Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technika komputerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem współczesnej techniki komputerowej w symulatorach szkoleniowych. Rzeczywistość wirtualna stanowi obszar nieograniczonych możliwości szkoleniowych, uzależniony tylko od inwencji twórcy. Potencjał współczesnego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego nieustannie wzrasta. Postęp technologiczny, z którym mamy dziś do czynienia, kształtuje nową cyfrową kulturę i globalną tożsamość społeczną. Wzrasta dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych, wzrastają wymagania i oczekiwania użytkowników wobec kolejnych wersji i generacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Niestety, artykuł potwierdza, że poziom graficzny i dynamika rozgrywki istniejących komputerowych symulatorów wirtualnych przeznaczonych do szkolenia służb mundurowych pozostawia bardzo wiele do życzenia i przegrywa w konfrontacji z odsłonami najnowszych gier przeznaczonych na platformę PC lub konsole. Wyraźna regresja wymusiła zmianę filozofii reprezentowanej przez armie Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii skupionych dotychczas na tworzeniu własnych rozwiązań i produktów informatycznych. Astronomiczne środki finansowe przeznaczane na przedmiotowy cel z budżetów państwowych i tak okazały się kroplą w morzu w porównaniu do globalnego rynku informatycznego. Dlatego zwrócono się w stronę gotowych silników graficznych, których zaadoptowanie do konstrukcji symulatorów szkoleniowych umożliwi przejście na odpowiednio wyższy poziom odwzorowania świata rzeczywistego i praw fizyki nim rządzących.
XX
The article presents issues connected with modern computer technology usage in training simulators. Virtual reality is unlimited area of training capabilities depend on creators invention. Present computer hardware and software potential is continuously growing. Technological development forms a new digital culture and global society identity. High-tech information tools access grows up. The users’ requirements and needs towards next hardware and software versions and generations grow up. Unfortunately the article confirms that graphical level and dynamic contest of existing computer virtual simulators designed for training uniformed services leave much and lose much in confrontation with the newest computer and console games. A distinct regression compels the change of philosophy represented by the US or Great Britain armies that were focused on designing their own solutions and IT products. Astronomical financial resources assigned for topical reason proved to be a droplet in global computer science market. That’s why prepared graphical engines are adopted in training simulators construction which enable transition into appropriately higher level of representing real world and the ruling physics laws.
PL
W referacie przedstawiono zastosowanie technik komputerowych podczas kolejnych etapów pracy nad projektem koncepcyjnym lufowego systemu przeciwlotniczego z armatami KDA kalibru 35 mm. Podczas pierwszego etapu opracowanie bazy danych pozwoliło usystematyzować proces analizy stanu techniki w dziedzinie lufowych systemów OPL, następnie napisanie oprogramowania usprawniło proces wykonywania obliczeń niezbędnych do sformułowania wniosków potrzebnych do opracowania wymagań taktyczno-technicznych, natomiast podczas ostatniego z etapów pracy wykorzystano program Solid Works oraz dodatek Photo Works do zbudowania trójwymiarowych modeli koncepcyjnych systemu oraz wizualizacji koncepcji jego wykorzystania.
EN
The paper presents an application of computer technology during the work on the conceptual project of 35 mm anti-aircraft system with KDA canon. During the first stage of the development of an anti-aircraft gun system a database was made. This made possible to systematize the process of analyzing the state of the art in the field of the anti-aircraft systems. In the next stage the software, facilitating the process of performing the calculations necessary to formulate the proposals needed to develop tactical and technical requirements was written. During the final stage of the work there was a need to use Solid Works and Appendix Photo Works to build three-dimensional models of the conceptual system and visualization concept for its use.
PL
W artykule opisano możliwość wykorzystania programu multiSim do analizy uszkodzeń układów prostowniczych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym. Opisano zaprojektowane w programie multiSim typowe układy prostowników trójfazowych i jednofazowych oraz przedstawiono wygenerowane w tym programie przebiegi wyjściowe przy braku uszkodzeń elementów prostowniczych jak i przy uwzględnieniu typowych ich uszkodzeń. Wyniki symulacyjne zostały porównane z przebiegami otrzymanymi w rzeczywistych układach. Badania potwierdziły przydatność stosowania programu symulacyjnego, ale również wykazały ograniczenia w jego wykorzystaniu.
EN
The article describes the possibility of using the multiSlim program for analyzing damages within rectifiers used in the agricultural and food industry. Typical three-phase and one-phase rectifiers designed with the multiSlim program were described as well as output generated by this program either with no damage of the rectifier elements or with typical damage included was presented. The simulation results were compared to the courses obtained in actual systems. The tests confirmed that the simulation program is useful but also indicated limitations of its use.
4
Content available remote Rozwój techniki komputerowego przetwarzania obrazów w AGH
PL
Przedstawiono historię rozwoju badań związanych z komputerowym przetwarzaniem, analizą i rozpoznawaniem obrazów. Opisano, jak w latach 70. XX w. pracownicy AGH własnoręcznie budowali zarówno przetworniki wprowadzające pierwsze obrazy do komputerów, jak i procesory przetwarzające te obrazy. Wzmiankowano o pierwszych systemach wieloprocesorowych do przetwarzania obrazów, które zbudowano na AGH w latach 80. korzystając z układów scalonych małej i średniej skali integracji oraz z systemów realizowanych głównie z wykorzystaniem zaawansowanych technik oprogramowania przy niewielkim wkładzie sprzętowego przetwarzania obrazów. Omówiono także poszukiwania zastosowań tych systemów w połączeniu z technikami opartymi na sieciach neuronowych na początku lat 90. Obecnie wszystkie te dokonania i związane z nimi, przywołane w artykule publikacje, mają wyłącznie historyczne znaczenie, ponieważ współczesne systemy oparte są głównie na rozwiązaniach czasu rzeczywistego opartych na technologii FPGA. Czasem warto jednak odwołać się do historii, żeby lepiej rozumieć dzień dzisiejszy określonej dziedziny oraz trafniej przewidywać kierunki jej rozwoju.
EN
In the paper is presented the brief history of research conducted at AGH University of Science and Technology in the area of image processing, analysis and recognition. The history is connected with changes of the technology used for problem solving. First systems are build from the separate integrated circuits of low and medium scale of integration, after this we develop some systems build on the base of VLSI elements, and now the new systems are constructed on the base of FPGA technology. Nevertheless all the time scientific group from AGH was conducted research in technological applications of vision systems. At 70th and 80th years of XX century it was pioneer works devoted to building of second in Poland and one of the first in Europe systems for computer processing of the images. Now the problems mentioned can be find as fully solved, but the new challenging goals occur and new research is conducted toward to most and most ambitions technological applications of computer vision systems. In the paper was described way from the very beginning computer vision systems produced in AGH laboratories, next the development of such system is described and actual state of art is presented.
PL
Celem zrealizowanych badań była analiza możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych jako instrumentu przeznaczonego do identyfikacji motyli. Rozpoznawane owady reprezentowały gatunki, które są objęte ochroną prawną na terenie Polski. Neuronowej identyfikacji dokonano na podstawie (uprzednio pozyskanych) dwuwymiarowych obrazów, przedstawiających owady z rodziny Papilionidae.
EN
There has been noticed growing explorers' interest in drawing conclusions based on information of data coded in a graphic form. The neuronal identification of pictorial data, with special emphasis on both quantitative and qualitative analysis, is more frequently utilized to gain and deepen the empirical data knowledge. Extraction and then classification of selected picture features, such as color or surface structure, enables one to create computer tools in order to identify these objects presented as, for example, digital pictures. The work presents original computer system designed to digitalize pictures on the basis of color criterion. The system has been applied to generate a reference "learning" file for the neural system to identify selected kinds of insects.
PL
W artykule omówiono możliwości wykorzystania sterowników PLC do kontroli napełniania i zamykania produktów spożywczych w opakowania szklane i kartonowe. Ponadto przedstawiono realizację kontroli poprawności pakowania i oznaczania produktów. Zaprezentowane przykłady pokazują możliwości automatyzacji kontroli procesu technologicznego w przemyśle rolno-spożywczym. Artykuł przedstawia również wnioski dotyczące zalet i ograniczeń w budowie linii technologicznych z wykorzystaniem sterowników PLC.
EN
The article discusses the possible use of PLC to control the filling and sealing food products in glass bottles and cardboard. In addition, a correct implementation of control packaging and labeling products. The presented examples show the possibility of automation of process control in the agri-food industry. Article also presents conclusions on the advantages and limitations in the construction of lines using the PLC.
PL
Przedstawiono model diagnostyczny wiążący parametry wybranych warunków siedliskowych (głównie edaficznych) z wymaganiami uprawowymi (glebowymi, wodnymi, klimatycznymi i lokalizacyjnymi) dziewięciu rozpatrywanych roślin energetycznych. Doboru tego dokonywano spośród układów parametrów identyfikujących poszczególne kategorie przydatności w modelu kategoryzacji [Ostrowski 2008]. Taka postać modelu diagnostycznego stanowić będzie podstawę do opracowania map komputerowych przedstawiających orientacyjne rozmieszczenie obszarów preferowanych do uprawy tych roślin w skali regionalnej w oparciu o bazę danych o glebach marginalnych, funkcjonującą w IMUZ.
EN
Paper presents a diagnostic model joining the parameters of selected habitat conditions (mainly edaphic) with cultivation requirements (concerning soil, water, climate and location) for nine considered energy plants. The model in form of relational table contains diagnostic configurations identifying habitat conditions preferred for their cultivation. Such form of the model will enable to develop the digital maps showing indicatory locations of the areas preferential for cultivation of energy crops on a regional scale, as based on marginal soils data-base functioning at the Institute for Land Reclamation and Grassland Farming (IMUZ).
PL
Rozwój technologii pozwala na coraz szersze stosowanie technik informacyjnych w obsłudze pojazdów i maszyn rolniczych. Duża ilość informacji pojawiająca się na panelu operatorskim wymaga od operatora szybkiej ich analizy by podjąć odpowiednie decyzje. Prawidłowość oceny docierających sygnałów ma szczególne znaczenie w sytuacjach awaryjnych, gdzie trafność decyzji wypływa na bezpieczeństwo obsługi lub prawidłowość przebiegu procesu technologicznego. Stąd osoby obsługujące tego typu urządzenia powinny przechodzić szkolenia zapoznające z możliwością pojawienia się określonych stanów awaryjnych i metodyką postępowania w takich sytuacjach. Szkolenia na rzeczywistych maszynach jest najlepszą metodą nauki. Niestety wiąże się ona z dużymi kosztami. Tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzeń symulacyjnych. Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania środowiska LabView do tworzenia wirtualnych paneli operatorskich pojazdów i maszyn rolniczych.
EN
Progress in technology allows for broader and broader use of information techniques in operation of farm vehicles and machines. High volume of information being received in the operator's panel requires the operator to perform quick analysis in order to make proper decisions. Correct evaluation of received signals is particularly important in emergency situations, where accuracy of decisions affects safety of machine operation or correct progress of manufacturing process. Thus, people operating machines of this type should participate in training courses introducing them to the possibility of occurrence of certain emergency states, and teaching them how to proceed in these situations. Training on a real machine is the best teaching method. Unfortunately, it involves high costs. It is cheaper to use simulation equipment. The article presents possibility to use the LabView environment to create virtual operator's panels of farm vehicles and machines.
PL
W artykule omówiono prezentowane w trakcie zajęć z przedmiotu "Pomiary i komputerowe przetwarzanie danych" układy sterowania spotykane w przemyśle rolno-spożywczym. Stosując sterowniki PLC firmy OMRON studenci nabierają umiejętności projektowania podstawowych elementów linii technologicznych (układy wykluczające, kolejnościowe, blokady bezpieczeństwa, zmiany receptur itp.). Artykuł przedstawia również wnioski dotyczące zalet i ograniczeń w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem sterowników PLC.
EN
The article discusses control systems employed in agricultural and food industry demonstrated during classes in the subject of "Measurements and computer data processing". When using the PLC controllers manufactured by OMRON, students acquire skills in the field of designing basic elements of processing lines (excluding systems, sequential systems, safety interlocks, recipe modifications, etc.). Moreover, the article presents conclusions regarding advantages and limitations in conducting classes using the PLC controllers.
PL
Aplikacje komputerowe typu CAD wyposażone sa^ w narzędzia wspomagające projektantów m.in. w tworzeniu wirtualnych modeli przestrzennych (3D) wyrobów oraz wykonywaniu dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej (2D), obliczeń i analiz wytrzymałościowych. Oprogramowanie to może być zastosowane do wirtualnej symulacji ruchu części lub podzespołów wyrobu; pozwala nie tylko na zobrazowanie jego wyglądu, ale też na prezentację podczas pracy oraz na wykrywanie kontaktów (kolizyjności) między współpracującymi elementami. W pracy zaprezentowano wybrane możliwości wizualizacji i oceny kolizyjności wskazanych elementów w zespołach maszynowych z wykorzystaniem oprogramowania Inventor oraz Solid Edge w aspekcie wspomagania technologii ich demontażu.
EN
Computer applications like CAD arę provided with tools supporting designers among other things in designing the virtual three-dimensional models (3D) of products and performing structur-al and technological docunientation (2D), calculations and resistance analysis. This soflware may be applied to the virtual simulation of parts and product subassemblies movement, allowing to display not only its appearance but also the presentation during work and contacts (collision) detection among collaborating parts. This study presenls selected visualization and collision assessment possibilities of indicated elements in machinę units with the application of the lnventor and Solid Edge software in the aspect of supporting their disassembly technology.
PL
Upowszechnienie techniki komputerowej powoduje, że coraz częściej w procesie dydaktycznym wykorzystuje się programy komputerowe. Jest to tym bardziej naturalne, że kształci się obecnie młodzież, która traktuje komputery za normalne narzędzie pracy. Przykładem wykorzystania tego środka dydaktycznego jest stosowanie programu Multisim, symulującego pracę obwodów energoelektronicznych. Program ten znajduje również zastosowanie jako narzędzie inżynierskie wspomagające projektowanie układów elektrycznych lub elektronicznych. Artykuł przedstawia doświadczania zdobyte w trakcie zajęć dydaktycznych w ramach Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki ze studentami Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie. Zaprezentowano przykłady praktycznego wykorzystania programu symulacyjnego oraz przedstawiono korzyści i ograniczenia jakie niesie ze sobą jego stosowanie.
EN
Due to popularization of computer technology, computer programs are used increasingly often in the teaching process. The fact, that the people taught currently treat computers as a natural tool in their work makes it even more natural. An example of using this means of teaching is the usage of Multisim program, which simulates the work of electric circuits. The program can also be used as an engineering tool assisting in designing electric and electronic circuits. The article presents the experience gained during didactic classes within the Laboratory of Electrical Engineering and Electronics with students of The Department of Production Engineering of the Agricultural University in Lublin. Examples of practical usage of the simulating program and its advantages and limits were presented.
14
Content available remote Holistic approach to diagnostics of engineering materials
EN
A concept is presented of a system for automatic processing of the civil engineering data. It may concern designing, optimisation or diagnostics of constructional materials. The main point of interest was concrete and various concrete like composite materials. The applied methods are a combination of various soft computing techniques, like artificial neural networks, machine learning and certain techniques originating in statistics. The system is aimed at taking advantage of varied information available in publications, reports, monographs and direct experimental results, perhaps including even the grey information resources. After preparation of a database collected from laboratory or in-situ observations concerning the behaviour of various concrete materials, and gathered during the two last decades, a number of experiments were performed on the system dedicated mainly to prediction of compressive strength and frost resistance of concrete. The proposed approach allows more efficient control of information in problems of concrete technology.
PL
Artykuł zawiera opis możliwości wykorzystania środowiska LabView do automatyzacji pomiarów parametrów procesu suszenia konwekcyjnego. Na bazie modelu komory suszarniczej zaproponowano przykładowe czujniki pomiarowe, umożliwiające pomiar takich parametrów pracy jak: temperatura, prędkość przepływu, masa próbki. Zaprezentowano przykładowy wygląd wirtualnego przyrządu, umożliwiającego obserwacje i odczyt określonych danych pomiarowych.
EN
The article contains a description of the possibilities of using LabView environment to automatize the measurement of convection drying process parameters. Based on the drying chamber model, measuring sensors were proposed, making possible to measure such work parameters as temperature, flow speed, sample weight. The possible appearance of the virtual device for observing and reading the measuring data was presented.
16
Content available remote Metoda środowiskowych badań pojazdu szynowego
EN
The methodology of investigations on safety and comfort of driving a rnetro train was generally introduced in the work. The standard UIC 518 requirements were verified in practical exploitation of trains. The investigations were extended for the estimation of technical state.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny do wyznaczania sił elektrodynamicznych, działających na uzwojenia transformatorów zasilających układ przekształtnikowy. Przeprowadzono analizę w czasie i przestrzeni sił elektrodynamicznych wymuszających drgania mechaniczne uzwojeń transformatorów.
EN
The mathematical model of a transformer converter is introduced in the paper. The model was used to simulate three dimensional, time-varying electrodynamic forces in transformer windings. Electrodynamic forces cause destructive, mechanical vibrations in the transformer winding.
19
Content available remote Zastosowanie technik komputerowych w procesie wdrażania projektów
PL
Przedstawienie procesu wdrażania kompleksowego projektu oraz przykłady zastosowań technik komputerowych wspomagających proces wdrożeniowy z punktu widzenia dostawcy systemowego w przemyśle motoryzacyjnym.
EN
Presentation of the comprehensive project implementation procedure and examples of computer aid application techniques for assistance to the implementation procedure from the point of view of the system source for automotive industry.
PL
Zmiany restruktuzacyjne, zaobserwowane w polskim górnictwie węgla kamiennego w okresie transformacji gospodarczej wpływają w sposób istotny na proces projektowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Systematyczny rozwój techniki komputerowej stwarza nowe możliwości obliczeniowe w zakresie uwzględnienia większego niż dotychczas zasobu danych i informacji wejściowych oraz zastosowania nowych procedur obliczeniowych, które dotychczas nie mogły być użyte ze względu na ich skomplikowany charakter. Praca prezentuje charakterystykę pewnych działań zmierzających do dalszego doskonalenia procesu projektowania robót górniczych w podziemnej kopalni węgla kamiennego. Działania te ukierunkowano głównie na lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału środków trwałych i załogi oraz położono większy niż dotychczas nacisk na zagadnienia niepewności i ryzyka związane z losowym charakterem procesu wydobywczego.
EN
Restructuring changes taking in the Polish hard coal mining sector during the period of transition essentially affect the process of hard coal mine planning. Systematic progress of computer technique creates new calculating possibilities based on greater than before quantity of data and input informations. New calculating procedures, which could not be used before because of their complicated character can be applied now. In the paper there is presented a brief description of the investigations aimed at further improvement of hard coal mine planning, especially having on mind the best use of investments and manpower in the aspect of uncertainty and risk connected with the random character of mine production process.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.