Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system SCR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Catalytic exhaust gas aftertreatment devices fitted to combustion engines are susceptible to partial deactivation as their operating time progresses. This includes selective catalytic reduction (SCR) reactors meant for NOx emission control. There are several known deactivation mechanisms of SCR reactors already analyzed in detail in the literature. This paper, however, approaches the analysis of reactor deactivation by comparison of exhaust gas characteristics over repeatable cycle for fresh and aged samples of a SCR reactor for non-road mobile machinery. The research aims to outline which parameters describing the SCR reactor’s performance are most affected by its ageing. In order to do that, fresh and aged samples of the reactor were tested under the Non Road Steady Cycle. The acquired emission results, including concentration traces of particular compounds were analyzed. The specific NOx emission of the aged reactor was significantly higher than that of the fresh one. The NOx conversion efficiency of both reactors was found similar at periods of steady engine operation. It was recognized that during transient conditions the NOx conversion efficiency of the aged reactor was decreased. It was found that the main factor contributing to that phenomenon is the drop in the ammonia storage capacity of the aged SCR sample.
PL
Transport drogowy jest stale rozwijającym się sektorem gospodarki narodowej. Systematyczny wzrost liczby pojazdów samochodowych w tym pojazdów ciężkich ciężarowych stwarza istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ochrony środowiska. Niniejszy artykuł ma wskazać jakie działania podejmują organy kontrolne w Unii Europejskiej m.in. Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce aby zapobiegać nielegalnemu instalowaniu urządzeń likwidujących prawidłowe działanie systemu SCR, a co za tym idzie zwiększeniu ilości szkodliwych substancji emitowanych do środowiska. Obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej jest wyznaczenie instytucji, które będą przeprowadzały badania i kontrole urządzeń, a także będą wprowadzały rozwiązania gwarantujące uszczelnienie systemu. Doświadczenie, presja ekonomiczna oraz rywalizacja w transporcie drogowym doprowadziły przewoźników do nieprzestrzegania zasad, a w szczególności dotyczących prawidłowego działania systemu SCR (Selective Catalyst Reduction). Artykuł zawiera obowiązki jakie spoczywają na kierujących pojazdami, podejmuje problematykę bezpieczeństwa systemu i optymalnego działania urządzeń oraz konsekwencje jakie mogą wynikać z nieprzestrzegania przepisów, a także poddawania ich manipulacjom.
EN
The road transport is a constantly unrolling sector of the national economy. Consistent height of the number of motor vehicles in it of heavy vehicles load-carrying is posing an essential threat to the safety of the environmental protection. The present article is supposed what action to show are entertaining review bodies in the European Union among others Inspection of the road transport in Poland in order to prevent illegal installing devices eliminating the correct functioning of the SCR system, and consequently for increasing the amount of harmful substances emitted to the environment. Appointing institutions which will be conducting an examination and inspections of devices are an obligation of member states of the European Union, as well as will be implementing solutions guaranteeing tightening the system up. Experience, the economic pressure and rivalry in the road transport took hauliers to the non-observance of principles, in particular concerning the correct functioning of the SCR system (Selective Catalyst Reduction). The article contains duties which lie with drivers by vehicles, is taking issues of the system security and optimum action of devices and consequences which can result from the non-observance of provisions, as well as surrendering them to manipulations.
3
Content available remote SCR w pojazdach ciężarowych Volvo
PL
W pracy opisano metodę selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem otrzymywanym z wodnego roztworu mocznika. Opisano system SCR stosowany w pojazdach użytkowych firmy VOLVO.
EN
In this paper the method of nitric oxides selective catalytic reduction was described. In this method nitric oxides are reduced by ammonia received from urea water solution. The paper consists description of SCR system used in the vehicles made by Volvo.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.