mainly landfilled, which is an environmental threat. However, solid tannery waste could be incinerated since it contains organic matter. This paper describes research on the incineration of solid tannery waste which was conducted on an experimental installation with a tunnel furnace as the main component. The paper includes brief characteristics of tannery waste and the experimental installation overview. Further on, the experimental conditions as well as measurements and residue analysis results are presented.
PL
Przemysł garbarski generuje znaczne ilości odpadów, dla których nie istnieje kompleksowa metoda unieszkodliwiania. Odpady te są głównie składowane, co wiąże się z zagrożeniami dla środowiska. Możliwe jest jednakże spalenie stałych odpadów garbarskich ze względu na znaczną zawartość materii organicznej. W artykule opisano badania dotyczące spalania odpadów garbarskich w doświadczalnej instalacji, której głównym komponentem jest piec tunelowy. Przedstawiono zwięzłą charakterystykę odpadów, opis instalacji doświadczalnej, jak również warunki prowadzenia eksperymentów oraz wyniki pomiarów i analiz pozostałości poprocesowych.
5
EN
In this paper general characteristics of the main leather industry waste regarding its amount reduction by thermal treatment have been presented. Both the tannery solid wastes and the sludge contain organic substances. Their energy value is more than 50% higher in comparison to hard coal (nominally 20 MJ/kg as dry material). Up to now, the considerable amounts of energy are not recovered; leather wastes are predominantly on landfill. Implementation of a comprehensive thermal method for tannery solid waste and sludge utilization can permit to solve the waste disposal problem by effective neutralization of all of the waste. Moreover, it should bring economic benefits associated with steam or hot water production and landfill tax avoiding. The study is oriented towards the practical application.
6
Content available remote Waste from leather industry. Threats to the environment
EN
Leather industry generates significant amounts of solid waste and industrial sewage. They originate from various technological steps of leather production - 1 Mg of raw hides yields altogether about 700 kg of waste. Moreover, tannery waste contains chromium compounds, commonly used as tanning agents. This poses a further threat to the environment. In the article, the amounts of tannery waste generated in recent years in Poland and in the EU are presented. The general qualitative characteristics and physicochemical properties of tannery waste are described. The article discusses environmental threats resulting from chromium content in the waste as well as the methods of tannery waste utilization. Moreover, the authors present new technological solutions for the leather industry, which may contribute to environmental threats reduction, i.e. the concept of thermal waste treatment including chromium accumulation in ashes, which can be recovered in other industrial processes.
PL
Przemysł garbarski generuje znaczne ilości odpadów stałych oraz ścieków poprodukcyjnych. Odpady powstają na różnych etapach technologicznych produkcji, łącznie w ilości ok. 700 kg z 1 mg skór surowych. Ponadto zagrożeniem dla środowiska jest obecność w odpadach związków chromu, które używane są powszechnie jako garbniki. W artykule przedstawiono skalę problemu, tj. ilości odpadów generowane w Polsce oraz w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Zaprezentowano również ogólną charakterystykę jakościową oraz właściwości fizykochemiczne odpadów garbarskich. Opisano zagrożenia dla środowiska związane z obecnością chromu w odpadach, a także sposoby utylizacji tych odpadów. Ukazano nowe rozwiązania technologiczne dla garbarstwa, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, m.in. koncepcję termicznej utylizacji odpadów garbarskich z akumulacją związków chromu w popiołach, z których chrom w dalszych procesach można odzyskiwać.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.