Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące użycia szkła jako materiału konstrukcyjnego w elementach nośnych. Oceniono możliwości wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań w adaptacji zabytków do współczesnych funkcji użytkowych. Na wybranych przykładach przeanalizowano zasady kształtowania wybranych elementów konstrukcyjnych ze szkła w kontekście ich zastosowania w tkance zabytkowej. Poruszono kwestie z zakresu projektowania i realizacji takich ustrojów.
EN
Particular issues have been raised regarding the use of glass as a construction material in load-bearing elements. The aim of the article is to assess the possibilities of such solutions in the adaptation of monuments to modern utility functions. On selected examples, the principles of shaping selected glass structural elements in the context of their application in antique tissue were analyzed. Problems have been raised in the design and execution of such systems.
2
Content available remote Głębokie posadowienie budynków wysokich
PL
Artykuł dotyczy kształtowania i konstruowania głębokiego posadowienia budynków wysokich. Na wybranych przykładach przedstawiono sposoby fundamentowania najwyższych budynków na świecie oraz wykorzystania części podziemnych w tych obiektach. Część artykułu została poświęcona problematyce fundamentowania budynków wysokich w Warszawie. Omówiono sposoby posadowienia następujących wieżowców: Rondo 1, Złota 44, Warsaw Spire, Q22, The Warsaw Hube.
EN
The article concerns shaping and constructing the deep foundation for high-rise buildings. On selected examples show how foundation tallest buildings in the world and the use of underground parts in these buildings. Part of the article was devoted to the issue of foundation of high-rise buildings in Warsaw. Discusses how the foundation of the following towers: Rondo 1, Złota 44, Warsaw Spire, Q22, The Warsaw Hube.
3
Content available remote Elewacje w budynkach wysokich na przykładzie realizacji europejskich
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z kształtowaniem elewacji przeszklonych w budynkach wysokich. Zwrócono uwagę na problematykę doboru rozwiązań z uwagi na interdyscyplinarny charakter elewacji, która z jednej strony jest elementem kształtującym architekturę wieżowca, z drugiej strony stanowi przegrodę zewnętrzną spełniającą szereg wymagań technicznych i użytkowych. Analizowano rozwiązania elewacyjne w wybranych wieżowcach zrealizowanych w Europie po 2010 r.
EN
The article presents selected issues related to shaping glass facades in high buildings. Attention was paid to the problem of choice of solutions due to the interdisciplinary nature of the elevation, which on the one hand is an element shaping the architecture of a skyscraper, on the other hand constitutes an exterior walls meeting a number of technical and utility requirements. The façade solutions were analyzed in selected skyscrapers completed in Europe after 2010.
4
Content available remote Diagonalne systemy konstrukcyjne w budynkach wysokich
PL
W coraz liczniej budowanych na świecie wieżowcach jako ustrój nośny stosuje się konstrukcje diagonalne. W artykule przedstawiono charakterystykę tego systemu konstrukcyjnego. Analizie poddano różne uwarunkowania geometryczne siatki mające wpływ na sposób przenoszenia sił. Omówiono zasady kształtowania konstrukcji diagonalnych. Zaprezentowano przykłady realizacji oraz scharakteryzowano przyjęte rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The diagrid structures are used as a supporting structure in increasing number of skyscrapers on the world. The article presents the characteristics of this construction system. The various geometric conditions of the mesh influencing the method of transferring forces were analyzed. The principles of shaping diagrid structures were discussed. Examples of realizations and design solutions have been presented.
PL
Poruszono problematykę związaną z zastosowaniem szkła jako materiału konstrukcyjnego. Scharakteryzowano rodzaje szkła konstrukcyjnego. Przedstawiono jego główne cechy wytrzymałościowe. Omówiono ogólne zasady kształtowania elementów z zastosowaniem szkła konstrukcyjnego. Podano wybrane przykłady realizacji architektonicznych.
EN
The article addresses the issues associated with the use of glass as a construction material. Characterized types of glass design. It presents its main strength characteristics. It describes the general principles of shaping elements with the use of glass structures. Selected architectural examples are given.
6
Content available remote Ruszty i powłoki siatkowe w przekryciach dachowych z drewna klejonego
PL
Artykuł dotyczy przekryć dachowych o konstrukcji rusztowej i siatkowej z drewna klejonego. Omówiono charakterystykę oraz ogólne zasady kształtowania konstrukcji drewnianych pracujących dwukierunkowo oraz przestrzennie. Przedstawiono również realizacje przekryć dachowych, stanowiących podstawę przeprowadzonych badań. Do analizy rozwiązań konstrukcyjnych wybrano budynki o interesujących rozwiązaniach architektonicznych zrealizowane w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Finlandii.
EN
The article concerns a diagrid beams and shells in a laminated timber canopies. Discusses the characteristics and general principles for a shaping wood structures working bi-directionally and spatially. They were also presented projects of the roofs, which are a base of the studies. For the analysis of structural design selected buildings with interesting architectural design erected recently in the UK, Germany, France, Finland.
EN
Oxygen permeability seems to be the most important parameter characterize the contact lens. Lenses, which permeable more oxygen to the cornea are safer, reduce the risk of infection and provide greater comfort of wearing. Oxygen permeability of contact lenses might be calculated by analysis of porosity of its surface. With using special program the size and number of pores on definite area was calculated and dependence of permeability and hydration on porosity were established.
EN
The article concerns the renovation and modernization of two London railway stations - St. Pancras and King`s Cross. Both stations were built in the middle of the nineteenth century and are an example of industrial heritage. A characteristic feature that distinguishes the two buildings is the metal (iron) structure with a glass canopy. The St. Pancras railway station was characterized by a hall with the largest span in the world, and today is one of the leading examples of using iron in the development of architecture and building structures. Both stations have experienced periods of flourishing and stagnation throughout their history. There were even plans to demolish the old stations and build new facilities and in their place. Now, after the successful modernization of St. Pancras and King's Cross railway stations, they serve as good examples of the adaptation of transport utilities to modern needs, while respecting their historic structure. The problems that the designers and contractors were faced with during the renovation and modernization of the two London stations also deserve attention.
PL
Artykuł dotyczy renowacji i modernizacji dwóch londyńskich dworców kolejowych położonych w bezpośrednim swoim sąsiedztwie - dworca Saint Pancras oraz King`s Cross. Oba dworce zostały wybudowane w połowie wieku XIX i stanowią przykład dziedzictwa kultury przemysłowej. Cechą charakterystyczną, wyróżniającą oba obiekty, było zastosowanie w halach dworcowych konstrukcji metalowych, wówczas żeliwnych przekrytych szkłem. W przypadku dworca Saint Pancras była to hala o największej rozpiętości na świecie i do dziś stanowi jeden z czołowych przykładów zastosowania żelaza w rozwoju architektury i konstrukcji budowlanych. Oba dworce w swojej historii przechodziły okresy rozkwitu i stagnacji. Pojawiały się również pomysły, aby wyburzyć stare dworce, a na ich miejscu wybudować nowe obiekty. Obecnie po udanej modernizacji dworce Saint Pancras i King`s Cross stanowią dobry przykład dostosowania funkcji transportowych do współczesnych potrzeb użytkowych z uwzględnieniem poszanowania struktury zabytkowej. Warto również zwrócić uwagę na problemy samej renowacji z jakimi zmierzyli się projektanci i wykonawcy modernizacji dwóch londyńskich dworców.
9
Content available remote Elewacje w budynkach wysokich na przykładzie Londynu
EN
The algorithms of pattern recognition were used for differentiation between two forms of Emery-Dreifuss muscular dystrophy (EDMD), i.e. autosomal-dominant laminopathy (AD-EDMD) and Xlinked emerynopathy (X-EDMD). A set of some matrix metalloproteinases (MMPs) and their tissue inhibitors (TIMPs) in serum of EDMD patients and healthy subjects were treated as features. In concluding MMPs and TIMPs levels are helpful to identifying the EDMD patients and the disease progress.
11
Content available Nonparametric methods of supervised classification
EN
Selected nonparametric methods of statistical pattern recognition are described. A part of them form modifications of the well known k-NN rule. To this group of the presented methods belong: a fuzzy k-NN rule, a pair-wise k-NN rule and a corrected k-NN rule. They can improve classification quality as compared with the standard k-NN rule. For the cases when these modifications would offer to large error rates an approach based on class areas determination is proposed. The idea of class areas can be also used for construction of the multistage classifier. A separate feature selection can be performed in each stage. The modifications of the k-NN rule and the methods based on determination class areas can be too slow in some applications, therefore algorithms for reference set reduction and condensation, for simple NN rule, are proposed. To construct fast classifiers it is worth to consider also a pair-wise linear classifiers. The presented idea can be used as in the case when the class pairs are linearly separable as well as in the contrary case.
EN
The two kinds of classifier based on the k-NN rule, the standard and the parallel version, were used for recognition of severity of ALS disease. In case of the second classifier version, feature selection was done separately for each pair of classes. The error rate, estimated by the leave one out method, was used as a criterion as for determination the optimum values of k's as well as for feature selection. All features selected in this manner were used in the standard and in the parallel classifier based on k-NN rule. Furthermore, only for the verification purpose, the linear classifier was applied. For this kind of classifier the error rates were calculated by use the training set also as a testing one. The linear classifier was trained by the error correction algorithm with a modified stop condition. The data set concerned with the healthy subjects and patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The set of several biomarkers such as erythropoietin, matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors measured in serum and cerebrospinal fluid (CSF) were treated as features. It was shown that CSF biomarkers were very sensitive for the ALS progress.
EN
The paper concerns estimation of significance of differences of mutagenesis level between the wild-type strain (wt) and its derivatives which differ in DNA repair ability, namely alkA and alkB strain, devoided AlkA glycosylase and AlkB dioxygenase activity, respectively. The strains were analyzed for their ability to repair 1,N6-ethenoadenine (εA) - chloroacetaldehyde adduct to DNA. The analysis was done using classical statistical and pattern recognition methods. The obtained results confirmed that AlkB dioxygenase plays the most important role in εA repair in E. coli in the experimental modeling.
14
Content available remote Rola szkła w kontekście trwania i przemijania architektury
PL
Szkło w architekturze może mieć wpływ na jej trwałość, nie tylko pod względem materiałowym i technologicznym, ale może również dotyczyć przekazu idei i wartości.
EN
Glass in architecture may have an impact on its durability not only in terms of material and technology but may also involve transmission of ideas and values.
15
Content available remote Konstrukcyjna rola szkła w kształtowaniu architektury współczesnej
PL
Wraz z rozwojem technologii szkła poszerza się zakres jego stosowania we współczesnej architekturze. Od początku lat 90. szkło stosuje się jako tworzywo konstrukcyjne. W artykule omówiono problematykę kształtowania wybranych elementów nośnych w budynkach.
EN
With the development of glass technology is expanding its scope of application in contemporary architecture. The use of glass as structural component first came in the 1990s. The article discusses the problem of design some structural elements in buildings.
EN
Intermittent hypoxia (IH) elicits two forms of respiratory plasticity, which are initiated during and after exposure to IH, i.e. a long-term facilitation and a progressive augmentation of respiratory motor output. IH is often used as a model of sleep apnea and/or respiratory plasticity in humans and animals. Procedures of IH are also applied in sport medicine and rehabilitation of respiratory diseases. The aim of the present paper is an analysis of a metabolic response to acute intermittent hypoxia in a rat model. The animals were placed and monitored in a whole body plethysmographic chamber. The rats were exposed to five consecutive cycles consisting of 10-min hypoxic stimulus period separated by 10-min normoxic intervals, and additionally they were monitored up to 1 h after the final hypoxic exposure. The metabolism software analyzer recorded following variables (features): metabolic rate, carbon dioxide production, oxygen consumption and respiratory quotient. The obtained results demonstrated that acute IH causes metabolic effects during and after intermittent stimuli, which may be effectively recognized by an application of the k-NN classifiers.
17
Content available remote Wpływ nowych technologii szkła na formę architektoniczną
PL
Rozwój nowych technologii szkła przynosi swobodę w kształtowaniu współczesnej formy architektonicznej. Obok tradycyjnych brył pojawiają się struktury przestrzenne o dowolnym kształcie. Asymetria, deformacja, fałdowanie to odejście od dotychczasowych kanonów geometrii kartezjańskiej. Większa dowolność to szansa na bardziej indywidualną architekturę, ale także problemy projektowe i realizacyjne dotyczące kształtowania form swobodnych z zastosowaniem szkła.
EN
The development of new technology of glass causes the freedom in developing the contemporary architectural form. Besides traditional solids appears freeform spatial structures. Asymmetry, deformation, a folding is resigning from existing canons of Cartesian geometry. A greater freedom is a chance of more individual architecture, but also design and execution problems concerning freeform with application of glass.
18
Content available remote Budynki przeszklone a idea miasta oszczędnego
PL
Pałac Kryształowy, pierwszy znaczący budynek przeszklony, został wzniesiony w Hyde Parku w Londynie jako miejsce Wielkiej Światowej Wystawy w 1851 roku. Obiekt był rewolucyjny z uwagi na oszczędną formę i konstrukcję oraz organizację budowy, a także zanikanie bariery między przestrzenią wewnętrzną a zewnętrzną. Szkło wpływa również na efekty przestrzenne i użytkowe we współczesnej architekturze. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jaką rolę odgrywają budynki przeszklone w tworzeniu miasta oszczędnego?
EN
The Cristal Palace, the first major building of glass, was erected in Hyde Park in London, as the site to the Great Exhibition of 1851. The building was revolutionary with its economical form and construction, with organization of production and disappearance of the barrier between the inner and outer space. Glass also affects the spatial effects and utility in the contemporary architecture. This article is an attempt to answer the question what is the role of glass building in creating of efficient city.
EN
Matrix metalloproteinases (MMPs) are implicated in the pathogenesis of motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and might be potential markers of diagnosis, prognosis and monitoring treatment effects. The aim of the present study was evaluation of the MMPs significance in cerebrospinal fluid (CSF MMPs) of patients with ALS in relation to severity of the disease. Metalloproteinases MT-MMP-1, MMP-2, MMP-9 and additionally age of subjects and disease duration were analyzed. The results demonstrate that the error of differentiation between healthy subjects and ALS patients (for MMP-2 feature) as well as between mild and severe ALS states (for CSF MMPs set) equalled to 0.033. In conclusion, the pattern recognition approach may be useful for differentation of ALS progressing on the basis of CSF MMPs features.
EN
The alkali oxide silicate glasses, such as potassium silicate, sodium-potassium silicate and sodium-potassium-aluminium silicate are technologically interesting due to many possible industrial applications. In the present work, the effect of electron irradiation of various doses on the chemical state of potassium ion in silicate glasses is investigated. The method involves X-ray photoelectron (XPS) spectroscopy aided with the K 2p spectra line shape analysis by the comparative statistical algorithm of the pattern recognition (PR) method called the fuzzy k-nearest neighbor (kNN) rule. The decomposition of silicate oxide glasses, migration and changes of the chemical state of potassium alkali ion at the surface of four silicate glasses (K glass, Na-K-Al glass, Na10K5 glass and Na5K10 glass) exposed to electron dose up to about 20 000 cm⁻² are discussed.
PL
Alkaliczne szkła krzemionkowe, takie jak potasowe, sodowo-potasowo oraz sodowo-potasowo-aluminiowa są interesujące technologicznie ze względu na wiele możliwych zastosowań przemysłowych. W pracy badany jest wpływ wiązki elektronowej o zróżnicowanych wartościach dawek na stan chemiczny jonu potasu, znajdujących się w szkłach krzemionkowych. Kształt widm K 2p rejestrowanych metodą spektroskopii fotoelektronów XPS analizowany jest za pomocą porównawczego algorytmu statystycznego metody rozpoznawania obrazów (ang. pattern recognition - PR), zwanego rozmytą reguła k-najbliższych sąsiadów (ang. fuzzy k-nearest neighbors rule - fkNN). Dyskutowane są procesy zachodzące na powierzchni szkieł krzemionkowych, K-, Na-K-AI.-, Na10K5- oraz Na5K10-, takie jak degradacja, migracja oraz zmiany stanu chemicznego jonu potasu po oddziaływaniu z wiązką elektronową o dawce do wartości około 20 000 cm⁻².
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.