Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko zimne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ekspozycja na środowisko zimne może negatywnie wpływać na organizm pracownika. Niekorzystne warunki mogą prowadzić do wychłodzenia części dystalnych, jak również organizmu, a nawet do hipotermii. W artykule skupiono uwagę na jednym z elementów wpływu środowiska zimnego na organizm człowieka, a dokładniej na sprawności manualnej. Przedstawiono w nim wpływ środowiska zimnego na zmiany sprawności rąk, co z kolei może się przekładać m.in. na zwiększenie liczby wypadków, a więc bezpieczeństwo pracy.
EN
Exposure to a cold environment may have a negative effect on the worker's body. Unfavorable conditions can lead to the cooling of the distal parts as well as the body, and even to hypothermia. The following article focuses on one of the elements of the influence of the cold environment on the human body – on manual skills. It presents the influence of the cold environment on changes in hand dexterity, which in turn may translate into e.g. to increase the number of accidents, and therefore work safety.
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy. W przypadku narażenia pracownika na szkodliwe oddziaływanie środowiska zimnego, pracodawca musi zapewnić mu odpowiednio dobraną ciepłochronną odzież, spełniającą wymagania zapisów normy PN-EN 342:2018-01. Z uwagi na istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym wydaniu wymienionego dokumentu, w szczególności w aspekcie metodyki badań izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem manekina termicznego, w artykule zamieszczono informacje nt. różnic pomiędzy wydaniami normy PN-EN 342 z 2006 r. oraz 2018 r. Wyjaśniono również pojęcia związane z oceną skuteczności ochrony odzieży przed zimnem.
EN
In accordance with the Polish law, employers are expected to provide employees with safe working conditions. In case of the possible exposure of the employees to the harmful influence of the cold environment, the employer has to provide them with properly selected protective clothing against cold, and in this instance "properly" equals meeting the requirements of PN-EN 342:2018-01. Due to significant changes that were introduced in the new edition of the above-mentioned document, in particular in relation to methodology of testing of thermal insulation with a use of a thermal manikin, the following publication contains Information about the differences between the editions of the PN-EN 342 standard from 2006 and 2018. The concepts related to the assessment of the performance of clothing protecting against cold were also explained.
EN
The study presents experiments, conducted with human subjects in an artificial cold chamber, assessing the influence of a cold environment on the temperature of the human body. Infrared thermography was applied as a non-invasive, contactless method for direct measurement of the temperature distribution of both clothed and uncovered parts of the body. Two subzero temperatures were applied and clothing ensembles with two different clothing insulation values were used to assess the effect of the clothing insulation of the torso on the temperature of clothed and uncovered parts of the body of the participants. The average temperature of the chest, back, upper arms, face and middle finger is presented and discussed in relation to the cold exposure duration and clothing insulation used. The results obtained showed the strong influence of the clothing insulation over the torso on skin and clothing temperatures of the body and overall cooling of the body in subzero temperatures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzanych z ludźmi w sztucznej komorze chłodniczej. Oceniono wpływ zimnego otoczenia na temperaturę ciała człowieka. Termografia w podczerwieni została zastosowana jako nieinwazyjna, bezdotykowa metoda bezpośredniego pomiaru rozkładu temperatury zarówno zabezpieczonych odzieżą, jak i niezabezpieczonych części ciała człowieka. Zastosowano dwie temperatury ujemne i zestawy odzieżowe o dwóch różnych wartościach izolacji w celu oceny wpływu izolacji odzieży na temperaturę ubranych i niezabezpieczonych części ciała uczestników. Przedstawiono i omówiono średnią temperaturę klatki piersiowej, pleców, ramion, twarzy i środkowego palca w odniesieniu do czasu trwania ekspozycji na zimno i izolacji zastosowanej odzieży.
PL
Praca w środowisku zimnym powoduje znaczne obciążenie układu krążenia Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami układu krążenia (chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym) oraz dla osób starszych. W Polsce od wielu lat - mimo postępów w diagnostyce i leczeniu - choroby te są odpowiedzialne za ok. 50% wszystkich zgonów, co stawia nasz kraj na jednym z pierwszych miejsc pod tym względem w Europie. Publikacje naukowe dotyczą przede wszystkim wpływu niskich temperatur otoczenia na zaostrzenie chorób układu krążenia w populacji ogólnej. Znany jest fakt, że przypadki zawału serca i zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca występują częściej w chłodniejszych porach roku. Według badań, narażenie na zimno zwiększa również skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi. Powtarzająca się ekspozycja na Środowisko zimne w miejscu pracy może stanowić również ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.
EN
Working in the cold causes a significant burden on the cardiovascular system It is especially dangerous for people with cardiovascular disease (coronary heart disease, hypertension) and for the elderly. In Poland, despite advances in diagnosis and treatment, these diseases have been responsible for about 50% of all deaths, which puts our country in one of the first places in Europe. Scientific publications mostly discuss the impact of low ambient temperatures on the risk of cardiovascular disease in the general population. The incidence of myocardial infarction and exacerbated coronary heart disease are more frequent in colder seasons. Exposure to the cold increases systolic and diastolic blood pressure. Repeated exposure to a cold environment m the workplace can also be a risk f actor for developing high blood pressure and coronary heart disease.
PL
W artykule omówiono znaczenie i właściwości odzieży ciepłochronnej mającej zastosowanie w zimnym środowisku. W szczególności, opisano sposób doboru takiej odzieży oraz związane z tym trudności wynikające z rodzaju wykonywanej pracy, ale również zależne od charakterystyki fizycznej samego użytkownika. Omówiono zagadnienia dotyczące projektowania odzieży do zimnego środowiska.
EN
This article discusses the importance and properties of protective clothing for work in a cold environment. It especially covers ways of selecting this kind of clothing and difficulties related to the intensity of work and the physical characteristics of its user. It also discusses problems of designing protective clothing.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące doboru odzieży ciepłochronnej w zimnym środowisku, związane ze znacznymi różnicami osobniczymi (wiek, płeć, budowa fizyczna, wydolność fizyczna). Omówiono wyniki badań z udziałem kobiet i mężczyzn w różnym wieku, zatrudnionych w zimnym środowisku – osoby badane wykonywały w warunkach laboratoryjnych czynności odzwierciedlające pracę na rzeczywistych stanowiskach. Podkreślono konieczność różnicowania odzieży ochronnej w zależności od indywidualnych potrzeb, a także uwzględniania zasad związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w zimnym środowisku.
EN
This article presents problems connected with protective clothing in a cold environment.They concern large personal differences (age, gender, physical characteristic of the body, physical capacity). It discusses results m of studies with women and men in different ages, working in a cold environment. The participants divided into comparable age groups (younger and older), wore the same clothing and, in laboratory conditions, did tasks at workstands that resembled real ones. The test showed it was necessary to ensure different protective clothing according to individual requirements and to consider principles connected with safe work in a cold environment.
7
Content available Wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka
PL
W artykule omówiono reakcje człowieka na zimne środowisko z podziałem na ogólne i lokalne jego oddziaływanie. Zwrócono uwagę na wielkość obciążenia cieplnego w zależności od pory roku, intensywności pracy i miejsca jej wykonywania (otwarta przestrzeń lub pomieszczenie).
EN
This article discusses human responses to a cold environment, depending on whether exposure is general or local. The dependence of the level of thermal strain on the season, work intensity and the place where it is done (outdoors or indoors) is stressed.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny środowiska zimnego zgodnie z zasadami opisanymi w PN-EN ISO 11079:2008 Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego (oryg.). Procedurę obliczania przedstawiono na podstawie praktycznego przykładu.
EN
This article presents a method of evaluating a cold environment according to the principles described in PN-EN ISO 11079:2008 "Ergonomics of the thermal environment. Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ), and the cooling effects [sic]." A practical example is used to present the calculation procedure.
9
PL
W artykule omówiono niektóre czynniki mające wpływ na tolerancję zimnego środowiska, do których należą wiek, wydolność fizyczna i poziom aklimatyzacji osoby eksponowanej, ale też odzież ochronna, jako czynnik zewnętrzny. Oddziaływanie niektórych z wymienionych czynników nie jest jeszcze jednoznacznie określone.
EN
This article discusses some factors which influence human tolerance of a cold environment. Among them are age, physical fitness, acclimatization of the exposed person but also protective clothing as an external factor. The interaction of some of those parameters has not been unambiguously defined yet.
PL
Ocena narażenia pracowników na oddziaływanie środowiska zimnego jest przeprowadzana za pomocą dwóch wskaźników: WCI (wind chill index) oraz IREQ (required clothing insulation), z których pierwszy opisuje wpływ miejscowego chłodzenia organizmu przez zimny strumień powietrza, drugi zaś określa izolacyjność cieplną odzieży ochronnej, wymaganą w celu zapobiegania oziębieniu całego ciała. W artykule przedstawiono metodę oceny obciążenia środowiskiem zimnym na przykładzie stanowiska pracy w chłodni, opierając się na obowiązującej normie PN-87/N-08009 Ergonomia. Środowiska zimne. Metoda oceny ujemnego obciążenia termicznego oparta na wskaźnikach WCI i IREQ oraz wg procedury obliczeniowej zawartej w raporcie technicznym ISO/TR 11079:1993 Evaluation of cold environments - Determination of required clothing insulation (IREQ). Na podstawie praktycznego przykładu wskazano na różnice obliczeniowe szacowanego ryzyka uzyskiwane przy postępowaniu zgodnym z wytycznymi powyższych norm.
EN
Estimation of employee exposure to a cold environment is based on two indices: WCI, i.e., wind chill force, which determines the effect of local cooling on human, and IREQ, which determines the clothing insulation required to prevent general cooling. This paper presents a method of calculating risk assessment exemplified by work in cold rooms according to standard PN-87/N-08009 Ergonomics. Cold environments. Estimation of cold stress based on WCI and IREQ index and technical report ISO/TR 11079:1993 Evaluation of cold environments – Determination of required clothing insulation (IREQ). A practical example shows calculations run according to the standards differ.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.