Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono proces organizacji przestrzeni składowania w magazynach środków ochrony roślin na przykładzie hurtowni tych środków, przygotowującej projekt budowy magazynu dla potrzeb realizowanej działalności handlowej. Jako dane wejściowe do projektowania przyjęto prognozy sprzedaży opracowane na podstawie danych historycznych oraz ograniczenia dotyczące dopuszczalnych gabarytów powierzchni składowania wynikających z rozmiarów posiadanej działki. Zgodnie założeniami projektowymi, zdefiniowanymi przez właściciela hurtowni, pestycydy składowane będą w opakowaniach zbiorczych (makrojednostkach) na paletach przemysłowych o wymiarach 1200 × 800 mm. Ze względu na wymagane warunki składowania nie dopuszcza się piętrzenia paletowych jednostek ładunkowych. W ramach zrealizowanych prac badawczych opracowano projekt organizacji przestrzeni składowania wykorzystując metody stałych i wolnych miejsc składowania.
EN
A case-study of designing the pesticide storage space. The sale forecast constituted the input data of the study. A storage plan with the dynamic and fixed storage space allocation was developed.
2
Content available remote Magnetic and magnetotransport properties of nickel-doped manganites
EN
Structural and magnetization measurements have been performed on the La1-xSrxMn0.5Ni0.5O3 (0 ≤ x ≤ 0.2) with perovskite structure. Structural data testify a partial order of the Ni and Mn ions in all the compounds in spite of chemical substitution of the La3+ ions by Sr2+ ones and an increase of the oxidation state of the Ni ions from 2+ towards to 3+ one. Magnetic structure of the compounds changes from ferromagnetic one to antiferromagnetic (compounds with x ≥ 0.1) while the temperature of a transition into paramagnetic state remains about 270 K for all the samples.
PL
Wykonano strukturalne i magnetyzacyjne pomiary na La1-xSrxMn0.5Ni0.5O3 (0 ≤ x ≤ 0.2) ze strukturą perwoskitu. Dane strukturalne potwierdzają częściowe uporządkowanie jonów Ni i Mn we wszystkich związkach pomimo chemicznej substytucji jonów La3+przez jony Sr2+ oraz zwiększenia stanu utlenienia jonów Ni od 2+ do 3+. Struktura magnetyczna związków zmienia się ze stanu ferromagnetycznego do antyferromagnetycznego (związki o x≥ 0.1), podczas gdy temperatura przejścia w stan paramagnetyczny pozostaje w przybliżeniu stał dla wyrzyskich próbek i wynosi 270 K.
EN
This paper presents an algorithm for programming an industrial robot’s end effector path based on 2D images. The first section gives a brief overview of modern solutions for industrial robot implementation. The next section describes the test set-up and the software used in tests. The work also presents the key elements of the controller algorithm and their operation: 2D image processing with MATLAB software, generating the code for robot control in AS language, and implementation of the produced codes to the Kawasaki RS003N robot.
EN
The development of competitiveness on world markets caused the need to increase production flexibility. An essential tool in achieving this purpose could be production scheduling. Unfortunately, the production process is associated with presence of numerous random events that negatively affect its course. Therefore, it is necessary to apply appropriate prediction methods which help to reduce its affect. The paper presents the conception of robust production scheduling. The typical scheduling problems and robust scheduling idea are described. Moreover, the current solutions of production scheduling under uncertainty are outlined. Finally, the idea of creating robust schedules based on previous production processes are presented. In the final part of the paper the author presented problems related to proposed idea.
EN
The paper presents a computer program developed for the determination of the basic dynamic characteristics of the process of machining, numerical simulations of the dynamic system of the process of machining, and graphic presentations of the numerical simulations performed. Results of simulations of the runs of time and frequency characteristics of the process of machining with variable machining parameters are presented. High goodness-of-fit of the model with the actual process of turning was achieved.
EN
Numerical studies were conducted with the use of a computer program permitting the determination of the basic dynamic characteristics of the process of machining and the presentation of graphic characteristics of the numerical simulations performed. Analysis was performed of the relation of the output parameters of the dynamic system to the input parameters, relative stiffness coefficient B to feed rate and depth of machining, change of retardation and time constants to rotary speed and depth of machining, and of the frequency and time characteristics of models of the dynamic system of machining of shafts with low rigidity.
EN
The first mechanical construction of swivel walker is from year 1963 and it was aimed for support movement of people with disabilities. This solution was very difficult and it was main reason for purpose of electromotoric module, which facilitates movement and reduce effort of people with disabilities. Therefore further research in this area are still provided. In this paper trajectory of swivel walker with electromotoric modules is described. To analyze the tilt and trajectory structure of the walker SolidWorks software was implemented.
EN
The paper presents a new method of heat treating-straightening of long shafts with low rigidity. Analytical relationships for the determination of rectilinearity of shaft axis in heat treating-straightening are presented. A fixture for heat treating-straightening of shafts was developed. The experiment conducted as well as the calculations confirm high effectiveness of the developed method of heat treating-straightening of long shafts with low rigidity. Application of the developed technology of heat treating-straightening permits minimisation of the value of deflection of semi-finished product and stabilisation of the level of residual longitudinal stress, which results in enhanced operational accuracy of long shafts with low rigidity, improved quality and operation parameters of finished products.
EN
The paper presents a method combining the processes of straightening and thermal treatment. Technological processes with axial strain were considered, for the case of heated material and without its heating. The essence of the process in the case of heated material consisted in the fact that if under tension all longitudinal forces in the first approximation are uniform - the same strains are generated. The presented technological approach, aimed at reducing the curvature of axial-symmetrical parts, is acceptable as the process of rough, preliminary machining, in the case of shafts with the ratio L/D≤100 (L – shaft length, d – shaft diameter) and without a tendency of strengthening. To improve the accuracy and stability of geometric form of low-rigidity parts, a method was developed that combines the processes of straightening and heat treatment. The method consists in that axial strain – tension, is applied to the shaft during heating, and during cooling the product is fixed in a fixture, the cooling rate of the shaft being several-fold greater than that of the fixture. A device is presented for the realisation of the method of controlling the process of plastic deformation of low-rigidity shafts. In the case of the presented device and the adopted calculation scheme, a method was developed that permits the determination of the length of shaft section and of the time of its cooling.
EN
The traditional production planning model based upon a deterministic approach is well described in the literature. Due to the uncertain nature of manufacturing processes, such model can however incorrectly represent actual situations on the shop floor. This study develops a mathematical modeling framework for generating production plans in a multistage manufacturing process. The devised model takes into account the stochastic model for predicting the occurrence of faulty products. The aim of the control model is to determine the number of products which should be manufactured in each planning period to minimize both manufacturing costs and potential financial penalties for failing to fulfill the order completely.
PL
Określono najodpowiedniejszy schemat ustalenia i zamocowania wałków o małej sztywności oraz czynniki umożliwiające taki wybór, a w trakcie mocowania oprócz zamykania siłowego jest realizowane również zamykanie kinematyczne. Opracowano sposób obróbki mechanicznej wałków o małej sztywności, umożliwiający sterowanie stanem sprężyście – odkształcalnym wałków w układzie technologicznym oraz osiągnięcie wymaganej dokładności w czasie toczenia. Zaprojektowano urządzenie, realizujące opracowany sposób obróbki mechanicznej wałków o małej sztywności, umożliwiające zwiększenie sztywności wałka w trakcie obróbki w wyniku przyłożenia do części osiowej siły rozciągającej. Urządzenie stabilizuje odkształcenia sprężyste części w stanach ustalonych i przejściowych oraz podwyższa dokładność obróbki wałków o małej sztywności. Określono racjonalne koszty własne przygotowania baz technologicznych, na etapie technologicznego przygotowania produkcji, co daje możliwość wyboru odpowiedniej technologii obróbki wałków o małej sztywności, konstruowania zorientowanego technologicznie oraz zmniejszenia kosztów obróbki wałków.
EN
The study determines the most suitable pattern of alignment and fixing of low-rigidity shafts; it also presents factors that determine such choice. The part is fixed both by force closing and kinematic closing. A new method for machining low rigidity shafts is developed to control the elastic-deformable state of these shafts in a technological system and to produce parts with the required accuracy during turning. To implement this new developed method for low rigidity shafts, an apparatus is designed. The apparatus allows to increase the rigidity of shafts during machining by the application of axial tensile force to the workpiece. The apparatus stabilizes elastic deformations in the workpiece both in a steady state and under transitory conditions; it also increases the machining accuracy of low rigidity shafts. Rational prime costs of preparing technological alignment centers at the stage of production preparation are determined; knowing these costs, it is possible to select a suitable machining technology for low rigidity shafts, to produce a technology oriented design, and to reduce the costs of machining these shafts.
EN
Owing to the complexity of technical and organizational problems that manufac-turing enterprises are faced with, there is a growing interest in methods and tools that aid design of manufacturing systems. These methods and tools can be applied both to reorganize the existing manufacturing systems and to design new ones. For this reason, computer simulations are widely used in production engineering. This paper presents the application of computer simulations when designing the subsystem known as ordering of objects in a flexible manufacturing system. The simulations were performed using the comprehensive simulation software Enterprise Dynamics.
EN
This paper investigates the mechanism of origin of structural, structural and technological defects of rollers. The technique for integrated indicator of vibration working surfaces of the rings to determine the level of life of the finished part to the operation as part of the bearing and predict the vibroacoustic characteristics of rolling bearings. It was established that technological defects cause low-frequency and high-frequency vibrations. The question about the extent to which it is necessary to strengthen the tolerances on the parameters of bearings on which vibration level is determined not errors bearing parts and their structural properties. Calculated values of the amplitudes vibroacceleration due to the rigidity of the bearing vibrations are so small that in some cases adopted precision calculations turned enough to detect such vibrations. Thus, when tested on the vibro-acoustic installations structural vibration does not play an important role.
EN
The article presents the mathematical model of production control in the Just-in-time delivery system’s conditions for a planning fixed horizon. The aim of the control model is to determine the demand for means of production (materials, labour force) at the right moment of time. The stochastic model of appearing the fault products was taking into account. Minimization both the costs of manufacturing and possible penalties connected with the incomplete execution of the order was taken as a criterion of optimization process.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model sterowania produkcją w warunkach dostaw w systemie Just-in-time, w określonym horyzoncie czasowym. Model sterujący określa zapotrzebowanie na środki produkcji (materiały, siła robocza) w zdefiniowanych momentach czasu. Pod uwagę wzięto stochastyczny model występowania wyrobów wadliwych w procesie produkcyjnym. Jako kryterium optymalizacji rozważano minimalizację kosztów produkcji oraz ewentualnych kar związanych z niepełną realizacją zamówień.
EN
The essential influence of the unevenness of temperature distribution while heating in the technological process on dimensions stability of low rigidity elements was shown. The new approach was applied to formulate mathematical models, which describe the elastic and inelastic behaviour of piece using transfer functions and block diagrams, allowing to use frequency method for evaluation of the behaviour of dynamic semifinished element as the rigid body.
PL
Opracowano sposób korekty ustawienia układu technologicznego obrabiarki polegający na wprowadzeniu do układu sterowania dodatkowego dodatniego sprzężenia zwrotnego względem siły skrawania. Zastosowane sterowanie adaptacyjne posuwem wzdłużnym oraz dodatkowymi oddziaływaniami siłowymi, wywołującymi stan sprężyście-odkształcalny, umożliwia wyeliminowanie błędów statycznych oddziaływania sterującego oraz zakłócającego przy sterowaniu parametrami dokładności obróbki części o małej sztywności w stanie sprężyście-odkształcalnym.
EN
The authors developed a method of correction consisting in the introduction, in the control system, of an additional positive feedback relative to the force of milling. Adaptive control was applied for axial feed and for additional force actions causing the elastic-deformable state, which permits the elimination of static errors of control effects and interference in the control of quality parameters.
EN
The paper presents platform one4all uses several computer products implementing as services for realization of the basic/fundamental business processes, communication and workflow management, project management, or the analysis of business activities. The newly presented the foundations of building the systems of Service Oriented Architecture, SOA, their conception and influence on functioning of the whole enterprise.
EN
The specification of the low rigidity parts machining process is consider by introducing suitable equations of constrains, which describe additional elastic deformations in one of equations describing the force controlling influence. This paper introduces general and detailed mathematical models of the DS of turning the longitudinal, low rigidity shafts. Research results and examples of their approximation were introduced. Some method of synthesis and examples structure of regulator P were shown for one detailed model of DS under received approximated operational transmittance of DS. The way of controlling the accuracy of shafts turning in the elastic deformable condition and controlling system was described.
EN
Two-mass model of bitool chambering was introduced. Build on its basis mathematical model of deep holes chambering was used to conduct numerical analysis of the system. By optimizing parameters of machine-fixture-part-tool system one can reduce the time of transitory processes, increase dynamic rigidity and decrease tremblings level during deep hole chambering, what allows to increase their accuracy and machining efficiency.
20
Content available remote Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek
EN
More and more complex problems connected with designing modern and future manufacturing systems (in this: flexible and reconfigurable manufacturing systems) force researchers to develop formalized, computer aided tools which help to solve these type of problems. In many cases they are directly connected with NP-hard problems which are in need of reaching methods from the area of artificial intelligence such as heuristic algorithms, genetic algorithms and ant algorithms. In this paper the authorship algorithm of generating technological paths was presented. This algorithm is part and parcel of methodology of machine tools subsystem selection in casing-class flexible manufacturing system. Defined problem is an NP-hard one and its solution requires analyzing great number of possible solutions. Input data for this problem is [0-1] matrix of machine tools technological assumptions which is a base for further generating al possible pathways for the synthetic product through the system with simultaneous minimizing number of necessary fixing operations. The presented algorithm, thanks to taking specified rules of searching, gives possibility to avoid necessity of analyzing all potential solutions. The article presents the structure of algorithm, example of its functioning and analysis of its effectiveness. This algorithm based on conception of heuristic methods, can also be implemented in different problems of this type and is characterized with high capacity and effectiveness level comparable with different methods used for solving NP-hard problems.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.