Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biogas plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Analiza pracy wybranej instalacji odnawialnych źródeł energii
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy wybranej instalacji odnawialnych źródeł energii. Celem badań wykonanych przez autorów było rozważenie pozytywnych oraz negatywnych oddziaływań odnawialnych źródeł energii na sieci elektroenergetyczne. Analizując poszczególne parametry sieci takie jak współczynnik THD, stabilność napięcia oraz wartość prądu zwarciowego określono wpływ źródła odnawialnego na jakość energii. Wskazano pozytywne aspekty istnienia OZE w systemie. Poza negatywnymi oraz pozytywnymi aspektami istnienia w systemie odnawialnych źródeł należy przeanalizować możliwości oraz występujące ewentualne zagrożenia.
EN
The article presents an analysis of the operation of a selected renewable energy source installation. The aim of the research carried out by the authors was to consider the positive and negative effects of renewable energy sources on power grids. By analyzing individual network parameters such as THD, voltage stability and the value of short-circuit current, the influence of the renewable source on the quality of energy was determined. Positive aspects of the existence of RES in the system were indicated. Apart from the negative and positive aspects of the existence of renewable energy sources in the system, it is necessary to analyze the possibilities and possible threats.
2
Content available remote Ekonomiczne aspekty pozyskiwania i wykorzystania biogazu
PL
Biogaz jest wytwarzany w wyniku fermentacji metanowej na składowiskach lub podczas pracy biogazowni. Właściwie zagospodarowany służy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzdatniony i poddany procesowi sprężania, ma zastosowanie jako paliwo transportowe. Ocena efektywności ekonomicznej instalacji biogazowej zależy od stosowanego wsadu oraz możliwości wykorzystania generowanego ciepła. Aspekty ekonomiczne pracy biogazowni określone są przez koszty jej inwestycji, wielkości dofinansowania, koszty pozyskiwanej biomasy, wydajności instalacji oraz ostateczne pozyskanego ciepła wraz z produkcją energii elektrycznej.
EN
Biogas is produced as a result of methane fermentation in landfills or during operation of a biogas plant. It is used is for the production of heat and electricity. Treated and subjected to a compression process, it is used as a transport fuel. The economic efficiency assessment of a biogas installation depends on the feedstock used and the possibility of using the heat generated. The economic aspects of a biogas plant's operation are determined by its investment costs, co-financing, costs of biomass obtained, installation efficiency and final heat acquired along with electricity production.
EN
The increasing demand for electrical energy and environmental concerns associated with conventional means of its generation drive the interest in alternative fuels. Biohydrogen, widely considered as fuel of the future, is one of such alternatives. To date, research results suggest that biological routes are the most promising for hydrogen production, especially dark (hydrogen) fermentation. Hydrogen fermentation can be performed with agricultural and food processing wastes as substrates. In this paper the most important factors influencing dark fermentation are reviewed and analyzed. These are: pH, partial pressure, temperature, and retention time. The biohydrogen generation efficiency is also presented with respect to different substrates. It should be also pointed out that many factors are still unknown; thus, the process requires conducting further research.
PL
Nieodłącznym elementem infrastruktury miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju miast jest gospodarka odpadami [1]. Biogazownie przetwarzające odpady komunalne są częścią instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Analizowane inwestycje niosą wiele korzyści zarówno środowiskowych (zagospodarowanie odpadów), jak również energetycznych (wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów) [2].
EN
The agricultural and food sector accounts for substantial volumes of organic waste (such as livestock excreta, meat offals) considered as onerous on the environment. The above decomposes formulating methane, carbon dioxide and hydrogen sulphide in anaerobic conditions. Methane produced in digester chambers of a biomass plant (called biogas) may be applied for the production of electricity and heat, powering of vehicles as well as injections into gas networks. Biogas is one of the renewable sources of energy. In the light of the EU's sustainable development and climate neutrality policies, increasing the share of renewable sources in overall energy consumption is a priority for the Member States. For this reason, the article examines one of the renewable energy sectors in Poland, which is agricultural biogas production. The main attention was focused on agricultural biogas plants. Most often used substrates for biogas production, the dependence of biogas plant location on the population living in particular regions (voivodships) and the development of agriculture in their territories were analysed. The main purpose of the article was to indicate the reasons for the failure of the agricultural biogas plant construction program in Poland. Literature and document analysis were performed, interviews with waste producers as well as owners of agricultural biogas plants were carried out, and SWOT analysis was prepared.
PL
Badano możliwość wykorzystania bakteryjnych i bakteryjno-drożdżowych konsorcjów mikrobiologicznych do oczyszczania cieczy pofermentacyjnych o dużej zawartości azotu amonowego. Uzyskano znaczące wydajności usuwania NH4 + – N, wynoszące 46% (po 7 dniach) dla odcieku po fermentacji osadów ściekowych oraz 88,5% (po 14 dniach) dla odcieku po biometanizacji gnojowicy.
EN
Microbiol. consortia contg. bacteria and yeasts were used to reduce the content of NH4 + ions in effluents from biogas plants based on sewage sludge or liq. manure, located in Poland and Slovakia, resp. The highest removal efficiency of NH4 + ions was 46% (after 7 days) for the effluent generated upon fermentation of sewage sludge, and 88.5% (after 14 days) for the effluent obtained upon biomethanization of pig manure.
PL
Praca jest przeglądem badań własnych i wybranych publikacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). W związku ze wspieraniem przez UE zróżnicowanych źródeł energii, a szczególnie przyjaznych dla klimatu, przedstawiono zagadnienia dotyczące otrzymywania i techniki intensyfikacji produkcji biogazu z osadów ściekowych oraz metod oczyszczania go do czystego biometanu. Na przykładzie oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie wykazano potencjał energetyczny polskich oczyszczalni ścieków komunalnych. Przedstawiono unikalny w UE kierunek rozwoju w Polsce OZE przez tworzenie klastrów energetycznych. Dla porównania przedstawiono intensywny rozwój i udział OZE w niemieckiej gospodarce.
EN
The article presents the results of the autor own research and selected publications in the field of renewable energy sources (RES). In connection with the EU support for diversified energy sources, especially those friendly to the climate, the issues concerning the preparation and techniques of intensification of biogas production from sewage sludge and methods of its purification to pure biomethane are presented. On the example of the Płaszów wastewater treatment plant in Kraków, the energy has been selected to demonstrate potential of Polish wastewater treatment plants. In Poland energy cluster present the unique direction of renewable energy development. For comparison, intensive development and the share of renewable energy in the German economy were presented.
8
Content available remote Wykorzystanie pofermentu z biogazowni do wytwarzania nawozów
PL
Chociaż w Republice Czeskiej ma miejsce boom w budowie biogazowni, to wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych (pofermentów) z tych instalacji jako nawozów w rolnictwie jest wciąż przedmiotem ożywionych dyskusji. Pofermenty zazwyczaj zawierają znaczne ilości azotu amonowego, który przy pH powyżej 8 jest niestabilny i łatwo przechodzi w wolny amoniak, co powoduje nie tylko utratę składników użyźniających glebę, ale również stwarza zagrożenie toksyczne dla edafonu glebowego. Zaleca się zatem komponowanie pofermentu z innymi materiałami, a zwłaszcza z odpadami organicznymi. W pracy wytwarzano nawozy o ulepszonych właściwościach poprzez konwersję pofermentu. Otrzymano i przetestowano 50 mieszanek. Próbki nawozów porównano w testach kiełkowania przeprowadzonych zgodnie z normami czeskimi. Mieszanki pofermentu z torfem miały korzystne charakterystyki i nie wykazywały toksycznego działania na rośliny. Sześć mieszanek wręcz stymulowało wzrost roślin.
EN
Fifty plant growing media were prepd. by mixing white peat with digestates from com. biomass gasification plants (and some other org. wastes) and studied for phytotoxicity on Lepidium sativum seeds (germination test). Use of the peat resulted in decreasing pH values of the digestates and a fixation of phytotoxic NH₃ on the peat surface according to a cation-exchange mechanism. Six plant growing media (germination rate above 85%, rooting index above 100%) were recommended for practical use in agriculture.
EN
In this work the task of modeling processes of anaerobic microbiological fermentation with keeping the balance on the stages of hydrolysis and acidogenesis was considered. It was proposed and justified to build the model at the stage of acidogenesis in the form of interval difference operator (IDO). The structure identification method of IDO on the principles of honey bee colony functioning in the food search process, which provides the possibility of obtaining simple IDO structures with specified prognostic properties relative to existing methods, was substantiated.
PL
Największa liczba instalacji biogazowych znajduje się poza Europą - w Azji, zwłaszcza w Chinach, gdzie działa kilka milionów prostych i prymitywnych biogazowni przy gospodarstwach rolnych, a poferment stosowany jest jako nawóz. Biogazownie rozwijają się intensywnie także w Japonii oraz w Korei, przy czym są to już zakłady nowoczesne i zaawansowane technologicznie, głównie wykorzystujące rozwiązania europejskie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rozwój instalacji biogazowych dotyczy głównie gazu wytwarzanego na składowiskach. Niemniej w profesjonalnym wytwarzaniu i wykorzystaniu biogazu z odpadów przoduje Europa. Na tym tle interesujące jest, jak wygląda udział tego typu obiektów w systemach gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. W pracy przeprowadzono analizę rozwoju instalacji fermentacji metanowej odpadów komunalnych w krajach europejskich oraz w Polsce, w tym m.in. wykorzystywanych technologii.
EN
The largest number of biogas plants is located outside Europe - in Asia, especially in China, where there are several million of simple and primitive biogas plants at farms and poferment is used as a fertilizer. Biogas plants develop intensively also in Japan and Korea, but they are modem and technologically advanced and they use mainly European technologies. In the United States the development of biogas plants concerns mainly the gas production at the landfills. However, Europe excels in a professional production and utilization of biogas coming from waste. On this background, it is interesting what is the share of such facilities in the municipal waste management systems in Poland. The paper analyzes the development of the installations of the municipal waste anaerobic digestion in the European countries and in Poland, including technologies used there.
PL
Instalacje biogazowe dla odpadów komunalnych charakteryzują się efektami eksploatacyjnymi, które wyrażane są przede wszystkim poprzez sprawność fermentacji (określaną jako ilość produkowanego biogazu), jakość wytwarzanej masy pofermentacyjnej (warunkującej możliwość jej dalszego wykorzystania lub konieczność unieszkodliwiania), korzyści środowiskowe (np. redukcja ilości frakcji ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska) oraz finansowe (zysk energetyczny). W pracy przedstawiono ilość i skład biogazu powstającego w wyniku rozkładu odpadów komunalnych oraz różnych związków organicznych w nich zawartych, porównanie szybkości wytwarzania metanu, a także charakterystykę wybranych substratów pochodzących z odpadów komunalnych pod kątem produkcji biogazu. Omówiono efekty eksploatacyjne dotyczące produkcji biogazu z odpadów potencjalnie przetwarzanych w trzech rodzajach instalacji - przystosowanej dla dużego miasta, dla jednorodzinnego gospodarstwa domowego (dla którego zaproponowano układ biogazowni wzorowany na produktach firm Puxin oraz Biotech India) oraz dla gospodarstwa rolnego (z wykorzystaniem zarówno odpadów pochodzących z rolnictwa, jak i odpadów komunalnych). Wskazano zastosowania kalkulatorów biogazowych. Zaprezentowano możliwości postępowania z masą pofermentacyjną, przedstawiono korzyści oraz trudności związane z eksploatacją biogazowni dla odpadów komunalnych.
EN
Biogas plants for the municipal waste are characterized by the operating effects, which are expressed primarily by the efficiency of the fermentation (defined as the amount of produced biogas), the quality of the produced fermented mass (conditioning the possibility of its further use or need for disposal), environmental benefits (eg. reduction of the amount of biodegradable fractions directed to the landfills) and financial advantages (energy gain). The paper presents the amount and the composition of the biogas produced in the municipal solid waste treatment (decomposition) and various organic compounds contained in the municipal solid waste, the comparison of the rate of methane production as well as the characteristics of the selected substrate coming from the municipal waste in relation to biogas production. We discuss the operating effects in relation to the production of biogas coming from waste potentially treated in three types of installa¬tions - adapted for the big city, for a single-family household (for which the biogas system inspired by the products of Puxin and Biotech India companies was proposed) and for the farm (using both the waste from agriculture and the municipal waste). The use of biogas calculators was indicated. The possibilities of dealing with the fermented mass were presented. The benefits and the difficulties associated with the operation of a biogas plant for the municipal solid waste were shown.
EN
Recently, there is a growing pressure on a rapid construction of agricultural biogas plants, particularly in the Czech-Polish border region. It is an area with large expanses of agricultural land which can serve to supply biogas plants with biomass. This strategy should contribute to harmonize the common agricultural policy of the European Union. A need for qualified operators of these stations on this territory is also increasing. Therefore we first include a demonstration of an education program for students in the field of agricultural waste anaerobic fermentation and biogas production. We present here the first part of an innovative approach which we use in the teaching program “Physico-technical Measurements and Computer Technology” at the Faculty of Science at the University of Hradec Kralove and also in the education of internshipers from the Faculty of Natural Sciences and Technology at the University of Opole. There are requirements to fulfil labour market expectations and to make this subject more attractive for the students. Students’ theoretical and practical preparation constitutes a comprehensive source of knowledge and skills required in a real life job. Joined theoretical and practical knowledge gained by students, reinforced by the skills developed during task analysis followed by their solution, provides the future graduate higher quality abilities and better position in the labour market.
PL
W ostatnim czasie rośnie nacisk na budowę biogazowni rolniczych, szczególnie w czesko-polskim regionie przygranicznym. Jest to region, gdzie występują duże obszary gruntów rolnych mogących służyć do zasilania biogazowni. Strategia ta powinna przyczynić się do harmonizacji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. W związku z powyższym wzrasta również potrzeba wykształcenia wykwalifikowanych operatorów tych stacji. Pierwsza część pracy obejmuje prezentację akademickiego programu edukacyjnego w dziedzinie fermentacji beztlenowej odpadów i wytwarzania biogazu pochodzącego z produkcji rolnej. Zaprezentowano część innowacyjnego podejścia, które wykorzystywane jest w programie nauczania „Pomiary fizyko-techniczne oraz technologie komputerowe” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Hradec Kralove, a także w edukacji studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wymagania te mają sprostać oczekiwaniom rynku pracy i uczynić kierunek studiów bardziej atrakcyjnym. Powiązanie przygotowania teoretycznego i praktycznego studentów tworzy kompleksowe źródło wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędnych do pracy w biogazowniach. Zarówno wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne zdobyte przez studentów, wzbogacone o umiejętności analizy zadań, a następnie ich rozwiązania, zapewnią przyszłym absolwentom większe możliwości i lepszą pozycję na rynku pracy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na urządzeniach domowych służących do przygotowywania posiłków, które były zasilane mieszaninami biogazu rolniczego z LNG lub z LPG. Badane urządzenia przystosowane były do spalania gazów ziemnych grupy E lub grupy Lw. Przygotowane mieszanki miały parametry energetyczne odpowiadające minimalnym parametrom dla gazów drugiej rodziny grupy E i grupy Lw. W artykule scharakteryzowano biogaz oraz potencjał produkcyjny biogazu rolniczego w Polsce.
EN
The Paper presents results of tests carried on household appliances used for food preparation which were powered by mixtures agricultural biogas with LNG or LPG. The tested devices were designed to burn gas groups E or Lw. Prepared mixtures had energetic parameters which correspond to the minimum requirements for second family gases groups E and Lw. The article contains characteristics of agricultural biogas and agricultural biogas production potential in Poland.
PL
Biogaz jest produktem fermentacji związków pochodzenia organicznego ulegających biodegradacji, występujących w wielu substratach, w tym m.in. w odpadach komunalnych. W przypadku stosowania odpadów komunalnych jako jedynego wsadu do biogazowni mogą być brane pod uwagę dwa rozwiązania – przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w zakładzie unieszkodliwiania (MBP ze stabilizacją beztlenową) oraz poddawanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji pozyskiwanych w drodze selektywnej zbiórki recyklingowi organicznemu w zakładzie odzysku. Oba warianty umożliwiają wykorzystanie energii. W przypadku odpadów segregowanych u źródła dodatkowo istnieje możliwość recyrkulacji materii organicznej. Stabilizacja zmieszanych odpadów komunalnych przyczynia się natomiast do ograniczenia strumienia komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska oraz zmniejszenia ich uciążliwości. Odpady komunalne mogą być ponadto stosowane jako kosubstrat w procesach przetwarzania innych surowców ulegających biodegradacji metodą fermentacji metanowej. W pracy przedstawiono wyniki badań wskaźnika nagromadzenia odpadów kuchennych z gospodarstw domowych, wyniki badań odpadów spożywczych z gospodarstw domowych, zawartości składników nawozowych w odpadach zielonych oraz dane obrazujące przydatność odpadów komunalnych do pozyskiwania biogazu.
EN
Biogas is a product of fermentation of biodegradable organic compounds, which are present in a lot of substrates, for example in the municipal solid waste. In the case of the use of the municipal solid waste as the only feedstock to the biogas plant, two solutions can be taken into account – the treatment of the mixed municipal solid waste in the waste treatment plant (mechanical-biological treatment with anaerobic stabilization) and the organic recycling of the biodegradable fractions from the municipal solid waste selectively collected in the waste recovery plant. Both versions allow to use the energy. In the case of the waste selected at the source there is an additional possibility of the organic matter recirculation. The stabilization of the mixed municipal solid waste causes the reduction of biodegradable fractions directed to the landfills and the reduction of its nuisance. The municipal solid waste can be also used as a cosubstrate in the methane fermentation of other biodegradable raw materials and waste. The paper presents the results of analysis of the accumulation index of kitchen waste from households, of food waste from households, of the nutrients content in green waste and the data illustrating the suitability of the municipal solid waste for biogas production.
EN
Currently in Poland there are more than 50% of biodegradable fractions in the municipal solid waste, and among them kitchen and garden waste together with waste from green areas – more than 35%. This is the amount that should be properly treated, and methods particularly suitable in this case are the biological methods. The compounds that are the substrates for biogas production are both mixed municipal solid waste, residual waste and biodegradable waste fractions, selectively collected. The installations for the biogas production should be mainly adapted to the technological properties of the treated waste. The classification of the methods of anaerobic treatment of the municipal solid waste is, however, difficult due to the the multitude of the criteria, which should take into account not only the process conditions (eg. temperature, mixing system, continuity of supply, staging) and technological properties of the waste (eg. the humidity), but also the diversity resulting from the source of the feedstock (mixed waste / selectively collected), the goal of the processing (organic recycling / disposal) and the nature of the product obtained in the form of the fermented material (compost / stabilized waste). Regarding the fermentation of the municipal solid waste, the most important factor is the division of these methods into wet and dry technologies and thermophilic and mesophilic ones. Currently, the dry fermentation systems are considered more appropriate for the mixed municipal waste due to the lower sensitivity of these methods to the quality of the feedstock. In practice, the mesophilic, single-stage fermentation is most commonly used. However, in the phase of intensive development there are twostage technologies. Among the fermentation technologies used for the treatment of the municipal solid waste, the small biogas plants are becoming increasingly popular (also called the backyard ones), which are primarily aimed at the disposal of locally generated waste and the production of biogas and fertilizer for their own needs. The increased production of the energy from biogas can be explained primarily by the legal changes, that indicate one hand the need to reduce landfilling of biodegradable waste and on the other hand – the benefits of producing energy from renewable sources.
PL
Obecnie w Polsce w odpadach komunalnych frakcje ulegających biodegradacji stanowią ponad 50%, a wśród nich odpady kuchenne i ogrodowe wraz z odpadami z terenów zielonych – ponad 35%. Jest to ilość, która powinna być w odpowiedni sposób zagospodarowana, a metodami szczególnie w tym przypadku predestynowanymi są metody biologiczne. Związki będące substratami w produkcji biogazu występują zarówno w zmieszanych odpadach komunalnych, odpadach resztkowych, jak i we frakcjach ulegających biodegradacji, gromadzonych selektywnie. Instalacje do produkcji biogazu powinny być dostosowane przede wszystkim do właściwości technologicznych przetwarzanych odpadów. Klasyfikacja metod beztlenowego przetwarzania odpadów komunalnych jest jednak trudna ze względu na mnogość kryteriów, które powinny uwzględniać nie tylko warunki prowadzenia procesu (np. temperaturę, system mieszania, ciągłość dostaw, etapowość) oraz właściwości technologiczne przetwarzanych odpadów (np. ich wilgotność), ale również zróżnicowania wynikające ze źródła pochodzenia wsadu (odpady zmieszane/gromadzone selektywnie), celu realizacji przetwarzania (recykling organiczny/ unieszkodliwianie) oraz charakteru uzyskanego produktu w formie pofermentu (kompost/stabilizat). Z punktu widzenia fermentacji odpadów komunalnych najistotniejsze znaczenie ma podział tych metod na technologie mokre i suche oraz na termofilowe i mezofilowe. Aktualnie systemy fermentacji suchej uznaje się za bardziej wskazane dla zmieszanych odpadów komunalnych ze względu na mniejszą wrażliwość tych metod na jakość wsadu. W praktyce najczęściej stosowana jest fermentacja mezofilowa, jednostopniowa. W fazie intensywnego rozwoju znajdują się jednak technologie dwustopniowe. Wśród technologii fermentacyjnych wykorzystywanych do przetwarzania odpadów komunalnych coraz popularniejsze stają się systemy małych biogazowni (zwanych również przydomowymi), których celem jest przede wszystkim unieszkodliwianie lokalnie wytwarzanych odpadów oraz produkcja biogazu i nawozu na własne potrzeby. Wzrost produkcji energii pochodzącej z biogazu można tłumaczyć przede wszystkim zmieniającymi się regulacjami prawnymi, wskazującymi z jednej strony na konieczność ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji, a z drugiej – dającymi korzyści z wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
EN
The renewable energy gains over the recent years on the meaning, also in consideration of increasing prices the energy and some signs of changes of climate caused by the man. Thereby in many countries the large press lies down on the use of renewable sources of energy such as water, the sun, the wind and the biomass covering every now and again the best part of the power requirement. One of method of the production of the energy from the biomass is the production of the biogas in specially to this end constructed devices so called biogas plants. To create of conditions to the development of this field are necessary specific performances supporting and propagating on the domestic grade and regional. In Germany the enforcement of amended law about the renewable energy contributed to true bumu in the sector of the energy production from the biogas. In Germany in 1999 functioned 850 agricultural biogas plants, in 2003 – 1700 and in 2005 – 2800. In Poland until the year 2005 according to data given by the Office of the Regulation of the Energetics worked 64 power plants supported on the biogas. One ought however to remember that this number includes except agricultural biogas plants first of all installations of the refuse dump gas and the biogas on the refinery of sewage. Poland is a rich country in the stony coal field in the face of this the dependency of the country from the import of this raw material is least. In turn of the gas consumption of terrestrial in Poland increases and the perspective of the dependency himself from the import of this raw material until the year 2030 indicates the more and more greater need for the purchase of this raw material besides limits of our country. On the basis the information contained in the report European P utting green Gas Grid from the year 2014 results that the biomethane production in countries of western Europe gains the more and more greater popularity. This results from this that the import of natural gas to Europe is realized almost as a whole from the east direction. In European Union are many countries which import 100% their demand on natural gas to {in the face of} this aspect the reduction of the dependency themselves these countries from the import of gas in the figure {form} of the production of biomethane becomes a key-matter. For the purpose of the improvement of the development of agricu ltural biogas plants in Poland arose the government-document going out opposite to postulates about the necessity of the establishment of the system promoting and supporting the production of the agricultural biogas. A foundation „of Directions of the development agricultural biogas plants in Poland in years 2010–2020” is the creation of optimum-conditions to the development of installations producing the agricultural biogas so until the year 2020 to lead to the construction of averagely one biogas plant in every commune using the biomass of the agricultural origin, on the assumption possessions through the commune of applicable provisions to the execution of such undertaking.
PL
Celem badań prezentowanych w pracy było poznanie przydatności uprawy żyta w poplonie ozimym oraz kukurydzy lub sorgo w plonie wtórym do produkcji biomasy na potrzeby biogazowni rolniczych. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2009-2012 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec, powiat Rawicz, na glebach średniej przydatności rolniczej, w rejonie o małej ilości opadów rocznych (<550 mm) i niskim poziomie wody gruntowej. Podstawą oceny przydatności porównywanych roślin były plony z hektara: suchej masy, biogazu oraz wydajności energetycznej i koszty produkcji bioenergii. Uzyskane wyniki badań wskazują na bardzo dobrą przydatność żyta uprawianego w poplonie ozimym i kukurydzy w plonie wtórym do produkcji biomasy. Z uprawy żyta i kukurydzy uzyskano łącznie plony z ha: suchej masy 40 t, biogazu >17 900 m3 i wydajności energetycznej 790 GJ, w warunkach niskich kosztów produkcji (<10 zł·GJ-1). Natomiast plony sorgo uprawianego w plonie wtórym były mniejsze niż kukurydzy i łącznie z żytem wynosiły z ha: suchej masy 37 t, biogazu >13 000 m3 i wydajności energetycznej 733 GJ. Zatem sorgo uprawiane w plonie wtórym jest mniej przydatne od kukurydzy do produkcji biomasy dla biogazowni rolniczych.
EN
The study aimed at recognizing the usability of rye crop in the winter aftercrop, and maize or sorghum in aftercrop, to produce the biomass for agricultural biogas plants. Field experiments were conducted in years 2009-2012, at Stary Sielec Experimental Station, Rawicz district, on medium quality soils, in the region of low annual precipitation (<550 mm), and low ground water level. Basis to evaluating compared plants were the yields (per hectare) of dry matter and biogas, as well as the energetic efficiency and costs of generated bioenergy. The results of investigations indicated very good usability of rye cultivated in the winter aftercrop and maize in aftercrop, to biomass production. The cultivation of rye and maize in aftercrop resulted in total with the yields (per ha) of: dry matter 40 t, biogas >17 900 m3 and energy output 790 GJ, at relatively low production costs (<10 PLN·GJ-1). On the other side, the yields of sorghum, cultivated in aftercrop, were smaller than the maize, and together with rye amounted (per ha) to: dry matter 37 t, biogas >13 000 m3 and energy output 733 GJ. Thus, the sorghum cultivated in aftercrop was less useful to biomass production for agricultural biogas installations, than the maize.
EN
A hydraulic retention time (retention) also known as HRT is one of the most important parameter in biogas plant exploitation. In practice, there are many substrates with different HRT used in agricultural biogas plant which makes difficulties in fermentation process optimization. The aim of this study was to investigate and compare the efficiency of biomethane production and to determine the dynamics of the fermentation process expressed by reaching 60, 80, 90 and 100% of HRT. The results showed very big differences in efficiency of methane production as well as HRT duration between analyzed substrates. The total fermentation period (100% of HRT) for investigated substrates amounted average 31,5 day (range: 21-41 days). However production of last 10% of methane average out 28%. It proves very low dynamics of fermentation process in the last phase.
PL
Oszacowano potencjał energetyczny biogazu w Polsce, który wynosi ok. 187 PJ/r, biorąc pod uwagę zasoby surowcowe, które mogą być wykorzystane do produkcji biogazu w poszczególnych województwach. Analizowano zasoby biomasy pochodzącej z odchodów zwierzęcych, upraw, z użytków zielonych, osadów ściekowych i organicznej frakcji odpadów komunalnych. Do oceny wielkości potencjału wykorzystano dane statystyczne GUS oraz wskaźniki dostępne w literaturze. Potencjał energetyczny biogazu z różnych źródeł w układzie województw przedstawiono w postaci wykresów i map tematycznych.
EN
The energy potential of biogas in Poland has been estimated to equal approx. 187 PJ/year, taking into account the resources that can be used to produce biogas in particular provinces. The following biomass resources were analysed: animal manure, crops, grasslands, sewage sludge and organic fraction of municipal waste. In order to estimate the potential level, data from the Main Statistical Office (GUS) and indicators available in literature were used. The energy potential of biogas from different sources for all provinces has been presented in the form of diagrams and thematic maps.
PL
W pracy przedstawiono ocenę przydatności dostępnych on-line kalkulatorów biogazowni przy planowaniu budowy biogazowni rolniczej. Określono liczbę zdefiniowanych substratów oraz elementy kalkulacji dostępne w kalkulatorach biogazowni. Obliczono uzysk metanu i moc elektryczna projektowanych biogazowni przy założonym dziennym wsadzie 50 ton obornika bydlęcego i 50 ton gnojowicy świńskiej. Wykazano, że kalkulatory biogazowni na ogół nie dysponują opcją doradczą przy doborze substratów i kosubstratów. W większości kalkulatorów biogazowni pomijane są koszty pracy obsługi, składowania i wywózki substratów i masy pofermentacyjnej. W kalkulatorach biogazowni na ogół nie ma podanych metod obliczeń, a różnice w uzyskanych wynikach przekraczają 60%. Kalkulatory biogazowni należy traktować wyłącznie jako narzędzie doradcze nie decyzyjne.
EN
The paper presents an assessment of the usefulness of on-line biogas calculators when planning the construction of agricultural biogas plants. The number of defined substrates and calculation components available in biogas calculators were determined. The methane yield and electrical power of the designed biogas plants were calculated at a given charge of 50 tons of cattle manure and 50 tons of pig manure. It was proved that biogas calculators generally do not have the advisory option in the selection of substrates and co-substrates. Most biogas calculators disregard the labor costs and costs of storage and disposal of substrates and the mass remained after fermentation. The biogas calculators usually do not present the methods of calculation, and the differences in the obtained results exceed 60%. The biogas calculators should be treated only as an advisory not decisive tool.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.