Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The ground source of drinking water for the village of Skalice nad Svitavou is located 35 km North of Brno (Czech Republic). An evaluation of developments in selected indicators of water quality in this groundwater source in the period 2013–2017 was the essence of this work. The data was provided by Vodárenská akciová společnost, a.s., i.e. the operator. At the same time, annual monitoring of water quality in the Úmoří stream, which flows through the catchment area and can affect the quality of groundwater, was carried out. Water samples were collected in 2017–2018 from 6 profiles on the Úmoří stream and its two tributaries. Raw water from the groundwater source does not meet the requirements for drinking water in some indicators and needs to be treated. Monitoring of surface water shows that the most problematic indicator is total phosphorus, the concentration of which exceeded limit values on all sampling profiles. The highest values were found in the tributaries, where total phosphorus concentrations exceeded 10 mg∙dm–3. There are 12 municipalities in the area of interest, only two of which have their own sewage treatment plant. It is clear from the results that wastewater in some municipalities is discharged directly into the recipient and is the cause of above-limit concentrations of both phosphorus and nitrogen. Intensively used agricultural land is another major source of pollution. Based on an analysis of sources of pollution, corrective measures have been proposed to improve the quality of surface and groundwater in the area.
EN
The removal of nitrates from aqueous solutions is cumbersome because of their high solubility in water. The use of zero-valent iron (ZVI) for the reduction of nitrates is the chemical process and it is an alternative method to the biological ones. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of nitrates removal from water solution by using the ZVI process. The process was coupled with the removal of COD, phosphates and turbidity by using by-products of nitrates reduction. Batch tests were performed to evaluate the effectiveness of ZVI in the removal of nitrates from aqueous solutions. The effectiveness of nitrates removal was analyzed after 5, 10, 20, 30 and 60 min. and compared to the initial concentration of pollutants. Simultaneously analysis of ammonium nitrogen and nitrites was controlled to identify products of nitrates reduction under various pH. The removal of COD, phosphates and turbidity was also performed in batch tests. The effectiveness of the removal by using three types of chemicals was compared – PIX, FeSO4, and waste Fe2+/Fe3+ from the ZVI process. The results obtained in the study indicate that ZVI can be effectively used in the treatment of water polluted with nitrates and the by-products of the process could be further applied in the removal of COD, phosphates and turbidity. Based on the results the method should be advised as a promising alternative to the technologies used nowadays under technical scale as a technology that fits with a circular economy.
EN
New polymers with potential application in a waste water purification from inorganic contaminants were synthesized via a chemical modification of poly(vinyl chloride) by "click” method based on copper(I)-catalyzed Huisgen reaction. The structure of the resulting polymers containing 1,4-disubstituted triazole units was confirmed by infrared spectroscopy (ATR-FTIR), nitrogen elemental analysis and differential thermal analysis (DTA). The obtained polymers were subsequently used in the elimination of nitrate ions and metalions from the wastewater of Beja region (Tunisia). It was found that new polymers were most efficient in capturing of zinc ions, the average extraction percentage of Zn2+ was 28%, while the average extraction percentage of nitrates did not exceed 12.5%. The selectivity of the binding of investigated ions can be arranged in the following order: Zn2+> NO3–> Ca2+> Mg2+.
PL
W wyniku chemicznej modyfikacji poli(chlorku winylu) metodą „click”, opartej na reakcji Huisgena katalizowanej za pomocą miedzi, zsyntetyzowano nowe polimery o potencjalnym zastosowaniu do oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń związkami nieorganicznymi. Nowe zsyntetyzowane polimery zawierają w swojej budowie jednostki 1,4-dwupodstawionego triazolu. Strukturę otrzymanych polimerów potwierdzono metodami spektroskopii w podczerwieni (ATR-FTIR), analizy elementarnej azotu i analizy termicznej (DTA). Polimery te wykorzystano następnie do eliminacji jonów azotanowych i jonów metali występujących w wodach ściekowych w regionie Beja (Tunezja). Stwierdzono, że nowe polimery najefektywniej wychwytują jony cynku (Zn), średni procent ekstrakcji (% E) wynosił 28 %, a średni procent ekstrakcji azotanów nie przekraczał 12,5 %. Selektywność wychwytu badanych jonów przez zsyntetyzowane polimery można uszeregować następująco: Zn2+ > NO3– > Ca2+ > Mg2+.
PL
Znowelizowana ustawa Prawo Wodne wraz z „Programem działań mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” została przyjęta w sierpniu 2018 r. Nowe przepisy całkowicie zmieniły sposób wdrażania dyrektywy azotanowej, uznając cały kraj jako jeden wielki obszary szczególnego narażenia (OSN). Dodatkowo wyznaczyły obszary „bieguna zimna” i „bieguna ciepła”, gdzie terminy nawożenia odpowiednio skrócono lub wydłużono. Nowe przepisy obowiązują zbyt krótko, żeby można było na podstawie danych monitoringowych odpowiedzieć na pytanie, czy są skuteczne i rzeczywiście spowodowały ograniczenie ładunku azotu wprowadzanego do wód powierzchniowych. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania makromodelu DNS/SWAT, jako narzędzia prognostycznego, na podstawie którego zbudowano trzy scenariusze wariantowe symulujące skutki ograniczenia lub wydłużenia okresów nawożenia w przykładowej zlewni Przymorza (rzeka Słupia, profil Charnowo). Otrzymane wyniki pozwoliły precyzyjnie określić zarówno wartości ładunku azotu ogólnego w wybranym profilu obliczeniowym, jak i przewidywany stopień jego zmniejszenia lub zwiększenia w zależności od przyjętej długości okresu nawożenia. Wyniki symulacji wykazały jednoznacznie, że bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące okresów nawożenia wpłyną na zmniejszenie ładunku azotu w wodach powierzchniowych. Powstałe w ostatnim czasie narzędzia, takie jak Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa), mogą znacząco poprawić weryfikację użytych modeli, w których moduł meteorologiczny odgrywa podstawową rolę, tak jak ma to miejsce w przypadku makromodelu DNS/SWAT przystosowanego do prowadzenia analiz jakości wód, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów agrotechnicznych prowadzonych w zlewni.
EN
The amended Water Law Act together with the “Program of measures aimed at reducing the pollution of waters with nitrates from agricultural sources and prevention of further pollution” was adopted in August 2018. The new regulations completely changed the implementation of the Nitrates Directive, recognizing the whole country as one large area of NVZ (nitrate vulnerable zone). In addition, “pole of cold” and “pole of heat” areas were designated where fertilization timelines were shortened or extended accordingly. It is too early to confirm the efficiency of the new regulations based on monitoring data or quantify their contribution to limiting nitrogen load in surface waters. Therefore, in this article, a DNS/SWAT macromodel was employed as a prognostic tool to develop three variant scenarios simulating the effects of limitation or extension of fertilization periods in the exemplary catchment of Przymorze (Slupia river, Charnowo profile). The results obtained allowed for a precise determination of both the total nitrogen load in the selected calculation profile and the anticipated degree of its reduction or increase depending on the assumed length of the fertilization period. The results indicate that more restrictive regulations regarding fertilization periods translate into a reduction in total nitrogen load in surface waters. Recently developed tools such as Polish Atlas of Rainfall Intensity (PANDa rainfall model) may significantly improve validation of the models employed. In these models, the meteorological module plays a central role like in the DNS/SWAT macromodel equipped to perform water quality analyses with a particular focus on agrotechnical measures implemented in the catchment.
PL
Fosfor jest podstawowym składnikiem białek i szkieletów kręgowców, uczestniczy w przemianach cukrów oraz tłuszczy. Organizm człowieka zawiera 1 kg fosforu, z czego 75% jego ilości znajduje się w kościach i zębach. Uczestniczy w procesach regulacji reakcji biochemicznych zachodzących w komórce (fosforylacji), pełni funkcję bufora utrzymującego stałe pH we krwi i w moczu. Fosfor jest związkiem biogennym, którego obecność w środowisku wodnym powoduje proces eutrofizacji przez wzrost fitoplanktonu, odtlenienie wody, wzrost mętności i zawartości siarkowodoru, prowadząc w konsekwencji do śmierci większych organizmów wodnych, na przykład ryb.
6
Content available remote Physicochemical methods of nitrates removal from wastewater
EN
Nitrate(V) ions in surface water and sewage are pollutants, which excessive concentration have a negative impact on aquatic ecosystems. Due to the chemical properties, removal of nitrates from wastewater is a difficult process. In the municipal sector, biological denitrification (activated sludge) is the most commonly used process. However, in the case of industrial wastewater, where inhibiting substances or substances toxic to microorganisms are present in wastewater, it is necessary to use other types of methods. It is possible to distinguish here methods based on physicochemical processes, in particular: physicochemical separation, chemical or electrochemical reduction and oxidation under supercritical conditions. At present, membrane methods and ion exchange processes are used mainly in the industrial sector because of the high knowledge of the technology and the amount of applications used. Intensive studies are also being carried out on methods using chemical reduction processes, where greatest advantage is the ability to transform nitrates to neutral molecular nitrogen.
PL
Zaprezentowano możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zawartości azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych w funkcji jego różnych postaci występujących w odpływie z oczyszczalni ścieków. W badaniach zastosowano dane z lat 2010–2016, zawierające pomiary zawartości związków azotu w ściekach odpływających z oczyszczalni obsługującej aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 100000. Zbiór danych wejściowych został wstępnie poddany analizie skupień i następnie wykorzystany do trenowania sieci neuronowej w postaci perceptronu wielowarstwowego. Na podstawie uzyskanych symulacji stwierdzono, że najmniejsze wartości błędów prognozy ilosci azotu ogólnego (2÷3%) uzyskano w wariancie, gdy jego wartość była funkcją wszystkich postaci azotu występujących w oczyszczonych ściekach. W przypadku modelu wykorzystującego jedynie dane o zawartości azotu nieorganicznego oraz azotanów otrzymane wyniki symulacji niewiele różniły się od wartości rzeczywistych, na co wskazuje bardzo duża wartość współczynnika korelacji (>97%). Wartość średniego błędu bezwzględnego w tym przypadku zwiększyła się tylko o około 4 punkty procentowe do wartości 6,2% (proces uczenia) oraz 6,9% (proces testowania/walidacji) w stosunku do symulacji wykorzystującej wszystkie postacie azotu w ściekach.
EN
Potential application of artifi cial neural networks (ANN) to forecast total nitrogen content (TNC) in treated wastewater was presented as a function of selected nitrogen forms present in the secondary effl uent. The analyzed data from the period of 2010–2016 covered measurements of the nitrogen content in the effl uent from the treatment plant servicing agglomeration with a population equivalent of more than 100,000. The input data set was initially subjected to cluster analysis and then, used to train a neural network in the form of a multilayer perceptron (MLP). The simulations demonstrated that the smallest error values for the forecast of TNC (2–3%) were obtained for the variant, the value of which was a function of all the forms of nitrogen present in the secondary effl uent. For the total nitrogen model based on inorganic nitrogen and nitrates data only, the simulation results did not differ signifi cantly from the actual values, as indicated by a very high correlation coeffi cient (over 97%). In this case, the value of the mean absolute error increased only by nearly 4% to 6.2% (learning process) or 6.9% (testing/validation process), compared to the simulation based on all the nitrogen forms in the sewage.
EN
The paper deals with the issue of nitrates in groundwater, to where they predominantly pass due to the application of nitrogen fertilizers in agricultural areas. Excess concentrations of nitrates in drinking water are undesirable, and may even cause a life-threatening condition called methemoglobinemia. The permissible concentrations of nitrates in drinking water are determined by legislation and the upper limit is 50 mg/l. Approximately 5% of the Czech population draw water from individual sources. In this study we identified and analysed selected samples from wells located in the Moravian-Silesian Region and in the Olomouc Region. The data and test results in this paper show that the nitrate concentration limit of 50 mg/l was exceeded in a half of the analysed groundwater samples. In some cases, the limit was exceeded in the order of tens of mg/l.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości biogenów (Nog., NH4, NO3, NO2, Pog., PO4) w wodach nieczynnych kamieniołomów, których celem była ocena ich stanu. Średnia zawartość Nog. mieściła się w granicach 1,10–3,50 mgN·dm-3 a Pog. w przedziale 0,39–1,08 mgP·dm-3. Nie stwierdzono zagrożenia zbiorników azotanami ze źródeł rolniczych, maksymalne stężenie NO3 wynosiło 1,06 mgNO3·dm-3. Wysokie stężenie Pog. (>0,1 mgP·dm-3) powoduje eutrofizację, występująca we wszystkich zbiornikach, objawiająca się zakwitami glonów oraz wpływa na złą ocenę stanu wód. Najgorszą jakość wód odnotowano w zalanych kamieniołomach KG-3 i KG-2 będących pod presją ze strony ścieków z gospodarstw rolnych. Badane wskaźniki zanieczyszczeń wód w kamieniołomach KG-1, KŁ-4, KM-5 spełniają wymagania kategorii A1 i potencjalnie mogą być źródłem wody do spożycia (po uzdatnieniu).
EN
The paper presents the results of the research of nutrients concentration (total nitrogen – TN, NH4, NO3, NO2, total phosphorus – TP, PO4) in the waters of inactive quarries. The aim of research was to assess the condition of quarry lakes. Average concentration of TN was within 1.10-3.50 mgN×dm-3 and TP in the range of 0.39–1.08 mgP·dm-3. No risk of reservoir enrichment by nitrates from agricultural sources was found, the maximum NO3 concentration was 1.06 mgNO3·dm-3. High concentration of TP (>0,1 mgP·dm-3) causes eutrophication, occurring in all reservoirs, manifested by algal blooms and affects poor water status assessment. The worst water quality was found in the quarry lakes KG-3 and KG-2 exposed to the sewage from farms. The examined indicators of water pollution in quarry lakes KG-1, KŁ-4, KM-5 fulfill the requirements of category A1 and potentially may be a source of water for consumption (after water treatment).
PL
Płytkie wody podziemne są szczególnie podatne na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego. W pracy podjęto próbę rozpoznania kierunku przestrzennych i czasowych zmian stężenia azotanów w płytkich wodach gruntowych, zalegających pod warstwą piaszczystej gleby, w miejscu okresowego składowiska obornika i w jego najbliższym otoczeniu. Badania przeprowadzono w latach 2009–2015 na terenie gospodarstwa rolnego ukierunkowanego na produkcję mleka, położonego w północno-zachodniej części środkowego basenu Biebrzy, w województwie podlaskim. Stanowisko badawcze zlokalizowano na skraju pola, na którym corocznie uprawiano kukurydzę i gdzie na przełomie lat 2010/2011 i 2014/2015 okresowo składowano obornik. Próbki wód gruntowych pobierano korzystając z 7 studzienek kontrolno-pomiarowych, w odstępach miesięcznych, 4-8 razy w roku. Uzyskane zbiory wyników zawartości azotanów poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem analizy wariancji z testem Kruskala-Wallisa. Przeprowadzono również analizę korelacji stężenia azotu azotanowego w wodzie z różnych punktów badawczych oraz analizę jego regresji w kolejnych latach badań. Średnie, roczne stężenie azotu azotanowego w próbkach wód gruntowych pobieranych z poszczególnych studzienek kształtowało się szerokim zakresie wartości od 1,1 do 101,8 mg N-NO3∙dm–3. W zdecydowanej większości przypadków (86%) wielokrotnie przekraczało ono graniczną wartość dla III klasy jakości wód podziemnych czyli 11,3 mg N-NO3∙dm–3. Zatem badane wody należy zaliczyć do wód zanieczyszczonych bądź zagrożonych zanieczyszczeniem. Ponad to w ujęciu przestrzennym i czasowym, średnie, roczne zawartości azotanów w badanych próbach wód gruntowych, pobieranych ze studzienek zainstalowanych na terenie stanowiska badawczego charakteryzowały się znacznym zróżnicowanym przestrzennym, miały odmienne nasilenie jak też kierunki zmian w czasie, w niewielkim stopniu były ze sobą skorelowanie.
EN
Shallow groundwater is particularly susceptible to contamination by nitrates from agricultural sources. The paper attempts to recognize the direction of spatial and temporal changes in the concentration of nitrates in shallow groundwater, lying under a layer of sandy soil, in the place of a temporary manure storage place and in its immediate vicinity. The study was conducted in the years 2009–2015 on farm focused on milk production, located in the north-western part of the central basin of Biebrza, in Podlaskie voivodeship . The research stand was located at the edge of the field where maize was grown every year and where manure was periodically stored at the turn of 2010/2011 and 2014/2015. Groundwater samples were collected using 7 control and measurement wells, on a monthly basis, 4-8 times a year. The obtained results of nitrates content were subjected to statistical analysis using the analysis of variance with the Kruskal-Wallis test. The analysis of correlation of nitrate nitrogen concentration in water from various research points and analysis of its regression in subsequent years of research was also performed. The average annual concentration of nitrate nitrogen in groundwater samples collected from individual wells was in the wide range from 1.1 to 101.8 mg NO3∙dm–3. In the vast majority of cases (86%) it repeatedly exceeded the limit value for the third class of groundwater quality, or 11.3 mg N-NO3∙dm–3. Thus, the tested water should be classified as polluted or at risk of contamination. In addition, in spatial and temporal terms, the average annual nitrates content in the tested groundwater samples collected from wells installed on the research site was characterized by a significant different spatial, has a different intensity as well as directions of changes in time, to a small extent correlated with each other.
EN
The feasibility of aluminum powder (with particle size of 75–150 μm) for nitrate removal from aqueous solutions has been investigated. Adsorption was examined in function of initial nitrate concentration, contact time, pH and influence of other interfering anions. Maximum nitrate removal occurred at equilibrium pH of 10. The kinetics of adsorption of nitrate ions was discussed based on three kinetic models, namely: the pseudo-first order, the pseudo-second order and the intraparticle diffusion model. The experimental data fitted the pseudo-second order kinetic model very well; the rate constant was 4x10–4 g/ (mg·min) at the concentration of NO3- of 100 mg/dm3. The adsorption data followed both Langmuir (R2 = 0.808) and Freundlich (R2 = 0.865) isotherms probably due to the real heterogeneous nature of the surface sites involved in the nitrate uptake. The maximum sorption capacity of aluminum powder for nitrate adsorption was found to be ca. 45.2 mg/g at room temperature. The results indicate that aluminum powder is an interesting alternative for nitrate removal from the water.
EN
Groundwater and surface waters are a common, inseparable resource of drinking water. The agricultural Kocinka River catchment in southern Poland is among the case studies within the BONUS - Soils2Sea project (Reducing of nutrient loadings from agricultural soils to the Baltic Sea via groundwater and streams). The study is oriented on exploring the possibilities of reducing nitrates. High concentrations of nitrates are observed in groundwater of the Upper Jurassic Major Groundwater Reservoir No. 326, in which the Kocinka catchment area is located. Previous studies in this area failed to determine whether there is denitrification of nitrates in groundwater. The aim of the study is to investigate the significance of denitrification processes in surface water for the quality of waters in catchments. The influence of artificial and natural water reservoirs on nitrogen removal in the catchment was evaluated. Samples and measurements were taken with particular attention to sites upstream and downstream of the reservoirs. Concentrations of nitrates, conductivity (EC), pH, dissolved oxygen and isotope ratios of oxygen and nitrogen in nitrates were determined in selected locations. The results indicate that nitrate reduction potential differs between the reservoirs. Especially fish ponds show high potential to remove nitrates, depending on seasonal variability.
13
EN
The level of nitrate concentration in groundwater is a measure of the degree of contamination of the environment. However, it says little about the origin of nitrates. Stable isotopes of N and O (δ15 N and δ18 O) can differentiate between manure and chemicalfertilizers. This is the reason for undertaking a study on groundwater with high concentration of nitrates in the national monitoring network to recognize the origin of nitrates. Contrary to expectations, the results suggest that nitrates are derived mostly from manures and less from chemical fertilizers. Further studies are urgently needed.
EN
The paper presents the water chemistry from subsurface drainage systems located in an agricultural area. Studies have shown a significant degree of transformation of chemical composition, observed in a hydrochemical multi-ionic type, in which nitrates play the main role. This is the predominant form of mineral nitrogen in the water and accounts for an average of 95%, which corresponds to a concentration range of 11.07 to 47.82 mg/dm3. Field studies were the basis for determining the reliability of the theoretical model for the distribution ofnitrogen loading leached from soils. Loading was computed on the basis of statistical data concerned average annual fertilizer usage expressed as a pure component, and data from own research on the estimation of nitrogen leaching rate. Nitrogen loadings in the range of 1.54-13.17 kgN/ha-year was converted to the expected nitrate concentrations in infiltration waters through the vadose zone, taking into account the average infiltration recharge. The expected nitrate concentration range of 1.69 to 120.00 mg/dm3 (with the concentrations above 50 mg/dm3 observed in 18.4% of the area) may be the basis for designing the most vulnerable areas (OSN) for nitrogen leaching to surface water and groundwater.
PL
Wstęp i cel pracy: Farmakoterapia jest podstawą dzisiejszej medycyny. Wszystkie grupy leków obarczone są jednak ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dolegliwości bólowych u pacjentów, wyindukowanych często stosowanymi grupami leków. Materiał i metody: Na podstawie dostępnego piśmiennictwa wskazano grupy leków, które mogą powodować działania niepożądane w postaci bólu. Ponadto podjęto próbę opisania patomechanizmu, występujących objawów klinicznych oraz możliwości terapeutycznych. Wyniki: Nadużywanie wszystkich leków przeciwbólowych i terapia nitratami często prowadzi do polekowych bólów głowy. Opioidy mogą indukować różnorodne dolegliwości bólowe, w mechanizmach: hiperalgezji indukowanej opioidami, tolerancji na opioidy, allodynii oraz bólu z odstawienia. Zarówno statyny jak i chinolony wywołują dolegliwości bólowe z układu ruchu. Chemioterapia jest przyczyną neuropatii obwodowej. Wnioski: Każda grupa leków jest obarczona działaniami niepożądanymi, które należy zgłaszać do stosownej instytucji.
EN
Introduction and aim: Pharmacotherapy is the core of modern medicine. Unfortunately all drugs may lead to side effects. The aim of this paper is to present the appearance of pain among patients undergoing a treatment with commonly used medications. Materials and methods: On the grounds of the available literature, the authors identify several drug groups that can cause pain. Moreover, pathomechanisms as well as clinical symptoms and possible therapies were described. Results: Headaches may be caused by a medication-overuse in the therapy with analgesics and nitrates. Opioids are known to induce pain in various mechanisms: opioid-induced hyperalgesia, tolerance, allodynia and withdrawal. Both statins and quinolones may lead to muscle ache. Peripheral neuropathy is a result of chemotherapy. Conclusion: None of the investigated drugs are free from side effects. The occurrence of such phenomena must be reported to the adequate institution.
EN
Several mixtures, based on urea, urea hydrogen peroxide complex (UHP), triacetone triperoxide (TATP) with some inorganic oxidants were studied by means of ballistics mortar with TNT as a reference standard. The detonation pressure, P, detonation velocity, D, detonation heat, Q, and volume of gaseous product at standard temperature and pressure conditions (STP condition) were calculated by the mean of Explo5 V6.3. The relatively high explosive strength of some samples relative to the TNT charge, focuses on the positive influence of hydrogen peroxide presence in these mixtures, with advantage in the form of its complex with urea (i.e. as UHP). This influence connects with hydroxi-radical in the mixture under its initiation (as the first intermediate of this initiation reaction).
EN
Nitrates and nitrites are natural components of the environment and contribute to the nitrogen cycle on Earth. Although nitrogen is essential for life, nitrogen compounds are among the main pollutants in the ecosystem. High concentrations of nitrogen compounds in the groundwater are primarily caused by human activity mostly in the use of chemical fertilizers in agriculture. Common health risks associated with higher concentrations of nitrates give rise to methemoglobin, which negatively affects mainly infants, and the potential formation of carcinogenic nitrosamines. This paper summarizes the results of laboratory tests of electrodialysis to remove nitrates from the model water. For the model solutions we used NaNO3 and NaNO3 with NaCl with a concentration of nitrates of approximately 1000 mg/l. The aim of the test was to achieve a concentration of nitrates corresponding to the limit for drinking water, which is 50 mg/l. The tests were carried out in the batch mode, and semi-continuous mode. All the tests have demonstrated the effectiveness of nitrate removal around 90%.
PL
Azotany i azotyny są naturalnymi składnikami środowiska i biorą udział w obiegu azotu na Ziemi. Pomimo tego, że azot jest niezbędny do życia, związki azotu występują wśród głównych składników zanieczyszczeń w ekosystemie. Wysokie stężenia związków azotu w wodach gruntowych są spowodowane głównie działalnością ludzką poprzez stosowanie nawozów w rolnictwie. Powszechne zagrożenia zdrowia związane z wyższymi stężeniami azotanów to wzrost poziomu methemoglobiny, która negatywnie wpływa zwłaszcza na niemowlęta, jak również potencjalne tworzenie się rakotwórczych nitrozoamin. W artykule przedstawiono wyniki testów laboratoryjnych elektrodializy, przeprowadzanych w celu usunięcia azotanów z wody wzorcowej. Jako modelowe roztwory zastosowano NaNO3 oraz NaNO3 z NaCl o stężeniu azotanów na poziomie ok. 1000 mg/l. Celem testu było osiągnięcie stężenia azotanów na poziomie akceptowalnym dla wody pitnej, który wynosi 50 mg/l. Testy zostały przeprowadzone w trybie przedziałowym i pół-ciągłym. Wszystkie testy wskazały efektywność usuwania azotanów na poziomie około 90%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy stężeń związków azotu w formie azotu amonowego i azotanów (III) i (V) w Potoku Oliwskim. Badania zrealizowano w latach 2016–2017, analizując wpływ opadu atmosferycznego w zlewni miejskiej. Wybrano sześć charakterystycznych punktów i sprawdzono oddziaływanie zagospodarowania zlewni na zmianę wskaźników zanieczyszczeń wywołanych epizodem opadowym. Stwierdzono wzrost azotu amonowego po wystąpieniu opadu w okresie wiosennym, w porównaniu do jesiennego. Wyniki stężenia azotanów (III) dla wszystkich punktów przekroczyły graniczne wartości II klasy czystości, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. W pracy przedstawiono także wyniki stężenia związków azotu w Potoku Oliwskim po wystąpieniu opadu nawalnego, który spowodował powódź w Gdańsku, w lipcu 2016 r.
EN
In the article the results of nitrogen compounds (NH4, NO2-, NO3-) in water samples collected at six locations (sampling points) at the Oliwa Stream will be presented. The study was carried out in 2016–2017, analyzing the changes caused by rainfall in the urban catchment. After the spring rain the concentration of ammonia nitrogen is considerably higher than in autumn. The results were compared with the Regulation of the Minister of the Environment, which describes two main classes of water purity. In addition, the article describes the results of the nitrogen compounds after the rainfall of 15th July 2016 will be presented.
PL
Identyfikacja parametrów sorpcji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym jest niezbędnym elementem oceny szybkości ich migracji do wód podziemnych. W artykule omówiono wykorzystanie metody przepływowych badań kolumnowych do określenia parametrów sorpcji azotu amonowego i azotanów w gruncie piaszczystym. Badania kolumnowe wykonano w aparacie Trautwein z zachowaniem stałego gradientu, wykorzystując dwa roztwory modelowe stanowiące znaczniki – konserwatywny (chlorki) oraz reagujący (saletra amonowa). W szczególności wyznaczono wartości współczynnika opóźnienia oraz dynamicznej pojemności sorpcyjnej. Na podstawie krzywych przejścia, obrazujących zależność stężenia danego zanieczyszczenia w funkcji czasu, określono, ilokrotnie prędkość migracji zanieczyszczenia ulegającego procesowi sorpcji w gruncie (NH4+ i NO3–) była mniejsza od prędkości przepływu wody podziemnej i zanieczyszczeń konserwatywnych (Cl–). Na podstawie otrzymanych krzywych przejścia wyznaczono wartości pojemności sorpcyjnej badanych gruntów (pył piaszczysty i piasek średni) w punkcie przejścia (C=0,05Co) oraz w punkcie wyczerpania pojemności sorpcyjnej (C=0,95Co).
EN
Identification of contaminant sorption parameters in a soil-water environment is crucial to assessment of their migration velocity to groundwater. In the studies, flow-through column tests were applied in order to determine sorption parameters of ammonium and nitrates in loam and sandy soils. The column testing was conducted in a Trautwein apparatus at a constant head with the use of two tracer solutions: conservative (chlorides) and reactive (ammonium nitrate). In particular, the retardation factor (parameter R) and dynamic sorption capacity were determined. On the basis of breakthrough curves, illustrating correlation between contaminant concentration and time, velocity of a solution undergoing sorption in soil (NH4+ and NO3–) and velocity of groundwater or conservative tracers (Cl–) were compared and retardation factors calculated. In addition, values of dynamic sorption capacity of the tested soils (loam and medium sand) at the breakthrough (C=0.05Co) and exhaustion (C=0.95Co) points were determined.
EN
Due to instability of fresh cucumbers during storage and their seasonal availability, different methods are used to preserve them, of which pickling is one of the most favourable. The aim of this paper was to investigate the effect of package type (bags made from low density polyethylene (PE-LD) and the metalized polyethylene terephthalate (PET met/PE) foil) on selected quality parameters of pickled cucumbers. Vegetables were analysed in 2014 before packaging and after 1, 2, 3, and 4 months of chilled storage in two types of a package. It has been found that the package type used had no statistically significant (p > 0.05) effect on dry matter content, vitamin C content, nitrate and nitrite contents and antioxidant activity of the pickled cold stored cucumbers. The level of total polyphenols was statistically significant (p≤0.05) in pickled cucumbers stored in bags made from the metalized polyethylene terephthalate (PET met/PE) foil.
PL
W związku z nietrwałością przechowalniczą ogórków i ich sezonowością jedną z najkorzystniejszych metod ich utrwalania jest kiszenie. Celem niniejszych badań przeprowadzonych w 2014 r. było zbadanie wpływu rodzaju opakowania (torebki wykonane z folii polietylenowej o małej gęstości (PE-LD) oraz torebki z metalizowanego politereftalanu etylenu (PET met/PE) na wybrane parametry jakościowe ogórków kiszonych. Analizy były wykonywane w warzywach przed zapakowaniem oraz po 1-, 2-, 3i 4-miesięcznym okresie chłodniczego składowania w dwóch rodzajach opakowań. Badania nie wykazały istotnego statystycznie (p > 0,05) wpływu rodzaju użytego opakowania na zawartość witaminy C, azotanów(V), azotanów(III) oraz na aktywność antyoksydacyjną przechowywanych w nich chłodniczo ogórków kiszonych. Istotnie statystycznie (p≤0,05) wyższą zawartością polifenoli ogółem odznaczały się ogórki kiszone przechowywane w woreczkach z folii metalizowanej.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.