Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 123

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disinfection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Sterylizacja nadtlenkiem wodoru jest bardzo skuteczną metodą pozbywania się mikroorganizmów oraz ich form przetrwalnikowych z zanieczyszczonych powierzchni. Zbadano skuteczność procesu sterylizacji różnych materiałów skażonych zawiesiną grzybów pleśniowych oraz wpływ nadtlenku wodoru na fizykomechaniczne właściwości tych materiałów. Zastosowanie nadtlenku wodoru w formie gazowej dało zadowalające efekty w usuwaniu mikroorganizmów, nie powodując zmian właściwości sterylizowanego materiału.
EN
Many materials (filtration paper, uniform textile, leather) were contaminated with mould spores and then sterilized with H₂O₂ vapors at 40°C for 5–60 min. Full removal of spores was achieved. No changes of color, hydrophobicity and mechanical strength were obsd.
PL
Praca zawiera wyniki analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej. Przedmiotem badań była woda pochodząca z niecek basenów sportowych znajdujących się na dwóch pływalniach. Na obu badanych basenach prowadzono różną dezynfekcję wody. Na jednym z nich woda była naświetlana promieniami UV i na koniec dodawano podchloryn sodu. Na drugim basenie woda była dezynfekowana wyłącznie podchlorynem sodu. Przydatność badanej wody porównano z dopuszczalnymi wartościami obowiązującymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz z wynikami otrzymanymi z Sanepidu (z rocznego okresu badań). Ogólnie stwierdzono, że jakość wody jest bardzo dobra pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Dobrane systemy uzdatniania wody są odpowiednie dla każdego analizowanego basenu. Równoczesne badanie wody pod kątem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym pokazuje, że na jakość badanej wody ma duży wpływ metoda dezynfekcji. Badania dowiodły, że zarówno analizy mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne są istotne w celu określenia jakości i przydatności wody basenowej do użytkowania.
EN
The work contains a microbiological and physicochemical analysis of pool water. The subject of research was water from the basins of two sports swimming pools. For both tested pools, different water disinfection was carried out. In one of them, the water was irradiated with UV rays and finally added sodium hypochlorite. In the second pool, the water was disinfected only with sodium hypochlorite. The usefulness of the tested water compared with the acceptable values in accordance to the Regulation of the Ministry of health and with the results obtained from the epidemiological station (annual period). In general, it was found that the water quality in terms of microbiological and physicochemical balance is very good. Selected water treatment systems are appropriate for each of the analyzed pools. Simultaneous water testing for microbiological and physicochemical quality shows that the method of disinfection has a significant influence on the water quality. The studies have shown that both the microbiological analysis and physicochemical properties are relevant in order to determine the quality and balance of the pool water.
3
Content available Immediate decontamination
EN
The article is devoted to a vital issue for the Polish Armed Forces, namely to the containment and elimination of contaminations. The main factors which are likely to cause the direct or indirect release of hazardous substances and the emergence of contaminations in the territory of the Republic of Poland (RP) include military operations, disasters and technical failures in industrial facilities, as well as terrorism. The containment and elimination of contamination is an element of the WMD defense system, in which the combat capability of the army’s troops, equipment and military technology is restored after a contamination. The most important element of the system is the immediate elimination of contamination, as it can affect the health, and often also the life, of the contaminated. The doctrinal document DD/3.8(A) contains the main principles for immediate containment, the main one being “as soon as possible”. It is important to be aware that the so-called insulating protective clothing does not provide adequate protection for the skin and uniforms. At the same time, it can be a source of secondary contamination. Technical equipment comprising individual packages will suffice, but the Polish Armed Forces should acquire one IPLS-type decontamination package with pharmacological agents and a new skin disinfectant. Such solutions are preferred in NATO armies.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy aktualnej problematyki, jaką jest system likwidacji skażeń w SZ RP. Głównymi czynnikami, które w sposób pośredni lub bezpośredni mogą spowodować uwolnienie substancji niebezpiecznych i powstanie skażeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) będą działania militarne, katastrofy i awarie techniczne w zakładach przemysłowych oraz terroryzm. Likwidacja skażeń jest elementem systemu OPBMR, w którym następuje odtworzenie zdolności bojowej stanów osobowych, wyposażenia i techniki bojowej po skażeniach. Najważniejszym elementem systemu jest natychmiastowa likwidacja skażeń gdyż może dotyczyć zdrowia, a często i życia skażonych. W doktrynalnym dokumencie DD/3.8(A) zawarto główne zasady prowadzenia natychmiastowej likwidacji skażeń, a główna z nich „natychmiast, jak tylko to możliwe”. Należy zdawać sobie sprawę, że tzw. odzież ochronna izolacyjna nie zapewnia ochrony skóry oraz umundurowania. Jednocześnie może być źródłem skażeń wtórnych. Wyposażenie techniczne, w postaci indywidualnych pakietów jest wystarczające, ale w SZ RP powinien być jeden pakiet typu IPLS z środkami farmakologicznymi oraz nowym odkażalnikiem do skóry. Takie rozwiązania są preferowane w armiach NATO.
PL
Artykuł omawia techniczne rozwiązania wspierające działanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie ciągłego usuwania mikroorganizmów (bakterii, grzybów, pleśni) oraz wirusów (także SARS-CoV-2) z powietrza wewnętrznego. Wskazano zalety i wyzwania związane ze stosowaniem filtrów wysokoskutecznych, dezynfekcji promieniami UV-C oraz dezynfekcji plazmą. Podkreślono także znaczenie czyszczenia i higienizacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
EN
The paper focuses on technical solutions supporting ventilation and air conditioning in the process of removing (bacteria, fungi, moulds and viruses – SARS-CoV-2 included) from the indoor air. There were pointed advantages and challenges of applying highly effective particles filters, UV-C ray disinfection and plasma disinfection. There was also emphasized significance of cleaning and hygienisation of ventilation and air conditioning installations.
EN
In this article are presented different types of bactericidal / viricidal UV lamps and UV Robots and their effectiveness in the inactivation of bacteria, viruses, fungi, protozoa and mites. In particular it describes vacuum UV-V lamps and robots that can generate ozone. Ozon has the possibility to reach all objects inaccessible to direct radiation and it also destroys these microorganisms. The next type of bactericidal ozone-free UV-C lamps and UV-C robots, which shorten the disinfection time. All topics presented in the article combined with the use of UV lamps and UV robots are based on the results of laboratory tests in various countries (Germany, USA, China, South Korea, Denmark) that were applied to destroy SARS-CoV-2 corona viruses.
PL
Artykuł powstał z okazji 50 rocznicy utworzenia radiacyjnego laboratorium badawczego i profesjonalnej pracowni konserwacji dzieł sztuki ARC-NucleArt (Atelier de Recherche et de Conservation Nucléart). Przypomniano historię tej zasłużonej dla ratowania obiektów historycznych placówki. Jest ona pionierem w zastosowaniu technik radiacyjnych do dezynsekcji, dezynfekcji i konsolidacji. Krótko omówiono zasady wykorzystania promieniowania jonizującego do ratowania zagrożonych insektami, grzybami i bakteriami obiektów archeologicznych i dzieł sztuki. W przeglądzie literaturowym odsyłamy do publikacji podsumowujących światowe badania w zakresie radiacyjnej konserwacji różnych materiałów.
EN
The article was created on the occasion of the 50th anniversary of the creation of the radiation research laboratory and professional art conservation studio ARC-NucleArt (Atelier de Recherche et de Conservation Nucléart). The history of this institution merited for saving historical objects was recalled. She is a pioneer in the application of radiation techniques for disinfestation, disinfection and consolidation. The principles of using ionizing radiation to rescue archaeological sites and works of art endangered by insects, fungi and bacteria are briefly discussed. In the literature review, we refer to publications summarizing the global research in the field of radiation conservation of very different materials.
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
8
Content available Operacyjna likwidacja skażeń
PL
W pracy scharakteryzowano operacyjną likwidację skażeń jako system zabezpieczenia wojsk w przypadku zagrożenia skażeniami w ujęciu funkcjonalnym i zadaniowym. Przedstawiono krytyczną analizę wyposażenia technicznego oraz procedur postępowania po skażeniach.
EN
The paper describes the operational decontamination as a system for protection of troops in case of threat of contamination in functional and task-related terms. A critical analysis of technical equipment and post-contamination procedures is presented.
EN
This paper presents a new concept of disinfection traditionally applied in water treatment systems. The new definition of this process results from the change in its functionality, aims and methods, which guarantee high quality of water supply. The literature review and technical practice demonstrate a demand for disinfection to act as a functional element of the integrated water distribution system and an active intermediate link between the technology of water treatment and the water distribution network. The presented concept of a disinfection process enables evaluation of water treatment, increases its effectiveness in integrated water treatment systems. Such defined disinfection addresses water conservation and its biological stability within the water supply network. The presented here new concept of disinfection assigns its new role and function in the integrated water distribution system. The controlling and diagnostic function of the disinfection defined in the paper provides a transparent and comprehensive method, with considerable application in experimental design, as well as practical solutions for integrated water distribution systems.
10
Content available remote Methods used in disinfections of wastewater and sewage sludge - short review
EN
Wastewater and sewage sludge are a place of occurrence of many microorganisms, including viruses, pathogenic and relatively pathogenic bacteria. They can leak into other environments, i.e. receiver waters or soil, thus creating a biological hazard. Increasing the sanitary level of safety of municipal wastewater treatment plants requires the introduction of disinfection of sewage and sewage sludge. The purpose of this article is a short review of the literature on methods used in disinfection of wastewater and sewage sludge. The work discusses the sanitary characteristics of wastewater and sewage sludge, primarily paying attention to the physical and chemical methods used to disinfect them. In addition, attention was also paid to the aspect of practical use of disinfection in municipal wastewater treatment plants around the world.
PL
Procesy dezynfekcji wody mają na celu wyeliminowanie drobnoustrojów patogennych występujących w wodzie. Diagnostyka wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami nastawiona jest jednak głównie na wykrywanie kałowego skażenia wody. Mikroorganizmy chorobotwórcze mogą przedostać się do wody także z innych źródeł, których nie stwierdzimy podczas wykrywania bakterii Escherichia coli, bakterii grupy coli, czy enterokoków. Jak zatem postępować aby mieć pewność, że faktycznie woda jest wolna od patogenów?
EN
Water disinfection processes are designed to eliminate the pathogens found in the water. Diagnostics performed in the accordance with applicable Polish regulations, however, is focused primarily on the detection of fecal contamination of the water. Pathogenic microorganisms can also get into the water from other sources that we won’t find during the detection of the Escherichia coli, coliforms or enterococci. So, how do you proceed to be sure that water is actually free from pathogens?
PL
Przedstawiono genezę powstania i tradycję stosowania procesu dezynfekcji w systemach uzdatniania wody. Zwrócono uwagę na złożoność i trudności metodyczne dezynfekcji, zaznaczając, że jest ona jednocześnie podstawowym celem technologii uzdatniania wody, zapewniającym jej bezpieczną jakość mikrobiologiczną. Zaprezentowano nowe podejście do procesu dezynfekcji, wynikające z rozszerzenia funkcji i celów tego procesu, jako podstawy bezpieczeństwa jakości wody przeznaczonej do spożycia. Wykazano, że dezynfekcja powinna być integralnym elementem całego systemu zaopatrzenia w wodę, obejmującego zarówno technologię uzdatniania, jak i układ dystrybucji wody. Podejście takie wynika z miejsca dezynfekcji w systemie, jako ogniwa pośredniego między układem technologicznym a siecią wodociągową. Koncepcja ta zakłada wykorzystanie dezynfekcji również jako procesu monitorującego i diagnozującego bezpieczeństwo całego systemu uzdatniania i dystrybucji wody. Zwrócono też uwagę na zadania badawcze towarzyszące projektowaniu i eksploatacji procesu dezynfekcji, w połączeniu z wiarygodną oceną biologicznej stabilności wody w sieci wodociągowej. Przeanalizowano kryteria metodyczne procesu dezynfekcji, wpływające na wybór chemicznych utleniaczy, ich dawek, czasu kontaktu, miejsc dawkowania, a także identyfikację i ograniczanie powstawania produktów ubocznych.
EN
The paper discusses the origins and tradition of disinfection process application in water treatment systems paying special attention to its complexity and methodological problems. Disinfection was presented as the main objective of water treatment technology that guarantees safe microbiological water quality. A new approach to the process of disinfection was proposed as a result of the expansion of its functions and objectives as a foundation for drinking water quality safety. It was demonstrated that disinfection should become an integral part of the whole water supply system, comprising both water treatment technology and distribution system. Such an approach results from the position of disinfection process in the system, as an indirect link between the technological system and distribution network. The concept also assumes use of disinfection to monitor and diagnose safety of the water supply system as a whole. Attention was also paid to the research tasks accompanying design and operation of the disinfection process in combination with a reliable evaluation of biological water stability in water networks. The article presents the analysis of methodological criteria of the disinfection process affecting chemical oxidant and dose selection, contact time, dosing site location as well as by-product identifi cation and reduction in their formation.
EN
Ozone is a robust antimicrobial agent with numerous potential applications in the industry. Ozone, in either gaseous or aqueous phases is effective against the majority of microorganisms. Relatively low concentrations of ozone and short contact time are sufficient to inactivate bacteria and microorganism. This project investigated the efficacy of dissolved ozone against food-related microorganism. The ozone system was evaluated using the microbial effects on Staphylococcus aureus, and Bacillus cereus and its clinical efficacy against ORP level for disinfection was determined. The results showed that 100% of S. aureus and B. cereus were eliminated by the dissolved ozone in tap water. In conclusion, the dissolved ozone has great efficacy, lower cost and shorter disinfection cycle. Thus, this low temperature, ozone-based disinfection is a green technique and is regarded as one of the most promising disinfection methods.
PL
Najczęściej stosowane metody do dezynfekcji wody to metody chemiczne wykorzystujące chlor i jego związki. Jednak metody te, nie zawsze są skuteczne w przypadku usuwania bakterii z rodzaju Legionella. Spośród alternatywnych metod chemicznych duże zainteresowanie wzbudza m.in. metoda elektrolityczna z udziałem jonów miedzi (Cu2+) i srebra (Ag+), wykorzystująca bakteriostatyczne i bakteriobójcze oddziaływanie tych pierwiastków. W przeprowadzonych badaniach oceniono skuteczność długoterminowego zastosowania elektrolitycznej metody dezynfekcji jonami miedzi i srebra w instalacji wody ciepłej w budynku użyteczności publicznej, gdzie wcześniej stwierdzono średni skażenia wody pałeczkami Legionella. Wyniki badań mikrobiologicznych prowadzonych podczas dezynfekcji wody metodą elektrolityczną, wykazały stopniową redukcję liczby bakterii z rodzaju Legionella. Początkowe stężenie jonów miedzi wynosiło w poszczególnych punktach instalacji od 0,57 mg/l do 0,91 mg/l, przy czym najwyższe stężenie odnotowane podczas dezynfekcji wynosiło 1,27 mg/l. Stężenie jonów srebra w trakcie całego procesu nie przekraczało wartości 0,02 mg/l. Pierwsze wyniki wskazujące na redukcje zanieczyszczenia uzyskano po 42 dniach prowadzenia dezynfekcji. W 70,0% badanych próbek wody nie były wykrywane pałeczki Legionella, w pozostałych próbkach oznaczona liczba bakterii nie przekraczała 18 jtk/100 ml. W tym czasie najwyższe odnotowane stężenie jonów miedzi w wodzie wynosiło 1,09 mg/l. Kontynuacja procesu dezynfekcji, dopiero po ponad sześciu miesiącach pracy systemu elektrodowego, pozwoliła w oparciu o wyniki badań mikrobiologicznych na stwierdzenie, że system wody ciepłej jest pod kontrolą. Potwierdziły to badania kontrolne, prowadzone w kolejnych rocznych odstępach, które nie wykazały wykrycia obecności pałeczek Legionella w badanych próbkach wody. Przeprowadzone badania potwierdziły skuteczność ciągłej dezynfekcji wody ciepłej, metodą elektrolityczną jonami miedzi i srebra. Metoda ta sprawdziła się w warunkach nie dotrzymania reżimu temperaturowego wody oraz zastosowania urządzeń z termostatami, które sprzyjają namnażaniu się tych bakterii.
EN
The most commonly used methods for water disinfection are chemical methods using chlorine and its compounds. However, these methods are not always effective when applied to remove Legionella bacteria. Among the alternative chemical methods a great interest arises from the method involving the electrolytic ions of copper (Cu2+)) and silver (Ag+), using bacteriostatic and bactericidal effect of these elements. In the research conducted, the effectiveness of the long-term use of the electrolytic copper and silver ion disinfection method applied in the hot water system in a public building where contamination with Legionella was previously found was evaluated. The results of microbiological tests carried out during the process of water disinfection using electrolytic method, showed a gradual reduction of the number of bacteria from the genus Legionella. The initial concentration of copper ions at individual points of the installation was from 0.57 mg/l to 0.91 mg/l, the highest concentration recorded during disinfection process was 1.27 mg/l. The concentration of silver ions during the whole process did not exceed 0.02 mg/l. The first results indicating reductions of microbial contamination were obtained after 42 days of disinfection. In 70.0% of tested water samples, no Legionella bacteria were detected. In the remaining 30% of samples the number of bacteria determined did not exceed 18 cfu/100 ml. At that time the highest recorded concentration of copper ions in water was 1.09 mg/l. Continuation of the disinfection process during next 6 months allowed to conclude that the hot water system was fully under control. Additionally this fact was confirmed by control tests carried out at successive annual intervals, which did not show the presence of Legionella in tested water samples.
15
EN
Production of sanitary safe water of high quality with membrane technology is an alternative for conventional disinfection methods, as UF and MF membranes are found to be an effective barrier for pathogenic protozoa cysts, bacteria, and partially, viruses. The application of membranes in water treatment enables the reduction of chlorine consumption during final disinfection, what is especially recommended for long water distribution systems, in which microbiological quality of water needs to be effectively maintained. Membrane filtration, especially ultrafiltration and microfiltration, can be applied to enhance and improve disinfection of water and biologically treated wastewater, as ultrafiltration act as a barrier for viruses, bacteria and protozoa, but microfiltration does not remove viruses. As an example of direct application of UF/MF to wastewater treatment, including disinfection, membrane bioreactors can be mentioned. Additionally, membrane techniques are used in removal of disinfection byproducts from water. For this purpose, high pressure driven membrane processes, i.e. reverse osmosis and nanofiltration are mainly applied, however, in the case of inorganic DBPs, electrodialysis or Donnan dialysis can also be considered.
PL
Filtracja membranowa, szczególnie ultrafiltracja (UF) i mikrofiltracja (MF), może wspomóc i polepszyć proces dezynfekcji wody i ścieków oczyszczonych biologicznie, ponieważ membrana stanowi barierę dla wirusów, bakterii i pierwotniaków. Przykładem bezpośredniego zastosowania membran UF/MF do oczyszczania ścieków, w tym ich dezynfekcji, są bioreaktory membranowe. Techniki membranowe stosuje się ponadto do usuwania ze środowiska wodnego ubocznych produktów dezynfekcji (UPD). Wykorzystuje się tutaj przede wszystkim wysokociśnieniowe procesy membranowe, tj. odwróconą osmozę i nanofiltrację, chociaż w przypadku nieorganicznych UPD brane są również pod uwagę elektrodializa i dializa Donnana.
EN
Sewage and sewage sludge is a place of the occurrence of many microorganisms, including pathogenic and relatively pathogenic bacteria. They may reach other environments, e.g. receiver waters or soil, thus creating a biological threat. The aim of this paper was to study, in laboratory conditions, the effect of low-frequency ultrasound on the disintegration of Escherichia coli bacteria present in purified wastewater. E. coli bacilli and ultrapure water were used for the study. The samples were exposed to ultrasounds at 20 and 40 kHz for variable time of sonication and at two different modes of the ultrasonic cleaner operation: continuous and pulsed. Studies have shown that ultrasound has an effective impact on E. coli bacilli. Already the 3-minute interaction of ultrasounds at 20 kHz with the pulsation mode of impact of the device caused a decrease in the number of these bacteria by over 90%. The 20-minute operation of 40 kHz ultrasound waves resulted in a decrease in the amount of bacteria by nearly 70% compared to the control. The obtained results, therefore, indicate the possibility of using the disintegration process of low frequency ultrasounds for removing Escherichia coli bacteria present in treated wastewater.
PL
Ozon, jako jeden z najsilniejszych utleniaczy, jest powszechnie wykorzystywany w wysokoefektywnych procesach uzdatniania wody. Niemniej jednak, właściwości ozonu jako silnego utleniacza, krótki czas reakcji, a także brak generowania ubocznych produktów szkodliwych dla człowieka i środowiska oraz silne własności destrukcyjne w odniesieniu do mikroorganizmów, to walory, które pozwoliły na aplikację tego czynnika w procesach operacyjnych eksploatacji systemu dystrybucji wody. W artykule przedstawiono efekty zastosowania ozonu do miejscowej eliminacji mikroorganizmów z sieci wodociągowej, poprzez stosowanie mobilnych urządzeń do ozonowania.
EN
Ozone, due to its strong oxidizing properties, is often used in high efficiency water treatment processes. Nevertheless, its properties as a strong oxidant, short reaction time, as well as the lack of generation of byproducts harmful both to human health and to the environment and strong destructive properties with regard to microorganisms are qualities that allowed application of this reagent in operational processes of water distribution network management. This paper presents results of using mobile ozone system as a way of local microorganisms elimination from water distribution network.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oraz ocenę skuteczności działania dezynfekującego urządzenia KLENZ, serii KNS. Badania prowadzono w odniesieniu do obuwia używanego przez osoby z zakażeniami skóry stóp. Urządzenie KLENZ nie wykazuje skutecznego działania odkażającego tj. biobójczego w odniesieniu do zarodników grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów i pleśni, które zasiedlały wnętrze obuwia. W odniesieniu do bakterii działanie urządzenia jest bardzo ograniczone, gdyż nie działa na bakterie Gram-dodatnie, a tylko w pewnym stopniu ogranicza wzrost niektórych bakterii Gram-ujemnych. Testowane urządzenie nie zapewnia skutecznej dezynfekcji używanych butów, podczas gdy kontrola czystości mikrobiologicznej wnętrza obuwia jest konieczna w czasie leczenia infekcji stóp.
EN
The paper includes the results of tests and evaluation of the effectiveness of the KLENZ disinfecting device, KNS series. The research was conducted on footwear used by people with foot skin infections. The KLENZ device does not exhibit effective disinfecting, i.e. biocidal, action against spores of yeast like fungi, dermatophytes and molds that inhabited the inside of the footwear. The operation of the device is very limited with regard to bacteria, because it does not action on Gram-positive bacteria, and only to some extent limits the growth of some Gram-negative bacteria. The tested device does not the effective disinfection of used shoes while the control of microbiological purity of footwear interior is necessary during the treatment of foot infections.
PL
Ozon (O3) to gaz naturalnie występujący w przyrodzie, który powstaje w stratosferze na wysokości ok. 30 km w wyniku działania promieni ultrafioletowych na tlen. Do wytworzenia ozonu potrzebna jest duża energia, która rozbija tlen cząsteczkowy (O2) na dwa wolne rodniki tlenowe (O-), szybko reagujące z dostępnym tlenem, tworząc O3. Do przemysłowego wytwarzania ozonu w sektorze spożywczym wykorzystuje się wyładowania koronowe i dielektryczne barierowe. W przemyśle spożywczym ozon znajduje zastosowanie w dezynfekcji:linii produkcyjnych, opakowań przed ich napełnianiem, utrwalaniu żywności, uzdatnianiu wody do butelkowania i picia oraz oczyszczaniu ścieków. Oporność mikroorganizmów na antybiotyki powinna zachęcić producentów do zainteresowania się tym środkiem dezynfekującym. Innym możliwym zastosowaniem ozonu jest dezaktywacja pozostałości pestycydów i mykotoksyn w żywności. Ozon, jak wszystkie substancje chemiczne, ma zalety i wady, a jego stosowanie wymaga właściwego doboru parametrów procesu i zbadania ich wpływu na jakość poszczególnych produktów żywnościowych. Ozonowanie to ekologiczna technika utrwalania żywności, a ponadto jest to proces ekonomiczny.
EN
Ozone (O3) is a gas naturally occurring in nature, which is formed in the stratosphere at a height of about 30 km as a result of the action of ultraviolet rays on oxygen. A large energy is needed to produce ozone, which breaks down molecular oxygen (O2) into two free oxygen radicals (O-), quickly reacting with available oxygen to form O3. For industrial production of ozone, corona and dielectric discharges are used. In the food industry, ozone is used for production lines and containers before filling disinfection, food preservation, water treatment for bottling and drinking, and wastewater treatment. The resistance of microorganisms to antibiotics should encourage manufacturers to be interested in this disinfectant. Another possible application of ozone is neutralization of pesticide residues and mycotoxins in food. Ozone, like all chemical substances, has advantages and disadvantages, and its use requires proper selection of process parameters and examination of their impact on the quality of individual food products. Ozonation is an ecological technique for preserving food, and it is also an economic process.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.