Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dach stromy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Prawidłowy układ warstw w dachu stromym z zastosowaniem wełny mineralnej
PL
Najpopularniejszym typem konstrukcji dachów domów jednorodzinnych w Polsce jest dach skośny. Wybór tego rozwiązania podyktowany jest zarówno walorami estetycznymi, jak i regulacjami prawnymi dotyczącymi warunków zabudowy na danym obszarze. Dach typu skośnego, w zależności od jego przeznaczenia, może dawać możliwości zagospodarowania przestrzeni na poddaszu na funkcjonalne pomieszczenia lub – w przypadku mniejszej wysokości – wykorzystania przestrzeni na strych. Konstrukcja dachu musi spełniać wszystkie standardy i wymagania dla zewnętrznych przegród budowlanych pod kątem izolacyjności cieplnej, nośności i stateczności konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej i szczelności.
PL
W artykule przedstawiono stan zachowania oraz wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej storczykowej więźby dachowej na przykładzie dachu nad jednym z kościołów parafialnych na Dolnym Śląsku. Zwrócono uwagę na występujące niewielkie odkształcenia konstrukcji więźby pomimo licznych ubytków oraz uszkodzeń istotnych elementów konstrukcyjnych. Wyznaczono wytężenia elementów więźby oraz przedstawiono zakres koniecznej naprawy uszkodzonej konstrukcji dachu.
EN
In the article the state of preservation and results of static and strenght analysis of king post truss on example of roof over one of the church in Lower Silesia is described. Attention has been paid to occurring deformation despite numerous cavities and damages of important structural elements. Strains of roof truss were marked out and the range of damage roof structure necessary repair was presented.
3
Content available remote Obciążenia dachu wiatrem w praktyce
PL
W artykule przedstawiono wpływ działania wiatru na dach. Opisuje, jak siły ssące i napierające wpływają na różne rodzaje pokryć dachowych oraz kontrukcję dachu. Autor na przykładach przedstawia sposoby zapobiegania destrukcyjnemu działaniu wiatru oraz prezentuje błędy wykonawcze.
EN
The article presents the effects of wind load on roofs. It gives a description of suction and impact forces affecting the different types of roofing and roof structure. The author gives examples to illustrate the methods of preventing destructive impact of wind, as well as execution errors.
4
PL
Ze względu na wyższe wymagania dotyczące ochrony cieplnej pomieszczeń ogrzewanych coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest izolowanie stropodachów stromych warstwami termoizolacji mocowanymi na krokwiach. W artykule omówiono budowę oraz zalecenia wykonawcze takich konstrukcji.
EN
In view of more stringent requirements for thermal protection of heated rooms, an arrangement increasing in popularity is the insulation of steep flat roofs with layers of thermal insulation affixed to rafters. The paper discusses the design and execution recommendations for such structures.
5
Content available remote Gont bitumiczny a wentylacja dachu
PL
W artykule omówiono specyfikę pokrycia z gontu bitumicznego. Zwrócono uwagę na najczęstsze problemy tego rodzaju dachów i na ich przyczyny. Podkreślono znaczenie poprawnego zaprojektowania wentylacji. Przedstawiono także sposoby wykonania szczelin wentylacyjnych pod poszyciem.
EN
The article discusses the features of bituminous shingles used as roofing. The most common problems related to this type of roofing are emphasized, together with their causes. The paper emphasizes the importance of correct design of ventilation. Methods for producing ventilation gaps under the roof sheathing are presented as well.
PL
W artykule przedstawiono sposoby małoinwazyjnych napraw izolacji termicznej szczelin dylatacyjnych i połączenia ściana–dach. Wykonano badania termowizyjne przed naprawą oraz po wykonaniu napraw na rzeczywistym obiekcie wymagającym poprawy warunków komfortu cieplnego. Przedstawiono także model komputerowy zastanych mostów cieplnych.
EN
The article presents methods of low-intervention repairs of thermal insulation of expansion gaps and wall-roof joints. Thermal imaging tests were performed before and after repairs of the actual objects that required improvement in terms of thermal comfort. A computer model of existing thermal bridges was also presented.
7
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 89. Zalety wentylacji dachu
PL
W artykule opisano schematy wentylowania dachów i pokryć. Omówiono korzyści stosowania tych rozwiązań oraz podkreślono skutki niewentylowania występujące latem i zimą. Szczególną uwagę zwrócono na problem powstawania sopli, a także na zależność między wentylowaniem dachów i pokryć a standardem energetycznym budynku.
EN
The article describes designs of roof and roofing ventilation. The advantages of using these solutions are discussed and the consequences of lack of ventilation in summer and winter are highlighted. Particular attention was put to the problem of the creation of icicles and to the relationship between ventilation of roofs and roofing and the energy standards of buildings.
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z izolowaniem współczesnych dachów skośnych. Podjęto w nim próbę porównania pod względem różnych kryteriów rozwiązań hydro i termoizolacji. Analizą objęto materiały izolacyjne różnych firm, dostępne obecnie na rynku budowlanym. Rozpatrzono parametry mające wpływ zarówno na trwałość izolacji, jak również łatwość montażu. Uwzględniono także koszt zakupu omawianych materiałów.
EN
This article addresses issues relating to the insulation of modern pitched roofs. It attempts to compare, based on various criteria, some solutions used for water insulation and thermal insulation. The analysis covers insulation materials currently marketed by various firms. Parameters were considered which have an impact on both the durability of the insulation and the ease of installation. The purchase cost of the materials was also taken into consideration.
9
Content available remote Dachy strome - nowe możliwości wykonywania okładzin kamiennych
PL
Dach jest nazywany piątą elewacją budynku. Kształt i rodzaj pokrycia dachu ma znaczący wpływ na architekturę całego budynku. Kamień jako warstwa zewnętrzna na dachach stromych, poza zastosowaniem łupka jako pokrycia dachu był dotąd rzadko stosowany. Celem artykułu jest opis technologii dachów stromych z okładziną kamienną na przykładzie rozwiązań zastosowanych przy budowie ekskluzywnego osiedla budynków wielorodzinnych Concerto Verona - we Wrocławiu.
EN
The shape and type of roof covering significantly affects the architecture of the whole building. The external layer on the steep-sloped roofs made of stone (apart from the slate) has been rarely used. The aim of this article is to describe the technology of steep-sloped roofs with stone cladding based on the solutions applied in the exclusive multi-family residential development Concerto Verona in Wrocław.
11
Content available remote ABC sztuki dekarskiej . Cz. 25. Układanie membran dachowych w koszach
PL
Artykuł traktuje o poprawności układania membran dachowych w koszach. Podano w nim wyjaśnienia powodów, dla których ta faza czynności dekarskich jest tak ważna dla prawidłowej eksploatacji dachu, wskazano na błędy, jakich nie powinno się popełniać, jak również wskazano poprawne metody. Tekst uzupełniają ilustracje poprawnych rozwiązań.
15
Content available remote Przebudowa poddaszy
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.