Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  self-efficacy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study examines whether professional scepticism, self-efficacy, and perceived ethical climate of an organisation has an impact in ethical judgment of internal auditors in the public sector in Malaysia. The internal auditors in the government sector have a proactive role to monitor on-going government projects. The sample was selected from the ministry staff consisting of senior auditors and assistant auditors working for the organisation in the public sector, including those attached to branches located throughout Malaysia. The questionnaire survey was distributed directly or using online-system on 94 internal auditors. Based on multiple regression analysis, this study shows that the internal auditors’ perceived ethical climate had a positive influence on their ethical judgment. However, this study shows that the internal auditors’ professional scepticism and self-efficacy had no significant influence on their ethical judgment. This study shows that the internal auditors do make ethical judgments although more stringent regulations may enhance the ethical judgment score, as auditors will refrain themselves from acting unethically. The reporting of unethical conduct and the awareness on the consequences of committing unethical conduct generally would discourage them from behaving unethically. The findings in this study suggests that the public sector organisations need to provide more efforts in strengthening their ethical climate and implementing a clear policy on ethical conduct in order to enhance ethical judgment amongst their internal auditors.
PL
W niniejszym artykule zbadano, czy zawodowy sceptycyzm, poczucie własnej samooceny i postrzegany klimat etyczny organizacji mają wpływ na ocenę etyczną audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym w Malezji. Audytorzy wewnętrzni w sektorze rządowym odgrywają aktywną rolę w monitorowaniu bieżących projektów rządowych. Próba została wybrana spośród personelu ministerstwa składającego się ze starszych audytorów i asystentów audytorów pracujących dla organizacji w sektorze publicznym, w tym tych związanych z oddziałami zlokalizowanymi w całej Malezji. Ankieta została rozesłana bezpośrednio lub za pomocą systemu online na 94 audytorów wewnętrznych. W oparciu o analizę regresji wielokrotnej niniejsze badanie pokazuje, że postrzegany klimat etyczny audytorów wewnętrznych miał pozytywny wpływ na ich osąd etyczny. Jednak niniejsze badanie pokazuje, że profesjonalny sceptycyzm i poczucie własnej skuteczności audytorów wewnętrznych nie miały znaczącego wpływu na ich ocenę etyczną. Badanie to pokazuje, że audytorzy wewnętrzni dokonują osądów etycznych, chociaż bardziej rygorystyczne przepisy mogą wzmocnić ocenę etyczną, ponieważ audytorzy powstrzymają się od nieetycznego działania. Wyniki tego badania sugerują, że organizacje sektora publicznego muszą zapewnić więcej wysiłków w celu wzmocnienia ich klimatu etycznego i wprowadzenia jasnej polityki etycznego postępowania w celu poprawy osądu etycznego wśród swoich audytorów wewnętrznych.
EN
The aim of the current study is to describe the influence of HRM practices such as recruitment and selection, training and development and performance appraisal on job satisfaction. This study also examine the effect of HRM practices such recruitment and selection, training and development and performance appraisal and job satisfaction on self-efficacy. The data for present study is collected from the HR department of non-profit organization such as “NGO of Indonesia”. The self-administered questionnaire is used for data collection. The smart PLS has been used for data analysis. The results reveal that all the hypotheses are accepted and show the positive and significant results for advancing the job satisfaction. Further discussion, limitation and future direction of the study is also discussed at the end of the study.
PL
Celem niniejszego badania jest opisanie wpływu praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja i selekcja, szkolenie i rozwój oraz ocena wyników na zadowolenie z pracy. W tym badaniu zbadano również wpływ praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja i selekcja, szkolenie i rozwój oraz ocena wyników i zadowolenie z pracy na własną skuteczność. Dane do niniejszego badania są gromadzone z działu HR organizacji non-profit, takiej jak „NGO Indonezji”. Samo-administrowany kwestionariusz służy do zbierania danych. Inteligentny PLS został wykorzystany do analizy danych. Wyniki pokazują, że wszystkie hipotezy są akceptowane i pokazują pozytywne i znaczące wyniki w zakresie zwiększania satysfakcji z pracy. Dalsza dyskusja, ograniczenia i przyszły kierunek badania są również omawiane na końcu badania.
EN
This article analyses the influence of personal variables on entrepreneurial intentions of students from Poland and Spain. The article presents an integrated structural model that has been developed from a set of student perceptions from both countries. A small number of variables included in the model allows explaining and managing the formation of the intention in the context of higher education. This study provides answers to the following questions: What role do personal variables play as motivation in the formation of entrepreneurship in the case of young people? Is the motivation stronger than self-efficacy? What are the differences in the perceptions and ratings of students in Poland and Spain? How can these variables be enhanced? This work used a causal quantitative methodology based on structural equations (PLS) and the Smart PLS-3.0 program. The PLS model was chosen for its advantages in the study of human behaviour and its optimal predictive potential, and because it allows the use of reflective indicators. In the causal model generated with a sample of 721 respondents from Poland and Spain, it was found that personal values initiated the chain of effects that influenced the attitude and, through it, successively resulted in motivation, selfefficacy and entrepreneurial intentions. Therefore, the subjective variables (values and attitudes) have a positive and significant influence on the action variables (motivation and self-efficacy), and these affect entrepreneurial intentions. The absence of significant regional differences in the responses to the items and the causal relationships of the model suggests the possibility of developing integrated and homogeneous programmes for the entire segment, thereby achieving synergies. The results suppose a theoretical and practical contribution to the promotion of entrepreneur intentions of university students inside and outside the educational context, suggesting a possible effect of personal variables on entrepreneurial intentions.
EN
The prime purpose of this study is to evaluate the role of self-efficacy in job satisfaction and employee commitment. Self-efficacy refers to individual’s conviction in their ability to successfully execute a given task (Bandura, 1997). Ensuring job satisfaction and increasing employee commitment are important issues faced by organizations. Results of this study depict that self-efficacy is significantly and positively associated with job satisfaction and commitment. Findings of the study have got implication on gaining competitive advantage. Contemporary scholars argue that obtaining competitive advantage through traditional resources is not sustainable as proprietary information, economic resources, and technology are available. Self-efficacy being a positive psychological resource is not easily replicable by competitors and thus can serve as a source of competitive advantage. Further, self-efficacy training can be devised to enhance self-efficacy in employees. Improvement in self-efficacy is likely to foster growth in self-leadership behavior, commitment, job satisfaction, and performance.
PL
Głównym celem tego badania jest ocena roli własnej skuteczności w satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników. Poczucie własnej skuteczności odnosi się do przekonania jednostki w jej zdolność do pomyślnego wykonania danego zadania (Bandura, 1997). Zapewnienie satysfakcji z pracy oraz zwiększenie zaangażowania pracowników to ważne kwestie, z którymi borykają się organizacje. Wyniki badania pokazują, że poczucie własnej skuteczności jest istotnie i pozytywnie związane z satysfakcją z pracy i zaangażowaniem. Ustalenia przedstawione w analizie mają wpływ na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Współcześni uczeni argumentują, że uzyskanie przewagi konkurencyjnej za pomocą tradycyjnych środków nie jest zrównoważone jak zastrzeżone informacje, zasoby gospodarcze i dostępne technologie. Własna skuteczność będąc pozytywnym zasobem psychologicznym nie jest łatwa do powielenia przez konkurencję, a zatem może służyć jako źródło przewagi konkurencyjnej. Ponadto szkolenie własnej skuteczności może być opracowane w celu zwiększenia poczucia własnej skuteczności u pracowników. Poprawa wlasnej skuteczności może wspierać wzrost zachowań samoprzywództwa, zaangażowania, satysfakcji z pracy i wydajności.
PL
Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach proaktywności oraz poczucia własnej skuteczności młodych osób w kontekście realizacji ich kariery. Zagadnienia te zyskują szczególne znaczenie w odniesieniu do grupy osób planujących i rozpoczynających karierę zawodową. Decyzje podejmowane w okresie rozpoczęcia aktywności zawodowej oddziałują znacząco na dalsze życie – zarówno osobiste, jak i zawodowe. Odpowiedzialność za jej kształt i przebieg przesunięta została w stronę jednostki jako jej realizatora. W badaniach uczestniczyło 133 studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zastosowano w nich Kwestionariusz Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze oraz Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem wybranych metod.
EN
This paper focuses on the issues of young people’ proactivity and self-efficacy of young people making the transition from the studies onto the employment market, in the context of career planning. These issues are especially important for a group of people planning and starting their own career. Decisions taken during the start of the professional activity have a significant impact on the further life – both personal and professional. Responsibility for the shape and course of a contemporary career has been shifted in the direction of the individual as the executor. The research involved 133 undergraduates of University of Rzeszow. The Questionnaire of Scale of Proactive Behaviours in a Career and General Self-Efficacy Scale were used in the research. The results were statistical analyzed using selected methods.
PL
Artykuł omawia badania dotyczące subiektywnych, podmiotowych obszarów jakości życia ludzi zdrowych żyją-cych w dobrych warunkach zewnętrznych i ludzi żyjących w chronicznym stresie; chorych na nowotwory i bez-domnych – w kontekście zrównoważonego rozwoju, szczególnie jego płaszczyzny społecznej. Uzyskane dane pokazują, że osoby żyjące w normalnych warunkach; studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych mają znacząco wyższe wyniki w zakresie; poczucia zadowolenia z życia w ogóle i poszczegól-nych jego sfer, optymizmu, poczucia sensu życia, poczucia koherencji, czyli ogólnej orientacji życiowej, zada-niowego stylu radzenia sobie ze stresem, a istotnie statystycznie niższe wyniki w zakresie emocjonalnego stylu radzenia sobie ze stresem.
EN
The paper presents data referring to subjective areas of the quality of life of healthy people living in comfortable external conditions and of those living under chronic stress, of the people suffering from cancer and the home-less. The data is examined in the perspective of sustainable development, in particular at the social level of the theory. The results of the study indicate that people with normal living conditions, that is extramural and post-graduate students, achieve significantly higher results in the domain of life satisfaction and its particular aspects, optimism, the sense of meaning in life, the sense of coherence, problem-focused style of coping with stress. Statistically, they also show remarkably lower results in the domain of emotion-focused style of stress management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.