Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multimedia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono rozwiązanie serwera uwierzytelnienia i autoryzacji (AA) w rozproszonym systemie STRADAR, udostępniającym funkcjonalności dla prowadzenia działań operacyjnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej. System umożliwia prezentację na stanowisku wizualizacji zdarzeń (Swz) bieżącej i archiwalnej sytuacji na mapie (AiS, radary), obrazu z kamer, zdjęć, notatek, rozmów telefonicznych oraz plików i wiadomości tekstowych (SMS) wymienianych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Serwer AA udostępnia administratorowi systemu STRADAR funkcje związane z zarządzaniem kontami operatorów Swz, w tym dodawanie, edycję i usuwanie kont operatorów, definiowanie uprawnień operatorów, a także wyświetlenie historii działań na poszczególnych kontach operatorów. W artykule opisano architekturę, interfejs użytkownika oraz testy oprogramowania serwera AA.
EN
The paper presents the authentication and authorization (AA) server, which is used in the distributed STRADAR system developed for the Border Guard for monitoring maritime areas. The system allows presentation of current and archival map data (AiS, radars), video from cameras, pictures, notes, audio from telephone connections as well as files and text messages (SMS) exchanged by the Border Guard staff, which is performed in the Event Visualization Post (EVP). The AA server provides the STRADAR system administrator with functionality of managing accounts of EVP operators, particularly adding, editing and deleting accounts, defining permissions as well as displaying history of actions regarding particular accounts. The paper describes the architecture and user interface of the AA server as well as performed software tests.
EN
In the early days, consumption of multimedia content related with audio signals was only possible in a stationary manner. The music player was located at home, with a necessary physical drive. An alternative way for an individual was to attend a live performance at a concert hall or host a private concert at home. To sum up, audio-visual effects were only reserved for a narrow group of recipients. Today, thanks to portable players, vision and sound is at last available for everyone. Finally, thanks to multimedia streaming platforms, every music piece or video, e.g. from one’s favourite artist or band, can be viewed anytime and everywhere. The background or status of an individual is no longer an issue. Each person who is connected to the global network can have access to the same resources. This paper is focused on the consumption of multimedia content using mobile devices. It describes a year to year user case study carried out between 2015 and 2019, and describes the development of current trends related with the expectations of modern users. The goal of this study is to aid policymakers, as well as providers, when it comes to designing and evaluating systems and services.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki dwóch ankiet przeprowadzonych w styczniu 2019 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pierwsza z nich dotyczyła oceny przez studentów przydatności różnych rodzajów materiałów dydaktycznych. Druga obejmowała pytania do nauczycieli dotyczące wykorzystania możliwości nagrywania wykładów. Studenci akceptują materiały w postaci multimediów, preferują jednak uczenie się na pamięć gotowych rozwiązań lub odpowiedzi na pytania. Nauczyciele są raczej przeciwni i niechętnie nastawieni do nagrywania wykładów. Czy oznacza to, że na uczelniach wyższych należy powrócić do starych i sprawdzonych szkolnych metod kształcenia?
EN
The paper presents the results of two surveys conducted in January 2019 at the Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology. The first one concerned the students' assessment of the suitability of different types of teaching materials. The second included questions for teachers about using the possibility of recording lectures. Students accept materials in the form of multimedia, but prefer learning ready solutions or answers to the questions by heart. The teachers are rather reluctant and unwilling to record lectures. Does this mean that universities should return to old and tested school methods of education? The educational crisis has many reasons and causes, and concerns both a form and a content. From year to year, candidates for studies at the technical university are getting worse prepared in mathematics and physics. What's more, it is more and more difficult for them to make up for gaps in knowledge and skills, mainly due to bad educational habits. This situation is the reason why only 60% of those admitted to the university finish the first year. The case study concerns the studies at the Faculty of Civil Engineering at the Warsaw University of Technology. Students' research was conducted in the context of classes in Computer Science. As part of the course, students learn the principles of creating readable multimedia presentations, editing scientific and technical texts, conducting engineering calculations in a spreadsheet, and using the Computer Algebra System computer program to conduct and program calculations. The educational platform and multimedia are used in conducting the classes.
PL
Security of national borders requires utilization of multimedia surveillance systems automatically gathering, processing and sharing various data. The paper presents such a system developed for the Maritime Division of the Polish Border Guard within the STRADAR project. The system, apart from providing communication means, gathers data, such as map data from AIS, GPS and radar receivers, videos and photos from camera or audio from phone calls and SMS messages, from multiple mobile units and stationary points located along the coastline. All gathered data can be visualized on a multidisplay by the personnel that can dynamically select presented data and con-figure form of presentation. The paper describes system functionalities, its hardware and software implementation, and presents results of acceptance tests that the system have recently passed.
EN
Zapewnienie bezpieczeństwa granic państwowych wymaga stosowania multimedialnych systemów nadzoru automatycznie gromadzących, przetwarzających oraz udostępniających różnego rodzaju dane. W artykule przedstawiono tego typu system opracowany w ramach projektu STRADAR na potrzeby Morskiego Oddziału Polskiej Straży Granicznej. System ten oprócz zapewnienia łącznościdyspozytorskiej gromadzi: dane mapowe z odbiorników AIS i GPS oraz radarów, wideo i zdjęcia z kamer,dźwięk z połączeń telefonicznych i wiadomości SMS pochodzące z wielu jednostek mo-bilnych i stacjonarnych punktów obserwacyjnych rozlokowanych wzdłuż linii brzegowej. Wszystkie te dane mogą być wizualizowane na wieloekranie, gdzie operator może je dynamicznie wybierać i konfigurować formę ich prezentacji. W artykule opisano funkcjonalność systemu, jego implementację sprzętową i programową oraz przedstawiono wyniki testów akceptacyjnych, które system niedawno przeszedł.
PL
System STRADAR to wynik realizacji projektu, którego gestorem jest MO SG. Jest on współfinansowany przez NCBiR. W artykule opisano system, przedstawiając ogólną koncepcję, architekturę, elementy funkcjonalne i realizację oprogramowania zainstalowanego w tych elementach. Krótko scharakteryzowano także testy, jakim poddano system, który na tym etapie – jako całość – osiągnął VII poziom gotowości technologii.
EN
The STRADAR system is the result of a project whose Gestor is MO SG, co-financed by NCBiR. The paper includes a description of the implemented system, presenting the general concept, architecture, functional elements, and implementation of the software installed in these elements. The tests carried out on this system were also briefly characterized, which at this stage as a whole reached the VII level of technology readiness.
PL
STRADAR jest systemem nadzoru przeznaczonym do wspierania działań operacyjnych morskiej straży granicznej, umożliwiającym zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji i danych pochodzących z takich sensorów, jak radary, kamery wideo, AIS, GPS, aparaty fotograficzne oraz z połączeń audio, wiadomości SMS, plików i notatek. Informacje te mogą być udostępniane na bieżąco oraz archiwalnie z synchronizacją zdarzeń lub bez synchronizacji. Forma i sposób prezentacji jest konfigurowany przez personel w zależności od aktualnych potrzeb. Na wieloekranie stanowiska wizualizacji zadań można prezentować jednocześnie wiele zadań.
EN
STRADAR is a system of the supervision intended for supporting operational action of the naval Border Guard, enabling collecting, processing and the providing access to information of both data coming from such sensors as radars, video cameras, AIS, GPS, cameras, from audio connections, SMS message, files and notes. This information can be made available current and archival with or without the synchronization of events. The form and the presentation are being configured by the staff depending on current needs. On multiscreen of the tasks visualization post many simultaneously tasks can be presented.
PL
Przedstawiono architekturę i najnowsze funkcje centralnego serwera (centrum) w rozproszonym systemie monitorowania akwenów morskich opracowanym dla straży granicznej. System umożliwia prezentację bieżącej i archiwalnej sytuacji na mapie, obrazu z kamer, rozmów telefonicznych oraz plików i wiadomości tekstowych (SMS) wymienianych przez funkcjonariuszy straży granicznej. W artykule skupiono się na nowych funkcjonalnościach centrum, związanych ze sterowaniem kamerami oraz wizualizacją danych radarowych przechowywanych w serwerach archiwizacji pochodzących z radarów ARPA oraz Terma SCANTER 2001.
EN
The paper presents the architecture and the latest functionalities of the central server (Center), which is used in the distributed system developed for the Polish Border Guard for monitoring maritime areas. The system allows presentation of current and archival map data, video from cameras, audio from telephone connections as well as files and text messages (SMS) exchanged by Border Guard units. The paper focuses on new functionalities of the Center regarding control of cameras and visualization of radar data stored in the Archive Servers coming from ARPA and Terma SCANTER 2001 radars.
8
Content available Personalizacja w e-learningu. Przegląd rozwiązań
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie personalizacji e-learningu dla dobra jego twórców i użytkowników. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badanie literatury przedmiotu rejestrowanej w bazach danych: Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) i Education Resources Information Center (ERIC). Rozwiązania w zakresie personalizacji e-learningu omówiono w następującej kolejności: systemy tworzenia i zarządzania treściami multimedialnymi, spersonalizowane podręczniki elektroniczne i programy szkoleń, agenci w spersonalizowanym środowisku uczenia się, zasoby sieciowe. W zakończeniu artykułu zawarto wnioski dotyczące personalizacji w e-learningu w różnych środowiskach uczenia się.
EN
The purpose of this paper is to analyze the selected professional solutions in the field of personalization of e-learning for the benefit of its creators and users. For this purpose, study of the literature of the subject registered in databases was carried out: Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Education Resources Information Center (ERIC). The following solutions were discussed: systems for creating and managing multimedia content, personalized e-books and curricula, agents in a personalized learning environment, Web resources.
9
Content available remote Analiza statystyczna ruchu wideo o rozdzielczości 4K
PL
Ruch wideo przesyłany jest z coraz większymi rozdzielczościami, przy zastosowaniu coraz bardziej złożonych algorytmów kodowania i kompresji. Obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost liczby transmisji wideo 4K. W artykule zostaną zaprezentowane sposób pozyskiwania szeregów czasowych rozmiarów ramek wideo o wysokiej rozdzielczości obrazu (standard 4K) oraz ich wstępna analiza statystyczna (podstawowe miary położenia i rozproszenia).
EN
Nowadays we observe a rapid growth of 4K video, what lead to increase of number of 4K transmissions. The article will present method of acquisition of time series of sizes of video frames encoded to 4k resolution standard, and preliminary results of statistical analysis of these time series (measures of location and measures of dispersion).
10
Content available remote Podstawowe problemy realizacyjne instalacji Semi-Cave
PL
Środowiska rzeczywistości wirtualnej są stosowane w rozrywce, profesjonalnych symulatorach i badaniach. Wydaje się, że nadal największe możliwości symulacji wirtualnej rzeczywistości daje rozwiązanie typu CAVE. Ze względu na olbrzymie koszty i problemy techniczne rozwiązania takie są stosunkowo rzadko stosowane i brak w literaturze konkretnych informacji i opisów problemów technicznych takich rozwiązań. Autorzy dzielą się doświadczeniami z opracowywania projektu i realizacji instalacji typu CAVE, nazwanej jako Semi-Cave.
EN
Virtual reality environments are used in entertainment, professional simulators and scientific studies. It seems that the best solution in terms of simulation capabilities is CAVE installation. Because of price and technical problems this approach is rather rarely used and as result of that there is lack of information regarding technical problems with CAVE installations. Authors share the knowledge about project and implementation of CAVE installation, named as Semi-Cave.
EN
The paper examines modern ways to improve the efficiency of information perception using multimedia technology, thus ensuring the use of a powerful new tool for understanding of information by persons with various forms of nosology. The use of assistive computer technologies for people with disabilities is investigated. The peculiarities of formation of multimedia information content for users with special needs were analyzed. The digital library as a set of information technology services is proposed making multimedia information content accessible to users with various forms of nosology. It was investigated that in spite of rapid development of modern communication means and assistive technologies their use is limited for people with disabilities, in particular for hearing impaired people. Most of available technologies for hearing impaired people translate speech into text. As was shown this approach is not fairly efficient because Sign language turned out to be the most convenient way of communication for the respondents.
EN
STRADAR project is dedicated to streaming real-time data in a distributed dispatcher and teleinformation system of the Border Guard. The Events Visualization Post is a software designed for simultaneous visualization of data of different types in BG headquarters. The software allows the operator to visualize files, images, SMS, SDS, video, audio, and current or archival data on naval situation on digital maps. All the visualized data can be synchronized in time.
PL
Projekt STRADAR poświęcony jest strumieniowej transmisji danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej. Stanowisko wizualizacji zdarzeń jest oprogramowaniem przeznaczonym do jednoczesnej wizualizacji danych różnych rodzajów. Umożliwia ono operatorowi wizualizację plików, zdjęć, SMS-ów, SDS-ów, nagrań wideo, nagrań audio oraz bieżących i archiwalnych danych o sytuacji na morzu na mapach cyfrowych. Wszystkie wizualizowane dane mogą być zsynchronizowane w czasie.
PL
W artykule pokazano jaki wpływ na pomiary emisji promieniowanej pochodzącej od odbiorników telewizyjnych ma pochylanie anteny odbiorczej. Przedstawiono porównanie wyników pomiarów wykonanych według wymagań normatywnych z wynikami uzyskanymi przy pochylaniu anteny.
EN
Article shows the influence of antenna tilt on the radiated emission from TV-set measurement. Results obtained accordingly with normative requirement was compared to result recorded with antenna tilting.
PL
Efektywne działanie służb straży granicznych wymaga odpowiedniego wsparcia w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej. W artykule opisano system, który spełnia oczekiwania tych służb, dotyczące gromadzenia, przetwarzania i dynamicznego udostępniania danych multimedialnych, pozyskiwanych przez jednostki mobilne, punkty obserwacyjne i centrum. Tymi danymi są sygnały mowy, dane mapowe zawierające informacje AIS, radarowe oraz GPS, sygnały wideo, komunikaty SMS/SDS, obrazy, pliki, notatki. Przedstawiono także proces prowadzący do zrealizowania demonstratora technologicznego tego systemu. W szczególności opisano architekturę systemu, jego warstwę sprzętową i sieciową, środowisko programistyczne, w którym napisano i uruchomiono aplikacje warstwy użytkowej systemu. Na zakończenie scharakteryzowano testy, jakim poddano końcowy produkt.
EN
The effective functioning of services of Border Guards requires the proper support in the telecommunications and information infrastructure. In the paper a system which is meeting expectations of these services for collecting, processing and dynamic making available multimedia, acquired data by mobile units, observation points and a centre were described. These data are signals of the speech, map data containing data information from AIS, radar and GPS, signals of the video, SMS/SDS messages, images, files, notes. Also a process leading for carrying out the technological demonstrator of this system was described. In particular an architecture of the system, his equipment and network layer, programming environment in which applications of the functional layer of the system were wrote was presented. At the end tests a final product was subjected.
EN
Multimedia Archiver (MA) is a system build upon the promise and fascination of the possibilities emerging from cloud computing and Big Data. We aim to present and describe how the Multimedia Archiving system works for us to record, put in context and allow a swift access to large amounts of data. We introduce the architecture, identified goals and needs taken into account while designing a system processing data with Big Data characteristics coming from multiple sources. We have described the key components and features of the infrastructure and software salient features involved in our solution. In addition, we rethink the aspects of possible implementation and use, and we present the lessons learned from our experience.
PL
Multimedia Archiver (MA) jest systemem opartym na obietnicy i fascynacji możliwościami wyłaniającymi się z chmury obliczeniowej i technologii Big Data. Zaprezentowano i opisano, w jaki sposób chmura obliczeniowa działa, aby można byto rejestrować, uwzględniać kontekst i umożliwić szybki dostęp do dużej ilości danych. Przedstawiono filozofię, cele, ograniczenia, zidentyfikowane zagrożenia i przeszkody brane pod uwagę podczas projektowania systemu przetwarzania danych multimedialnych pochodzących z różnych źródeł. Ponadto omówiono aspekty wdrożenia i stosowania oraz przedstawiono wnioski wypracowane na podstawie uzyskanych doświadczeń.
EN
Events Visualization Post is a part of the STRADAR project, which is dedicated to streaming realtime data in distributed dispatcher and teleinformation systems of the Border Guard. Events Visualization Post is a software designed for simultaneous visualization of data of different types. In the paper, the structure of the software is presented, the process of generation of tasks is described, and the visualization of audio, files, and images is shown.
PL
Stanowisko Wizualizacji Zdarzeń jest częścią projektu STRADAR, który jest poświęcony strumieniowej transmisji danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformacyjnych Straży Granicznej. Stanowisko Wizualizacji Zdarzeń jest oprogramowaniem przeznaczonym do jednoczesnej wizualizacji danych różnych typów. W artykule, przedstawiono strukturę oprogramowania, opisano proces generowania zadań oraz pokazano wizualizację nagrań audio, plików i zdjęć.
17
EN
Introduction and aim: We deal with the summary of essential characteristics of technology, which are the fundamental elements of the state educational programs. The aim is to analyses an example of usage of a multimedia teaching aid in technology and to draw attention to its function as a tool to develop knowledge, skills and creativity of students. In the empiric part is adverted to a pedagogical experiment which proves that a computer (MTA) significantly influences not only the efficiency of students during teaching but also their motivational effect during the lessons. Material and methods: In this article we present a pedagogical experiment. Here is a detailed process during the pedagogical experiment and subsequent evaluation of research results. Results: The research results confirm the assumptions made in the working hypothesis H1. We argued that pupils in the experimental group achieve statistically significantly better results than pupils in the control group when taking the final didactic test focused on the issue of road safety education. Conclusion: A creation and implementation of modern multimedia teaching aids give a good opportunity to it. It depends on people (teachers) who create and implement it together. In case of Technical Education, there is no doubt that the effort is worthwhile.
PL
Wstęp i cele: Mamy do czynienia ze streszczeniem podstawowych cech technologii, które są podstawowymi elementami państwowych programów edukacyjnych. Celem jest analiza przykładu wykorzystania multimedialnych pomoc nauczyciela w zakresie technologii i zwrócenie uwagi na jego funkcję jako narzędzia do rozwijania wiedzy, umiejętności i kreatywności uczniów. W części empirycznej jest prezentowany eksperyment pedagogiczny, który dowodzi, że komputer (MTA) znacząco wpływa nie tylko na efektywność uczniów podczas nauczania, ale także na ich wpływ motywacyjny podczas lekcji. Materiał and metody: Prezentowany jest eksperyment pedagogiczny. Opisano szczegółowy proces eksperymentu pedagogicznego i późniejszą ocenę wyników badań. Wyniki: Wyniki badań potwierdzają założenia przyjęte w hipotezie roboczej H1. Stwierdzono, że uczniowie w grupie eksperymentalnej osiągają istotnie statystycznie lepsze wyniki niż uczniowie z grupy kontrolnej podczas wykonywania końcowego testu dydaktycznego koncentrującego się na kwestii edukacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Wniosek: Kreacja i realizacja nowoczesnych multimedialnych pomocy dydaktycznych daje dobrą okazję do doskonalenia procesu nauczania. Proces ten zależy od ludzi (nauczycieli), którzy tworzą i wdrażają go razem. W przypadku edukacji technicznej, nie ma wątpliwości, że wysiłek się opłaca.
EN
In this paper we review quaternion encryption methods for multimedia transmission. We explain their weak and strong properties as well as suggest possible modifications. Our main focus is an algorithm QFC presented in paper by Dzwonkowski et al. (2015). All encryption methods, presented in this paper, use special properties of quaternions to perform rotations of data sequences in 3D space. Each method uses a common key generation algorithm (to form an infinite key space), as well as a modular arithmetic for operations with quaternions. A computer-based analysis has been carried out for all encryption methods. The obtained results are discussed at the end of this paper.
PL
Artykuł jest poswięcony analizie znanych metod szyfrowania kwaternionowego dla zabezpieczania danych multimedialnych. Skupiono się na wyeksponowaniu ich słabych i silnych stron oraz zaproponowaniu możliwych modyfikacji. Tematem przewodnim artykułu jest analiza algorytmu QFC zaproponowanego przez autorów w pracy Dzwonkowski i in. (2015). Omawiane w tym artykule metody szyfrowania wykorzystują właściwości ciała kwaternionów do przeprowadzania rotacji wektorów danych w przestrzeni trójwymiarowej. Wszystkie metody wykorzystują ten sam algorytm generacji kluczy oraz arytmetykę modularną dla operacji kwaternionowych. Opisywane metody szyfrowania kwaternionowego zbadano za pomocą symulacji komputerowej, a otrzymane wyniki przeanalizowano pod kątem odporności na ataki kryptoanalityczne.
PL
W artykule porównano nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji JFD (ang. Joint Fingerprinting and Decryption) dla obrazów kolorowych zaproponowane w rozprawie doktorskiej dr inż. Bartosza Czaplewskiego. Metody porównano z innymi metodami JFD znanymi z literatury. Metody zostały porównane w kontekście niezauważalności fingerprintów, odporności na szum, odporności na kompresję, odporności na ataki zmowy, oraz odporności na ataki zmowy połączone z kompresją.
EN
The article compares the new joint fingerprinting and decryption methods for color images proposed in the doctoral dissertation of Bartosz Czaplewski, Ph.D. Eng. The methods were compared to other JFD methods from the literature. The methods were compared in the context of imperceptibility of fingerprints, resistance to noise, resistance to compression, resistance to collusion attacks, and resistance to collusion attacks with compression.
PL
Przedstawiono metody adaptacyjnego strumieniowania treści wideo oparte na standardzie MPEG DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). Głównym celem metod adaptacyjnego strumieniowania wideo jest zapewnienie ciągłości odtwarzania wideo przez dostosowanie profilu pobieranego wideo do aktualnych warunków ruchowych panujących w sieci. Omówiono zasadę działania metod adaptacyjnego strumieniowania wideo, dokonano przeglądu obecnie stosowanych oraz opracowywanych algorytmów adaptacji, a także przedstawiono kierunki rozwoju metod adaptacyjnego strumieniowania wideo.
EN
The paper presents the adaptive video streaming systems based on the MPEG DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP} standard. These systems were designed to assure smooth video play out by adjusting video quality to present network transfer conditions. The article explains the principles of adaptive streaming methods, provides survey of the currently used and developed adaptation algorithms as well as presents further research directions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.