Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  timber structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Tworzywa drzewne we współczesnym budownictwie
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
EN
This paper proposes a new type of bolted glulam joint for small-span and medium-span reticulated timber dome structures. The joint fastens the timber elements and the angled slotted-in steel plates together with steel bolts. Reasonably simplified experiments were designed and conducted to understand the mechanical properties of the proposed joint. Finite element models were also developed and calibrated with the tested results. A four-line model was provided to explain the mechanical properties of the joints, which were observed from the tests and simulations. To facilitate the future use of the proposed joint, theoretical derivations were provided to estimate its mechanical features. According to the estimation equations, bilinear moment–rotation curves could be easily obtained for the joints with different wood species, member sizes, joint designs, and/or bolt diameters. Finally, full-size structural models were created to investigate the static stability of K6 single-layered reticulated timber domes with the proposed joints. The influences on the ultimate structural stability capacity from the span, the rise-to-span ratio, the joint model (i.e., stiffness), the initial geometric imperfection introduced from the construction, and the load distribution were systematically investigated.
PL
W artykule omówiono sposoby wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych za pomocą materiałów kompozytowych. Wskazano główne przyczyny wykonywania wzmocnień i podano podstawowe informacje o wzmocnieniach kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer). Przedstawiono też przykłady badań i realizacji wzmocnień z wykorzystaniem materiałów kompozytowych oraz wybrane metody szacowania nośności wzmacnianych elementów. Omówiono wyniki badań własnych dotyczące stosowania taśm CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) do wzmacniania zginanych belek z drewna litego w obiektach zabytkowych.
EN
The article describes methods of strengthening structural timber elements using composite materials. The main reasons for strengthening are presented. The basic information about FRP (Fiber Reinforced Polymer) is provided. The article presents examples of tests and reinforcements with composite materials. Chosen methods of assessing the strength of reinforced elements are described. The authors present the results of their tests concerning the usage of CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) tapes for reinforcing bent solid timber beams in historical buildings.
6
Content available remote Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule omówiono typowe rozwiązania budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne oraz przedstawiono przykłady realizacji m.in. z Niemiec i Austrii.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
EN
This paper presents the results of the static work analysis of laminated veneer lumber (LVL) beams strengthened with carbon fabric sheets (CFRP). Tested specimens were 45mm wide, 100 mm high, and 1700 mm long. Two types of strengthening arrangements were assumed as follows: 1. One layer of sheet bonded to the bottom face; 2. U-shape half-wrapped reinforcement; both sides wrapped to half of the height of the cross-section. The reinforcement ratios were 0.22% and 0.72%, respectively. In both cases, the FRP reinforcement was bonded along the entire span of the element by means of epoxy resin. The reinforcement of the elements resulted in an increase in the bending strength by 30% and 35%, respectively, as well as an increase in the global modulus of elasticity in bending greater than 20% for both configurations (in comparison to the reference elements).
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy pracy statycznej belek z forniru klejonego wzmocnionych matami węglowymi (CFRP) przyklejonymi do zewnętrznej powierzchni elementu. Belki o wymiarach 45x100x1700mm poddane zostały tzw. czteropunktowemu zginaniu. Przyjęto dwie konfiguracje zbrojenia: jedna warstw maty CFRP przyklejona do powierzchni dolnej elementu na całej jego długości oraz zbrojenie typu U – kompozyt obejmuję powierzchnie boczne do połowy wysokości przekroju poprzecznego i dolną strefy rozciąganej. Stopień zbrojenia przekroju poprzecznego wynosił odpowiednio 0,22% i 0,72%. W obu konfiguracjach do aplikacji wzmocnienia użyto kleju na bazie żywicy epoksydowej. Wzmocnienie elementów spowodowało wzrost nośności na zginanie przeciętnie o 30 i 35% oraz globalnego modułu sprężystości przy zginaniu o ponad 20% w stosunku do belek referencyjnych (niewzmocnionych). Wyniki analizy wykazały także duże zróżnicowanie w postaciach zniszczenia elementów wzmocnionych jedną warstwą maty. Sposób zniszczenia elementów dla drugiej konfiguracji wzmocnienia został ujednolicony do jednego typu – zniszczenia spowodowane wyczerpaniem nośności w strefie ściskanej i przerwaniem maty kompozytowej.
8
PL
Wartości parametrów mechanicznych drewna zmniejszają się w czasie pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. Ze względu na obciążenie długotrwałe, przy wysokich poziomach naprężeń, występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem. W artykule przedstawiono kalibrację współczynnika modyfikacji kmod za pomocą metod probabilistycznych. Pod uwagę wzięto trzy modele zniszczenia: Gerhardsa, Barretta-Foschi oraz Foschi-Yao. Parametry w tych modelach przyjęto zgodnie z metodą największej wiarygodności, wykorzystując dane istotne dla polskiego drewna konstrukcyjnego. Parametry obciążenia śniegiem zostały oszacowane na podstawie danych meteorologicznych. Dane zawierają obciążenie śniegiem polskich stref górskich: Zakopanego, Świeradowa i Leska z przeszło 45 lat. Do oceny niezawodności wykorzystano reprezentatywne stany krótko- i długoterminowe. Następnie dokonano estymacji współczynnika kmod dotyczącego polskich warunków górskich.
EN
The values of mechanical parameters of wood decrease in time under the influence of external loads. It depends on the type of load and timber. Due to long term loading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the calibration of the modification factor kmod using probabilistic methods. Three damage accumulation models are considered: Gerhards, Barrett- Foschi and Foschi-Yao. The parameters in this models are fitted by the Maximum Likelihood Method using the data relevant for Polish structural timber. The snow load process parameters have been estimated based on Polish snow data over 45 years from mountain zones: Zakopane, Świeradów and Lesko. Representative short-and long-term states are used for evaluate the reliability. Then, the kmod coefficient was estimated for Polish mountain zones.
9
Content available remote Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie
PL
Wykorzystanie potencjału drewna w budownictwie ograniczone jest przez zapisy prawne. W artykule omówiono genezę powstania tych przepisów oraz rozważono przyszłe zmiany, które umożliwiłyby większe wykorzystanie drewna w budownictwie, przede wszystkim w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
EN
Full use of timber potential in construction is limited by legal provisions. The article discusses the origins of these regulations and considered future changes that would allow for greater use of timber in construction, in particular in multi-family housing.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wielokrotnie naprawianym, funkcjonującym w hali sportowej dachem łupinowym niewentylowanym. Podjęto też próbę znalezienia przyczyn wykraplania się pary wodnej w warstwach wiązara drewnianego. Przeanalizowano: proces wykonania dachu na postawie dokumentacji budowy, zbadano sposób realizacji detali budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem warstw przekroju dachu, wykonano analizę porównawczą badanej przegrody dachu. Na tej podstawie sformułowano klauzury dla dachów drewnianych realizowanych w obiektach sportowych.
PL
Dążenie do minimalizacji ciężaru przegród budowlanych, a zwłaszcza stropów w szkieletowym budownictwie z drewna stoi w sprzeczności z warunkami do zapewnienia dostatecznej izolacyjności akustycznej tych przegród. Warto więc upowszechniać rozwiązania poprawne pod tym względem. W artykule są prezentowane rozwiązania wadliwe i poprawnie skonstruowane, z komentarzem i podsumowaniem podkreślającym niezbędność dostosowania wznoszonych obiektów do wszystkich wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 r., według którego do podstawowych wymagań należy również ochrona przed hałasem.
PL
Drewno w obecnej chwili stanowi jeden z najcenniejszych materiałów współczesnej inżynierii. Naukowcy nieustannie kontynuują prace nad nowymi formami materiałów, które w połączeniu z konwencjonalnym materiałem, jakim jest drewno, umożliwi tworzenie nowych, silniejszych, bardziej trwałych, energooszczędnych i estetycznych konstrukcji. Drewno klejone warstwowo, a także wysoko przetworzone produkty drewniane w połączeniu z materiałami kompozytowymi dają możliwość tworzenia konstrukcji o wyższych parametrach wytrzymałościowych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań pilotażowych drewna klejonego warstwo wzmocnionego matami zbrojonymi włóknami aramidowymi. Program badawczy obejmował określenie nośności oraz analizę rozkładu naprężeń i odkształceń w badanych elementach.
13
Content available remote Ocena głębokości zwęglenia elementów drewnianych w ustrojach powierzchniowych
PL
Problem obliczeniowego wyznaczania nośności drewnianych elementów powierzchniowych w warunkach pożaru jest ważnym zagadnieniem bezpieczeństwa pożarowego. Specyficzne interakcje elementów nośnych konstrukcji z ich okładzinami i wypełnieniem (lub jego brakiem) powodują, że ocena i modelowanie przebiegu utraty nośności w czasie pożaru takich konstrukcji sprawia istotne trudności. Otoczenie elementów nośnych ma szczególnie duży wpływ na zwiększenie warstwy zwęglonej elementów nośnych, a co za tym idzie tempa utraty ich nośności. W artykule przedstawiono dwa podejścia do tego zagadnienia stosowane w Europie i na świecie: uwzględniające Eurokody oraz dokument Fire safety in timber buildings – Technical guideline for Europe. Przedstawiono podstawy teoretyczne, zakresy stosowania i ograniczenia w przypadku tych podejść. Jako przykład praktyczny zaprezentowano porównanie wyników procedur obliczeniowych z badaniem przeprowadzonym w Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach.
EN
The problem of establishing load bearing capacity of wooden surface elements in the case of fire is an important problem of fire safety. Particular interactions between load bearing members and their claddings and insulations (or the lack thereof) render modelling and assessment of load bearing failure in the case of a fire a troublesome task. In particular, surroundings of the load bearing members have important influence on the charring layer development, and what follows - on the rate of load bearing capacity loss. In the paper two approaches to this problem utilised in Europe and in the World are presented: one included in current Eurocodes, and one from a document Fire safety in timber buildings – Technical guideline for Europe. Theoretical basis, range of applicability and shortcomings of these approaches are presented. As a practical example a comparison of results from tests conducted in Pionki Fire Research Laboratory with results of calculation procedures are presented.
EN
Intensive heating of elements of timber structures in the fire leads to the damage of these structures. Wood is a combustible material and the thickness of the charred layer influences on the shape and dimensions of the cross-section. The paper deals with charring rate of wood as an important parameter in fire resistance of timber structures. The change of charring rate depend on the various properties and factors (density, moisture content, time, heat flux), therefore more research should be carried out to determine a calculation models for the charring rate of wood.
PL
W pracy przedstawiono algorytm obliczeń nośności zginanych przekrojów z drewna klejonego o stałej wysokości wg Eurokodu 5. Podano różnice w wartościach efektu oddziaływań w warunkach pożaru w zależności od przyjętej metody jego obliczania. Ponadto przedstawiona została analiza wpływu smukłości przekroju na jego nośność z uwzględnieniem utraty stateczności przy zginaniu. Porównano dwie metody szacowania nośności w warunkach pożaru – zredukowanego przekroju oraz zredukowanych właściwości.
EN
This paper presents an algorithm for calculating the load-bearing capacity of bent constant-height glulam elements, in accordance to Eurocode 5. The differences in the values of the design effect of action for the fire situation, depending on the adopted calculation method, are included. Moreover, an analysis of the effect of the cross-sectional slenderness on the load-bearing capacity of the cross section, taking into account the loss of stability under bending, is carried out. Two methods of estimating load-bearing capacity in fire conditions, i.e. the reduced cross-section method and the reduced properties method, are compared.
16
PL
W artykule przedstawiono specyfikę, a także systematykę faz produkcji, realizacji i użytkowania domów ze szkieletem drewnianym. Zastosowano praktyczno-teoretyczną metodykę badawczą, czyli praktyczną identyfikację faz i procesów oraz teoretyczny opis deformacji domów w trakcie użytkowania. Uzyskane rezultaty badawcze zobrazowano w formie schematów technologicznych i statycznych budynków oraz algorytmów obliczeniowych. Podano praktyczną systematykę faz realizacji budynków, zagrożenia i problemy techniczno-technologiczne oraz sposób obliczania deformacji pionowych.
EN
Paper specifies the wood-framed with sheathing construction including systematic of realization phases and exploitation. Methods of investigation based on practice and theory has been employed where practical identification of processes and their phases were presented with theoretical description of structure deformation within the exploitation period. Obtained results of investigations are presented in the form of technological and mechanics of structure diagrams for buildings with adequate algorithms of analysis. Paper presents practical systematic of construction stages, technological problems and hazards in respect of loading and construction technology with method of computation of vertical deformations of building.
17
Content available Historyczne złącza ciesielskie
PL
Praca stanowi wstępne zebranie stanu aktualnej wiedzy dotyczącej historycznych złączy ciesielskich i będzie kontynuowana przez cykl publikacji w „Wiadomościach Konserwatorskich” na temat szczegółowych analiz pracy statycznej poszczególnych typów złączy. W pracy przedstawiono rozwój połączeń ciesielskich na przestrzeni wieków oraz typologię połączeń występujących w ścianach i więźbach dachowych. Skupiono się głównie na pracy statycznej wybranych połączeń ciesielskich, przedstawiono przykłady typowych połączeń w historycznych więźbach dachowych, dokonując ich opisu i analizy. Opisano dotychczasowe badania połączeń, w tym badania metodą elastooptyczną. Następnie przedstawiono metody wzmacniania i naprawy połączeń oraz przykłady dokonanych interwencji konserwatorskich. Wyniki przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu zaprezentowano w niniejszej pracy.
EN
The paper represents an initial effort to review our current knowledge concerning carpentry joints and will be continued as a series of papers in the “Journal of Heritage Conservation” focused on detailed analysis of static behaviour of specific types of joints. The paper discusses the development of carpentry joints over the centuries and presents a typology of joints found in timber walls and roof structures. The focus is mainly on the static behaviour of selected car- pentry joints with presentation of examples of typical joints found in historic timber roof structures, which are described and analysed. Existing research on testing joints is reviewed, including photo-elasticity testing. Methods for reinforcement and repair of joints are presented, along with examples of heritage conserva- tion interventions. The results of a literature review are presented in the paper.
PL
W pracy zaprezentowano stan przedawaryjny konstrukcji dachu oraz gzymsów zabytkowego kościoła w Wodzisławiu Śląskim pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Wskutek działania niekorzystnych oddziaływań oraz niedoszacowania przekrojów wystąpiły nadmierne poziome przemieszczenia murłat konstrukcji dachu. Odkształcenia te spowodowały uszkodzenia gzymsów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie nadmiernie ugiętych murłat. W referacie przedstawiono analizę możliwych przyczyn uszkodzenia oraz sposób naprawy.
EN
In the paper, the pre-failure state of the roof structure and the cornices of historic church of Blessed Virgin Mary located in Wodzisław Śląski was presented. Due to adverse influences and underestimation of the cross-sections of elements, excessive horizontal deformations of the wall plates took place. In consequence, closely built-in cornices were damaged too. In this article, the possible reasons of damages were analyzed and the method of repair was described.
20
Content available remote Dach w sądzie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.