Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwarzanie i analiza obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przykładowe aplikacje systemów przetwarzania i analizy obrazów, przeznaczone do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych. Aplikacje zrealizowane zostały w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego i wdrożone w laboratoriach badania paliw stałych. Przedstawione aplikacje zrealizowane zostały na bazie komputera PC i obejmują trzy grupy zagadnień: oznaczanie punktów charakterystycznych przemian fazowych (Norma PN-ISO 540), oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego (Norma PN-ISO 501) oraz oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga (Norma PN-84/G-04519). Do przetwarzania obrazów wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowane zostały: technika analizy obiektów (blob analysis), oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Ze względu na szczególne warunki pomiarów w przypadku analizatorów wysokotemperaturowych, istotną uwagę poświęcono zagadnieniu akwizycji obrazów próbki. Opracowano i zweryfikowano nowatorski system akwizycji obrazów przy zastosowaniu oświetlenia backlight oraz filtru pasmowo przepustowego. System ten pozwolił na uzyskanie praktycznie takiej samej jakości zdjęć próbki zimnej oraz próbki gorącej, a także na wyeliminowanie mocnych odblasków, pochodzących z bezpośredniego otoczenia próbki. Rozwiązanie uzyskało ochronę patentową. W ostatnim czasie w ITR prowadzone są również prace, dotyczące przetwarzania i analizy obrazów dla celów monitorowania procesów spalania. W artykule przedstawiono przykładowe techniki wizualizacji i przetwarzania obrazów dla celów monitorowania procesów wysokotemperaturowych.
EN
The article presents some applications of processing and image analysis systems for measurements of selected parameters of solid fuels. Applications were developed in the Thermal & Chemical Devices Center of Tele & Radio Research Institute and implemented in solid fuels research laboratories. Presented applications are based on the PC and include three groups of issues: determination of fusibility of ash - solid mineral fuels (Standard PN-ISO 540), determination of the crucible swelling number (Standard PN-ISO 501) and the determination of the type of coke using Gray-King method (Standard PN-84 / G-04519). Image processing techniques such as: linear filtering, morphology, binarization, projection and contour extraction were used. In terms of image analysis were used: BLOB analysis technique, and basic measurement tools. Because of special conditions of measurements in the case of high temperature analyzers, significant attention was given to the image acquisition system. The innovative image acquisition system, using backlight illumination and a band-pass filter, was developed and tested. This system made it possible to achieve practically the same quality of images of cold sample and hot samples, as well as the elimination of strong reflections coming from the environment of the sample. The acquisition system is protected by patent. Recently, the ITR work on image processing and analysis for monitoring combustion processes in boilers. The article presents an example of visualization techniques and image processing for monitoring high-temperature processes.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe aplikacje systemów przetwarzania i analizy obrazów, przeznaczone do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych. Aplikacje zrealizowane zostały w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego i wdrożone w laboratoriach badania paliw stałych. Przedstawione aplikacje zrealizowane zostały na bazie komputera PC i obejmują trzy grupy zagadnień: oznaczanie punktów charakterystycznych przemian fazowych (Norma PN-ISO 540), oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego (Norma PN-ISO 501) oraz oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga (Norma PN-84/G-04519). Do przetwarzania obrazów wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowane zostały: technika analizy obiektów (blob analysis), oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Ze względu na szczególne warunki pomiarów w przypadku analizatorów wysokotemperaturowych, istotną uwagę poświęcono zagadnieniu akwizycji obrazów próbki. Opracowano i zweryfikowano nowatorski system akwizycji obrazów przy zastosowaniu oświetlenia backlight oraz filtru pasmowo przepustowego. System ten pozwolił na uzyskanie praktycznie takiej samej jakości zdjęć próbki zimnej oraz próbki gorącej, a także na wyeliminowanie mocnych odblasków, pochodzących z bezpośredniego otoczenia próbki. Rozwiązanie uzyskało ochronę patentową.
EN
The article presents some applications of processing and image analysis systems for measurements of selected parameters of solid fuels. Applications were developed in the Thermal & Chemical Devices Center of Tele & Radio Research Institute and implemented in solid fuels research laboratories. Presented applications are based on the PC and include three groups of issues: determination of fusibility of ash - solid mineral fuels (Standard PN-ISO 540), determination of the crucible swelling number (Standard PN-ISO 501) and the determination of the type of coke using Gray-King method (Standard PN-84 / G-04519). Image processing techniques such as: linear filtering, morphology, binarization, projection and contour extraction were used. In terms of image analysis were used: BLOB analysis technique, and basic measurement tools. Because of special conditions of measurements in the case of high temperature analyzers, significant attention was given to the image acquisition system. The innovative image acquisition system, using backlight illumination and a band-pass filter, was developed and tested. This system made it possible to achieve practically the same quality of images of cold sample and hot samples, as well as the elimination of strong reflections coming from the environment of the sample. The acquisition system is protected by patent.
PL
W artykule zaprezentowano implementację sprzętową nowatorskiego algorytmu odejmowania tła ViBe (ang. VIsual Background Extractor) w układzie rekonfigurowalnym FPGA. Metoda ta opiera się na odmiennej od dotychczas opisywanych i realizowanych koncepcji modelowania tła. W pracy dokonano oceny możliwości przeniesienia algorytmu na platformę sprzętową, pokazano dwie modyfikacje, które pozwoliły poprawić działanie metody oraz omówiono zrealizowany system sprzętowy. Według wiedzy autorów jest to pierwszy opis implementacji tego algorytmu w układzie FPGA.
EN
This paper presents a hardware implementation in the FPGA reconfigurable device of ViBe - a novel background subtraction algorithm. The method is based on a different, from those previously described and implemented, background modelling concept. It partly uses random numbers, which allowed us to significantly reduce the buffer size in relation to the standard methods like mean or median form a buffer. A detailed description of ViBe can be found in papers [6, 7, 8]. In this paper the role of background generation algorithms in image processing and analysis systems, with particular emphasis on hardware implementations is discussed (Section 1). The ViBe algorithm is described in Section 2. Then an analysis of the possibility of implementing ViBe in FPGA is presented (Section 3). Section 4 describes two proposed modifications: the use of the CIE Lab colour space and the enhanced flashing pixels detection method. Their desirability has been confirmed quantitatively using the "ChangeDetection" database [9]. A detailed description of the designed ViBe hardware module and image processing system is presented in Section 5. The scheme of the ViBe module is shown in Figure 5 and the whole system in Figure 4. Table 3 summarizes the hardware resource utilization. The proposed solution enables the detection of objects using the method ViBe and enables realtime processing of a colour 640 x 480 video stream at 60 frames per second. The obtained results confirm the high usefulness of FPGA in the implementation of advanced image processing and analysis algorithms.
EN
Human-computer interaction (HCI) is an emerging field of science aimed at providing natural ways for humans to use computers. Among many systems are vision-based approaches, utilizing face tracking and facial action recognition. Many sources of variation in facial appearance exists, which make recognition a challenging task. Often, uncomfortable manual calibration of the system is required. Therefore, in our opinion the key issue is the automatic adaptation of the machine to human rather than vice versa.
PL
Interakcja człowiek-komputer (ang. human-computer interaction - HCI) to nowa dziedzina nauki ukierunkowana na rozwój naturalnych i intuicyjnych sposobów korzystania z komputerów i rządzeń. Wśród wielu stosowanych rozwiązań znajdują się systemy potrafiące śledzić cechy i rozpoznawać mimikę twarzy, wykorzystujące algorytmy przetwarzania i analizy obrazów. Rozpoznawanie mimiki jest trudnym zadaniem ze względu na istnienie wielu źródeł zmienności w wyglądzie twarzy. Bardzo często skutkuje to koniecznością ręcznej i niewygodnej kalibracji systemu. Dlatego, też zdaniem autora, kluczową sprawą jest takie konstruowanie algorytmów, aby system adaptował się automatycznie do człowieka, a nie odwrotnie.
5
Content available Low-cost mobile image processing platform
EN
In recent years mobile application development has earned massive popularity. Many vendors provide platform development environments (i.e. Android) which boosts software development. However, the main drawback of these environments is a limited functionality for computer vision algorithms. The presented work focuses on developing a low-cost mobile image processing platform. A hardware description and an integration of software components with development environments (OpenCV, MATLAB/ Simulink) has been described. Experimental results show possibilities and limitations of the platform.
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój aplikacji dla urządzeń przenośnych. Wielu producentów udostępnia środowiska programistyczne (np. Android) pozwalające na rozwijanie oprogramowania. Jednakże, podstawową wadą tych środowisk jest ich ograniczona funkcjonalność w zastosowaniach przetwarzania i analizy obrazów. W artykule zaprezentowano niskobudżetowa mobilną platformę do przetwarzania i analizy obrazów. Omówione zostały zagadnienia sprzętowe oraz możliwości integracji platformy z dedykowanymi środowiskami programistycznymi do modelowania algorytmów przetwarzania i analizy obrazów (OpenCV, MATLAB/Simulink). Przedstawione zostały rezultaty implementacji kilku wybranych algorytmów, które prezentują możliwości i ograniczenia platformy.
6
PL
Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach. Szczególnie korzystne może być wykorzystanie AR w edukacji. Niniejsza praca jest częścią większego projektu dotyczącego budowy systemu AR opartego na rozpoznawaniu informacji wizyjnej, przeznaczonego do prezentacji edukacyjnych. W pracy prezentowany jest skuteczny algorytm śledzenia ręki, wykorzystujący informacje o kolorze i ruchu.
EN
Augmented Reality (AR) technology can be applied to wide range of application domains. Particularly education is an area where this technology could be especially valuable. The work presented here is part of the larger project of building vision-based Augmented Reality system dedicated to educational presentations. The main contribution of this paper is robust hand tracking algorithm which utilizes color and motion information.
7
Content available remote Algorytmy szkieletyzacji obrazów 3D
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat algorytmów szkieletyzacji objętościowych obrazów trójwymiarowych, będących użytecznym narzędziem wykorzystywanym w procesie przetwarzania i analizy obrazów. Szczególną uwagę zwrócono na to, czym są algorytmy szkieletyzacji, jakie mają zastosowanie praktyczne, na jakie grupy można je podzielić oraz jakie powinny posiadać właściwości. Ponadto w artykule umieszczono podstawowe informacje z zakresu przetwarzania grafiki objętościowej oraz przedstawiono technikę wirtualnej endoskopii, będącą jednym z ciekawszych obszarów zastosowań algorytmów szkieletyzacji. Zaprezentowano również wyniki przeprowadzonych doświadczeń, w których sprawdzono jak opisywane algorytmy radzą sobie podczas szkieletyzacji obiektów sztucznych. Następnie algorytmy wykorzystano do automatycznej generacji ścieżki dla wirtualnej kamery, na podstawie obrazów pochodzących z medycznych tomografów komputerowych, przydatnej w wirtualnej kolonoskopii.
EN
The paper presents basic concept of 3D skeletonization algorithms which are useful tool used to analyze and processing of volumetric images. The paper focus on what are skeletonization algorithms, where they are used, how they are categorized and what are their major properties. The fundamental definitions used in processing of volumetric images are also reported. Moreover, authors presents some basic information about virtual endoscopy approach which is an interesting and popular real world application of skeletonization algorithms. The second part of this paper consist in application of skeletonization algorithms to skeletonize simple 3D objects and after that to generate path for automatic virtual camera movement based on- medical computer tomography images which can be used in virtual colonoscopy application.
PL
W artykule zaprezentowano budowę i możliwości wykorzystania w praktyce przemysłowej systemów wizyjnych, które pozwalają na automatyzację percepcji przez maszyny, stanowią dla nich sztuczny wzrok. Bardzo często właśnie odpowiednio wykorzystana wizja maszynowa okazuje się jednym z głównych warunków zaistnienia tak fundamentalnych dla przemysłu wytwórczego wartości, jak: sprawność, produktywność i jakość.
EN
This paper presents construction and use capability of vision systems in manufacturing practice, which enable automation of machine perception process, giving access to "artificial sight". Very often right usage of machine vision is exactly this, what proves to be one of the major conditions for appearing such fundamental values in industry like agility, productivity and quality.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zautomatyzowanego systemu przeznaczonego do kontroli wizyjnej tabletek i kapsułek pakowanych w przezroczyste blistry. Inspekcja jakości pakowania obejmuje: wykrywanie braku tabletek w gnieździe lub ich nieprawidłowe ułożenie, wykrywanie tabletek o niewłaściwym kolorze lub wymiarach, wykrywanie zanieczyszczeń blistra oraz sprawdzenie prawidłowości oznakowania blistra. Omówiono właściwości podstawowych składników sprzętowych systemu. Zaprezentowano moduły programowe związane z projektowaniem nastaw systemu, tworzeniem nowych zadań inspekcji, a także wizualizacją przebiegu inspekcji w trybie automatycznym. Przedstawiono właściwości i parametry techniczne systemu. Opracowany system umożliwia pełną archiwizację nastaw oraz wyników inspekcji.
EN
The system described in the paper provides automated optical inspection of tablets and capsules packed in transparent blisters. The packaging inspection includes: detection of tablets/capsules presence in nests, detection of improper position of tablets, detection of tablets which have improper color or size, detection of blister's contaminations, marking inspection of blisters. Features of basic hardware components of the system are discussed. Software modules related to: projects of system settings, creation of new inspection tasks and visualization of inspection stream in automatic mode are presented as well. Main features and technical data of the system are described. The system assures also the possibility of full archiving of the inspection settings and results.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nowe algorytmy analizy kształtu kropli metali. Dotyczą one wykorzystania metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych w procesie pomiaru kąta zwilżania oraz napięcia powierzchniowego materiałów znajdujących się w wysokich temperaturach.
EN
New metal's drop shape analysis algorithms are presented in this paper. They concern utilization of digital image processing and analysis methods in process of wetting tension and contact angle measurements at high temperatures.
PL
Przedstawiony w artykule system pomiarowy przeznaczony jest do inspekcji optycznej jakości wewnętrznej powierzchni tulei cylindrów silników spalinowych po operacji honowania. System umożliwia interaktywny pomiar wielkości charakterystycznych inspekcji: odległości punktów charakterystycznych, kątów przecięcia rys honowniczych, promieni okręgów i pól powierzchni wielokątów obejmujących wyróżnione obszary powierzchni. Stanowisko umożliwia przeprowadzenie inspekcji przy różnych wartościach powiększenia i różnych konfiguracjach oświetlenia, w dowolnym obszarze badanej tulei.
EN
The measuring system described in the paper provides optical inspection of internal surface quality of combustion engines cylinder liners after honing process. The system assures interactive measurement of characteristic parameters of the inspection such as: distances o1 selected points, angles between honing scratches, radiuses of circles and polygons areas in regions of interest of inspected surface. The inspection of any region of cylinder liner internal surface, including different magnification values and different illumination configurations, is possible.
PL
Przedstawiony w artykule system przeznaczony jest do automatycznej inspekcji optycznej swobodnie spadających detali. Został zaprojektowany do inspekcji plastikowych nosków do oprawek okularów. Zastosowane w opisywanym rozwiązaniu techniki akwizycji oraz przetwarzania i analizy obrazów umożliwiają osiągnięcie dużej wydajności inspekcji. Dodatkową właściwością systemu jest możliwość pełnej archiwizacji wyników inspekcji w celu późniejszej analizy statystycznej.
EN
The system described in the paper provides automated optical inspection of free-falling products. It was designed to inspect plastic nose pads for eyeglasses. The solutions relating to the integrated image acquisition and the processing and analysis techniques allow achieving high inspection efficiency. The system assures also the possibility of full archiving of the inspection results for further reference, processing or statistical analysis.
PL
Systemy automatycznej inspekcji optycznej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów inspekcji przemysłowej. W artykule przedstawiono strukturę systemów Automatycznej Inspekcji Optycznej, przykłady technik inspekcji w odniesieniu do dwóch głównych obszarów zastosowań systemów AOI: inspekcji parametrów geometrycznych wyrobów oraz inspekcji jakości powierzchni materiałów. Omówiono także zagadnienia związane z monitorowaniem i archiwizacją wyników inspekcji. Potencjalne obszary aplikacji systemów AOI to: weryfikacja montażu, detekcja defektów, precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, identyfikacja, pozycjonowanie elementów, sortowanie/stopniowanie, systemy OCR i OCV.
EN
Automated Optical Inspection systems are implemented in almost all sectors of industry and allow complex automation of the inspection process, increasing the throughput and precision of inspection. The article presents the architecture of AOI systems, some examples of analysis techniques in the field of measurement of geometric dimensions of products and defects detection. The problem of monitoring and registration of inspection results is also discussed. Some fields of applications of AOI systems are: assembling verification, defects detection, precision geometrical measurements and dimension control, positioning of objects, sorting and classification of objects, optical character recognition and verification.
PL
Systemy wizji maszynowej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów inspekcji przemysłowej, pozwalając na całkowitą automatyzację procesu inspekcji oraz zwiększenie jego dokładności i wydajności. Ma to szczególne znaczenie jeżeli uwzględni się fakt, że panujące obecnie tendencje zmierzają do stuprocentowej kontroli jakości wyrobów. Przedstawiono kilka przykładowych metod analizy obiektów do celów automatycznej inspekcji optycznej takich jak: analiza obiektów, technika pomiarów parametrów geometrycznych obiektów bazujących na sub-pikselowej detekcji krawędzi obiektu, technika precyzyjnego wyszukiwania powtarzających się fragmentów w obrazie oraz techniki dotyczące inspekcji znakowania (OCR, OCV i MatrixCode).
EN
The machine vision systems are implemented in almost all sectors of industry and allow complex automation of the inspection process, increasing the throughput and precision of inspection. It is very important, especially if the obligation of the 100% production inspection is considered. The article presents some examples of the analysis methods such as: the blob analysis, the measurement method based on the sub-pixel point location and edge fiting, the technique of precision localisation of one or more occurrences of a pattern and techniques of mark inspection (OCR, OCV, MatrixCode).
PL
Publikacja omawia trzy systemy do sprzętowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych w czasie rzeczywistym, zrealizowane przez autorów w ramach badań prowadzonych na AGH w Krakowie. Wyniki badań, jak i przedstawiona metodologia tworzenia systemów wizyjnych pokazują, że mimo ogromnego postępu technologicznego w elektronice w okresie ostatnich 15 lat, koncepcja budowy dedykowanych systemów wizyjnych, przyjęta w latach osiemdziesiątych a wdrażana i rozwijana w coraz nowszych rozwiązaniach, nie tylko nie traci na wartości, ale coraz pełniej odpowiada zapotrzebowaniu na szybkie i wydajne systemy do przetwarzania sygnałów wizyjnych.
EN
At the paper architectures of three real-time image processing and analysis systems developed at AGH University of Science and Technology are presented. The systems have been the subject of research for more than 15 years. The experience gathered during that period as well as several studies, both theoretical and practical, presented in this paper, has lead the authors to a conclusion that the field of solution concepts for the architectures of dedicated video systems, is much more stable than the rapidly varying (at the pace dictated by the progress of electron technology) realization possibilities of hardware solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.