Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizmy wskaźnikowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Biologiczne systemy wczesnego ostrzegania bazują na behawioralnej reakcji ryb, małży, bezkręgowców, bakterii lub ich połączeniu. Pozwalają na natychmiastową detekcję zanieczyszczeń na podstawie prawidłowej interpretacji zmian zachowania wykorzystywanych organizmów wskaźnikowych.
PL
Efektem działalności człowieka są między innymi trafiające do środowiska ksenobiotyki. Szczególnie zanieczyszczenie gleb prowadzi do ich degradacji, co ostatecznie może wiązać się z zachwianiem równowagi biologicznej danego ekosystemu. Standardowo do oceny stanu środowiska glebowego wykorzystuje się chemiczne metody, które nie zawsze są szybkie i tanie. W związku z tym, praktyka oraz nauka przy monitoringu środowiska coraz częściej sięga po metody biologiczne, które w większości spełniają takie warunki, stając się uzupełnieniem rutynowej praktyki laboratoryjnej. Niniejsza praca prezentuje przegląd powszechnie wykorzystywanych, wybranych metod biologicznych służących do oszacowania jakości środowiska glebowego. W pierwszej części artykułu omówiono biomonitoring jako pierwszy etap kontroli polegający na obserwacji organizmów wskaźnikowych. W kolejnej części skupiono się na biotestach, wskazując ich większe bądź mniejsze zastosowanie potwierdzone literaturą przedmiotu. Szczególna uwaga autorek pracy została zwrócona na fitotesty oraz testy wykorzystujące bezkręgowce.
EN
The xenobiotics introduced into the environment are the effect of human activities. It is especially soil contamina-tion that leads to degradation of soils, which may finally be referred to the biological imbalance of the ecosystem. Normally chemical methods are used for the assessment of soil’s quality. Unfortunately, they are not always quick and inexpensive. Therefore, the practice and the science at environmental monitoring more frequently employ biological methods. Most of them meet the above mentioned conditions and become a supplement of routine la-boratory practices. This publication shows an overview of selected common biological methods used to estimate the quality of the environment. The first part of the paper presents biomonitoring as a first step of environmental control which relies on the observation of indicator organisms. The next section was dedicated to the bioassays, indicating the greater or lesser practical applications confirmed by literature on the subject. Particular attention has been focused on phytotests and the tests based on the invertebrates.
EN
The paper presents the results of the researching of microflora (phytobenthos and plankton) and physical-chemical indicators in the water region created after extraction of sand in the locality of Biestrzynnik. The excavation is not a place for rest and recreation. It used to be available for anglers only for a period of several years. The water region has a well developed littoral zone and numerous species of fish attractive for anglers are found in its waters. SampIes for microscopic examination and physical-chemical examinations of water were collected. The participation of indicatory species was 50 %. They belonged to Bacillariophyceae, Chlorophyta, Cyanophyceae and Chrysophyceae. Among them, species from the ecological group of saproxenes were dominant. With regard to adopted 5-degree scale, Cymbella ventricosa, Nitzschia hungarica, Navicula radiosa, Cocconeis placentula, Nitzschia acicularis, Nitzschia hungarica, Cosmarium botrytis had very large population. The results of physical-chemical analyses indicated low polluted water. Selected taxa of indicatory algae with large populations were linked with the values of water pollution indicators. The algae mainly belonged to the group of saproxenes and singly to saprophiles. The examined water body has natural, aesthetic and recreational values.
PL
Praca prezentuje badania mikroflory (fitobentosu i planktonu) oraz wskaźników fizyczno-chemicznych wody akwenu powstałego po wydobyciu piasku w miejscowości Biestrzynnik. Wyrobisko nie jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Było jedynie przez kilka lat udostępnione dla wędkarzy. Akwen ma silnie rozwiniętą strefę brzegową, a w wodzie jest wiele atrakcyjnych dla wędkarzy gatunków ryb. Pobierano próbki do badań mikroskopowych i fizykochemicznych wody. Udział gatunków wskaźnikowych wynosił 50%. Należały do Bacillariophyceae, Chlorophyta, Cyanophyceae i Chrysophyceae. Wśród nich przeważały gatunki z grupy ekologicznej saproksenów. Bardzo liczne populacje w próbkach pięciostopniowej skali miały: Cymbella ventricosa, Nitzschia hungarica, Navicula radiosa, Cocconeis placentula, Nitzschia acicularis, Cosmarium botrytis. Wyniki analizy fizyczno-chemicznej wskazywały na mało zanieczyszczoną wodę. Powiązano z wartościami wskaźników zanieczyszczenia wody wybrane gatunki glonów wskaźnikowych o dużych populacjach. Glony należały głównie do grupy saproksenów i pojedynczo do saprofili. Badany akwen ma walory przyrodnicze, estetyczne oraz rekreacyjne.
PL
Przedstawiono badania mikroflory (fitobentosu i planktonu) w akwenie powstałym w wyniku wydobycia piasku w miejscowości Biestrzynnik (województwo opolskie). Wyrobisko nie jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Było jedynie przez kilka lat udostępnione dla wędkarzy. Akwen ma dobrze rozwiniętą strefę brzegową, a w wodzie występuje wiele atrakcyjnych dla wędkarzy gatunków ryb. Pobierano próbki do badań mikroskopowych. Udział gatunków wskaźnikowych wynosił 50%. Należały one do: Bacillariophyceae, Chlorophyta, Cyanophyceae i Chrysophyceae. Wśród nich przeważały gatunki z grupy ekologicznej saproksenów. Bardzo liczne populacje w próbkach pięciostopniowej skali miały: Cymbella ventricosa, Navicuła radiosa, Cocconeis placentula, Nitzschia acicularis, Nitzschia hungarica, Cosmarium botrytis. Glony należały głównie do grupy saproksenów i pojedynczo do saprofili. Badany akwen ma walory przyrodnicze, estetyczne oraz rekreacyjne.
EN
The paper presents the results of the researching of microflora (phytobenthos and plankton) in the water region created after extraction of sand in the locality of Biestrzynnik. The excavation is not a place for rest and recreation. It used to be available for anglers only for a period of several years. The water region has a well developed littoral żone and numerous species of fish attractive for anglers are found in its waters. Samples for microscopic examination of water were collected. The participation of indicatory species was 50%. They belonged to Bacillariophyceae, Chlorophyta, Cyanophyceae and Chrysophyceae. Among them, species from the ecological group of saproxenes were dominant. With regard to adopted 5-degree scale, Cymbella yentricosa, Nitzschia hungarica, Navicula radiosa, Cocconeis placentula, Nitzschia acicularis, Cosmarium botrytis had very large population. The algae mainly belonged to the group of saproxenes and few to saprophiles. The examined water body has natural, aesthetic and recreational values.
PL
Porównywano stan sanitarny oraz parametry fizyczno-chemiczne osadów ściekowych w zależności od sposobu ich stabilizacji. Oceniano również możliwość wykorzystania tychże osadów do celów przyrodniczych. Badania prowadzono w dwóch oczyszczalniach ścieków pracujących w systemie "Bardenpho". Próby osadów pobierane były w odstępach trzytygodniowych z czterech punktów pomiarowych. Wykonywano dwa rodzaje badań: mikrobiologiczne oraz fizyczno-chemiczne. W osadach z obu oczyszczalni po procesie stabilizacji nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów oraz pałeczek z rodzaju Salmonella. We wszystkich próbkach osadu z oczyszczalni I stwierdzono zwiększenie miana bakterii typu coli oraz Clostridium perfringens po stabilizacji, w przypadku oczyszczalni II nie odnotowano zmiany tego wskaźnika w połowie próbek, co może wskazywać na niedostateczną higienizację osadu. W osadach z obu oczyszczalni po procesie stabilizacji stwierdzono spadek liczby bakterii Streptococcus faecalis, zmniejszenie zawartości części organicznych, a wzrost mineralnych. Na podstawie analiz fizyczno-chemicznych stwierdzono w osadach pochodzących z oczyszczalni I podwyższoną zawartość cynku, co dyskwalifikuje wykorzystanie tych osadów do celów rolniczych. Można ich jednak użyć do rekultywacji terenów zdegradowanych, jako że ustabilizowane osady ściekowe posiadają znaczną wartość nawozową.
EN
From the general point of view, the main task of the municipal sewage treatment plant is sewage treatment. The total technological process is optimized regarding the quantity of the contamination removed. The treated sewage and sewage sediments, form the final product of the process. Regarding the quantitative aspect, the final products constitute only 1 ÷ 2% volume of the treated sewage, nevertheless their stabilization increases the costs even by 30%. This issue, arises the necessity of treating the sewage sediments like material, which has to be recycled and used to the greatest possible extent, to ensure at least partial refund. It is estimated, that about 71% of the sediments in Poland is stored. Only 29% is used for the industrial and agricultural purposes, composted or transformed by thermal methods. In EU countries the situation is quite the opposite. The purpose of the paper was to compare the number of organisms, which constitute a sanitary index and physical-chemical parameters of sewage sludge depending on the stabilization method, moreover the paper aims to assess the exploitation possibility of stabilized sediments for the scientific purposes. The research has been conducted in two sewage treatment plants that operate on Bardenpho systems. The samples of the sediments were taken in three week interval's, from five surveying sites. Two types of research were carried out: microbiological and physical-chemical. No eggs of living parasites or Salmonella bacillus were found in the sediments from both treatment plants. In the case of the stabilized sediments' samples collected from the 1st treatment plant, augmenter titers of cola and Clostridium perfringens bacterium were found. The samples taken from the 2nd treatment plant did not reveal any changes, due to the insufficient hygiene of the sediment. In the stabilized sediments from both treatment plants, following changes were observed: a decrease in the quantity of Streptococcus faecalis, reduction of organic matter and an increase of mineral one. On the basis of the physical and chemical analysis increased amount of zinc was observed in the sediments from the 1st treatment plant, what makes the usage of these sludges for agricultural purposes impossible. Nevertheless, it is possible to use them in land reclamation processes, as stabilized sewage sludges have significant fertilizing properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.