Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Job reengineering and the increase of unemployment
EN
In ancient times work was perceived negatively and performed mainly by slaves. At least since the industrial revolution work is desirable, and its absence excludes from full participation in society. It is claimed, that due to technology, many professions will be pushed out of the job market. That is why we need a discussion on a new project of socio-economic development, from which work is not eliminated.
PL
W czasach antycznych praca była postrzegana negatywnie i wykonywana głównie przez niewolników. Nie była ona przywilejem, a przykrym obowiązkiem. Przynajmniej od czasów rewolucji przemysłowej praca jest pożądana, a jej brak wyklucza z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wszystkiemu winien jest rozwój technologii, która wypiera z rynku pracy nie tylko pracowników fizycznych, ale przede wszystkim umysłowych.
EN
In the paper the authors will present the concept of precariat and precarious work. It will be explained how this phenomena affects sustainable development. To present these topics, theoretical concepts, which present precariat in a wider perspective (such as globalization, consumer society, weakening of welfare state) will be presented. Additionally, statistical data will be presented from different European countries, which will illustrate the problem of working-poor. Particularly attention will be put on the young employees (younger than 24 years old), who are mainly affected by this problem.
PL
W niniejszym artykule zostaną przedstawione kwestie związane z prekariatem i prekaryzacją pracy. Autorzy ukażą jak te zjawiska wpływają na zrównoważony rozwój. W tym celu zostaną przedstawione koncepcje teoretyczne, ukazujące ten problem w szerszym kontekście zmian społeczno-politycznych (globalizacja, społeczeństwo konsumpcyjne, państwo opiekuńcze). Ponadto, zostaną przedstawione dane statystyczne z różnych krajów europejskich, pokazujące skalę problemu biednych, pracujących. Szczególna uwaga zostanie przyznana młodym pracownikom (poniżej 24. roku życia), których ten problem najbardziej dotyczy.
EN
The article presents the topic of kibbutz (Israeli socialist, agrarian community). The author presents its evolution from a small, highly collectivistic commune into a modern organization. The emphasis is put into a reform, which was implemented in order to save kibbutz from bankruptcy and flee of their member. The author presented her own research, conducted in a kibbutz in the Northern Israel. However, the topic of kibbutz is just an excuse to make a broader comparison with contemporary organization/enterprises. The authors tries to draw conclusion from the “success story” of the kibbutz and shows how this could be a universal pattern for modern organizations in transition.
PL
W artykule przedstawiono tematykę izraelskiego kibucu (socjalistycznej społeczności rolniczej). Autorka przedstawia ewolucję od małej, bardzo kolektywistycznej komuny do nowoczesnej organizacji. Nacisk został położony na reformę, zrealizowaną w celu ratowania kibucu przed bankructwem i ucieczką jego członków. Autorka bazuje na własnych badaniach, przeprowadzo-nych w kibucu w północnym Izraelu. Temat kibucu to tylko pretekst do szerszego porównania ze współczesnymi organizacjami/przedsiębiorstwami. Autorka próbuje wyciągnąć wnioski z "sukce-su" kibucu i pokazuje, że może to być wzór uniwersalny nowoczesnej organizacji w okresie koniecznych zmian.
PL
Artykuł przybliża zagadnienie zarządzania humanistycznego, w szczególności w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka prezentuje dokonania w tej dziedzinie polskich naukowców. Ponadto, została dokonana analiza koncepcji filozoficznych, socjologicznych i z dziedziny nauk o zarządzaniu, które można uznać za inspirację dla idei zarządzania humanistycznego. Zarządzania humanistyczne pokazano także w szerszej perspektywie – społecznie zaangażowanego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Autorka podkreśliła, że podejście humanistyczne do zarządzania kadrami jest gwarantem etycznej postawy przedsiębiorstwa.
EN
The article presents the problem of humanistic management, in particular in human resources management. The author presents achievement in this field of Polish scientists. Moreover, there is an overview of philosophical, sociological and management concepts, which can be treated as an inspiration for humanistic management concept. Humanistic management is also presented in a wider perspective of corporate social responsibility and sustainable development. The author emphasizes that humanistic management in human resources management is a guarantee of ethical attitude of an enterprise.
EN
In the paper the author will present the concept of social innovation and social entrepreneurship. The author will explain how these concepts are linked with quality of life and how social innovation can improve enterprise management.
PL
W niniejszym artykule zostaną przedstawione kwestie innowacji społecznych i społecznej przedsiębiorczości. Autorka wytłumaczy, w jaki sposób te koncepcje są powiązane z jakością życia i w jaki sposób mogą ulepszyć proces zarządzania przedsiębiorstwem.
6
Content available remote Kibuc - samorządna wspólnota socjalistyczna
PL
Artykuł przedstawia związek między samorządnością a sukcesem ruchu kibucowego. Autorka ukazuje, że wspólnota socjalistyczna nie jest w stanie realizować swoich ideałów poza samorządnością i demokracją. W tym celu zostały przedstawione inne próby życia wspólnotowego, które w przeciwieństwie do kibuców poniosły porażkę.
EN
The article shows the relation between self-government and the success of the kibbutz movement. The author explains that socialist community is not capable to achieve its ideals if it is not democratic and self-governmental. That is why the author describes different attempts of communal life, which, unlike to kibbutz, were not successful.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.