Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie łukowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano algorytm do wyznaczania mapy rozkładów natężenia napromienienia promieniowaniem UV na modelu 2D ciała człowieka w oparciu o jeden pomiar natężenia napromienienia w otoczeniu spawania łukowego. Algorytm umożliwia wskazanie na ciele człowieka obszarów najbardziej zagrożonych promieniowaniem UV oraz pozwala wyznaczyć dopuszczalny czas ekspozycji poszczególnych obszarów na ciele człowieka w dowolnej odległości od łuku spawalniczego. Omówione zostały problemy geometryczne modelu dotyczące uproszczonego odwzorowania kształtu ciała człowieka oraz rodzaju przyjętej aproksymacji.
EN
The article presents the algorithm to determine a map of UV irradiance distribution on 2D model of human body based on one measured irradiance value in the neighborhood of arc welding. The algorithm allows pointing out the most threatened by UV radiation parts of human body as well as determines maximal permissible exposure time at any parts of body and at any distance from arc. The geometrical problems concerning simplified representation of human body shape in model and type of approximation functions.
PL
W artykule przedstawiono analizę składu chemicznego pyłu powstającego przy spawaniu łukowym elektrodą topliwą blach stalowych z powłokami ochronnymi. Badania składu chemicznego pyłu spawalniczego przeprowadzono dla próbek pyłu pochodzącego ze spawania metodami MAG, Cold Metal Transfer (CMT), ColdArc oraz AC MIG Pulseblach stalowych ocynkowanych ogniowo w gat. DX 54D z dwoma rodzajami powłok ochronnych antykorozyjnych (Z i ZF) i dla dwóch gatunków materiału dodatkowego (drut lity w gat. G3Si1 oraz drut proszkowy z wypełnieniem metalicznym T3T Z M M 1 H15). Analizowano wpływ metody spawania, oraz gatunku materiału dodatkowego na zawartość procentową w pyle spawalniczym związków cynku, żelaza, manganu i baru oraz na wielkość emisję tych związków.
EN
The article presents the analysis of the chemical composition of welding fume duringarc welding of steel sheets with protective coatings. The chemical analysis of fume samples generated during MAG, Cold Metal Transfer (CMT), ColdArc and AC MIG Pulse welding was conducted for hot - dip coated steel sheets of DX 54D grade with two types of anticorrosion coatings - zinc (Z) and zinc-iron alloy (ZF) and two types of filler metals (G3Si1 type solid wireand T3T Z M M 1 H15 type metal cored wire). Analysis of the results presented in the article covers the influence of welding method, and type of filler metal on the zinc, iron, manganese and barium compounds’ content and emission rate ofwelding fume.
PL
Promieniowanie nadfioletowe (bezpośrednie i odbite) może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób postronnych pracujących lub przebywających w pobliżu miejsc, w których wykonuje się spawanie łukowe. Napromienienie promieniowaniem UV (iloczyn natężenia napromienienia i czasu ekspozycji) skóry czy oczu człowieka przebywającego w pomieszczeniu spawania nawet w obszarach oddalonych od łuku lub osłoniętych przesłonami spawalniczymi może przekraczać wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE). Stąd istotne jest takie zaprojektowanie stanowisk pracy znajdujących się w pomieszczeniu, w którym wykonuje się spawanie, aby inni pracownicy nie byli narażeni na nadmierne promieniowanie UV. Opracowana aplikacja mobilna może w tym pomóc. Umożliwia ona oszacowanie wartości natężenia napromienienia oraz dopuszczalnego czasu ekspozycji pracownika przebywającego w dowolnym miejscu pomieszczenia, a także zamodelowanie ustawienia osłon spawalniczych tak, aby ograniczyć ryzyko zawodowe. Warunkiem jest posiadanie danych pomiarowych natężenia napromienienia przy danym procesie spawalniczym i ich wpisanie do obliczeń w aplikacji. Jeśli takich danych użytkownik nie posiada, to może zakupić opracowaną w CIOP-PIB bazę danych pomiarowych dla różnych procesów spawania i wybrać wynik pomiaru dla danego procesu. Opracowana aplikacja (bez bazy danych pomiarowych) jest dostępna bezpłatnie na stronie CIOP-PIB i może być istotnym narzędziem monitorowania zagrożeń lub ich źródeł oraz komunikowania o nich.
EN
Ultraviolet radiation (direct and reflected) can pose a health hazard to bystanders working or m the vicinity of arc welding. Radiant exposure of UV radiation (product of the irradiance and exposure time) of the skin or eyes of a person staying in the welding room, even in areas away from the arc or protected by welding screens, may exceed the values of the maximum permissible exposure(MPE). Hence, it is important to design workstations located in the welding room m such a way that other workers are not exposed to excessive UV radiation. The developed mobile application can help with this. It makes it possible to estimate the value of the irradiance and the allowable exposure time of an employee staying in any place in the room, as well as to model the setting of welding shields so as to reduce the occupational risk to a low level. The condition is to have measurement data of the irradiance for a given welding process and to enter them in to the calculations m the application. If the user does not have such data, he can purchase a measurement database for various welding processes developed at CIOP-PIB and select the measurement result for a given welding process. The developed application ( without a measurement database) is available free of charge on the CIOP-PIB website and could be an important tool for monitoring threats or their sources and communicating about them.
EN
The following study presents the results of wear-resistant layer made of Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC alloy in the form of metallic powder on the AISI 4715 steel. Hardness and abrasion resistance tests were performed in accordance to PN-EN ISO 6508-1:2016 and ASTM G65-00 standards. Obtained data were compared to the abrasion resistant steel produced by Swedish manufacturer. Microscopic observations were made to determine the structure of obtained layer and base material using Olympus SZX9 stereoscopic light microscope. In order to determine the chemical composition of microregions, X-ray microanalysis researches were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące napawanej ręcznie plazmowo warstwy trudnościeralnej wykonanej stopem Ni-Cr-Si-B-Fe-C+WC w postaci proszku metalicznego na podłożu stali AISI 4715. Przeprowadzono pomiary twardości warstwy zgodnie z PN-EN ISO 6508-1:2016 oraz odporności na zużycie ścierne wg ASTM G65-00 porównując uzyskane dane z wynikami uzyskanymi dla trudnościeralnej blachy szwedzkiego producenta. Wykonano obserwacje metalograficzne mikroskopowe badanej warstwy oraz materiału podłoża przy wykorzystaniu stereoskopowego mikroskopu świetlnego Olympus SZX9. W celu określenia jakościowego i ilościowego składu chemicznego mikroobszarów napoiny przeprowadzono badania metodą mikroanalizy rentgenowskiej.
EN
The article presents research on the development of technology and mechanical properties of a 16Mo3 steel tube overlaid with Inconel 625 nickel superalloy using robotized Plasma Powder Transferred Arc Welding (PPTAW) process. Based on the results of non-destructive, metallographic and microscopic observations, chemical composition, thickness and hardness measurements of overlays optimal technological parameters for working in elevated temperature environment were selected. The performed test has shown the correct structure of the overlay weld without welding imperfections. The examined padding weld was characterized by a dendritic structure with primary crystals growing in the direction of heat removal. It has been stated that in the range of heat input to base material 277÷514 J/mm, the iron content in the surface zone of 1,5 mm padding weld ranges from 4 to 5,5%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących opracowania technologii napawania i właściwości mechanicznych rury ze stali kotłowej gatunku 16Mo3 pokrytej zewnętrzną warstwą plateru z nadstopu niklu Inconel 625 nanoszonego w procesie zrobotyzowanego napawania plazmowego proszkowego (PPTAW). W oparciu o wyniki badań nieniszczących, metalograficznych makro- imikroskopowych, składu chemicznego oraz pomiarów grubości i twardości warstwy plateru, wytypowano optymalne parametry technologiczne wykonywania tego typu zabezpieczeń na elementach rurowych konstrukcji energetycznych pracujących w podwyższonej temperaturze. Przeprowadzone badania wykazały prawidłową budowę warstwy plateru bez niezgodności spawalniczych. Badana warstwa charakteryzowała się budową dendrytyczną o kryształach pierwotnych narastających w kierunku odprowadzania ciepła. Wykazano, że przy ilości ciepła wprowadzonego do materiału rodzimego z zakresu 277÷514 J/mm, zawartość żelaza w strefie przypowierzchniowej plateru o grubości ok. 1,5 mm mieściła się w przedziale od 4 do 5,5%.
6
Content available Zrobotyzowane procesy spawania łukowego
PL
[Procesy spawania i zgrzewania należą do najczęściej robotyzowanych aplikacji. Ma to swoje uzasadnienie z uwagi na ich powszechne występowanie w przemyśle samochodowym, charakteryzującym się najwyższym poziomem robotyzacji, Z raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (ang. IFR – International Federation of Robot) z 2016 r. jasno wynika, że trend wzrostu liczby robotów na całym świecie jest stały i wynosi obecnie ok. 15% rocznie. I choć w 2015 r. sprzedaż robotów w branży samochodowej zwiększyła się tylko o 4%, to osiągnęła ona astronomiczną liczbę ponad 97 000 jednostek (rys. 1).]
EN
Purpose: This paper aims to investigate the impact of arc stud welding (ASW) process parameters on the microstructure and mechanical properties of AISI 316L stainless steel stud/plate joint. Design/methodology/approach: The weld performed using ASW machine. The influence of welding current and time on solidification mode and microstructure of the fusion zone (FZ) was investigated using optical microscope and scanning electron microscope (SEM). Microhardness and torque strength tests were utilised to evaluate the mechanical properties of the welding joint. Findings: The results showed that different solidification modes and microstructure were developed in the FZ. At 400 and 600 A welding currents with 0.2 s welding time, FZ microstructure characterised with single phase austenite or austenite as a primary phase. While with 800 A and 0.2 s, the microstructure consisted of ferrite as a primary phase. Highest hardness and maximum torque strength were recorded with 800 A. Solidification cracking was detected in the FZ at fully austenitic microstructure region. Research limitations/implications: The main challenge in this work was how to avoid the arc blow phenomenon, which is necessary to generate above 300 A. The formation of arc blow can affect negatively on mechanical and metallurgical properties of the weld. Practical implications: ASW of austenitic stainless steel are used in multiple industrial sectors such as heat exchangers, boilers, furnace, exhaust of nuclear power plant. Thus, controlling of solidification modes plays an important role in enhancing weld properties. Originality/value: Study the influence of welding current and time of ASW process on solidification modes, microstructure and mechanical properties of AISI 316 austenitic stainless steel stud/plate joint.
8
Content available remote The development of arc stud welding
EN
The article analyses the origins and initial stages of the development of the drawn arc welding of steel studs. The analysis is focused on the evolution of welding-related professional terminology in various languages. The article presents the properties and areas of application of shear connectors – some of the most popular connectors, used particularly often in civil engineering investments.
PL
Przeprowadzono analizę historycznych początków i wstępnych etapów rozwoju technologii zgrzewania kołków stalowych łukiem ciągnionym. Dokonano przeglądu ewolucji różnojęzycznej terminologii branżowej. Przedstawiono właściwości oraz aktualne obszary zastosowań kołków gładkich z łbem – jednego z najpowszechniejszych rodzajów tego typu wyrobów we współczesnym przemyśle, wykorzystywanych szczególnie często w przedsięwzięciach inżynierii lądowej.
EN
The article presents selected test results obtained during welding tests preceding a Welding Procedure Qualification, performed using a robotic TOP TIG welding station. The test results revealed the obtainment of welded joints characterised by proper geometry and proper austenitic structure. In addition, the article presents typical welding imperfections observed in relation to the adjustment of welding process parameters, i.e. hot cracks in the weld root area and cavities.
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań uzyskane na etapie prób spawania przed kwalifikowaniem technologii spawania przy zastosowaniu zrobotyzowanego stanowiska do spawania metodą TOP TIG. Wyniki badań wskazują na uzyskanie poprawnej geometrii złączy spawanych oraz poprawną austenityczną strukturę złączy spawanych. Przedstawiono również typowe niezgodności spawalnicze obserwowane podczas doboru parametrów spawania, tj. pęknięcia gorące w obszarze grani spoiny i pustki gazowe.
EN
The demand for materials obtained using powder metallurgy (PM) is constantly increasing, especially on SDSSs, which are characterized by a two–phase structure consisting of ferrite and austenite. The main purpose of this study was to examine the effect of surface layer alloying with chromium carbide on the microstructure and tribological properties (e.g., hardness and wear resistance) of SDSSs. The multiphase sinters were prepared from two types of water–atomized steel powders: 316L and 409L. The technique of the APS method was used to deposit Cr3C2–NiAl powder on the SDSS surface. Electric arc (GTAW method) was used for surface alloying. Optical and scanning microscopy, X–ray phase analysis, and examinations of microhardness and coefficient of friction were performed in order to determine the microstructure and basic properties of SDSS after alloying. The surface alloying with Cr3C2 improves tribological properties of SDSSs such as hardness and the coefficient of friction.
PL
Zapotrzebowanie na materiały otrzymywane przy użyciu metalurgii proszków stale rośnie, szczególnie na spiekane stale duplex, które charakteryzują się dwufazową strukturą składającą się z ferrytu i austenitu. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu stopowania warstwy wierzchniej z węglikiem chromu na mikrostrukturę i własności tribologiczne (np. twardość, odporność na zużycie) spiekanych stali. Wielofazowe spieki przygotowano z rozpylanych wodą komercyjnych proszków stalowych 316L i 409L. W celu wytworzenia powłoki z proszku Cr3C2–NiAl na powierzchni SDSS zastosowano metodę APS. Obróbkę przetopieniową spieków przeprowadzono spawalniczą metodą łukową GTAW. W celu analizy mikrostruktury i podstawowych własności spieków po stopowaniu przeprowadzono analizę z wykorzystaniem mikroskopii optycznej, skaningowej, fazową analizę rentgenowską oraz badania twardości i określenie współczynnika tarcia. Stopowanie powierzchni z Cr3C2 poprawia własności tribologiczne spieków, takie jak twardość i współczynnik tarcia.
PL
W artykule przedstawiono problem dotyczący łączenia cienkich blach wykonanych ze stopu aluminium AW-5754 w procesie zrobotyzowanego spawania łukowego. Wykonano złącza z wykorzystaniem metody GMA (MIG) łukiem zwarciowym oraz jej niskoenergetycznej odmiany CMT przy użyciu spoiwa siluminowego AlSi5 w osłonie argonu. Na podstawie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych i metalograficznych wykazano większą wytrzymałość mechaniczną i mniejszą liczbę niezgodności złączy wykonanych przy zastosowaniu metody CMT.
EN
The article presents problems with joining AW-5754 aluminum alloy thin sheets during the robotized arc welding process. The joints made using the GMA (MIG) method with the short arc and its low energy CMT variety, using the AlSi5 filler metal in the argon shield. On the basis of strength and metallographic tests, higher mechanical strength and fewer incompatibilities of joints made using the CMT method have been demonstrated.
PL
Technologie spawalnicze są najczęściej stosowanymi technologiami łączenia stali. Rosnące wymagania przemysłu co do jakości połączeń spawanych oraz konieczność zwiększenia efektywności procesu spawania zmuszają konstruktorów i technologów do poszukiwania nowych, innowacyjnych metod łączenia. Ośrodki badawcze i producenci różnego rodzaju urządzeń i materiałów spawalniczych nieustannie pracują nad wprowadzaniem ulepszeń do technologii spawania metali w celu zwiększenia wydajności i poprawy jakości procesów spawalniczych.
13
Content available remote Z historii spawania łukowego pod topnikiem
PL
Spawanie łukowe pod topnikiem, nazywane też spawaniem łukiem krytym jest jedną z najbardziej wydajnych metod spawania. Pierwsze próby zastosowania ochrony topnikowej podejmowano w Rosji pod sam koniec XIX w., a więc faktycznie zanim upowszechniła się jakakolwiek technologia spawania. Rozkwit spawania pod topnikiem nastąpił podczas II Wojny Światowej, gdy zapotrzebowanie na masowo produkowane konstrukcje stalowe było ogromne. W Polsce tę metodę spawania zaczęto wdrażać dopiero w drugiej połowie lat 50. ub. wieku w dużej mierze za sprawą Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, w którym konstruowano stosowne urządzenia, opracowywano i produkowano topniki oraz promowano tę technologię.
EN
Submerged arc welding is one of most efficient welding methods. First attempts to use the flux protection of a welding arc were carried in Russia at the end of nineteenth century, in fact before any welding technology was introduced. The rapid growth of submerged arc welding occurred during the World War II, when a demand for mass produced steel made constructions was enormous. In Poland the method was introduced only in mid-fifties of the last century as a result of activities of Gliwice Welding Institute, where indigenous welding machines and fluxes were designed and produced, while the technology was strongly promoted.
PL
Dwufazowe stale ferrytyczno-austenityczne typu duplex wykazują doskonałą kombinację właściwości mechanicznych i odporności na korozję, w tym szczególnie agresywną korozję wżerową w środowisku chlorkowym. Pomimo wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas spawania tych stopów aktualnie nadal obserwuje się problemy ujawniane w trakcie badań korozyjnych. Dobrze uzasadniony termin „dobra spawalność” odnosi się wyłącznie do grupy cech technologicznych ułatwiających łączenie elementów metalowych przez spawanie, ale nie oznacza automatycznie wysokiej odporności na korozję połączeń spawanych, która w środowisku chlorków osiąga tylko 50÷80% materiału rodzimego. W artykule zostały omówione wszystkie czynniki metalurgiczne oraz technologiczne mające wpływ na końcowe właściwości korozyjne złączy spawanych.
EN
Two-phase ferrite-austenitic duplex stainless steels demonstrate excellent combination of strength and corrosion resistance including particularly aggressive pitting corrosion in chloride environment. The use of duplex and super-duplex stainless steels has continued to increase since last decade of XX century but despite of the knowledge and experience acquired there are still problems encountered in practice. Well justified term "good weldability" refers exclusively to the group of technological features for easy metal parts joining by welding, but not to the automatic provision of corrosion resistance of welding joints, which in chlorides environment reaches only 50÷80% of original parent material resistance. Welding technology factors and impact on final corrosion resistance of welds are widely discussed. This includes particularly weld chemical composition, heat input balance, oxidation, nitrogen content, shielding and purging gas, and the practical constraints of the welding process.
PL
W artykule zawarto porównanie odkształceń w wyrobie o kształcie obrotowo- symetrycznym powstałych podczas spawania alternatywnymi metodami (TIG oraz laserową). Badaniu poddano profil zewnętrzny wyrobu zarówno przed, jak i po obróbce wykańczającej. Badania wykazały znaczne różnice odkształceń w zależności od zastosowanej metody. Za przyczynę większego odkształcenia z zastosowaniem klasycznej metody spawania łukowego (TIG) można uznać wielokrotnie większą ilość ciepła wprowadzonego w obszar złącza, co potwierdzają przeprowadzone obliczenia. W trakcie obydwu prób spawania dokonano rejestracji parametrów, co pozwoliło na wyznaczenie ilości wprowadzonego ciepła. Porównanie ukazuje także ekonomiczne korzyści zastosowania metody spawania laserowego jako substytutu metody TIG.
EN
The article compares two welding methods - TIG (tungsten inert gas) and laser welding. The welding process was carried out in a product with rotationally symmetrical shape. The external profile of the product was tested before and after the finishing turning. The research has found significant differences in distortion depending on the used welding method. It is assumed that the bigger distortion factor during classic arc welding was caused by the higher heat input inside the welding area. (As a cause of bigger distortion factor during classic arc welding method, we can assume higher heat input inside the welding area.) During both welding tests, the welding parameters were checked and registered. This operation allowed to indicate the real heat input for two different welding methods. The comparison has also shown the economic benefits of using laser welding method instead of TIG welding.
EN
The article presents the results of tests aimed to assess the effect of the gas-shielded metal arc welding of protectively coated sheets on the emission of welding fumes (CO, NOx). The tests made it possible to identify the correlation between the welding method, protective coating type, current parameters and filler metals and the emission of pollutants. The tests involved the MAG, CMT, ColdArc and AC MIG Pulse welding of steel sheets provided with various protective (anticorrosive) coatings. The filler metals used in the tests were solid wire grade G3Si1 having a diameter of 1.2 mm and metallic flux-cored wire grade T3T Z M M 1 H15 having a diameter of 1.2 mm.
PL
Przedstawiono badania których celem była ocena wpływu parametrów technologicznych spawania łukowego elektrodą topliwą blach stalowych z powłokami ochronnymi na wielkość emisji pyłu i gazów (CO, NOx). Wyznaczono korelacje pomiędzy metodą spawania, rodzajem powłoki ochronnej, parametrami prądowymi, rodzajem materiału dodatkowego a emisją zanieczyszczeń. Badania prowadzone były dla spawania metodami MAG, CMT, ColdArc oraz AC MIG Pulse blach stalowych z różnymi rodzajami powłok ochronnych antykorozyjnych. Jako materiał dodatkowy zastosowano drut lity w gat. G3Si1 o śr. 1,2 mm oraz drut proszkowy z wypełnieniem metalicznym o oznaczeniu T3T Z M M 1 H15 o śr. 1,2 mm.
PL
Jakość jest jedną z podstaw wyboru produktu przez klientów. Dlatego też głównym obszarem zarządzania jakością jest identyfikacja klientów, ich wymagań i oczekiwań. Jest to szczególnie ważne w przemyśle motoryzacyjnym. Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc umocnić swoją pozycję rynkową, poprzez poprawę jakości oferowanych przez siebie wyrobów, nieustannie kontrolują swoje produkty. Systemy odpowiedzialne za monitorowanie produkcji pozwalają na zapewnienie przebiegu procesów produkcyjnych w warunkach nadzorowanych. Kluczowe znaczenie ma zarówno monitorowanie jak i rejestrowanie zdarzeń, do których dochodzi podczas produkcji. Stanowi to podstawę analizy stabilności procesu produkcyjnego, która jest kluczowym aspektem ciągłego doskonalenia jakości. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zapobieganie generowaniu kosztów związanych z usuwaniem powstałych na etapie wytwarzania wadliwych produktów, a także zmniejszenie liczby reklamacji.
EN
Quality is one of the basics of product selection by customers. Therefore, the main area of quality management is the identification of customers, their requirements and expectations. This is especially important in the automotive industry. Today's enterprises, wanting to strengthen their market position by improving the quality of their products, constantly control their products. Systems responsible for monitoring production allow to ensure the course of production processes in supervised conditions. The monitoring and recording of events that occur during production is of key importance. This is the basis for analyzing the stability of the production process, which is a key aspect of continuous improvement of quality. Thanks to this approach, it is possible to prevent the generation of costs related to the removal of defective products created at the manufacturing stage, as well as to reduce the number of complaints.
PL
W artykule opisano podstawy technologii spawania hybrydowego laser + metoda MAG. Przedstawiono współczesne stanowiska do spawania hybrydowego i przykłady zastosowań przemysłowych tej metody. Opisano zalety procesu spawania hybrydowego w porównaniu do spawania laserowego i łukowego stosowanych jako odrębne procesy spawania.
EN
The article describes the basics of laser-MAG hybrid welding technology. Modern stations for hybrid welding and examples of industrial applications of this method are presented. The advantages of the hybrid welding process as compared to laser and arc welding are described.
19
Content available remote Wybrane aspekty identyfikacji zakłóceń procesu spawania łukowego MIG/MAG
PL
Postępująca automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych wymaga nowych, równie wydajnych i zautomatyzowanych metod kontroli jakości produktu. W przypadku spawania łukowego, oprócz prowadzonego w tym celu pomiaru i biernej rejestracji parametrów procesu, niektóre systemy monitorujące mogą sprawować funkcje automatycznego nadzoru połączonego np. z sygnalizacją przekroczeń, przewidywaniem niezgodności spawalniczych, a nawet ingerencją w pracę maszyny i proces spawalniczy. W artykule przedstawiono wyniki nowych badań nad automatyczną identfikacją zakłóceń procesu spawania łukowego MIG/MAG.
EN
Progressing automation and robotization of industry processes call for increasingly eficient and automated means of product quality control. In the case of industrial arc welding, these new monitoring systems cannot only measure and save process parameters, but can also actively use these measurements to control the process by warning when parameters exceed preset thresholds, dynamically interrupting the welding process, and even predicting defects in the final product. This article presents results for a newly developed method of automatic identification of welding (defects, imperfections) in MIG/MAG processes.
PL
Robotyzacja spawania, w przeciwieństwie do mechanizacji i prostej automatyzacji, pozwala na niemal dowolne kształtowanie trajektorii, po jakiej poruszać się będzie narzędzie, np. spawalniczy uchwyt elektrodowy, nawet w połączeniu z równoczesnymi ruchami odpowiednio zsynchronizowanego pozycjonera czy toru, poruszającego robot. Przyczyną błędów i niezgodności spawalniczych mogą być problemy z prawidłowym odtwarzaniem zadanej trajektorii przez nieprawidłowo zaprogramowany bądź wyeksploatowany robot. W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia sterowania oraz autorską metodykę określania błędów pozycjonowania robota spawalniczego wraz z analizą przyczyn i konsekwencji nieprawidłowej pracy napędów.
EN
The welding process with the use of industrial robot, comparing to mechanized processes, allows for almost arbitrary trajectory forming of the movement of a tool being used, such as e.g. welding electrode holder. This can be combined with the simultaneous movements of synchronized positioner or on the robot moving rail. Possible welding imperfections that might occur can result either of the improper following up the programmed trajectory or robot inaccuracy. Some general issues of a robot control as well as author’s methodology of the identification of robot positioning errors are described in this paper. An analysis and results of improper action of power transmissions used is also presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.